Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
13.2. План практичного заняття Тема практичного заняття 14 «Облік витрат діяльності» Питання для вивчення та обговорення : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

13.2. План практичного заняття Тема практичного заняття 14 «Облік витрат діяльності» Питання для вивчення та обговорення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

1.         Які основні вимоги пред’являються до визначення витрат ді-яльності?

2.         Які ознаки класифікації витрати діяльності?

3.         Яке значення має класифікація витрат діяльності для органі-зації обліку витрат?

4.         Який порядок формування собівартості реалізованих товарів, робіт, послуг?

5.         Як здійснюється облік собівартості реалізованих товарів?

6.         Який склад адміністративних витрат згідно з П(С)БО 16 «Вит-рати»?

7.         Як здійснюється облік адміністративних витрат?

Модуль III. Бухгалтерський облік витрат, доходів, фінан. результатів та фінан. звітність

8.         Який склад витрат на збут згідно з П(С)БО 16 «Витрати»?

9.         Як здійснюється облік витрат на збут?

 

10.       Який склад інших операційних витрат згідно з П(С)БО 16 «Витрати»?

11.       Як здійснюється облік інших операційних витрат?

Завдання 10

1.         Відкрити регістр аналітичного обліку за рахунками 902 «Со-бівартість реалізованих товарів», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут».

2.         Здійснити записи в регістр аналітичного обліку на підставі ра-ніше складених бухгалтерських довідок.

3.         Скласти бухгалтерські довідки на списання сум витрат за ра-хунками 902 «Собівартість реалізованих товарів», 92 «Адміністра-тивні витрати», 93 «Витрати на збут». Відобразити їх в регістрах аналітичного обліку, в якому підрахувати загальні підсумки за бе-резень п.р.

4.         Здійснити відповідні записи до головної книги за березень п.р.

Домашнє завдання

Здійснити відповідні записи до головної книги за березень п.р.

Питання для самостійного вивчення

1.         Облік витрат операційної діяльності на підприємствах, які ви-користовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами».

2.         Формування та облік собівартості реалізованих робіт, послуг.

3.         Облік Фінансових витрат.

4.         Облік витрат інвестиційної діяльності.

5.         Облік витрат від надзвичайних подій.

Завдання 15(для самостійної роботи)

1.         Визначити первинні документи, якими оформляються госпо-дарські операції, наведені в таблиці 15.1.

2.         Заповнити реєстраційний журнал за даними таблиці 15.1. ви-значити кореспонденцію рахунків за операціями з використанням рахунків класів 8 «Витрати за елементами», 9 «Витрати діяльності».

Тема 13. Облік витрат діяльності

3.         Вказати, в якому розділі балансу відображаються залишки за рахунками, що вони означають?

4.         Здійснити класифікацію витрат підприємства торгівлі відпо-відно до П(С)БО 16 «Витрати».

Таблиця 15.1 Господарські операції

 

№ з/п  Зміст господарських операцій         Сума, грн

1.         Нараховано відділу зв’язку за надані послуги Крім того ПДВ    200,00

?

2.         Нараховано заробітну плату продавцям    1200,00

3.         Зроблені нарахування на заробітну плату на соціальні заходи згідно з чинним законодавством (див. опера-ція 2)   ?

4.         Нараховано амортизацію необоротних матеріальних активів адміністративного призначення        90,00

5.         Нараховано відсотки за користування короткостро-ковим кредитом банку    100,00

6.         Списана частка витрат майбутніх періодів, що відно-ситься до поточного місяця (передоплата газет і жур-налів для службового користування) 46,00

7.         Отримано рахунок від рекламної компанії за підго-товку рекламного щита Крім того, ПДВ 180,00

?

8.         Нараховано амортизацію торговельного обладнання підприємства     85,00

9.         Створено резерв сумнівних боргів 3000,00

10.       Нараховано економічні санкції за недодержання під-приємством податкового законодавства            600,00

11.       На підставі авансового звіту списано витрати на від-рядження керівника підприємства      300,00

12.       Підприємство продало комплект меблів Первісна вартість Накопичений знос Виручка від реалізації Крім того, ПДВ         1000,00 500,00 1300,00

?

Завдання 16 (для індивідуальної роботи)

1. Визначити первинні документи, якими оформляються госпо-дарські операції, наведені в таблиці 16.1.

Модуль III. Бухгалтерський облік витрат, доходів, фінан. результатів та фінан. звітність

2.         Заповнити реєстраційний журнал за даними таблиці 16.1. ви-значити кореспонденцію рахунків за операціями з використанням рахунків класів 8 «Витрати за елементами», 9 «Витрати діяльності».

3.         Визначити вплив господарських операцій на стан майна під-приємства, вказати, в якому розділі балансу відображаються за-лишки за рахунками, що вони означають?

4.         Здійснити класифікацію витрат підприємства торгівлі відпо-відно до П(С)БО 16 «Витрати».

Таблиця 16.1 Господарські операції

 

№ з/п  Зміст господарських операцій         Сума, грн

1.         Нараховано      заробітну      плату      адміністративно-управлінському персоналу    5400,00

2.         Зроблені нарахування на заробітну плату на соціальні за-ходи згідно з чинним законодавством (див. операцію 13)  ?

3.         Списано втрати продовольчих товарів, виявлені при інвентаризації в межах природних втрат відповідно до складеного розрахунку        45,00

4.         Нараховано знос (амортизацію) обладнання для офісу   80,00

5.         Нараховано за розрахунково-касове обслуговування      130,00

6.         Створено резерв на оплату відпусток продавцям            1200,00

7.         Нараховано за комунальні послуги об’єктів: загальногосподарського призначення що забезпечують збут товарів   390,00 342,00

8.         Нараховано винагороду за надані аудиторські послуги   250,00

Теми рефератів

1.         Класифікація витрат підприємства та її значення для органі-зації обліку витрат.

2.         Облік витрат операційної діяльності.

3.         Облік фінансових витрат та витрат від участі в капіталі.

4.         Облік витрат інвестиційної діяльності.

5.         Використання облікової інформації про витрати в процесі прийняття ефективних управлінських рішень.

Інформаційні джерела: 3, 5, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 26.

Тема 13. Облік витрат діяльності