14.1.Методичні поради до вивчення теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Перелік питань

14.1.1. Критерії визнання та класифікація доходів.

14.1.2. Облік доходів діяльності підприємства.

14.1.3. Облік фінансових результатів.

14.1.1. Критерії визнання та класифікація доходів

Методичні засади формування інформації в бухгалтерському об-ліку про доходи, затверджені П(С)БО 15 «Дохід». Критерії визна-ння та умови відображення в обліку доходів наведені на рис. 14.1.

Доходи

 

Критерії визнання:

-          збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства);

-          оцінка доходу може бути достовірно визначена

 

Умови відображення в обліку: доходи відображаються в момент виникнення, неза-лежно від дати надходження або сплати грошових коштів

 

Критерії визнання застосовуються: до кожної операції окремо;

до окремих елементів однієї операції або до двох чи більше операцій разом, якщо це випливає із суті такої господарської операції (операцій)

Рис. 14.1. Критерії визнання та умови відображення в обліку доходів відповідно до П(С)БО 15 «Доходи»

Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів

Необхідною умовою обліку доходів є здійснення їх класифікації за видами доходів (рис. 14.2).

Класифікація доходів

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) -загальний дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків

Інші операційні доходи - інші доходи від операційної діяльності підприємства, крім виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); доходи від реалізації іноземної валюти; доходи від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); доходи від операційної оренди активів; доходи від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті; суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, господарського суду про їх стягнення; доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних безоплатно оборотних активів та субсидій; інші доходи від операційної діяльності

Фінансові доходи - доходи, отримані від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі; дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)

Інші доходи - доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства; доходи від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; доходи від неопераційних курсових різниць та інші

 

 

 

Надзвичайні доходи - доходи, які виникли внаслідок надзви-чайних подій

Модуль III. Бухгалтерський облік витрат, доходів, фінан. результатів та фінан. звітність

Для відображення доходів діяльності в бухгалтерському обліку необхідно вивчити умови оцінки доходу, які наведені на рис.14.3.

Оцінка доходу

Дохід відображається у бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню

У разі відстрочки платежу, внаслідок чого виникає різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою грошових коштів або їх еквівалентів, які підлягають отриманню за продукцію (товари, роботи, послуги та інші активи), така різниця визначається доходом у вигляді процентів

Сума доходу за бартерним контрактом визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшенню або збільшенню відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів

Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані або підлягають отриманню за бартерним контрактом, достовірно визначити неможливо, то дохід визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), що передані за цим бартерним контрактом

Рис. 14.3. Умови оцінки доходу

Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів

14.1.2. Облік доходів діяльності підприємства

При вивченні теми доцільно ознайомитися з призначенням та побудовою рахунка 70 «Доходи від реалізації» (рис. 14.4).

Рахунок 70 «Доходи від реалізації »

Призначення рахунка:

для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової

продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, про

доходи від грального бізнесу, від проведення лотерей, а також про суму

знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу

Субрахунки:

701      «Дохід від реалізації готової продукції»;

702      «Дохід від реалізації товарів»;

703      «Дохід від реалізації робіт, послуг»

 

Призначення

субрахунків:

для узагальнення

інформації про

доходи від

реалізації готової

продукції,

товарів, робіт,

послуг

 

 

За дебетом субрахунків        За кредитом субрахунків

Належна сума непрямих подат-ків (акцизного  збору,  податку на додану  вартість  та  інших, передбачених   законодавством) та списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові ре-зультати»    Одержання

(збільшення)

доходу

 

Субрахунок: 704 «Вирахування з доходу»

 

Призначення субрахунка:

для узагальнення інформації від суми знижок,

наданих

покупцям та

про інші

 

І

За дебетом субрахунка         За кредитом субрахунка

Суми   надходжень   за   договорами комісії,    агентствами    та    іншими агентськими договорами на користь комітентів, принципалів. Сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повер-нених покупцем продукції і товарів та інші суми, що підлягають вира-хуванню з доходу     Списання дебетових оборотів на рахунок 79 «Фінансові результати»

 

Рис.14.4. Призначення та побудова рахунка 70 «Доходи від реалізації»

Модуль III. Бухгалтерський облік витрат, доходів, фінан. результатів та фінан. звітність

Здійснення іншої операційної діяльності у звітному періоді по-требує обліку доходів від такої діяльності (рис. 14.5).

Рахунок 71 «Інший операційний дохід»

 

Призначення

рахунка:

для узагальнення

інформації про інші

доходи від операцій-

ної діяльності

підприємства у

звітному періоді,

крім доходу

(виручки) від

реалізації продукції

(товарів, робіт,

послуг)

 

I

За дебетом рахунка

Суми непрямих податків

(податку на додану

вартість), акцизного

збору та інших зборів

(обов’язкових платежів)

та списання в порядку

закриття на рахунок 79

«Фінансові результати»

 

За кредитом рахунка

Збільшення

(одержання) доходу

 

Субрахунки:

711      «Дохід від реалізації іноземної валюти» - для узагальнення інформації про доходи від реалізації іноземної валюти;

712      «Дохід від реалізації інших оборотних активів» - для узагальнення інформації про доходи від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо);

713      «Дохід від операційної оренди активів» - для узагальнення інформації про доходи від оренди (крім фінансової) майна, якщо ця діяльність не є предметом (метою) створення підприємства;

714      «Дохід від операційної курсової різниці» - для узагальнення інформації про доходи від курсових різниць за активами й зобов’язаннями підприємства, пов’язаними з операційною діяльністю підприємства;

715      «Одержані штрафи, пені, неустойки» - для узагальнення інформації про штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також про суми з відшкодування зазнаних збитків;

