11.3. Термінологічний словник


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Зобов’язання — заборгованість підприємства, що виникла вна-слідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікуєть-ся, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Довгострокова позика — кредит банку у національній або іно-земній валюті, строк повернення якого перевищує 12 місяців з дати балансу.

Податкове зобов’язання — загальна сума податку, одержана (нарахована) платником податку у звітному (податковому) періоді.

Податковий кредит — сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов’язання звітного періоду.

Податковий прибуток (збиток) — сума прибутку (збитку), визначена за податковим законодавством об’ єктом оподаткування за звітний період.

Поточний податок на прибуток — сума податку на прибуток, визначена у звітному періоді відповідно до податкового законодав-ства.

Тимчасова різниця — різниця між оцінкою активу або зобо-в’язання за даними фінансової звітності та податко вою базою цього активу або зобов’язання відповідно.

Тема 12. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу

ТЕМА 12

ОБЛІК ПРАЦІ, ЇЇ ОПЛАТИ ТА СОЦІАЛЬНОГО

СТРАХУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ

Методичні рекомендації

Основна мета вивчення теми полягає в набутті теоретичних знань щодо порядку оплати праці та її обліку , соціального страху-вання персоналу, а також практичних навичок щодо документаль-ного оформлення нарахування заробітної плати, обліку розрахун-ків з оплати праці та обліку поточних зобов’язань за розрахунками зі страхування.

Перелік питань

12.1.1. Поняття та структура заробітної плати.

12.1.2. Облік поточних зобов’язань за розрахунками з оплати праці.

12.1.3. Облік поточних зобов’язань за розрахунками зі страху-вання.

12.1. Методичні поради до вивчення теми

12.1.1. Поняття та структура заробітної плати

При вивченні теми необхідно пам’ятати, що відповідно до П(С)БО 2 «Баланс» до поточної заборгованості підприємства за розрахунками включають розрахунки з оплати праці та зі страхування. Відповідно до закону України «Про оплату праці» заробітна плата — це вина-города, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним ор ган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Структура заробітної плати:

Основна заробітна плата — винагорода за виконану роботу від-повідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслу-говування, посадові обов’язки). Встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців

Додаткова заробітна плата — винагорода за працю понад уста-новлені норми за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Включає доплати, надбавки, гарантійні компенсаційні

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати— виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними сис-темами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

12.1.2. Облік поточних зобов’язань за розрахунками з оплати праці

Облік розрахунків з оплати праці потребує документування особового складу, використання робочого часу та нарахування заробітної плати (рис. 12.2).

Для узагальнення інформації про розрахунки з персоналом з оплати праці призначено рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» (рис. 12.3).

Тема 12. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу

Документальне оформлення

 

Обліку

особового

складу

 

№ П-1 «Наказ (розпорядження) про прий-

няття на роботу;

№ П-2 «Особова картка»;

№ П-3 «Алфавітна картка»;

№ П-4 «Особова картка спеціаліста з вищою

освітою,  який  виконує  науково-дослідні,

проектно-дослідницькі і технологічні ро-

боти»;

№ П-5 «Наказ (розпорядження) про пере-

ведення на іншу роботу»;

№ П-6 «Наказ (розпорядження) про надан-

ня відпустки»;

№  П-9   «Книга  обліку  бланків  трудових

книжок і вкладишів до них»;

№ П-10 «Книга обліку руху трудових кни-

жок і вкладишів до них»

 

 

 

Обліку використання робочого часу

 

№ П-12 і № П-13 «Табель обліку викорис-

тання робочого часу»;

№ П-14 «Табель обліку використання ро-

бочого часу»;

№ П-15 «Список осіб, які працювали на

надурочний час»;

№ П-16 «Листок обліку простоїв»

 

 

 

Нарахування заробітної

плати

 

№ П-49 «Розрахунково-платіжна відомість»;

№ П-50 «Розрахункова відомість»;

№ П-52 «Розрахунок заробітної плати»;

№ П-53 «Платіжна відомість»;

№ П-54, 54а «Особовий рахунок»;

№ П-55 «Накопичувальна картка виробіт-

ку і заробітної плати»

 

 

Рис. 12.2. Документальне оформлення оплати праці

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

 

Призначення

рахунка:

для узагальнення

інформації про

розрахунки з

персоналом з

оплати праці(, за

всіма видами

заробітної плати,

премій, допомоги

тощо), а також

розрахунки за

неодержану

персоналом у

встановлений

термін суму з

оплати праці

 

 

За дебетом     За кредитом

рахунка           рахунка

Виплата заробітної плати, премій, допомоги       Нарахована

 

            працівником підприємства

тощо; вартість одержаних   

 

матеріалів, продукщі та        основна і

товарів у рахунок      додаткова

заробітної плати        заробітна плата,

(погашення    премп, допомога

заборгованості перед           за тимчасовою

пращвниками за шшими      непрацездат-

виплатами), утримання       шстю, ІНШІ

податку з доходів      нарахування

фізичних осіб, збору на        тощо

обов’язкове пенсійне          

страхування, внесків на      

загальнообов’язкове

державне соціальне 

страхування, платежів за    

виконавчими

документами та шші

утримання з виплат 

пращвникам 

 

Субрахунки:

661      «Розрахунки за заробітною платою» - для ведення обліку розра-хунків за основною і додатковою заробітною платою;

662      «Розрахунки з депонентами» - для ведення обліку заборгованості підприємства з виплат працівникам у разі одержання підприємством готівки для виплати через касу підприємства та неотримання її пра-цівниками в установлений строк;

663      «Розрахунки за іншими виплатами» - для ведення обліку розра-хунків за виплатами, що не належить до фонду оплати праці, зокрема допомога по частковому безробіттю, допомога по тимчасовій непра-цездатності

Рис. 12.3. Призначення та побудова рахунка 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

Тема 12. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу

12.1.3. Облік поточних зобов’язань за розрахунками зі страхування

Відповідно до чинного законодавства підприємства повинні здійснювати розрахунки зі страхування . Вивчити порядок нараху-вань на заробітну плату найманих працівників допоможе таблиця 12.1.

Таблиця 12.1 Нарахування на заробітну плату найманих працівників на соціальні заходи

 

            Платники внесків     Об’єкт оподаткування         Ставка внесків

            На загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

1. 2.     Юридичні особи всіх форм власності незалежно від системи оподаткуван-ня (у т.ч. платники єдиного подат-ку), об’єднання громадян, профспіл-ки, політичні партії, а також філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи цих осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застраховани-ми особами (крім платників ФСП)            Зарплата  працівни-ків (у т.ч. у нату-ральній формі), гро-шове   забезпечення, винагорода за вико-нання    робіт    (по-слуг)   за   цивільно-правовими договорами, що під-лягають обкладенню податком з доходів, та допомога з тимча-сової    непрацездат-ності   4% — за праців-ників-інвалідів; 33.2% — за ін-ших   працівни-ків, а також осіб, які    виконують роботи     (нада-ють послуги) за цивільно-пра-вовими догово-рами

 

            Приватні підприємці незалежно від системи оподаткування та інші осо-би,   які   використовують   найману працю (за найманих працівників та осіб, які виконують роботи (послу-ги) за цивільно — правовими угода-ми)      

           

 

Н втр  а загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою атою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням

1. 2.     Підприємства,  установи,  організа-ції  або  уповноважені  ними  орга-ни незалежно від форм власності, виду   діяльності,   господарювання, іноземні підприємства, філії та пред-ставництва (крім платників єдиного податку)            Фактичні     витрати на оплату праці на-йманих працівників (у т.ч. у натуральній формі), які обклада-ють податком з до-ходів фізичних осіб           1,5 %

 

            Фізичні особи, які використовують працю найманих працівників, за на-йманих працівників (крім платників єдиного податку)           

           

 

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Продовження таблиці 12.1

 

На загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

1. 2.     Підприємства, установи, організації або уповноважені ними органи неза-лежно від форм власності, виду ді-яльності, господарювання, іноземні підприємства, філії та представни-цтва (крім платників єдиного подат-ку)        Фактичні     витрати на оплату праці на-йманих працівників (у т. ч. у натуральній формі), які обклада-ють податком з до-ходів фізичних осіб   1,3%

 

            Фізичні особи, які використовують працю найманих працівників, за на-йманих працівників (крім платників єдиного податку)           

           

