Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.4. Вдосконалення природи рослин (біотехнологія) : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.4. Вдосконалення природи рослин (біотехнологія)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

Сучасні культурні рослини в більшості сильно відрізняються від початкових диких форм. В процесі окультурення дикі рослини зазнавали впливу агротехнічних заходів, природного і штучного відбору, тому поступово набували нових властивостей і якостей, все повніше задовольняючи потреби людини.

Поліпшенням, вдосконаленням рослин і виведенням нових сортів шляхом штучного відбору займається селекція. Сучасна селекція спрямована на підвищення урожаю, валових зборів і по-ліпшення якості продукції землеробства. Селекціонерами створені високоурожайні сорти і гібриди сільськогосподарських культур. Проте можливості вдосконалення природи рослин далеко не ви-черпні. В найближчій перспективі вченим-селекціонерам належить розв’язати важливі проблеми на шляху створення нових видів рос-лин, високоурожайних сортів і гібридів з певними господарськоцін-ними властивостями.

При цьому селекційна робота продовжуватиметься як з культу-рами, по яким вже створені добрі сорти, так і з культурами, які ще слабко піддаються бажаним для людини змінам.

Інтенсифікація землеробства шляхом застосування зрошення, високих доз добрив абсолютно несумісна із старими високоросли-ми сортами зернових культур, які вилягають при наливанні зерна, знижуючи урожай і ускладнюючи його збирання. В 60-70-х роках ХХ ст. селекціонерами П.П. Лук’яненком, В.М. Ремеслом та іншими були створені сорти пшениці озимої інтенсивного типу високої по-тенційної продуктивності і порівняно стійкі до вилягання. На сьо-годні створені короткостеблові сорти пшениці озимої і ярої, а також інших зернових культур.

Введення до спеціальності агрономія

Завдання селекції увесь час розширюються, разом з підвищен-ням продуктивності все більше уваги приділяється підвищенню якості урожаю. В зерні пшениці необхідно підвищувати вміст білка і найцінніших амінокислот, в насінні соняшнику – вміст жиру, в ко-ренеплодах цукрового буряку – цукру, в сортах і гібридах кукуру-дзи – лізину і т.д.

В нашій країні значні площі займають посіви озимих культур, що характеризуються вищою урожайністю, ніж ярі рослини. За-вдання селекціонерів – вивести сорти озимих культур, здатних ви-тримувати несприятливі умови презимівлі (низькі від’ємні темпе-ратури, випрівання, вимокання, льодова кірка, випирання, зимова посуха тощо).

Однією з найважливіших кормових культур нашої країни є ку-курудза. Природа наділила її багатьма перевагами. Але є у неї й не-долік, що істотно обмежує розширення її посівних площ в північних і західних районах країни –висівати її можна тільки коли ґрунт про-гріється на глибині 10 см до 10–12 °С, а збирати – до настання навіть найслабших заморозків. Нині селекціонерам вдалось створити хо-лодостійкі високопродуктивні гібриди кукурудзи. Підвищення зи-мостійкості рослин, витривалості до несприятливих метеорологіч-них умов (посухи і суховії, перезволоження, понижені температури, заморозки, сильні зливи і вітри, град тощо) – важлива проблема в селекції плодово-ягідних і овочевих культур. Її успішне вирішення в комплексі з технологією вирощування рослин спрямоване на під-вищення урожаю, збільшення валових зборів продукції, розширен-ня ареалу багатьох цінних культурних рослин.

Сьогодні селекціонери інтенсивно працюють над виведенням високопосухостійких зернових і кормових культур. Незважаючи на велику перспективу розвитку іригації, у нас все-ж таки обмеже-ні ресурси прісної води, і їх перерозподіл на величезній території пов’язаний з крупними капіталовкладеннями.

Селекціонерами схрещуванням пшениці з житом створено нову культуру – тритикале, що має високу зимостійкість і комплексний імунітет проти хвороб.

Успішно працюють селекціонери країни над виведенням стій-ких до хвороб сортів і гібридів (фітофторо- і вірусостійких сортів картоплі, стійких до іржі сортів пшениці тощо). В перспективі мож-на розраховувати на створення сортів і гібридів, стійких до шкідни-ків і навіть бур’янів.

2. Поняття про агрономію

Не менш важливим завданням селекції є створення сортів і гі-бридів, а можливо, і нових видів рослин, що дозволяють якомога по-вніше механізувати роботи з сівби, догляду за посівами, збирання врожаю. Виведення сортів і гібридів однонасінного цукрового буря-ку дозволило різко спростити технологію догляду за його посівами, скоротити затрати ручної праці. Створення сортів і гібридів томатів, огірків з плодами одночасного дозрівання забезпечило механізо-ване збирання, різке зменшення псування продукції. Якщо вдастя вивести стійкі до обсипання сорти пшениці, проса, гороху та інших культур, то значно скоротяться втрати при збиранні врожаю, збіль-шаться валові збори зерна.

Виведення нових сортів, особливо багаторічних культур (напри-клад, плодових) – робота не тільки складна, але й тривала. У зв’язку з цим важливим завданням селекції є скорочення термінів створен-ня сортів, прискорення їх упровадження у виробництво.

На сьогодні значно розширені комплексні дослідження, спря-мовані на докорінну перебудову селекції, впровадження нових про-гресивних генетичних, фізіологічних, біохімічних, математичних та інших методів.

Впливати на природу рослин селекціонерам доведеться у різних напрямах. Наприклад, в плодівництві важливою проблемою є подо-лання періодичності плодоношення багатьох сортів яблунь. На сьо-годні це певною мірою долається регулюванням внесення добрив, застосуванням щорічного обрізування гілок. На сьогодні створені сорти, що зберігають здатність до щорічного плодоношення.