Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
15.2. Плани практичних занять : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

15.2. Плани практичних занять


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Тема практичного заняття 16 «Поняття, принципи скла-дання фінансової звітності та вимоги до неї»

Питання для вивчення та обговорення

1.         Яке значення фінансової звітності?

2.         Які вимоги ставляться до фінансової звітності?

3.         Які види та форми фінансової звітності?

4.         Які строки подання фінансової звітності?

Навчальний матеріал

Завдання 12

1.         Зробити заключні записи в регістрах аналітичного обліку, зві-рити зустрічні суми.

2.         Підрахувати в головній книзі обороти за березень місяць п.р.; визначити залишки за кожним синтетичним рахунком на 1.04.п.р. Провести звірку синтетичного та аналітичного обліку.

Домашнє завдання

Скласти оборотну відомість за рахунками синтетичного обліку за березень п.р.

Тема практичного заняття 17 «Зміст та порядок складан-ня Балансу та Звіту про фінансові результати»

Питання для вивчення та обговорення

1.         Яка структура Балансу?

2.         Який порядок складання Балансу?

3.         Яка мета складання Звіту про фінансові результати?

4.         Який порядок складання «Звіту про фінансові результати»?

5.         Використання даних Балансу та Звіту про фінансові резуль-тати для управління.

Завдання 13

Скласти: Баланс (форма № 1) та Звіт про фінансові результати (форма № 2), здійснити взаємоув’язку даних складених форм звіт-ності.

Тема 15. Фінансова звітність

Матеріальне забезпечення

1.         Оборотна відомість — 1 прим.

2.         Баланс (ф. № 1) — 1 прим.

3.         Звіт про фінансові результати(ф. № 2) — 1 прим.

Питання для самостійного вивчення

1.         Яка мета складання Звіту про рух грошових коштів?

2.         Які основні етапи процесу складання звіту про рух грошових коштів?

3.         Яка методика складання Звіту про рух грошових коштів?

4.         Яка мета складання Звіту про власний капітал?

5.         Який зміст Звіту про власний капітал?

6.         Яка методика складання Звіту про власний капітал?

7.         Використання інформації фінансової звітності для управлін-ня діяльністю підприємств різних форм власності.

Завдання 19 (для самостійної роботи)

Використовуючи дані аналітичного обліку, головної книги, Ба-лансу (форма № 1), Звіту про фінансові результати (форма № 2) скласти Звіт про рух грошових коштів (форма № 3).

За даними активу та пасиву балансу ТОВ «Олімп» на 31 грудня п.р. установлено (таблиці 19.1).

Таблиця 19.1

Статті активу Балансу          (тис. грн)

 

Стаття активу            Код рядка       На поча-ток року      На

кінець

року

І. Необоротні активи                                  

Основні засоби                                

– залишкова вартість            030      288      360

– первісна вартість   031      360      450

– знос 032      72        90

Довгострокові фінансові інвестиції                       

– інші фінансові інвестиції    045      -          9

Всього по розділу І   080      288      369

ІІ. Оборотні активи                         

Модуль III. Бухгалтерський облік витрат, доходів, фінан. результатів та фінан. звітність

Продовження таблиці 19.1

 

Запаси                                  

– виробничі запаси   100      108      97,2

Дебіторська заборгованість за товари, робо-ти, послуги:                                  

– чиста реалізаційна вартість          160      61,2     70,2

– первісна вартість   161      76,5     87,8

– резерв сумнівних боргів    162      15,3     17,6

Грошові кошти та їх еквіваленти:                          

– у національній валюті       230      18        63

Усього по розділу ІІ  260      187,2   230,4

ІІІ. Витрати майбутніх періодів       270      7,2       30,6

Баланс            280      482,4   630

Таблиця 20.1

Статті пасиву балансу          (тис. грн)

 

Стаття пасиву           Код рядка       На поча-ток року      На

кінець

року

І. Власний капітал                           

Статутний капітал    300      468      468

Нерозподілений прибуток (непокриті збит-ки)    350      100,8   135

Неоплачений капітал           360      (1250   -

Усього по розділу І   380      442,8   603

IV. Поточні зобов’язання                           

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги          530      34,2     18

Поточні зобов’язання за розрахунками:                           

– з бюджетом            550      5,4       9,0

Усього по розділу IV            620      39,6     27,0

Баланс:           640      482,4   630,0

3. За даними Звіту про фінансові результати за поточний рік установлено (таблиця 21.1).

