1.1. Методичні поради до вивчення теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Перелік питань

1.1.1.   Загальні поняття про облік та його роль у системі управ-ління.

1.1.2.   Види господарського та бухгалтерського обліку.

1.1.3.   Функції бухгалтерського обліку та вимірники, що в ньому використовуються.

1.1.4.   Об’єкти і предмет бухгалтерського обліку.

1.1.5.   Метод бухгалтерського обліку та його елементи.

1.1.1. Загальні поняття про облік та його роль у системі

управління

На кожному підприємстві поряд з менеджерами завжди є не менш чисельний штат облікових працівників. Для менеджерів ро-бота бухгалтерів часто буває надзвичайно складною і незрозумілою, але вона виявляється вкрай потрібною, оскільки виробництво не може ефективно функціонувати як без умілого управління, так і без чіткого бухгалтерського обліку. Це, мабуть, добре розуміли єгиптя-ни, що засвідчує папірус ІІІ тисячоліття до нашої ери, в якому наве-дена інформація про оплату будівництва колодязя: писар мав таку ж зарплату, як і начальник загону із 25 осіб і була вона вищою від отримуваної вільнонайманим робітником у 1,4 рази [3].

Облік потрібен як на великих, так і на малих підприємствах. Ринкові взаємовідносини настільки складні й багатогранні, що ко-жен підприємець, який займається бізнесом, не може обійтись без упорядкованих записів господарських операцій навіть без огляду на необхідність складання звітності, яку теж обов’язково треба по-давати у визначені терміни і установи.

За крилатим висловом засновника подвійної бухгалтерії Луки Пачолі (1445–1517 рр.) «Купець повинен уміти рахувати гроші. У того, хто це робити не вміє, вони розлітаються як мухи!» — при-ховано глибокий смисл [16]. Отож, для успішного бізнесу кожний підприємець повинен налагодити чіткий облік своєї діяльності і мати уявлення про ті економічні процеси, які виникають на під-приємстві. Тобто володіти певною правдивою, об’єктивною, своє-часною та оперативною інформацією для прийняття оптимальних управлінських рішень. Саме таку інформацію і надає облік.

Розвиток господарських зв’язків в умовах ринку значно розши-рює кількість користувачів обліковою і звітною інформацією. Ними є не тільки працівники управління, безпосередньо пов’язані з під-приємництвом, а й зовнішні користувачі, які мають прямий фінан-совий інтерес: банки при вирішенні питання про надання кредитів,

постачальники — при укладенні договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей, інвестори, засновники, акціонери, яких цікавить рентабельність вкладеного капіталу і можливість одер-жання доходів (дивідендів). Значний інтерес облікова інформація має також для працівників податкових і фінансових служб, органів державної статистики і управління.

Підкреслюючи значення обліку в управлінні господарською ді-яльністю, німецький вчений-економіст І.Ф.Шерр ще наприкінці XIX сторіччя визначав, що облік є непогрішним суддею минулого, необхідним керівником сучасного і надійним консультантом май-бутнього кожного підприємства.

У цьому зв’язку важливе значення набуває вивчення теоретич-них основ обліку, в яких розкривається економічна сутність фактів господарської діяльності, зміст і взаємозв’язок між економічними і юридичними категоріями, за допомогою яких ці факти пізнаються.

Наука про облік, розробляючи властиву їй систему конкретних способів відображення фактів господарської діяльності підпри-ємств, ґрунтується на діалектичному методі і економічній теорії. Використання наукових принципів забезпечує економічно обґрун-товану методологію відображення об’єктів, що обліковуються, за-лежно від їхньої ролі у господарських процесах і вимог управління.

1.1.2. Види господарського та бухгалтерського обліку

Для забезпечення отримання різнобічної інформації, необхідної для здійснення управління як окремим підприємством, так і галуззю або економікою країни в цілому, використовуються такі види обліку:

 

            Господарський облік           

                                   1'                                

Оперативний облік              Бухгалтерський облік                       Статистичний облік

                        1'                    

Фінансовий облік                 Управлінський облік                        Податковий облік

Рис. 1.1.1. Види господарського та бухгалтерського обліку

Інформація про хід виконання тих чи інших робіт в оперативно-му обліку фіксується якомога простіше для того, щоб була можли-вість швидко передати зібрану інформацію курівництву. Передача може здійснюватися за допомогою телефона, телеграфа, у письмо-вій або усній формі, у зв’язку з чим абсолютної точності цей вид обліку не забезпечує.

Інформація статистичного обліку широко використовуєть-ся державними органами як законодавчої, так і виконавчої вла-ди з метою здійснення планування і прогнозування соціально-економічного розвитку галузі, регіону, країни в цілому.

За допомогою статистичного обліку вивчається, наприклад, ди-наміка заробітної плати, продуктивності праці, рентабельності ви-робництва тощо як в окремих галузях, так і в цілому в країні.

