13.1.Методичні поради до вивчення теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Перелік питань

13.1.1. Поняття та класифікація витрат.

13.1.2. Облік витрат операційної діяльності.

13.1.3. Облік витрат фінансової та інвестиційної діяльності.

13.1.4. Розкриття інформації у фінансовій звітності.

13.1.1. Поняття та класифікація витрат

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» витрати — зменшен-ня економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять для зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або роз-поділу власниками) за звітний період. Критерії визнання витрат до-цільно вивчити за допомогою рис. 13.1.

Важливою умовою ведення бухгалтерського обліку витрат є класифікація витрат. П(С)БО 16 «Витрати» спрямовує користува-чів інформації, перш за все, на класифікацію витрат за видами ді-яльності (рис. 13.2).

Тема 13. Облік витрат діяльності

Критерії визнання витрат

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку у момент їх виникнення, незалежно від часу, надходження і сплати грошей одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань

Витратами звітного періоду визначаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками) за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені

Рис.13.1. Поняття та критерії визнання витрат відповідно до П(С)БО 16 «Витрати»

Модуль III. Бухгалтерський облік витрат, доходів, фінан. результатів та фінан. звітність

Витрати відповідно до діяльності підприємства

 

Витрати звичайної діяль-ності - витрати будь-якої ос-'новної діяльності підприєм-ства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення

 

Витрати надзвичайної діяль-ності - витрати діяльності, яка відрізняється від звичай-ної діяльності підприємства та не очікується, що вона пов-торюватиметься періодично або в кожному наступного звітному періоді

 

 

 

Витрати операційної діяль-ності - витрати основної ді-яльності підприємства, а також .інших видів діяльності, які не є інвестиційною чи фінансо-вою діяльністю

 

Витрати основної діяль-ності - витрати діяльності, пов’язаної з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу

 

 

 

Витрати фінансової діяль-ності - витрати діяльності, яка призводить до змін роз-міру і складу власного та пози-кового капіталу підприємства

Витрати інвестиційної діяль-ності - витрати, пов’язані з придбанням та реалізацією не-оборотних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквіва-лентів грошових коштів

 

Витрати іншої діяльності -

витрати, пов’язані з:

-          обслуговуванням та управ-лінням підприємством;

-          реалізацією (збутом про-дукції (товарів, робіт, пос-луг));

-          іншою операційною діяль-ністю

 

 

 

Тема 13. Облік витрат діяльності

13.1.2. Облік витрат операційної діяльності

На підприємствах, які виготовляють готову продукцію, необхід-но визначати виробничу собівартість продукції та собівартість реа-лізованої готової продукції, порядок визначення яких наведено на рис. 13.3.

 

n

 

Витрати основної діяльності підприємства

 

a

 

 

 

Собівартість реалізованої про-дукції (робіт, послуг)

 

Собівартість    реалізованих товарів

 

 

 

Виробнича собівартість продук-ції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду

Нерозподілені постійні загально-виробничі витрати

 

Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реа-лізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари

 

 

 

Наднормативні виробничі вит-рати

До виробничої собівартості про-дукції (робіт, послуг) включа-ються:

-          прямі матеріальні витрати;

-          прямі витрати на оплату праці;

-          інші прямі витрати;

-          змінні загальновиробничі та

постійні розподілені загально-

виробничі витрати

Виробнича собівартість продук-ції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання, що використовується на самому підприємстві

 

Сума торговельної націнки на реалізовані товари визна-чається як добуток продаж-ної (роздрібної) вартості реа-лізованих товарів і серед-нього відсотка торговельної націнки

Середній відсоток торговель-ної націнки визначається ді-ленням суми залишку торго-вельних націнок на початок звітного місяця і торго-вельних націнок у продажній вартості, одержаних у звіт-ному місяці, товарів на суму продажної (роздрібної) вар-тості залишку товарів на початок звітного місяця та продажної (роздрібної) вар-тості, одержаних у звітному місяці товарів

 

 

 

Рис. 13.3. Склад витрат основної діяльності підприємства

Модуль III. Бухгалтерський облік витрат, доходів, фінан. результатів та фінан. звітність

Рахунок 90 «Собівартість реалізації»

 

Призначення

рахунка:

для

узагальнення

інформації про

собівартість

реалізованої

продукції,

товарів,

виконаних робіт,

наданих послуг

 