 

На загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працез-датності

1. 2.     Підприємства, установи, організації або уповноважені ними органи неза-лежно від форм власності, виду ді-яльності, господарювання, іноземні підприємства, філії та представни-цтва Фактичні     витрати на оплату праці на-йманих працівників (у т.ч, у натуральній формі), які обклада-ють податком з до-ходів фізичних осіб Страховий    та-риф     визначає фонд страхуван-ня від нещасно-го випадку, ви-ходячи з класу професійного ризику    вироб-ництва, до яко-го     віднесений страхувальник

 

            Фізичні особи, які використовують працю найманих працівників (за на-йманих працівників)       

           

 

За допомогою даних рис. 12.4 необхідно вивчити порядок роз-рахунку суми страхових виплат застрахованій особі.

Сума страхових виплат застрахованій особі розраховується шляхом множення денної (годинної) суми страхової виплати на кількість днів (годин), які підлягають оплаті. При цьому розмір денної (годинної) суми страхової виплати визначають за формулою:

Денна Середньоденна         Коефіцієнт, який

(годинна) сума   =   (середньогодинна)      х   враховує страховий

страхової        заробітна плата         стаж і законодавчо

виплати         встановлений у

відсотках

Рис. 12.4. Розрахунок суми страхових виплат застрахованій особі

Тема 12. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу

Для обліку розрахунків за зборами до фондів соціального стра-хування призначено рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням» (рис. 12.5).

Рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням»

 

Призначення

рахунка:

для обліку розрахунків за

зборами на обов’язкове

державне пенсійне

страхування, на обов’язкове

соціальне страхування, на

обов’язкове соціальне стра-

хування на випадок безробіття

тощо, за індивідуальним

страхуванням персоналу

підприємства, страхуванням

майна та за іншими

розрахунками за страхуванням

 

За дебетом рахунка

Погашення

заборгованості

та витрачання коштів страху-

вання на підприємстві

 

За кредитом рахунка

Нараховані

зобов’язання

за страхуванням,

а також одержані від

органів страхування

кошти

 

Субрахунки:

651      «За пенсійним забезпеченням» - для ведення обліку розрахунків з Пенсійним фондом України за збором на обов’язкове державне пенсійне страхування;

652      «За соціальним страхуванням» - для ведення обліку розрахунків з Фондом соціального страхування України за збором на обов’язкове соціальне страхування;

653      «За страхуванням на випадок безробіття» - для ведення обліку розрахунків з Державним бюджетом України за збором на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

654      «За індивідуальним страхуванням» - для ведення обліку розра-хунків зі страховими організаціями по індивідуальному страхуванню персоналу підприємства, за їх письмовими дорученнями, у разі добровільного страхування, з нарахованої їм заробітної плати стра-хових внесків за договорами та по обов’язковому страхуванню, що встановлюється законодавством;

655      «За страхуванням майна» - для ведення обліку розрахунків за стра-хуванням майна підприємства та майна працівників підприємства. Такі страхові платежі підлягають перерахуванню страховим організаціям

656      «За страхуванням від нещасних випадків» - для ведення обліку розрахунків з фондом соціального страхування України за внеском на обов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку на ви-робництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Рис. 12.5. Призначення та побудова рахунка 65 «Розрахунки за страхуванням»

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

12.2. Плани практичних занять

Тема практичного заняття 12 «Облік розрахунків з оплати праці»

Питання для вивчення та обговорення

1.         Які існують види та форми оплати праці?

2.         Який порядок документального оформлення нарахування за-робітної плати?

3.         Яка характеристика рахунка 66 «Розрахунки з оплати

праці»?

4.         Наведіть типову кореспонденцію за рахунком 66 «Розрахунки

з оплати праці».

5.         Яка організація аналітичного обліку розрахунків з оплати

праці?

Завдання 9

1.         Відкрити регістр аналітичного обліку за рахунком 66 «Розра-хунки з оплати праці»

2.         Провести нарахування заробітної плати працівникам за бере-зень п.р. (таблиця № 7).

3.         Здійснити записи в регістри аналітичного обліку за рахунком 66 «Розрахунки з оплати праці» за березень п.р., підрахувати за-гальні підсумки за березень п.р.