Бухгалтерський облік є основним видом обліку.

Його відмінною рисою є тільки документоване відображення (за допомогою бухгалтерських документів) господарських засобів і господарських процесів, що, у свою чергу, надає обліковим даним юридичної сили.

Важлива особливість бухгалтерського обліку полягає в тому, що господарські операції, обчислені в натуральних і трудових вимір-никах, обов’язково узагальнюються у грошовому вимірнику. Крім того, у бухгалтерському обліку господарські операції відобража-ються систематично і послідовно в міру їх здійснення та в повному обсязі.

Бухгалтерський облік застосовує особливі, тільки йому власти-ві способи опрацювання облікової інформації — рахунки, подвій-ний запис операцій на рахунках, балансові узагальнення тощо.

Загальновідомо, що для аналізу витрат підприємства, а також планування його розвитку необхідно безпосередньо використову-вати інформацію бухгалтерського обліку.

Усі три вищеозначені види обліку тісно взаємопов’язані, допо-внюють один одного і утворюють єдину систему господарського обліку. Так, бухгалтерський облік використовує дані оперативно-табельного обліку робочого часу для нарахування заробітної пла-ти працівникам з погодинної оплати праці, а в окремих випадках об’єднується з ним (оперативно — бухгалтерський облік матеріаль-них цінностей); статистика за даними бухгалтерського обліку про виробіток, нараховану заробітну плату, витрати на виробництво,

визначає показники рівня і динаміки продуктивності праці, обсягу і рентабельності виробництва тощо. Узагальнюючи показники бух-галтерського обліку, статистика вивчає розміщення і використання матеріальних і трудових ресурсів країни, забезпечує інформацією для прогнозування їх розвитку.

Мета всіх видів обліку — своєчасне забезпечення керівництва всебічною інформацією, необхідною для управління.

Фінансовий облік є обов’язковим для всіх суб’єктів господарю-вання, чітко регламентується державою, правила його ведення од-накові для всіх підприємств, інформація носить відкритий характер та стосується обліку всіх без винятку об’єктів обліку, використову-ється внутрішніми й зовнішніми користувачами і організується для формування вартісних показників, що необхідні для виявлення зо-внішніх зв’язків підприємства (з бюджетом, банком, постачальни-ками, покупцями тощо) з метою підготовки фінансової звітності.

Управлінський облік не є обов’язковим для ведення, рішення про його організацію приймає керівництво підприємства, правила його ведення підприємство розробляє самостійно, інформація становить комерційну таємницю та стосується обліку витрат, доходів, фінан-сових результатів в розрізі структурних підрозділів, каналів по-стачання та збуту, видів продукції, як–то: обчислення собівартос-ті придбаних матеріалів, виготовленої продукції, виконання робіт, надання послуг; визначення витрат, розрахунок доцільності вико-нання робіт; облік доходів за видами продукції та регіонами тощо; визначення результатів господарювання.

Цей вид обліку використовується тільки внутрішніми користу-вачами, в Україні ведеться тільки великими виробничими підпри-ємствами.

Податковий облік є обов’язковим для всіх суб’єктів господар-ської діяльності, правила його ведення визначаються державою й чітко регламентовані. Він організується особами, які зареєстровані як платники податків для забезпечення контролю за розрахунками підприємства з бюджетом та повноти і своєчасності сплати подат-ків і платежів, використовується органами державної податкової служби.

1.1.3. Функції бухгалтерського обліку та вимірники, що в ньому використовуються

Відіграючи важливу роль в системі управління господарською діяльністю підприємства, бухгалтерський облік виконує ряд таких основних функцій (рис. 1.1.2):

Функції бухгалтерського обліку

 

 

 

Рис. 1.1.2. Основні функції бухгалтерського обліку

За допомогою бухгалтерського обліку здійснюють три види контролю — попередній, поточний та наступний.

На підставі інформації приймаються відповідні рішення, вона широко використовується всіма видами господарського обліку і має бути надана згідно із чинним законодавством.

Аналітична функція реалізується у процесі вивчення всієї сис-теми прийняття рішень з метою її удосконалення, виявлення пер-спектив розвитку даного суб’єкта господарювання, недоліків, шля-хів удосконалення всіх напрямів господарської діяльності.

Планування включає постановку цілей, пошук шляхів їх досяг-нення й вибір найкращого варіанта.

Як уже зазначалося, всі господарські факти, явища та процеси для того, щоб одержати відображення в обліку, повинні вимірюватись.

У бухгалтерському обліку використовують такі види вимірни-ків (рис. 1.1.3):

Грошовий вимірник виражається в національних одиницях краї-ни — постачальника інформації, в Україні — це гривні.

