Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЗА МОДУЛЕМ ІІІ : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЗА МОДУЛЕМ ІІІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Варіант 1

Облік витрат операційної діяльності. Склад і форми фінансової звітності.

Тести

1.         Фiнансова звiтнiсть пiдприємства призначена для користу-

вання:

1.         Внутрiшнiх i зовнiшнiх споживачiв.

2.         Тльки для зовнiшнiх користувачiв.

3.         Тiльки для користування на пiдприємствi.

4.         Для узагальнення iнформацiї декiлькох спорiднених пiдпри -ємств.

2.         Як у бухгалтерському облiку вiдображається списання коштiв,

використаних пiдзвiтною особою — менеджером на вiдрядження?

1.         Дт 92  Кт 372

2.         Дт 372            Кт 93

3.         Дт 23  Кт 372

4.         Дт 66  Кт 372.

3.         В якому роздiлi балансу вiдображається залишок за рахунком

375 «Розрахунки за вiдшкодуванням завданих збиткiв»?

1.         2 роздiл активу.

2.         3 роздiл активу.

3.         1 роздiл пасиву.

4.         2 роздiл пасиву.

4.         Чистий доход пiдприємства (платника ПДВ) являє собою:

1.         Виручку вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).

2.         Позареалiзацiйнi доходи.

3.         Сукупнiсть всiх доходiв, отриманих пiдприємством на про-тязi звiтного перiоду.

4.         Дохід вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) без не прямих податків.

5.         Якою кореспонденцією рахунків бухгалтерського обліку відо-

бражається в бухгалтерському обліку нарахування заробітної плати

адмінапарату?

Контрольна робота за модулем III

1.         Д 23    К 661

2.         Д 93    К 661

3.         Д 92    К 661

4.         Д 23    К 661.

6.         Відсотки за користування позикою банку відносяться до:

1.         Витрат основної діяльності.

2.         Інвестиційних витрат.

3.         Фінансових витрат.

4.         Надзвичайних витрат.

7.         В якому розділі Балансу відображається нерозподілений при-

буток (непокриті збитки) підприємства?

1.         В І розділі активу, рядок 070.

2.         В І розділі пасиву, рядок 350.

3.         Не відображається.

4.         В ІІ розділі пасиву, рядок 410.

8.         Адресатами одержання фінансової звітності є:

1.         Власники (засновники) підприємства.

2.         Власники підприємства, фінансові органи.

3.         Фінансові органи, органи державної статистики.

4.         Власники (засновники) підприємства, трудовий колектив на його вимогу, органи сфери управління, до яких належать підприємства, інші органи та користувачі згідно із законо-давством.

9.         Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідо-

ваної) подається підприємством не пізніше:

1.         10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

2.         15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

3.         20 числа місяця, наступного за звітним періодом.

4.         25 числа місяця, наступного за звітним періодом.

10.       Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва включає:

1.         Баланс, Звіт про фінансові результати.

2.         Баланс, Звіт про власний капітал.

3.         Баланс, Звіт про рух грошових коштів.

4.         Баланс, Звіт про фінансові результати. Звіт про власний капітал.

Модуль III. Бухгалтерський облік витрат, доходів, фінан. результатів та фінан. звітність

Розрахункове завдання

1.         Заповнити реєстраційний журнал за даними таблиці.

2.         На підставі бухгалтерських проводок визначити економічний зміст господарських операцій (див. таблицю).

Господарські операції

 

№ з/п  Дебет  Кредит           Сума, грн

1          301 702           702 641           5400 900

2          701      791      3000

3          301      719      14000

4          377 712           712 641           12000 2000

5          377 713           713 641           1200 200

Варіант 2

1.         Облік доходів операційної діяльності.

2.         Основні вимоги до фінансової звітності.

Тести

1.         Якими бухгалтерськими записами вiдображають в облiку на-

рахування зносу основних засобів пiдприємствами з використан-

ням рахунків 8 класу?

