Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

МОДУЛЬ І. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод.

Роль і значення обліку. Види господарського обліку. Види бухгалтерського обліку: фінансовий, управлінський, податковий, взаємозв’язок між ними. Принципи й функції бухгалтерського об-ліку. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку.

Тема 2. Бухгалтерський баланс

Поняття балансу, його значення та використання в управлін-ні. Побудова балансу. Актив і пасив. Склад господарських засобів (майна) та джерел формування господарських засобів підприєм-ства. Чотири типи змін у балансі під впливом господарських опе-рацій.

Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Поняття про рахунки. Побудова рахунків. Активні та пасивні рахунки. Правила записів на рахунках. Рахунки синтетичного та аналітичного обліку. Класифікація рахунків. План рахунків бухгал-терського обліку. Подвійний запис, його суть і контрольне значен-ня. Кореспонденція рахунків. Порядок складання бухгалтерських проводок. Взаємозв’язок між статтями балансу та рахунками бух-галтерського обліку. Оборотні відомості, їх побудова та контрольне значення.

Тема 4. Оцінювання та калькуляція

Вартісне вимірювання — оцінка і калькуляція. Поняття оцінки об’єктів обліку. Фактична собівартість здійсненого господарсько-го факту. Вибір методики оцінки. Калькуляція — різновид оцінки. Об’єкти калькулювання. Методи калькулювання.

Тема 5. Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку

Визначення первинного документа. Класифікація документів, їх структура, вимоги до складання. Документація, як складник методу бух галтерського обліку. Організація документообігу. Способи ви-правлення помилок у бухгалтерському обліку. Суть та значення інвен-таризації. Види інвентаризації. Визначення регістрів бухгалтерського

Навчальна програма

обліку. Види регістрів. Техніка облікової реєстрації. Поняття фор-ми бухгалтерського обліку. Характеристика форм бухгалтерського обліку. Поняття облікового циклу підприємства. Суть і значення облікової політики підприємства.

МОДУЛЬ ІІ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК АКТИВІВ,

ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ І ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Тема 6. Облік необоротних активів.

Поняття та склад необоротних активів. Поняття основних засо-бів, їх оцінка. Облік руху основних засобів. Облік зносу (амортиза-ції) основних засобів. Поняття та облік інших необоротних активів. Облік нематеріальних активів.

Тема 7. Облік запасів.

Поняття та оцінка запасів. Облік виробничих запасів. Поняття та облік оборотних малоцінних і швидкозношуваних предметів. Облік готової продукції. Поняття та класифікація товарів. Документуван-ня господарських операцій, пов’язаних з рухом товарів. Організація синтетичного та аналітичного обліку руху товарів.

Тема 8. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості.

Облік касових операцій та операцій з іншими грошовими ко-штами. Облік операцій по рахунках в банках. Облік розрахунків з покупцями та замовниками, з різними дебіторами. Облік резервів сумнівних боргів. Облік витрат майбутніх періодів.

Тема 9. Облік фінансових інвестицій.

Довгострокові і поточні фінансові інвестиції: поняття та оцінка. Облік короткострокових та довгострокових фінансових інвестицій.

Тема 10. Облік власного капіталу.

Поняття власного капіталу та його складники. Облік статутного капіталу. Облік пайового капіталу. Облік додаткового та резервно-го капіталу. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів.

Тема 11. Облік зобов’язань.

Поняття та класифікація зобов’язань. Облік довгострокових зобов’язань. Поняття поточних зобов’язань. Облік кредиторської заборгованості за товари (роботи, послуги).

Тема 12. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу.

Поняття, види заробітної плати. Форми оплати праці. Види утримань із заробітної плати. Облік розрахунків з оплати праці. Об-лік розрахунків за страхуванням.

МОДУЛЬ ІІІ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ,

ДОХОДІВ, ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Тема 13. Облік витрат діяльності підприємства.

Поняття і класифікація витрат виробництва. Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Облік загальновиробничих витрат. Облік адміністративних витрат. Облік витрат на збут. Облік інших операційних витрат. Облік вит рат іншої звичайної діяльності. Облік витрат від надзвичайних подій.

Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів.

Поняття, класифікація та оцінка доходів. Облік доходів від зви-чайної діяльності. Облік доходів від надзвичайних подій. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування. Облік фінансо-вих результатів від звичайної діяльності та надзвичайних подій.

Тема 15. Фінансова звітність.

Значення фінансової звітності та використання її даних в управ-лінні. Загальні вимоги до фінансової звітності. Склад і форми фі-нансової звітності. Порядок подання фінансової звітності. Зміст та порядок складання Балансу, Звіту про фінансові результати та інших форм фінансової звітності. Використання даних фінансової звітності для прийняття управлінських рішень.