Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

І. Д. Примак, Л. А. Козак, О. І. Примак, Б. Л. Голуб, Г. І. Демидась

ВВЕДЕННЯ ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

За редакцією доктора сільськогосподарських наук І. Д. Примака, кандидата історичних наук О. І. Примак

Схвалено

Міністерством аграрної політики України

як навчальний посібник для підготовки фахівців

напряму 6.090101 “Агрономія” у вищих навчальних

закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства

аграрної політики України

Київ

“Центр учбової літератури”

2УДК 631(075.8) ББК 41/42я73 В 24

Гриф надано

Міністерством аграрної політики

(Лист № 18–1–1–13/686 від 09.07.2007)

Рецензенти:

Підпалий І. Ф. – доктор cільськогосподарських наук; Будьонний Ю. В. – доктор cільськогосподарських наук; Бомба М. Я. – доктор cільськогосподарських наук.

Автори:

І. Д. Примак, Л. А. Козак, Білоцерківський НАУ;

О. І. Примак, Б. Л. Голуб, Г. І. Демидась, Національний університет біоресурсів і природокористування України

В 24 Введення до спеціальності: навч. посіб. / за ред. Примака І. Д., Примак О. І. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.

ISBN 978-966-364-973-3

У навчальному посібнику стисло викладено зміст поняття про сільське господар-ство, агрономію, землеробство, ґрунт та його родючість, культурні рослини, екологічні проблеми в аграрному секторі економіки України. Коротко висвітлено роль вчених в розвитку агрономії, вдосконалення природи рослин, основні й проміжні культури, іс-торію виникнення землеробства і землеробської техніки та автоматизації технологічних процесів, географічні інформаційні системи. Зосереджено увагу на основних агрономіч-них посадах, системі вищої освіти, організації й основних формах навчального процесу в Україні, громадській і науковій роботі студентів, організації самостійної роботи та відпо-чинку студентів, кредитно-модульній системі організації навчального процесу і проблемі сталого розвитку сільського господарства.

УДК 631(075.8) ББК 41/42я73

ISBN 978-966-364-973-3     © Примак І. Д., Козак Л. А., Примак О. І.,

Голуб Б. Л., Демидась Г. І. 2009. © Центр учбової літератури, 2009.