Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
15.1.Методологічні поради до вивчення теми : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

15.1.Методологічні поради до вивчення теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Перелік питань

15.1.1. Поняття та мета фінансової звітності.

15.1.2. Склад, форми та порядок подання фінансової звітності.

15.1.3. Побудова та порядок складання форм фінансової звітності.

15.1.1. Поняття та мета фінансової звітності

Відповідно до ст. 19 Господарського кодексу України всі суб’єкти господарювання зобов’язані здійснювати бухгалтерський облік ре-зультатів своєї діяльності та складати фінансову звітність відпо-відно до вимог чинного законодавства. Поняття та мета фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» наведені на рис. 15.1.

Фінансова звітність — бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо: придбання, продажу та володіння цінними паперами; участі в капіталі підприємства; оцінки якості управління; оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання; забезпеченості зобов’язань підприємства; визначення суми диві-дендів, що підлягають розподілу; регулювання діяльності під-приємства; інших рішень

Рис. 15.1. Поняття та мета фінансової звітності

Тема 15. Фінансова звітність

15.1.2. Склад, форми та порядок подання фінансової звітності

Розділ IV «Фінансова звітність» Закону України «Про бухгал-терський облік та фінансову звітність в Україні» визначає склад і форми фінансової звітності (рис. 15.2).

Склад фінансової звітності

~ZL

 

Фінансова звітність підпри-ємств (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єк-тів господарської діяльності та суб’єктів малого підприєм-ництва, визнаних такими від-повідно до чинного законодав-ства) включає:

 

Суб’єкти малого підпри-ємництва і представниц-тва іноземних суб’єктів господарської діяльності складають скорочену за показниками фінансову звітність, яка включає:

 

 

 

I

Баланс (форма № 1)

Звіт про фінансові резуль-

тати (форма № 2)

Звіт    про    рух    грошових

коштів (форма № 3)

Звіт   про   власний   капітал

(форма № 4)

Примітки до річної фінан-

сової звітності (форма № 5)

Додаток до Приміток до річ-

ної      фінансової      звітності

«Інформація за сегментами»

(форма № 6)

Додаток до Приміток до річ-

ної фінансової звітності «Роз-

рахунок податкових різниць

за   даними    бухгалтерського

обліку» (форма № 7)

 

h

J

 

Баланс (форма № 1-М) Звіт про фінан-сові результати (фор-ма № 2-М)

 

 

 

 

 

Рис. 15.2. Склад і форми фінансової звітності

Модуль III. Бухгалтерський облік витрат, доходів, фінан. результатів та фінан. звітність

Відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами визначені основні вимоги до подання та оприлюднення звітності, які доцільно вивчити за допомогою рис. 15.3.

Основні вимоги до подання та оприлюднення фінансової звітності

 

Фінансова звітність по-дається:

-          органам, до сфери управління яких належать підприємства;

-          трудовим колективам на їх вимогу;

-          власникам (засновни-кам) відповідно до установчих документів;

-          іншим органам та користувачам згідно із законодавством;

-          органам державної статистики;

-          органам Державного казначейства (щодо ви-користання бюджетних асигнувань, одержаних з державного бюджету);

-          фінансовим відділам райдержадміністрації, міськвиконкомів та фі-нансовим управлінням обласних, Київської і Севастопольської місь-ких держадміністрацій (щодо використання асигнувань, одержаних з місцевих бюджетів;

-          Державному реєстра-тору за місцезнаходжен-ням реєстраційної справи

 

Терміни подання підприємствами фінан-сової звітності встановлює міністерство або інший орган виконавчої влади, до сфери управління якого належать підприємства, або органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном підпри-ємств комунальної власності. Фінансова звітність (крім зведеної та кон-солідованої) подається підприємствами:

-          квартальна - не пізніше 25 числа міся-ця, що настає за звітним кварталом;

-          річна, не пізніше 20 лютого наступного за звітним року

Звіт     про     використання     бюджетних асигнувань подається підприємствами:

-          місячний - не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним;

-          квартальний   -   не   пізніше   15   числа місяця, що настає за звітним кварталом;

-          річний - не пізніше 22 січня наступного за звітним року

Підприємства, що мають дочірні під-приємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, подають консолідовану фінансову звітність Влас-никам (засновникам) у визначені ними терміни:

-          квартальну - не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу;

-          річну - не пізніше 15 квітня наступного за звітним року

 

Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством.

Оприлюднювати річну фінансову звітність та консолідовану звітність не пізніше 1 червня наступного за звітним року, зобов’язані відкриті акціонерні товариства, підприємства - емітенти облігацій, банки, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань

Рис. 15.3. Порядок подання та оприлюднення фінансової звітності

 

Тема 15. Фінансова звітність

15.1.3. Побудова та порядок складання форм фінансової

звітності

П(С)БО 2 «Баланс» визначає мету, форму та загальні вимоги до розкриття статей Балансу (рис. 15.4).

Баланс - звіт про фінансовий стан підприємства, який відо-бражає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал

 

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату

Дані балансу використовують для аналізу складу і струк-тури необоротних та оборот-них активів, власного капі-талу, довгострокових та по-точних зобов’язань, лік від-ності, узагальнюючих та часткових показників фінан-сової стійкості та платоспро-можності підприємства, його ділової активності та інших показників оцінки фінансо-вого стану.

