Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Агроном – головний технолог в землеробстві : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3.2. Агроном – головний технолог в землеробстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

Праця агрономів у всіх підрозділах спрямована на вирішення виробничих і економічних завдань у землеробстві, керівництво і організацію всієї діяльності робітників господарств з метою вико-нання розроблених планів, прийнятих зобов’язань з виробництва екологічно чистої продукції рослинництва, підвищення родючості ґрунту і охорони довкілля.

За своїм змістом агрономічна робота відрізняється великою різ-номанітністю і значною складністю. Це визначається в основному своєрідністю і особливостями самого виробництва.

Рослини і ґрунти дуже чутливі до змін зовнішнього середовища. Якщо помилково застосувати не той хімічний препарат або норму внесення вищу рекомендованої в боротьбі з бур’янами, то можна знищити культурні рослини, різко погіршити якість продукції, еко-логічний стан агроландшафту тощо. Посіви культурних рослин мо-жуть постраждати від шкідників і хвороб, підживлення розчинами надмірної концентрації, підйому рівня ґрунтових вод, завищених норм поливу і багатьох інших причин.

У фахівців промислових підприємств вся або, принаймні, основна робота завжди в полі зору, вони майже відразу помічають неув’язки, неполадки в роботі, швидко можуть внести корективи в технологічний процес. У сільськогосподарському підприємстві, на-віть невеликого розміру, поля розкидані на значні відстані, виконав-ці робіт розосереджені поодиноко чи групами, тому агрономи не за-вжди мають нагоду постійно спостерігати за діями кожного з них.

Все це зумовлює необхідність не тільки мати всесторонньо обґрун-товані, злагоджені і взаємопов’язані плани, добру організацію праці, але й виховувати самостійних, свідомих та ініціативних виконавців.

Раціональне використання всіх постійних і тимчасових робітни-ків, наукова організація праці, зміцнення трудової дисципліни, вихо3. Особливості агрономічної праці

вання добросовісного відношення до праці мають важливе значення у всіх галузях народного господарства, але в сільському господарстві їх значення зростає. В землеробстві щорічно виникає безліч різних ускладнень, і лише знання, високе відчуття відповідальності, свідоме відношення до праці, професійна творчість та ініціатива забезпечу-ють своєчасне усунення усіх неув’язок, пов’язаних із зміною погодних умов, технічними поломками тощо. Там же, де цього немає, під загро-зою зриву виявляється виконання виробничих процесів, знижуєть-ся якість роботи. В агрономічній роботі не можна розраховувати на легкий успіх. Підвищення і підтримання на високому рівні культури землеробства, меліорація ґрунтів, своєчасне виконання всіх техноло-гічних операцій – процес складний і завжди пов’язаний з вкладенням значних матеріальних засобів. Особливе значення має впровадження сучасних енергоощадних, ґрунтозахисних і екологічно безпечних тех-нологій вирощування сільськогосподарських культур.

В кращих господарствах велику увагу приділяють розробці пла-нів, заходів і їх доведенню до виконавців. Добиваються того, щоб не тільки керівники і фахівці підрозділів, але й усі працівники госпо-дарства повністю усвідомили особливості чергового етапу роботи і кожний чітко уявляв свою роль залежно від обстановки, що скла-лась або очікується.

За проведення значної підготовчої роботи в господарстві і його підрозділах в такий відповідальний період як перші дні весняних польових робіт і виявляються повною мірою організаторські зді-бності керівників і фахівців. Тільки чітке, всебічне знання всіх можливостей, що є в господарстві, уміння швидко зорієнтуватися і організувати виконання найважливіших заходів, а за необхідності перебудувати все заново, дозволяють агрономам забезпечувати без-перебійну, надійно злагоджену, гранично напружену роботу на всіх ділянках господарства і його підрозділів.

Досвідчені агрономи завжди надають велику увагу розстановці підлеглих по робочих місцях, знають, кому і що можна доручити, тримають під контролем всі важливі ділянки. В найвідповідальніші періоди робіт вони швидко визначають слабкі сторони, роблять все можливе для попередження зривів у взаємозв’язаних технологічних процесах. Висококваліфікований агроном завжди встигає бути там, де не вистачає саме його фахового рішення, і знати те, що найбільш необхідно в даний момент, попереджаючи одних і підбадьорюючи інших спеціалістів і безпосередніх виконавців польових робіт.

Введення до спеціальності агрономія

Якщо в несприятливі за погодними і організаційно-господарськими умовами роки при всій складності обстановки вда-ється виконати заплановані технологічні заходи, то господарство (галузь) закріпить наявні досягнення, що є запорукою на шляху по-дальшого підвищення культури землеробства.

Основою прогресу сучасного землеробства є не тільки безпе-рервне збільшення виробництва продукції, але й раціональне ви-користання природних ресурсів. Певних виробничих результатів в окремі роки можна добитися, наприклад, зміною структури, розмірів посівних площ і т. д. Але далекоглядність агронома в тому і полягає, щоб протистояти інтересам одного найближчого року, переконати всіх, що більш важливо забезпечити загальний підйом культури землеробства, підвищення родючості сільськогосподарських угідь, поліпшення фітосанітарного стану ґрунту.

Якщо ж жити інтересами одного року, то це неминуче призведе до зниження культури землеробства, виснаження ґрунтової родючості.

Багато заходів в технологіях механічного обробітку грунту силь-но залежать від погодних умов. Творчий характер агрономічної пра-ці багато в чому полягає в умінні з урахуванням погодних і організа-ційних умов, що складаються, вибирати і застосовувати такі заходи, які найбільше відповідали б обстановці даного року. За посушли-вого року, якщо своєчасно не внести змін в технологію механічного обробітку, грунт можна сильно висушити і не отримати дружних сходів. Погодні умови вельми мінливі і можуть сприяти прийняттю помилкового рішення будь-яким агрономом. Кваліфікований агро-ном швидше виявляє помилки і своєчасно їх усуває.

В агрономічній роботі часто дуже важко однозначно вирішити яке-небудь технологічне питання, тому необхідно враховувати до-свід провідних фахівців галузі.