716      «Відшкодування раніше списаних активів» - для узагальнення інформації про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних оборотних активів

717      «Дохід від списання кредиторської заборгованості» - для узагальнення інформації про доходи від списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу, по закінченні строку позовної давності;

718      «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів» - для узагальнення інформації про доходи від безоплатно одержаних оборотних активів (окрім фінансових інвестицій) і доходи від цільового фінансування, пов’язаного з операційною діяльністю;

719      «Інші доходи від операційної діяльності» - для узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності, які не знайшли свого відображення на інших субрахунках рахунка 71 «Інший операційний дохід» зокрема про доходи від операцій з тарою, від інвентаризації тощо

Рис.14.5. Призначення та побудова рахунка 71 «Інший операційний дохід»

Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів

При наявності операцій у звітному періоді, які впливають на зміну і склад власного та позичкового капіталу, в бухгалтерському обліку відображають доходи від фінансової діяльності, для обліку яких призначені рахунки 72 «Дохід від участі в капіталі» та раху-нок 73 «Інші фінансові доходи».Для обліку доходів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю, призначено рахунок 74 «Інші доходи». Доходи, які виникли внаслідок надзвичайних подій, обліковуються на рахунку 75 «Надзвичайні доходи».

14.1.3. Облік фінансових результатів

Для визначення фінансового результату звітного періоду необ-хідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здій-снені для отримання цих доходів. Вивчити порядок визначення прибутку або збитку за звітний період допоможе рис. 14.6.

Порядок визначення прибутку (збитку) за звітний період:

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо

Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алге-браїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування виз-начається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків)

Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, над-звичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку

Рис. 14.6. Порядок визначення прибутку (збитку) за звітний період

Модуль III. Бухгалтерський облік витрат, доходів, фінан. результатів та фінан. звітність

Для обліку та узагальнення інформації про фінансові результа-ти призначено рахунок 79 «Фінансові результати» (рис. 14.7).

Рахунок 79 «Фінансові результати»

I

 

Призначення

рахунка:

для обліку й

узагальнення

інформації про

фінансові результати

підприємства від

звичайної діяльносгі та

надзвичайних подій

 

За дебетом рахунка

Суми у порядку

закриття рахунків

обліку витрат, a

також належна сума

нарахованого податку на прибуток

 

За кредитом рахунка

Суми в порядку

закриття рахунків

обліку доходів

 

Субрахунки:

791      «Результат операційної діяльності» - для визначення прибутку (збитку) від операційної діяльності підприємства. За кредитом субрахунка відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід»), за дебетом — сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (рахунки - 90 «Собівартість реалізації», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності»);

792      «Результат фінансових операцій» - для визначення прибутку (збитку) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунка відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом — списання фінансових витрат з рахунків 95 «Фінансові витрати» та 96 «Втрати від участі в капіталі».

793      «Результат іншої звичайної діяльності» - для визначення прибутку (збитку) від іншої звичайної діяльності підприємства. За кредитом субрахунка відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства, за дебетом — списання витрат з рахунка 97 «Інші витрати»;

794      «Результат надзвичайних подій» - для визначення прибутку (збитку) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунка відображається списання доходів, одержаних від надзвичайних подій, за дебетом — списання витрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99 «Надзвичайні витрати»

Рис. 14.7. Призначення та побудова рахунка 79 «Фінансові результати»

Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів

Сальдо рахунка 79 «Фінансові результати» при його закрит-ті списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» (рис. 14.8).

 

 

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»

 

Субрахунки:

441      «Прибуток нерозподілений» - для відображення наявності та руху нерозподіленого прибутку;

442      «Непокриті збитки» - для відображення непокритих збитків. їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо;

443      «Прибуток, використаний у звітному періоді» - для відобра-ження розподілу прибутку між власниками (нарахування диві-дендів), відрахувань в резервний капітал та іншого використання прибутку в поточному періоді. Сальдо на цьому субрахунку у кінці року закривається у кореспонденції із субрахунками 441 та / або 442 з виведенням сальдо на одному з цих субрахунків

Рис. 14.8. Призначення та побудова рахунка 44 «Нерозподілені прибутки

(непокриті) збитки»

одуль III. Бухгалтерський облік витрат, доходів, фінан. результатів та фінан. звітність

Узагальнення інформації про фінансові результати за звітний період здійснюють за допомогою Звіту про фінансові результати, в якому відображають:

—        фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток або збиток) за рядками 100 або 105;

—        фінансовий результат від звичайної діяльності до оподатку-вання (прибуток або збиток) за рядками 170 або 175;

—        фінансовий результат від звичайної діяльності після опода-ткування за рядками 190 та 195;

—        чистий прибуток або чистий збиток за рядками 220 або 225.

Відповідно до П(С)БО 2 «Баланс» у звіті про фінансовий стан

підприємства сума нерозподіленого прибутку або сума непокрито-го збитку наводиться за рядком 350.

Бухгалтерський облік повинен забезпечувати користувачів ін-формацією про доходи від різних видів діяльності підприємства, про порядок формування фінансового результату за звітний та по-передні періоди, про суму чистого прибутку (збитку), про напрями використання прибутку підприємства.

Дані бухгалтерського обліку надають можливість здійснювати аналіз структури доходів від основної та інших видів діяльності і ви-значити вплив факторів на зміну доходів; аналіз прибутку та вплив факторів на його зміни; аналіз рентабельності та прибутковості з метою визначення резервів зростання прибутку, рентабельності та прийняття ефективних управлінських рішень щодо використання одержаного прибутку.