1.         Дт 132            Кт 94

2.         Дт 83  Кт 131

3.         Дт 20  Кт 131

4.         Дт 85  Кт 131.

2.         Фінансова звітність:

1.         Це бухгалтерська звітність підприємств малого бізнесу.

2.         Це бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

3.         Це управлінська звітність для внутрішніх користувачів.

4.         Це звітність про розрахунки з бюджетом.

3.         Клас 6 «Поточні зобов’язання» плану рахунків пов’язаний:

1. Зі звітом про фінансові результати.

Контрольна робота за модулем III

2.         З ІІІ розділом активу балансу.

3.         З примітками до звітів.

4.         З ІV і V розділами пасиву балансу.

4.         Необоротні активи:

1.         Матеріальні активи, очікуваний строк корисного викорис-тання яких більше 1 року.

2.         Немонетарні активи, які не мають матеріальної форми.

3.         Активи, які утримуються для подальшого продажу.

4.         Всі активи, що не є оборотними. Вкладення підприємства в матеріальні, нематеріальні та фінансові ресурси, термін використання яких перевищує 12 місяців.

5.         Чи вiдображається на балансi орендодавця i на якому рахунку

сума основних засобiв, якi переданi в оперативну оренду?

1.         Так, на рахунку 10.

2.         Так, на рахунку 01.

3.         Так, на рахунку 713.

4.         Нi.

6.         Річна фінансова звітність подається підприємством:

1.         Не пізніше 1 лютого наступного за звітним роком.

2.         Не пізніше 20 лютого наступного за звітним роком.

3.         Рішення приймається керівником підприємства.

4.         Не пізніше 1 березня наступного за звітним роком.

7.         Прибуток від операційної діяльності у Звіті про фінансові ре-

зультати визначається як:

1.         Сума валового прибутку, іншого операційного доходу

2.         Сума чистого доходу, валового прибутку та іншого опера ційного доходу.

3.         Різниця між доходом від реалізації та чистим доходом від реалізації продукції.

4.         Алгебраїчна сума валового прибутку, іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут інших операційних витрат

8.         Якою кореспонденцією бухгалтерських рахунків відобража-

ється списання адміністративних витрат на фінансові результати?

1.         Дт 791            Кт 92

2.         Дт 791            Кт 93

3.         Дт 792            Кт 92

Модуль III. Бухгалтерський облік витрат, доходів, фінан. результатів та фінан. звітність

4. Дт 793        Кт 92.

9.         Якою кореспонденцією рахунків відображається списання до-

ходів від реалізації товарів на фінансові результати?

1.         Дт 702            Кт 793

2.         Дт 702            Кт 791

3.         Дт 701            Кт 791

4.         Дт 703            Кт 791.

10.       Якою кореспонденцією рахунків відображається списання

витрат, пов’язаних з користуванням банківськими кредитами, на

фінансові результати?

1.         Дт 792            Кт 961

2.         Дт 792            Кт 952

3.         Дт 792            Кт 951

4.         Дт 791            Кт 951.

Розрахункове завдання

1.         Заповнити реєстраційний журнал за даними таблиці, визна-чити кореспонденцію рахунків за операціями з використанням ра-хунків класу 9 «Витрати діяльності».

2.         Здійснити класифікацію витрат підприємства торгівлі відпо-відно до П(С)БО 16 «Витрати».

Господарські операції

 

№ з/п  Зміст господарських операцій         Сума, грн

1.         Нараховано відділу зв’язку за надані послуги Крім того, ПДВ   200,00

?

2.         Нараховано заробітну плату продавцям    1200,00

3.         Зроблені нарахування на заробітну плату на соціальні заходи згідно з чинним законодавством (див. операція 2)     ?

4.         Нараховано амортизацію необоротних матеріальних активів адміністративного призначення        90,00

5.         Нараховано відсотки за користування короткостроко-вим кредитом банку    100,00