4.         Здійснити відповідні записи до головної книги за березень п.р. за рахунком 66 «Розрахунки з оплати праці».

Умова завдання

1.         Працівникам ТОВ «Антарес» нараховано заробітну плату за березень п.р. згідно з посадовими окладами (таблиця 12.2).

2.         4.03–6.03 п.р. працівникам виплачено заборгованість з оплати праці за лютий місяць (таблиця 12.2).

Для адмінперсоналу встановлено п’ятиденний робочий тиж-день; для персоналу магазину — шестиденний робочий тиждень при семигодинному робочому дні. 1 березня п.р. — п’ятниця.

Тема 12. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу

Таблиця 12.2 Дані для нарахування заробітної плати персоналу підприємства

 

Прізвище, ім’я та по батькові          Посада            Посадовий оклад (грн)         Заборгованість на

1.03 п.р. на ко-ристь працівника (грн)

Лук’янчук О.П.          Директор       1000    826

Федоренко Р.О.        Головний бухгалтер 800      664

Собко Н.А.     Касир 600      529

Омельченко А.Д.      Завідуючий магазином        700      581

Разом              3100    2600

Тема практичного заняття 13 «Облік поточних зобов’язань за розрахунками зі страхування»

Питання для вивчення та обговорення

1.         Види нарахувань на заробітну плату згідно з чинним законо-давством.

2.         Яка характеристика рахунка 65 «Розрахунки за страхуванням»?

3.         Види утримань із заробітної плати згідно з чинним законодав-ством.

4.         Облік утримань із заробітної плати.

5.         Організація аналітичного обліку за рахунком 65 «Розрахунки за страхуванням».

Завдання 10

1.         Відкрити регістр аналітичного обліку за рахунком 65 «Розра-хунки за страхуванням».

2.         Відповідно до діючого законодавства провести утримання і нарахування на заробітну плату до фондів соціального страхування за березень п.р.

3.         Здійснити відповідні записи в регістр аналітичного обліку за березень п.р. за рахунком 65 «Розрахунки за страхуванням» та під-рахувати загальні підсумки.

4.         Здійснити відповідні записи до головної книги за березень п.р.

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Умова завдання

На 1.03. п.р. значаться такі залишки по рахунках:

651      «Розрахунки за пенсійним забезпеченням» — 1057 грн.

652      «Розрахунки за соціальним страхуванням» — 71 грн.

653      «Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття» — 53 грн.

656 «Розрахунки за соціальним страхуванням від нещасних ви-

падків на виробництві та професійних захворювань» — 28 грн.

Домашнє завдання

Здійснити відповідні записи до головної книги за березень п.р. за рахунком 66 «Розрахунки з оплати праці».

Питання для самостійного вивчення

1.         Види відпусток відповідно до чинного законодавства.

2.         Порядок надання основних відпусток персоналу.

3.         Облік нарахування відпускних персоналу.

Завдання13 (для самостійної роботи)

1.         Визначити первинні документи, якими оформляються госпо-дарські операції, наведені в таблиці 13.1.

2.         Заповнити реєстраційний журнал за даними таблиці 13.1.

3.         На підставі бухгалтерських проводок визначити економіч-ний зміст господарських операцій підприємства роздрібної торгівлі (див. таблицю 13.1).

4.         Вказати, в якому розділі балансу відображаються залишки за рахунками, що вони означають?

Таблиця 13.1

Бухгалтерські проведення з обліку заробітної плати

 

№ з/п  Дебет  Кредит           Сума (грн)

1.         93        661      3780

2.         661      651      1120

3.         661      641      350

4.         661      662      600

5.         662      301      120

6.         651      661      80

Тема 12. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу

Завдання 14 (для індивідуальної роботи)

1.         Визначити первинні документи, якими оформляються госпо-дарські операції наведені в таблиці 14.1.

2.         Заповнити реєстраційний журнал за даними таблиці 14.1 визначити кореспонденцію рахунків за операціями з використан-ням рахунків класів 8 «Витрати за елементами», 9 «Витрати ді-яльності».

3.         Вказати в якому розділі балансу відображаються залишки за рахунками, що вони означають?