 

За дебетом     За кредитом

рахунка           рахунка

Виробнича собівартість реалізованоі готовоі        Списання

 

            в

фактична собівартість          закриття

реалізованих товарів (без     дебетових

торговельних націнок),        оборотів

страхові виплати      на рахунок

відповідно до договорів       79

страхування.  «Фінансові

Підприємства, які      результати»

здшснюють ДІЯЛЬШСТЬ 3

випуску та проведення       

лотерей на території України,        

відображають створення    

(формування) забезпечення

призового фонду (резерву  

виплат) і резерву, що           

покриває суму джек-поту, не         

забезпечену сплатою участі у         

лотереі           

 

Субрахунки:

901      «Собівартість реалізованої готової продукції» - для ведення обліку виробничої собівартості реалізованої готової продукції;

902      «Собіварткль реалізованих товарів» - для відображення собівартості реалізованих товарів, яка визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»;

903      «Собівартість реалізованих робіт і послуг» - для ведення обліку собівартості реалізованих за звітний період робіт і послуг;

На субрахунку 904 «Страхові виплати» підприємства, які є страховиками відповідно до Закону України «Про страхування», узагальнюють інформацію про страхові суми і страхові відшкодування за умовами договору страхування (перестрахування) при настанні страхового випадку

Рис. 13.4. Призначення та побудова рахунка 90 «Собівартість реалізації»

Тема 13. Облік витрат діяльності

На підприємствах торгівлі, які здійснюють облік товарів за про-дажними цінами, собівартість реалізованих товарів дотримується відповідно до вимог П(С)БО 9 «Запаси» (рис. 13.3).

Для узагальнення інформації про собівартість реалізованих продукції та товарів призначено рахунок 90 «Собівартість реаліза-ції» (рис. 13.4).

Бухгалтерський облік витрат операційної діяльності потребує накопичення інформації про адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

До витрат операційної діяльності (крім основної) відносяться:

1.         Адміністративні витрати — загальногосподарські витрати,

спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

—        загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

—        витрати на службові відрядження і утримання апарату управ-ління підприємством та іншого загальногосподарського пер-соналу;

—        витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охо-рона);

—        винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

—        витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

—        амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

—        витрати на врегулювання спорів у судових органах;

—        податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, по-слуг);

—        плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

—        інші витрати загальногосподарського призначення

2.         Витрати на збут тобто витрати, пов’язані з реалізацією (збу-

том) продукції (товарів, робіт, послуг):

одуль III. Бухгалтерський облік витрат, доходів, фінан. результатів та фінан. звітність

—        витрати на утримання основних засобів, інших ма теріальних необоротних активів, пов’язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

—        витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

—        витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

—        витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації готової продукції (товарів), що зберігається на складі під-приємства;

—        витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів (філій, представництв) підприємства;

—        інші витрати, пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, по-слуг.

3. Інші операційні витрати — витрати іншої операційної діяль-ності, не пов’язаної з обслуговуванням і управлінням підприєм-ством та реалізацією продукції:

—        витрати на дослідження та розробки відповідно до Положен-

ня (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні ак-

тиви»;

—        собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей

бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахун-

ку іноземної валюти в грошову одиницю України за курсом

Національного банку України на дату продажу іноземної ва-

люти, плюс витрати, пов’язані з продажем іноземної валюти;

—        собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов’язаних з їх реалізацією;

—        сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

—        втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов’я заннями, що пов’язані з операційною діяльністю підприємства);

—        втрати від знецінення запасів;

—        нестачі й втрати від псування цінностей;

—        визнані штрафи, пеня, неустойка;

Тема 13. Облік витрат діяльності

Рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності»

 

Призначення

рахунка:

для обліку витрат операційної

діяльності підприємства, крім

витрат, які відображаються на

рахунках 90 «Собівартість

реалізації», 91 «Загально-

виробничі витрати»,

92 «Адміністративні витрати»,

93 «Витрати на збут»

 

 

За дебетом рахунка   За кредитом рахунка

Сума визнаних

витрат іншої

операційної

діяльності       Списання на рахунок 79 «Фінансові

результати»

 

Субрахунки:

941      «Витрати на дослідження і розробки» - для ведення обліку витрат,

пов’язаних з дослідженнями та розробками, що здійснює підприємство, якщо

такі дослідження та розробки відповідають Положенню (стандарту) бух-

галтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»;