Мета аналізу - оперативне реа-гування і прийняття управ-лінських рішень щодо зміц-нення фінансового стану під-приємства, забезпечення його фінансової стабільності в май-бутньому

 

Визнання статей балансу:

Актив відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена і очікується отримання в май-бутньому економічних вигод, пов’язаних з його викорис-танням

Власний капітал відображаєть-ся в балансі одночасно з відо-браженням активів або зобо-в’язань, які призводять до його зміни

Зобов’язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигоду у майбут-ньому внаслідок його пога-шення

 

 

 

Рис. 15.4. Мета складання балансу та визнання його статей

Модуль III. Бухгалтерський облік витрат, доходів, фінан. результатів та фінан. звітність

Актив балансу відображає на кінець останнього дня кварталу (року) активи в розділах: I «Необоротні активи», II «Оборотні ак-тиви», III «Витрати майбутніх періодів». Пасив Балансу відобра-жає власний капітал і зобов’язання в розділах: I «Власний капітал», II «Забезпечення наступних витрат і платежів», III «Довгострокові зобов’язання», IV «Поточні зобов’язання», V «Доходи майбутніх періодів». Суб’єкти малого підприємництва складають Баланс за формою, яка затверджена П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта ма-лого підприємництва». П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» визначає зміст, форму та загальні вимоги до розкриття статей. Мета складання Звіту про фінансові результати наведена на рис. 15.5.

Звіт про фінансові результати - звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства

1                     

Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період

Рис. 15.5. Мета складання Звіту про фінансові результати

Звіт про фінансові результати складається з розділів: I «Фінан-сові результати», II «Елементи операційних витрат», III «Розраху-нок показників прибутковості акцій».

П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» визначає зміст, фор-му та загальні вимоги до розкриття статей Звіту. Поняття та мета складання Звіту про рух грошових коштів наведені на рис. 15.6.

У Звіті про рух грошових коштів наводиться інформація про рух грошових коштів протягом звітного періоду та за попередній період у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал» визначає зміст, форму та загальні вимоги розкриття статей звіту. Поняття та мета складання Звіту про власний капітал наведені на рис. 15.7.

Тема 15. Фінансова звітність

Звіт    про    рух    грошових    коштів         звіт,    який    відображає

надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді

*          :

Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах

Інформація про рух грошових коштів необхідна для управління грошовими потоками підприємства, яке здійснюється для забезпечення платоспроможності та фінансової стійкості під-приємства. Управління грошовими потоками на підприємстві передбачає проведення аналізу грошових потоків та його прогнозування, розрахунок тривалості обороту грошових коштів та визначення їх оптимального рівня, складання бюджетів грошових коштів.

Аналіз грошових потоків дозволяє визначити, з яких джерел відбулося надходження на підприємстві грошових коштів та основні напрями їх використання; розраховувати мінімально необхідні залишки грошових коштів для здійснення основної, фінансової та інвестиційної діяльності, розробити заходи щодо прискорення обороту грошових коштів, ефективного їх вико-ристання з метою визначення шляхів оптимізації грошових потоків

Рис. 15.6. Мета та значення Звіту про рух грошових коштів

Модуль III. Бухгалтерський облік витрат, доходів, фінан. результатів та фінан. звітність

Примітки до річної фінансової звітності є складником фінансо-вої звітності. Форма звітності включає тринадцять розділів, перелік яких наведено на рис. 15.8.

Відповідно до П(С)БО 29 «Звітність за сегментами» підприєм-ства, які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність або посідають монопольне становище на ринку продукції (товарів, ро-біт, послуг), або щодо продукції (товарів, робіт, послуг) до початку

Звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду

Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду

Дані Звіту про власний капітал використовують як джерело інформації для прийняття рішень щодо управління власним капіталом.

Аналіз капіталу підприємства передбачає визначення змін його обсягу, структури; динаміки власного капіталу; причин та наслідків цих змін; оцінки факторів, які впливають на співвідношення власного і позикового капіталу з метою отримання інформації для прийняття управлінських рішень щодо оптимізації структури капіталу, поліпшення вико-ристання капіталу та підвищення ефективності діяльності підприємства

Рис. 15.7. Мета та значення Звіту про власний капітал

Тема 15. Фінансова звітність

звітного періоду прийнято рішення про державне регулювання цін, повинні складати Додаток до річної фінансової звітності «Інформа-ція за сегментами».

Відповідно до Положення про порядок розрахунку податкових різниць за даними бухгалтерського обліку, суб’єкти господарюван-ня — платники податку на прибуток — повинні складати «Додаток до приміток до річної фінансової звітності», «Розрахунок податко-вих різниць за даними бухгалтерського обліку».

Міністерство фінансів України затвердило типову форму фінансової звітності № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (Наказ від 29.11.2000 р. № 302 зі змінами)

▼        ZZ

Примітки   до   річної   фінансової   звітності   включають   тринадцять

розділів:

р. I. Нематеріальні активи

р. II. Основні засоби

р. III. Капітальні інвестиції

р. IV. Фінансові інвестиції

р. V. Доходи і витрати

p.VI. Грошові кошти

р. VII. Забезпечення

р. VIII. Запаси

р. IX. Дебіторська заборгованість

р. X. Нестачі і втрати від псування цінностей

р. XI. Будівельні контракти

р. XII. Податок на прибуток

р. XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Підприємства, які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність або підприємства, які посідають монопольне (домінуюче) становище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг), або якщо щодо продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства до початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін, зобов’язані складати додатки до Приміток до річної фінансової звітності - форму № 6 «Інформація за сегментами», форму № 7 «Розрахунок податкових різниць за даними бухгалтерського обліку»

Рис. 15.8. Структура та значення Приміток до річної фінансової звітності

Модуль III. Бухгалтерський облік витрат, доходів, фінан. результатів та фінан. звітність