Таблиця 14.1 Господарські операції

 

№ з/п  Зміст господарських операцій         Сума, грн

1          Нараховано заробітну плату адміністративно-управ-лінському персоналу      4000,00

2          Зроблені нарахування на заробітну плату на соціаль-ні заходи згідно з чинним законодавством (див. опе-рацію 13)            ?

3          Створено резерв на оплату відпусток продавцям            2000,00

4          Нараховані відпускні продавцям за рахунок резерву       1800

5          Здійснені нарахування , відповідно до чинного зако-нодавства (див. Операцію 4)    ?

Теми рефератів

1.         Облік нарахувань на заробітну плату на соціальні заходи згід-но з чинним законодавством.

2.         Види утримань із заробітної плати та організація їх обліку.

3.         Використання облікової інформації з оплати праці для управ-ління діяльністю підприємств.

Інформаційні джерела: 3, 5, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

12.3. Термінологічний словник

Посадовий оклад — норма оплати праці керівників, професіо-налів, фахівців та технічних службовців за місяць. Встановлюють у тому ж порядку, що і тарифні ставки робітників.

Тарифна заробітна плата — розмір заробітної плати, нара-хованої працівнику, зважаючи на його кваліфікацію, за виконаний обсяг робіт певної складності або відроблений час та обчисленої за тарифними ставками відповідних розрядів тарифної сітки без ура-хування премій, доплат, надбавок та інших виплат.

Тарифний розряд — елемент тарифної сітки, що характеризує складність виконуваних робіт та рівень кваліфікації працівника, здатного виконувати роботу певної складності.

Тарифна ставка — елемент тарифної сітки, який визначає го-динний (денний або місячний) розмір оплати праці залежно від складності виконуваних робіт або кваліфікації (присвоєного йому тарифного розряду) працівника. Як правило, встановлюють денну або погодинну тарифну ставку в твердій сумі. Першу визначають у розрахунку на 8-годинний робочий день при нормальній тривалості робочого часу або, відповідно, на робочий день меншої тривалості при скороченій тривалості робочого часу. На госпрозрахункових підприємствах тарифні ставки регулюються колективними догово-рами, а в установах, що фінансуються з бюджету, їх визначають від-повідні органи виконавчої влади.

Контрольна робота за модулем II

КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЗА МОДУЛЕМ ІІ

Варіант 1

1.         Поняття та оцінка основних засобів.

2.         Облік резервного капіталу.

Тести

1.         За якою вартістю оцінюються запаси в бухгалтерському об-

ліку і звітності відповідно до П(с)БО9?

1.         Первісною або чистою вартістю реалізації;

2.         За справедливою вартістю;

3.         За середньозваженою собівартістю;

4.         За цінами продажу.

2.         Фiнансова звiтнiсть пiдприємства призначена для користу-

вання:

1.         Внутрiшнiх i зовнiшнiх споживачiв;

2.         Тiльки для зовнiшнiх користувачiв;

3.         Тiльки для користування на пiдприємствi;

4.         Для узагальнення iнформацiї декiлькох спорiднених пiдпри-ємств.

3.         Як у бухгалтерському облiку вiдображається подання претензiї

постачальнику за невідповідну якість товарiв?

1.         Дт 374      Кт 281

2.         Дт 374      Кт 631

3.         Дт 374      Кт 974

4.         Дт 974      Кт 631.

4.         Як у бухгалтерському облiку вiдображається списання кош-

тiв, використаних пiдзвiтною особою — менеджером, — на вiдряд-

ження?

1.         Дт 92        Кт 372

2.         Дт 372      Кт 93

3.         Дт 23        Кт 372

4.         Дт 66        Кт 372.

5.         Документ, яким оформляють рух товарів i тари з одного мага-

зину в інший:

1.         Товарно-транспортна накладна;

2.         Рахунок-фактура;

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

3.         Видаткова накладна;

4.         Прибуткова накладна.

6.         До запасів не відносяться:

1.         Сировина, допоміжні матеріали;

2.         Незавершене виробництво;

3.         Малоцінні необоротні матеріальні активи;

4.         Готова продукція.

7.         Як у бухгалтерському облiку вiдображається видача коротко-

строкового векселя в національній валюті, виданого постачальнику

за отримані раніше товари?

1.         Дт 631     Кт 311

2.         Дт 311     Кт 631

3.         Дт 631     Кт 621

4.         Дт 301     Кт 511.