942      «Собівартість реалізованої іноземної валюти» - для відображення балан-сової вартості реалізованої іноземної валюти на дату її реалізацп;

943      «Собівартість реалізованих виробничих запасів» - для ведення обліку собівартості реалізованих виробничих запасів (сировини, матеріалів, від-ходів тощо);

944      «Сумнівні та безнадійні борги» - для узагальнення інформацп про

нарахування резерву сумнівних боргів на заборгованість, яка є фінансовим

активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для

продажу), про суму списаної безнадійної заборгованості в разі недостатності

суми нарахованого резерву сумнівних боргів та про суму списаної

безнадійної заборгованості, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не

передбачено;

945      «Втрати від операційної курсової різниці» - для ведення обліку втрат за активами й зобов’язаннями операційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти;

946      «Втрати від знецінення запасів» - для ведення обліку втрат, пов’язаних із знеціненням (уцінкою) запасів, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»;

947      «Нестачі і втрати від псування цінностей» -для ведення обліку нестач грошових коіптів та інших цінностей і втрат від псування цінностей, що ви-явлені в процесі заготівлі, переробки, збереження та реалізації;

948      «Визнані іптрафи, пені, неустойки» - ведення обліку визнаниз

економічних санкцій за невиконання підприємством законодавства та умоі

договорів;

949      «Інші витрати операційної діяльності» - узагальнення інформацп пр(

такі витрати операційної діяльності, які не знайшли відображення на інши;

субрахунках рахунка 94 «Інші витрати операційної діяльності», зокрем;

витрати житловокомунальних і обслуговуючих господарств, дитячи;

дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторїїв та інших закладіі

оздоровчого та культурного призначення тощо

Рис. 13.5. Призначення та побудова рахунка 90 «Собівартість реалізації»

Модуль III. Бухгалтерський облік витрат, доходів, фінан. результатів та фінан. звітність

—        витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призна-

чення;

—        інші витрати операційної діяльності.

Для обліку витрат операційної діяльності, крім основної, при-значені рахунки 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» та 94 «Інші витрати операційної діяльності» (рис. 13.5).

13.1.3. Облік витрат фінансової та інвестиційної діяльності

У сучасних умовах господарювання підприємства здійснюють фінансову та інвестиційну діяльність, тому в бухгалтерському об-ліку накопичують інформацію про витрати цих видів діяльності, склад яких наведено на рис. 13.6, 13.7, 13.8.

Для обліку витрат фінансової та інвестиційної діяльності при-значено рахунки 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі», 97 «Інші витрати».

При наявності інформації про надзвичайні події здійснюють облік надзвичайних витрат, тобто витрати за наслідками надзви-чайних подій або витрат для здійснення заходів, пов’язаних із запо-біганням та ліквідацією таких намірів. Для обліку цих витрат при-значено рахунок 99 «Надзвичайні витрати».

Тема 13. Облік витрат діяльності

Фінансові витрати - витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями: позики, векселі, облігації, a також інші види короткострокових і довгострокових зобов’язань, на які нараховуються відсотки

I

Фінансові витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були нараховані, окрім випадку, коли облікова політика підприємства передбачає капіталізацію фінансових витрат, пов’я-заних зі створенням кваліфікаційного активу, тобто активу, який потребує суттєвого часу для його створення

Капіталізація фінансових витрат - включення фінансових витрат до собівартості кваліфікаційного активу

*          :

Капіталізація фінансових витрат застосовується лише до суми тих фінансових витрат, яких можна було б уникнути, якби не здійсню-валися витрати на створення кваліфікаційного активу

I           Z

Витрати на створення кваліфікаційного активу для цілей капі-талізації включають лише витрати, для здійснення яких сплачуються грошові кошти, передаються інші активи або приймаються зобо-в’язання з нарахуванням відсотків.