 

 

 

Вимірники

трудові

 

Рис. 1.1.3. Вимірники, які використовуються у бухгалтерському обліку

Бухгалтерський облік використовує інформацію, що виражена у грошовому вимірнику, тому по кожній господарській операції, що відбулася, необхідно мати інформацію, яка виражена у натурально-му чи трудовому вимірнику, перевести у грошовий шляхом помно-ження натурального (трудового) показника на ціну (розцінку).

Кількість × Ціна = Вартість  (1.1.1)

Ті факти господарської діяльності, які не мають грошової оцін-ки, в бухгалтерському обліку не відображаються.

1.1.4. Об’єкти і предмет бухгалтерського обліку

Кожне підприємство чи установа створені з метою реалізації за-вдань, які визначені в їх установчих документах.

Для реалізації цих завдань кожний суб’єкт господарювання має у своєму розпорядженні наявні як засоби праці (будівлі, споруди, устаткування тощо), так і предмети праці (сировину, матеріали, па-ливо тощо).

Засоби праці і предмети праці (це — господарські засоби) з ме-тою контролю за їх наявністю і рухом знаходять своє відображення у бухгалтерському обліку.

За допомогою обліку одержують кількісні показники про наяв-ність і рух матеріальних цінностей, грошей, трудових ресурсів тощо, а також одержують і якісні показники результативності здійснення господарських процесів.

У свою чергу всі господарські засоби мають різні джерела їх утворення. Одні господарські. засоби були внесені свого часу за-сновниками при створенні підприємства, інші — придбані за раху-нок власних коштів або позик банків та інших фінансово-кредитних установ. Облік внесків засновників, боргових зобов’язань перед кредиторами тощо теж знаходять своє відображення у бухгалтер-ському обліку.

Діяльність підприємства пов’язана з виконанням низки госпо-дарських операцій.

Постачання сировини, матеріалів тощо — виробництво продук-ції (виконання робіт, надання послуг) — реалізація готової продук-ції, робіт, послуг — ці господарські операції відображають процес кругообігу засобів підприємства (господарські процеси).

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод

Підсумовуючи, можна відмітити, що ми визначили численні об’єкти бухгалтерського обліку, які можна об’єднати у 3 великі групи:

1.         Господарські засоби, які забезпечують корисну співпрацю лю-дей у процесі господарської діяльності підприємства.

2.         Джерела утворення господарських засобів підприємства, які дають відповідь на питання, за рахунок чого сформовані господар-ські засоби.

Господарські процеси та їх результати, що в сукупності виража-ють доцільність і напрям діяльності підприємства.

До першої групи об’єктів бухгалтерського обліку належать гос-подарські засоби (майно підприємства) (рис. 1.1.4).

До другої групи об’єктів бухгалтерського обліку належать дже-рела утворення господарських засобів (рис. 1.1.5).

Третю групу об’єктів бухгалтерського обліку складають госпо-дарські процеси, які виникають під впливом господарських опе-рацій.

Господарські процеси на підприємстві поділяються на:

1.         Постачання (заготівля);

2.         Виробництво;

3.         Реалізація (збут). Основним призначенням сфери матеріального виробництва є

виробництво суспільно необхідного продукту. Створення цього продукту відбувається в процесі виробництва.

Для забезпечення виробництва має здійснюватися процес по-стачання необхідних предметів праці (закупівля сировини, мате-ріалів, палива тощо), засобів праці (придбання основних засобів тощо) і самої праці (наймання робітників). За виробництвом про-дукції відбувається процес її реалізації.

Всі три процеси взаємопов’язані і взаємозумовлені, постійно змінюють один одного і на підприємстві відбувається безперервний кругообіг господарських засобів.

Бухгалтерський облік, відображаючи господарські процеси, за-безпечує інформацію, необхідну для управління цим кругообігом.

Крім господарських процесів, до цієї групи об’єктів обліку нале-жать результати діяльності підприємства, які сформовані під впливом господарських операцій на шляху кругообігу, як правило, на стадії реалізації та які можна об’єднати за такими групами:

23

 

Модуль I. Основи теорії бухгалтерського обліку

 

Засоби

сфери

виробництва

 

Засоби праці

Предмети праці

 

Земельні ділянки

Будівлі і споруди

Машини і обладнання

Сировина, матеріали

Паливо, Запасні частини

Незавершене виробництво

 

 

 

Г О С П О Д А Р С Ь К І

 

Засоби сфери обігу

 

Предмети обігу

Грошові засоби

Засоби в розрахунках

Засоби, які

обслуговують

сферу обігу

 

Готова продукція Товари

Гроші в касі

Гроші на поточному

рахунку

Інші рахунки в банках

Заборгованість покупців і

постачальників,

підзвітних осіб, інших

дебіторів, розрахунки за

претензіями

Будівлі, обладнання та

інвентар магазинів,

торгівельних приміщень,

кіосків, що знаходяться на

балансі суб’єкта

господарювання

 