8.         Як в облiку вiдображається видача з каси авансу пiдзвiтній

особі на відрядження?

1.         Дт 372     Кт 301

2.         Дт 372     Кт 282

3.         Дт 372     Кт 661

4.         Дт 92       Кт 372.

9.         До первісної вартості товарів, що придбані за плату, не від-

носяться:

1.         Суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику.

2.         Суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству.

3.         Понаднормові витрати і нестачі запасів.

4.         Суми ввізного мита.

10.       Методичні засади формування інформації про методи оцін-

ки вибуття запасів визначає:

1.         П(С)БО 2.

2.         П(С)БО 16.

3.         П(С)БО 11.

4.         П(С)БО 9. 4. 3000 грн.

Розрахункове завдання

1. Визначити бухгалтерські проводки за господарськими опера-ціями підприємства торгівлі за березень п.р. (таблиця).

Контрольна робота за модулем II

2. Вказати, якими первинними документами оформляються гос-подарські операції.

Умова завдання Господарські операції підприємства

 

№ з/п  Зміст господарських операцій         Сума, грн

1.         Нараховано відділу зв’язку за надані послуги, в т.ч. ПДВ           200,00

?

2.         Нараховано заробітну плату продавцям    1200,00

3.         Зроблені нарахування на заробітну плату на соціальні за-ходи згідно з чинним законодавством (див. операція 2)     ?

4.         Нараховано амортизацію необоротних матеріальних ак-тивів адміністративного призначення      90,00

5.         Нараховано відсотки за користування короткостроко-вим кредитом банку    100,00

Варіант 2

1.         Облік статутного капіталу.

2.         Облік основних засобів.

Тести

1.         Відображено перерахування з поточного рахунка підприєм-

ства в банку збір до Пенсійного фонду:

1.         Д 31        К 65.2

2.         Д 651       К 31.1

3.         Д 65.2      К 31.1

4.         Д 30.1      К 65.1.

2.         Якими бухгалтерськими записами вiдображають в обліку над-

ходження основних засобів як внеску в рахунок вкладів засновни-

ків до статутного капіталу?

1.         Дт 10       Кт 131

2.         Дт 10       Кт 46

3.         Дт 40       Кт 10

4.         Дт 10       Кт 31.

3.         Акредитив:

1. Форма безготiвкових розрахункiв пiдприємств, яка запобiгає

виникненню простроченої заборгованостi;

одуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

2.         Форма готiвкових розрахункiв;

3.         Цiнна бумага, за якою власник отримує дивiденди;

4.         Форма кредиту.

4.         Що таке акцепт?

1.         Згода на оплату або гарантування оплати грошових, товарних i розрахункових документiв.

2.         Один з видiв розрахункових документiв.

3.         Рiзновид непрямого податку.

4.         Це iнша назва векселя.

5.         Яким документом оформляюється надходження готівки в касу?

1.         Прибутковим касовим ордером.

2.         Об’явою на внесок готiвки.

3.         Видатковим касовим ордером.

4.         Дорученням.

6.         Ліміт залишку готівки в касі підприємства встановлюється:

1.         Національним банком України.

2.         Міністерством фінансів України.

3.         Державною податковою адміністрацією України.

4.         Підприємством самостійно.

7.         Власний капiтал пiдприємства:

1.         Кошти, сформованi засновниками, і прибуток;

2.         Кошти на термiн, визначений угодою, позиченi у банку;

3.         Матеріальні оборотні активи;

4.         Основнi засоби пiдприємства.

8.         Як в облiку вiдображається на поточному рахунку в інозем-

ній валюті дохід від операційної курсової різниці при зміні курсу

НБУ?

1.         Дт 312       Кт 714

2.         Дт 301       Кт 702

3.         Дт 311       Кт 712

4.         Дт 714       Кт 312.

9.         В якому роздiлi балансу вiдображається залишок за рахунком

375 «Розрахунки за вiдшкодуванням завданих збиткiв»?

1.         2 роздiл активу.

2.         3 роздiл активу.

3.         1 роздiл пасиву.

4.         2 роздiл пасиву.

10.       Видатковий касовий ордер виписує:

Контрольна робота за модулем II

1.         Касир.

2.         Керівник підприємства.