Витрати на створення кваліфікаційного активу для цілей капі-талізації зменшуються на суму будь-яких отриманих проміжних виплат та цільового фінансування, безпосередньо пов’язаних зі ство-ренням кваліфікаційного активу

Рис.13.6. Поняття та критерії визнання фінансових витрат відповідно до П(С)БО 31 «Фінансові витрати»

Модуль III. Бухгалтерський облік витрат, доходів, фінан. результатів та фінан. звітність

 

            Втрати від участі в капіталі е           зб

ІІЛ

ом       итками від інвестицій в      

            асоційовані, дочірні або сі обліковуються метод  

            ьш шдприємства, які участі в капіталі        

 

                                  

 

■*        Асоційоване підприємство - під-приємство, на яке інвестор має суттєвий вплив і яке не є дочір-нім   або    спільним   підприєм-ством інвестора                      Метод участі в капіталі -метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відпо-відно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшен-ня частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування          J

                                  

           

=►      Дочірнє   підприємство   -   під-приємство,   яке   перебуває   під контролем материнського (хол-дингового) підприємства               

           

                                              

^          Спільне   підприємство   -   під-приємство, яке здійснює госпо-дарську діяльність зі створен-ням або без створення юридич-ної особи, яка є об’єктом спіль-ного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними             

                                  

* Втрати від участі в капіталі (тис. грн) = Частка в капіталі (відсоток голосів) спільного, асоційованого чи дочірнього підприємства, що належать підприємству X, Сума збитку спільного, асоційованого чи дочірнього підприємства у звітному періоді (тис. грн)

* Але не більше балансової вартості фінансових інвестицій

Рис. 13.7. Склад і розрахунок втрат від участі в капіталі

 

Тема 13. Облік витрат діяльності

Інші витрати - витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані безпо-середньо з виробництвом та /або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов’язані з реалізацією фінансових інвестицій)

Собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість та витрати, пов’язані з реалізацією необоротних активів)

Собівартість реалізованих майнових комплексів

Втрати від неопераційних курсових різниць

Сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій

Витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо)

Залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів

Інші витрати звичайної діяльності

Рис. 13.8. Склад інших витрат

13.1.4. Розкриття інформації у фінансовій звітності

Узагальнення інформації про витрати діяльності підприємства здійснюють у Звіті про фінансові результати, Примітках до річної фінансової звітності (таблиця 13.1).

Таблиця 13.1 Розкриття інформації за рахунками класу 9 «Витрати діяльності» у фінансовій звітності

 

Код та назва

рахунка, субрахунка  Форма фінансової звітності

 

            Назва форми  Назва рядка    Код рядка

90 «Собівартість реалізації» Звіт про фінансові Собівартість реалізова-результати        ної продукції (товарів, робіт, послуг) 040

92 «Адміністра-тивні витрати»       Звіт про фінансові результати         Адміністративні витрати     070

93 «Витрати на збут»           Звіт про фінансові результати         Витрати на збут        080

94 «Інші витрати операційної ді-яльності»            Звіт про фінансові результати         Інші витрати операційної діяльності       090

 

            Примітки до

річної фінансової

звітності         Операційна оренда активів 440

 

           

            Реалізація інших оборот-них активів          450

 

           

            Штрафи, пені, неустойки     460

 

                        Утримання об’єктів житлово-комунального і соціального призначення         470

 

                        Інші операційні доходи і витрати   480

95 «Фінансові витрати»       Звіт про фінансові

результати

Примітки до

річної фінансової

звітності         Фінансові витрати    140

 

           

            Дивіденди      530

 

           

            Проценти       540

 

           

            Фінансова оренда акти-вів  550

 

           

            Інші фінансові доходи і витрати      560

96 «Втрати від участі в капіталі»     Звіт про фінансові результати         Втрати від участі в капі-талі            150

346

 

Тема 13. Облік витрат діяльності

Продовження таблиці 13.1

 

Код та назва

рахунка, субрахунка  Форма фінансової звітності

 

            Назва форми  Назва рядка    Код рядка

            Примітки до

річної фінансової

звітності         Доходи і витрати від участі в капіталі за інвес-тиціями в:          

 

           

            - асоційовані підприєм-ства           500

 

           

            - дочірні підприємства         510

 

           

            - спільна діяльність   520

97 «Інші витрати»     Звіт про фінансові результати         Інші витрати  160

98 «Податок на прибуток»   Звіт про фінансові

результати

Примітки до

річної фінансової

звітності         Податок на прибуток від звичайної діяльності     180

 

           

            Податок з надзвичайного прибутку           210

 

           

            Поточний податок на прибуток     1210

 

           

            Включено до звіту про фінансові результати        1240-1243

99 «Надзвичайні витрати»   Звіт про фінансові результати         Надзвичайні витрати           205