 

 

З А С О Б И

 

Засоби

невиробничої

сфери

Вилучені засоби

 

Будівлі та обладнання закладів освіти, охорони

здоров’я, культури, житлово-комунального

господарства, що знаходяться на балансі

Придбані акції, облігації,

ощадні сертифікати,

векселі, казначейські

зобов’язання

 

 

 

Нематеріальні засоби

 

Патенти, ліцензії, ноу-хау, авторські права, гудвіл

 

Рис. 1.1.4. Класифікація господарських засобів за їх видами і розміщенням

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод

 

Кредиторська заборгова-ність

Д Ж Е Р Е Л А

У Т В О Р Е Н Н Я

Г О С П О Д А Р С Ь К И Х

З А С О Б І В

 

>       Капітал

Резерви

Власні

джерела    >     Прибуток

+     Бюджетне фінансування

Кредити банків

Залучені джерела

Зобов’язання

по розподілу

суспільного

продукту

 

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий капітал

Забезпечення майбутніх витрат і платежів Страхові резерви Резервний капітал

Від реалізації продукції,

товарів, робіт і послуг

Від позареалізаційної

діяльності

Капітальних вкладень Підготовки та перепідготовки

кадрів Утримання дитячих установ

Довгострокові Короткострокові

Перед постачальниками і

покупцями за продукцію,

товари, роботи і послуги

Перед іншими кредиторами

По оплаті праці

Перед фондами соціального

страхування

Перед бюджетом

 

 

 

Рис. 1.1.5. Класифікація джерел утворення господарських засобів

•          доходи,

•          витрати,

•          фінансові результати. Ознайомившись з основними об’єктами бухгалтерського обліку,

ми маємо змогу дати визначення предмета бухгалтерського обліку. Наголосимо, що в загальному розумінні предмет бухгалтерсько-го обліку — це виробничо-господарська і фінансова діяльність еко-номічного суб’єкта, оцінена у грошовому виразі.

1.1.5. Метод бухгалтерського обліку та його елементи

Будь-яка наука характеризується тим, що має предмет з об’єктами дослідження і метод (методи).

Предмет бухгалтерського обліку та об’єкти обліку було розгля-нуто у попередньому питанні, а тепер необхідно визначити метод й методичні прийоми бухгалтерського обліку.

Відомо, що метод будь-якої науки — це спосіб дослідження того, що є її предметом — тобто яким чином, із застосування яких прийо-мів і процедур вивчається предмет та досліджуються його об’єкти.

Науковий зміст методу бухгалтерського обліку визначається підходом до явищ господарської діяльності підприємств, розгляду всіх засобів і процесів у безперервному їх русі і розвитку, єдності, взаємозв’язку і взаємоузгодженості.

Ґрунтується бухгалтерський облік на наукових основах — діа-лектичному методі і економічній теорії. Разом з тим він має свої, властиві тільки йому способи дослідження.

Загалом методичні прийоми бухгалтерського обліку можна розподілити на 4 групи та виділити 8 елементів методу бухгалтер-ського обліку (рис. 1.1.6).

Необхідно зазначити, що окремі елементи методу не виступають са-мостійно та ізольовано від інших, а навпаки, тісно взаємопов’язані між собою і становлять метод бухгалтерського обліку тільки у своїй єдності.

Так, документація в бухгалтерському обліку є способом пер-винного спостереження за господарськими операціями і є єдиною підставою для відображення їх на рахунках обліку; узагальнення об’єктів обліку на рахунках зумовлює необхідність грошової оцін-ки; взаємозв’язок облікованих об’єктів вимагає їх подвійного за-пису за рахунками; за підсумками поточного обліку за рахунками складають баланс та інші форми звітності.

Метод бухгалтерського обліку

Прийоми бухгалтерського обліку

 

 

первинне спостере-ження

 

вартісне вимірювання

 

поточне групування та система-

тизація

 

підсумкове узагальнення

 

 

Елементи методу бухгалтерського обліку

Метод бухгалтерського обліку

Рис. 1.1.6. Прийоми та елементи методу бухгалтерського обліку

Реальність показників обліку перевіряється й уточнюється за до-помогою інвентаризації. Таке поєднання елементів методу бухгал-терського обліку забезпечує суцільне, безперервне і взаємопов’язане відображення господарських операцій, а також одержання узагаль-неної інформації, необхідної для управління.

У цій темі було розглянуто передумови виникнення обліку, його розвиток та значення на сучасному етапі, з’ясовано складові госпо-дарського та бухгалтерського обліків, зв’язок між ними та обумов-леність їх існування.

Визначено основні функції бухгалтерського обліку та вимірни-ки, що ним використовуються.

Розглянуто предмет, об’єкти, метод, методичні прийоми та еле-менти методу бухгалтерського обліку.