Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. ОСОБЛИВОСТІ АГРОНОМІЧНОЇ ПРАЦІ 3.1. Основні агрономічні посади : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3. ОСОБЛИВОСТІ АГРОНОМІЧНОЇ ПРАЦІ 3.1. Основні агрономічні посади


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

Основною умовою існування людини, її матеріального і духо-вного багатства є праця. Внутрішня етична соціальна потреба до праці виробляється у тому випадку, коли вибрана професія подо-бається, а робота за фахом стає не тільки джерелом існування, але й джерелом творчого натхнення і насолоди.

Професій, як джерел існування, видів діяльності людей, що ви-значають їх місце в соціальній структурі суспільства, дуже багато. Агрономічна професія включає декілька спеціальностей, які відо-бражають процес сільськогосподарського розподілу праці, що склав-ся. В нашій країні агрономічними спеціальностями є: агрономія, агрохімія і ґрунтознавство, плодоовочівництво і виноградарство, захист рослин, селекція та насінництво. Набувають ці спеціальності в процесі навчання в навчальних закладах. Що стосується посад без-посередньо в умовах сільськогосподарського виробництва, то вони можуть бути різними.

Відповідно до діючих посадових інструкцій в господарствах різних форм власності агрономічну службу виконують: головний агроном (старший агроном на правах головного), агроном по насін-ництву, агроном-овочівник, агроном-агрохімік, агроном з захисту рослин і агрономи відділень.

Головний агроном підпорядковується керівнику господарства, а з технологічних питань також відповідним фахівцям вищих органі-зацій – районних, обласних виробничих управлінь.

З урахуванням спеціалізації господарства, його розмірів можли-ве поєднання посад деяких галузевих агрономів, а також введення додаткових посад. Наприклад, є господарства, в яких введені агро-номи з садівництва, овочівництва, кормовиробництва тощо. В їх обов’язки входить технологічне і організаційно-економічне керів-ництво в садівництві, овочівництві, кормо- виробництві тощо.

Агроном відділення здійснює планування, технологічне і орга-нізаційне керівництво виконанням всіх заходів щодо вирощуван-ня сільськогосподарських культур, збирання урожаю, раціональ-ного використання сільськогосподарських угідь, техніки, робочої сили, агрохімікатів та інших матеріальних ресурсів у землеробстві. Його вказівки щодо технології вирощування і збирання культур обов’язкові для всіх працівників даного відділення. Агроном відді-Введення до спеціальності агрономія

лення підпорядковується керівнику, а також головному агроному господарства.

Робота спеціаліста напряму «Агрономія» може бути різнома-нітною. Випускники ВНЗ за фахом «Агрохімія і ґрунтознавство» працюють в навчальних закладах, агрохімічних лабораторіях, про-ектних інститутах, сільськогосподарських виробничих управліннях і в інших установах, де беруть участь в агрохімічних і ґрунтових обстеженнях, проведенні бонітування ґрунтів, у розробці проектів меліорації низькородючих ґрунтів і систем удобрення культурних рослин.

Нині з’являються сучасні освітні програми, які дають можли-вість отримати нові спеціальності та спеціалізації, наприклад до-слідник з агрономії, агроном-технолог, агроінженер, спеціалізації з агрономічного менеджменту, буряківництва, кормовиробництва, насінництва, садово-паркового господарства тощо.

У господарствах, що спеціалізуються на вирощуванні зернових, овочевих та інших культурних рослин, головна роль відводиться агрономам. В тваринницьких господарствах провідним є зоотехнік. Останнім часом із зростанням технічної оснащеності сільського гос-подарства різко зросла роль інженерів-механіків і вони досить часто стають провідними керівниками багатьох господарств.

Молоді фахівці – випускники ВНЗ прямують згідно з направ-ленням на роботу до різних сільськогосподарських установ. Пра-цевлаштування випускників навчальних закладів не за фахом не до-зволяється. Це обґрунтовується необхідністю закріпити теоретичні знання в практичній роботі, набути необхідних навичок, досвіду.

Останнім часом у зв’язку із зміною економічних, матеріально-технічних і інших умов проводиться робота з удосконалення апара-ту управління аграрним сектором економіки, у тому числі в госпо-дарствах різних форм власності і господарювання. Вона спрямована на створення більш раціональної і простої структури управління, зі скороченням до мінімуму кількості проміжних ланок, з більш чіт-ким розподілом обов’язків і прав керівників і фахівців господарств.

Багато спеціалістів напряму «Агрономія» працюють в контрольно-насіннєвих лабораторіях, карантинних інспекціях і елеваторно-складських господарствах, на селекційних станціях і сортодільницях, менеджерами з продажу продукції рослинництва, захисту рослин, мінеральних добрив тощо у фірмах різного напря-му, що нині досить поширені.

3. Особливості агрономічної праці

Широке розповсюдження отримав галузевий принцип управ-ління в господарствах, за якого значно зростає роль фахівців і ство-рюються більш сприятливі умови для розвитку виробництва. Опе-ративне керівництво виробництвом при цьому зосереджується в галузях (відділах), які очолюють найбільш кваліфіковані фахівці. Сюди передаються всі трудові і матеріально-технічні ресурси, необ-хідні для нормального здійснення процесу виробництва даної га-лузі. У великих господарствах можуть бути відділи: рослинництва, кормовиробництва, плодівництва, овочівництва, великої рогатої ху-доби, птахівництва, вівчарства, механізації і електрифікації, будів-ництва, постачання і збуту тощо.

В переважній більшості господарств провідним є відділ рос-линництва. В ньому може бути зосереджено виробництво зер-на, овочів, плодів та іншої продукції. Керівником відділу при-значається або обирається найбільш кваліфікований агроном господарства. Допомагають йому два-три агрономи-галузевики: агроном-насіннєвод, агроном-агрохімік, агроном з захисту рослин, агроном-плодоовочівник.

За відділом закріплюють земельні угіддя, техніку, основні і обо-ротні засоби, необхідну кількість робітників.

Основні виробничі підрозділи спеціалізуються на вирощуванні певної продукції. Залежно від напряму і розмірів господарства мо-жуть бути підрозділи ( бригади, ланки, цехи тощо) з виробництва зерна, кормів, овочів, плодових.

Обов’язком агронома є піклування про вдосконалення виробни-чої агрономічної культури, а саме: дотримання сівозмін, раціональ-на система механічного обробітку ґрунту, своєчасне ( відповідно до агротехнічних вимог) внесення органічних і мінеральних добрив, проведення меліоративних робіт, систематична боротьба з ерозією (руйнуванням) ґрунтового покриву, а також з бур’янами, шкідника-ми і хворобами рослин, дотримання сортової технології вирощуван-ня сільськогосподарських культур, полезахисне лісорозведення та інші заходи, що підвищують культуру землеробства.

Не менш важливе значення має також дотримання і підвищен-ня культури в трудових відносинах як з вищими керівниками, так і підлеглими на всіх рівнях виробничої діяльності. Не слід забувати і про постійне підвищення своєї кваліфікації, оскільки відбувається швидкий прогрес в науці і техніці.

Введення до спеціальності агрономія

Фахівці з вищою освітою завжди були і є прикладом сучасної високої культури в сільській місцевості. Звідси культура побуту і культура проведення дозвілля у сільської інтелігенції набуває сус-пільного значення. Все це постійно спонукає керівників і фахівців господарств постійно удосконалювати свій культурний рівень, сте-жити за своїми вчинками, вчинками своїх близьких, бути ініціатора-ми культурно-освітніх заходів на селі.