Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.2.План практичного заняття : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

14.2.План практичного заняття


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Тема практичного заняття 15 «Облік доходів і фінансових результатів»

Питання для вивчення та обговорення

1.         Які основні вимоги до визнання та складу доходів згідно з П(С)БО?

2.         Оцінка доходів згідно з П(С)БО 15 «Дохід»?

3.         Як класифікують доходи?

4.         Яка характеристика рахунків класу 7 «Доходи і результати ді-яльності»?

Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів

5.         Як ведеться облік доходів від основної діяльності?

6.         Як ведеться облік доходів від іншої операційної діяльності?

7.         Яке значення облікової інформації про доходи для управ-ління?

8.         Порядок формування фінансових результатів.

9.         Облік фінансових результатів.

Завдання 11

1.         Відкрити регістр аналітичного обліку за рахунком 70 «Доходи від реалізації».

2.         Здійснити записи в регістр аналітичного обліку на підставі ра-ніше складених бухгалтерських довідок.

3.         Скласти бухгалтерську довідку на списання в кінці місяця за рахунком 70 «Доходи від реалізації» та фінансові результати і відо-бразити її в регістрі аналітичного обліку, в якому підрахувати за-гальні підсумки за березень п.р.

4.         Відкрити регістр аналітичного обліку за рахунком 79 «Фінан-сові результати».

5.         Здійснити записи в регістр аналітичного обліку на підставі ра-ніше складених бухгалтерських довідок, підрахувати загальні під-сумки за березень п.р.

6.         Скласти бухгалтерську довідку на закриття рахунка 79 «Фі-нансові результати».

7.         Відкрити регістр аналітичного обліку за рахунком 44 «Нероз-поділені прибутки (непокриті збитки)».

8.         Здійснити записи в регістр аналітичного обліку за рахунком 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» на підставі рані-ше складеної бухгалтерської довідки, підрахувати загальні підсум-ки за березень п.р

Домащнє завдання

Здійснити відповідні записи до головної книги за березень п.р.

Матеріальне забезпечення

1.         Журнал № 6 — 1 прим.

2.         Журнал № 7 — 1прим.

3.         Бухгалтерська довідка — 1 прим.

Модуль III. Бухгалтерський облік витрат, доходів, фінан. результатів та фінан. звітність

Питання для самостійного вивчення

1.         Облік доходів від реалізації робіт, послуг.

2.         Облік доходів від фінансових операцій.

3.         Облік доходів від інвестиційної діяльності.

4.         Облік доходів від надзвичайних подій.

5.         Використання облікової інформації про доходи в процесі при-йняття ефективних управлінських рішень.

Завдання 17 (для самостійної роботи)

1.         Визначити первинні документи, якими оформляються госпо-дарські операції наведені в таблиці 17.1.

2.         Заповнити реєстраційний журнал за даними таблиці 17.1.

3.         На підставі бухгалтерських проводок визначити економічний зміст господарських операцій (див. таблицю 17.1).

4.         Вказати, в якому розділі балансу відображаються залишки за рахунками, що вони означають?

5.         Здійснити класифікацію доходів підприємства торгівлі відпо-відно до П(С)БО 15 «Дохід».

Таблиця 17.1 Бухгалтерські проводок з обліку доходів за видами діяльності

 

№ з/п  Дебет  Кредит           Сума, грн

1          301 702           702 641           5400 900

2          34        702      1000

3          701      791      3000

4          22        745      2000

5          311      715      14000

6          377 712           712 641           12000 2000

7          377 713           713 641           1200 200

8          631      717      1500

9          48        718      3600

10        281      719      50

11        71        791      25000

12        373      732      1300

13        377 742 131 972        742

641

10

10        42000 7000 16000 29000

Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів

Завдання 18 (для індивідуальної роботи)

1.         Визначити первинні документи, якими оформляються госпо-дарські операції наведені в таблиці 18.1.

2.         Заповнити реєстраційний журнал та визначити бухгалтерські проводки за господарськими операціями виробничого підприєм-ства за березень п.р. ( таблиця 18.1).

3.         Визначити фінансовий результат за березень п.р.

4.         Вказати, в якому розділі балансу відображаються залишки за рахунками, що вони означають?

Таблиця 18.1 Господарські операції

 

№ з/п  Зміст господарських операцій         Сума, грн

12       

1.         Підприємство реалізувало продукції власного виробни-цтва покупцям за продажними цінами, Крім того, ПДВ      24000

?

            Фактична виробнича собівартість  18000

2.         Отримано дохід від здачі майна в оренду, Крім того, ПДВ         1200

?

3.         Реалізовані малоцінні предмети за продажними цінами, Крім того, ПДВ        3000

?

            Собівартість реалізованих малоцінних предметів            1000

4.         Виявлено надлишок тари при інвентаризації       45

5          Уповноважений банк нарахував підприємству відсотки за користування грошовими коштами, що перебувають на поточному рахунку в банку         100

6          Підприємство реалізувало комп’ютер за продажною

вартістю

Крім того, ПДВ

Первинна вартість

Знос    3000

? 4000 2000

7          Нараховано транспортній організації за послуги, пов’язані із збутом продукції Крім того, ПДВ       3000

?

8          Органами податкової служби нараховано економічні санкції за недодержання підприємством податкового законодавства 1200

9          Списана кредиторська заборгованість після закінчення терміну позовної давності    500

Модуль III. Бухгалтерський облік витрат, доходів, фінан. результатів та фінан. звітність

Продовження таблиці 18.1

 

10        Нараховано амортизацію:

—        обладнання для офісу;

—        програмного забезпечення;

—        виробничого обладнання.   120 40 160

11        Відображено витрати на службові відрядження управ-лінського персоналу   300

Теми рефератів

1.         Класифікація доходів та її значення для організації обліку до-ходів.

2.         Облік доходів від реалізації товарів.

3.         Облік доходів від іншої операційної діяльності.

4.         Облік доходів від інвестиційної діяльності.

5.         Облік доходів від фінансової діяльності.

6.         Використання облікової інформації про доходи для виявлен-ня невикористаних резервів підвищення дохідності підприємства.

7.         Порядок формування фінансових доходів.

8.         Облік фінансових результатів.

9.         Використання облікової інформації про фінансові результати для управління.

Інформаційні джерела: 3, 5, 9, 10, 13, 15, 19,25, 26.