Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.9. Географічні інформаційні системи в агрономії : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.9. Географічні інформаційні системи в агрономії


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

Розвиток ГІС в 60 -70-х pp. ХХ ст. Протягом 60-70-х рр. виникли нові напрями у використанні картографічних даних для наукової оцінки якості ресурсів, земель та планування. Осмислення того, що різноманітні типи земної поверхні не функціонували окремо один від одного, постало питання про їх оцінку в інтегрованих багатодис-циплінарних напрямах. Передбачається цілісне сприйняття об’єкта і пошук «природних місцезнаходжень» елементів довкілля або буді-вельних блоків, які можуть бути визначені, описані і відображені як вираження загальних взаємодіючих атрибутів у дослідженні. Серед цих «природних елементів» є унікальні, визнані й незалежні поєд-нання навколишніх характеристик форм земної поверхні, геології, ґрунту, рослинності, води.

Головна проблема використання результатів інтегрованих дослі-джень у тому, що для багатьох цілей вони є надто загальними і часто

2. Поняття про агрономію

дуже складно знайти специфічну інформацію в них про індивіду-альні атрибути ландшафту. Тому тут залишається ринок для більш традиційних монодисциплінарних досліджень у геології, ландшаф-тознавстві, ґрунтознавстві, в дослідженнях рослинності, землеко-ристуванні, які мають розвиватися в більш широких масштабах.

Коли доступний широкий ряд монодисциплінарних карт ресур-сів, користувач повинен шукати шляхи, в яких доступна інформація може поєднуватись з метою забезпечення інтегрованого огляду, про-ведення перекласифікації або узагальнення. Зокрема, топографи і ландшафтні архітектори, зрозуміли, що в принципі, дані з декількох монодисциплінарних джерел досліджень можуть бути комбіновани-ми і інтегрованими простим накладанням прозорих копій ресурсних карт на столі з підсвічуванням з пошуком місць, де границі декіль-кох карт збігаються. Американцям належить ідея щодо використан-ня комп’ютера з метою створення карт на основі статистичних да-них. Програма SYMAP (графічна картографічна система) включає ряд модулів для аналізу даних, маніпуляцій з ними для проведення інтерполяції на основі хороплет або ізоліній, а також дозволяє відо-бражати результати різними способами.

Серед цих програм були растрові програми GRID та IMGRID, які дозволяли користувачу виконувати за допомогою комп’ютера операції накладання шарів. Додатково до операцій з шарами корис-тувачі зрозуміли, що можна здійснювати ряд різноманітних про-сторових і логічних аналізів з метою відображення даних, таких як планування або екологічні дослідження.

SYMAR GRID, IMGRID, GEOMAP та багато інших відносно простих програм були розроблені для здійснення швидких і дешевих аналізів даних. На початковій стадії результати відображали тільки з використанням грубих графіків і багато картографів відмовлялися сприймати результати у вигляді карт. Картографи розпочали вико-ристовувати комп’ютерні технології в 60-х роках, які на той час були значною мірою обмеженими, щоб сприяти автоматизації креслення і підготовці спеціалістів-картогра