Тема 15. Фінансова звітність

Таблиця 21.1

Статті Звіту про фінансові результати        (тис. грн)

 

Стаття            Код рядка форми № 2          За по-точний рік

1                      3

Дохід (виручка) від реалізації продукції (това-рів, робіт, послуг)            010      540

Податок на додану вартість 015      90

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, полсуг)            035      450

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)       040      225

Валовий прибуток    050      225

Адміністративні витрати     070      111,6

Інші операційні витрати      090      9,0

Фінансовий результат від операційної діяль-ності: прибуток     100      104,4

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток  170      104,4

Податок на прибуток від звичайної діяльності     180      31,3

Фінансовий результат від звичайної діяльності (прибуток)        190      73,1

Чистий прибуток      220      73,3

Амортизація  260      18,0

За даними фінансового обліку встановлено:

а)         фактично сплачено податку на прибуток — 31,3 тис. грн;

б)         основні засоби і довгострокові фінансові інвестиції придбані

за грошові кошти;

в)         дивіденди сплачені грошовими коштами у сумі — 38,9 тис.грн

(100,8 + 73,1 — 135,0);

г)         надзвичайних подій за звітний рік не сталося.

Завдання 20 (для індивідуальної роботи)

1. Використовуючи дані аналітичного обліку, головної книги, балансу (форма № 1), скласти Звіт про власний капітал (форма № 4).

Модуль III. Бухгалтерський облік витрат, доходів, фінан. результатів та фінан. звітність

2. За даними пасиву Балансу ВАТ «Олеся» на 31 грудня п.р. установлено (таблиця 22.1).

Таблиця 22.1

Статті пасиву Балансу         (тис. грн)

 

Стаття пасиву           Код рядка       На поча-ток року      На кінець року

І. Власний капітал                           

Статутний капітал    300      125,0   120,0

Пайовий капітал       310      —        —

Додатковий власний капітал          320      62,5     60,0

Інший додатковий капітал   330      —        17,0

Резервний капітал    340      2,0       12,0

Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)     350      40,0     64,0

Неоплачений капітал           360      360,0   —

Вилучений капітал   370      —        —

Усього по розділу І   380      229,5   273,0

3.         ВАТ випустило 125 тис.акцій, номінальна вартість однієї акції — 1 грн. Акції були розміщені (продані) за 1,50 грн за одиницю.

4.         У поточному році були здійснені операції:

а)         безоплатно отримані основні засоби на суму — 12 000 грн;

б)         викуплені 5 000 тис. акцій за ціною 1,70 грн та анульовані.

в)         проведена дооцінка основних засобів, які раніше не переоці-

нювалися, на суму 5 000 грн;

г)         на поповнення резервного фонду спрямовано 10000 грн;

д)         чистий прибуток за поточний рік склав 60 000 грн;

е)         оголошені дивіденди на суму 25 000 грн.

Теми рефератів

1.         Фінансова звітність та її значення в управлінні діяльністю підприємством.

2.         Фінансова звітність підприємств України та її відповідність міжнародним стандартам.

3.         Основні принципи складання фінансової звітності та загальні вимоги до неї.

Тема 15. Фінансова звітність

4.         Застосування Положення (стандарту) бухгалтерського облі-ку 2 «Баланс».

5.         Застосування Положення (стандарту) бухгалтерського облі-ку 3 «Звіт про фінансові результати».

6.         Застосування Положення (стандарту) бухгалтерського облі-ку 4 «Звіт про рух грошових коштів».

7.         Застосування Положення (стандарту) бухгалтерського облі-ку 5 «Звіт про власний капітал».

8.         Зміст та порядок складання фінансового звіту суб’єкта малого підприємства.

9.         Використання інформації фінансової звітності в управління фінансово-господарською діяльністю підприємства.

Інформаційні джерела: 3, 4, 5, 9, 13, 19, 20, 21, 24, 25.