3.         Бухгалтер.

4.         Особа, яка отримує кошти з каси.

Розрахункове завдання

Використовуючи дані таблиці, розкрити зміст бухгалтерських проводок і визначити:

—        якими первинними документами вони оформляються;

—        в яких регістрах обліку ведеться облік по даних рахунках;

—        в якому рядку балансу відображаються залишки за рахунками.

Умова завдання Господарські операції підприємства

 

№        Дебет  Кредит           Сума, грн

            301      41        4000

            40        672      5000

            43        442      400

            443      43        195

            46        40        7200

Варіант 3

1.         Поняття та види зобов’язань.

2.         Облік товарних запасів.

Тести

1.         Як в облiку вiдображається повернення позики, виданої на

iндивiдуальне житлове будiвництво працiвникам пiдприємства

шля хом утримання iз заробiтної плати?

1.         Дт 661        Кт 377

2.         Дт 301        Кт 377

3.         Дт 377        Кт 301

4.         Дт 311        Кт 377.

2.         Якими нормативними документами регламентується порядок

вiднесення коштiв до малоцiнних i швидкозношуваних предметiв у

бухгалтерському обліку?

одуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

1.         П(с) бо 7 і п(с) бо 9.

2.         Законом про оподаткування прибутку пiдприємств.

3.         П(с) бо 15.

4.         Порядком ведення касових операцiй.

3.         Фiнансова звiтнiсть повинна бути обов’язково представлена:

1.         У податковi органи.

2.         До органiв статистики.

3.         В установу обслуговуючого банку.

4.         До пенсiйного фонду.

4.         Як в облiку вiдображається нарахування одноразової премiї

за високі досягнення у виробничій діяльності працівникам малого

підприємства (з використанням рахунків 8 класу)?

1.         Дт 301        Кт 443

2.         Дт 812        Кт 661

3.         Дт 901        Кт 301

4.         Дт 23  Кт 311.

5.         Як в обліку відображається передача в експлуатацію малоцiн-

них i швидкозношуванних предметів на підприємстві роздрібної

торгiвлi?

1.         Дт 22  Кт 93

2.         Дт 93  Кт 22

3.         Дт 23  Кт 22

4.         Дт 90  Кт 22.

6.         Сальдо за рахунком 301 відображається в Балансі:

1.         В І розділі активу, рядок 031.

2.         В І розділі пасиву, рядок 320.

3.         В ІІ розділі активу, рядок 230.

4.         Не відображається.

7.         Чи обов’язково на приватному пiдприємствi створювати ста-

тутний капiтал?

1.         Так, якщо це передбачено його статутом, але можна й не створювати.

2.         Може бути створеним за бажанням i змогою засновника.

3.         Не повинен створюватись, законодавством це не передба-чено.

4.         Може бути створеним за розпорядженням податкових служб.

8.         Як в облiку вiдображається внесення в касу суми вiдшкодування

матерiальних збиткiв винними особами?

Контрольна робота за модулем II

1.         Дт 301        Кт 372

2.         Дт 301        Кт 375

3.         Дт 374        Кт 301

4.         Дт 301        Кт 377.

9.         Власний капітал — це ....?

1.         Активи підприємства.

2.         Боргові зобов’язання.

3.         Вартість прав власників підприємства.

4.         Частина в активах підприємства, що залишається після

вирахування його зобов’язань.

10.       Як в облiку вiдображається здача готiвки з каси її підпри-

ємства в банк?

1.         Дт 393        Кт 301

2.         Дт 311        Кт 301

3.         Дт 301        Кт 311

4.         Дт 375        Кт 301.

Розрахункове завдання

Використовуючи дані таблиці, розкрити зміст бухгалтерських проводок і визначити:

—        якими первинними документами вони оформляються;

—        в яких регістрах обліку ведеться облік по даних рахунках;

—        в якому рядку балансу відображаються залишки за рахунками.

Умова завдання

Господарські операції підприємства

 

№ з/п  Дебет рахунка

152      Кредит рахунка

631      Сума, грн

1000

            152      661      250

            152      65        ?

            152      631      150

            103      152      ?

МОДУЛЬ ІІІ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ, ДОХОДІВ, ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ФІНАНСОВА

ЗВІТНІСТЬ