11.1.1 Поняття зобов’язань та їх класифікація.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

11.1.2. Облік довгострокових зобов’язань.

11.1.3. Поняття та класифікація поточних зобов’язань.

11.1.4. Облік поточних зобов’язань.

11.1. Методичні поради до вивчення теми 11.1.1. Поняття зобов’язань та їх класифікація

Відповідно до П(С)БО 2 «Баланс»: зобов’язання — заборгова-ність підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і пога-шення якої, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підпри-ємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Вивчаючи теми, перш за все, необхідно визначити критерії ви-знання та класифікацію зобов’язань (рис. 11.1).

Класифікація та умови визнання довгострокових зобов’язань наведені на рис. 11.2.

Відповідно до Господарського кодексу України суб’єкти госпо-дарювання — юридичні особи — мають право отримувати банківські кредити довгострокового характеру, умови надання яких наведено на рис. 11.3.

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Зобов  -   заборгованість   підприємства,   яка   виникла

внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди

Класифікація зобов’язань:

 

Критерії визнання:

зобов’язання

визнається,

якщо його

оцінка може

бути

достовірно

визначена та

існує ймовір-

ність зменшен-

ня

економічних

вигод у

майбутньому

внаслідок його

погашення

 

Довгострокові зобов’язання - зобов’язання, які повинні бути погашені протягом більше як дванадцять місяців з дати балансу, або про-тягом періоду більшого ніж один опера-ційний цикл з дати балансу, якщо він більше два-надцяти місяців

Поточні зобов’язання — зобов’язання, які бу-дуть погашені протягом операційного циклу під-приємства або повинні бути погашені протя-гом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу

Забезпечення — зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу

Непередбачене зобов’язання:

-          зобов’язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого буде під-тверджене лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю;

-          теперішнє зобов’язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов’я-зання потрібно буде використати ресурси, які втілюють економічні вигоди, або оскільки суму зобов’язання не можна достовірно визначити

 

Доходи майбутніх періодів - доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів

Рис. 11.1. Критерії визнання та класифікація зобов’язань відповідно до П(С)БО 11 «Зобов’язання»

Тема 11. Облік зобов’язань

11.1.2. Облік довгострокових зобов’язань

 

 

Довгострокові зобов’язання

 

Довгострокові кредити банків - сума за боргова-ності підприємства бан-кам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов’язанням

 

Інші довгострокові фі-

нансові зобов’язання -

сума довгострокової за-

боргованості підприєм-

ства щодо зобов’язання із

залучення       позикових

коштів (крім кредитів банків), на які нара-ховуються відсотки

 

Відстрочені податкові зо-бов’язання - сума подат-ків на прибуток, що під-лягають сплаті в май-бутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки

 

Інші довгострокові зобо-в’язання - сума інших зобов’язань, які відпові-дають критеріям визнан-ня довгострокових зобо-в’язань

 

Умови визнання:

 

-          зобов’язання, на які нарахову-

ються відсотки та які підлягають

погашенню протягом дванадцяти

місяців з дати балансу, якщо пер-

вісний термін погашення був більше

ніж дванадцять місяців та до

затвердження фінансової звітності

існує угода про переоформлення цих

зобов’язань на довгострокові;

 

-          зобов’язання за кредитною угодою

(якщо угода передбачає погашення

зобов’язання на вимогу кредитора

(позикодавця) у разі порушення

певних умов, пов’язаних з фінан-

совим станом позичальника, умови

якої порушені, якщо:

 

—        позикодавець до затвердження фінансової звітності погодився не вимагати погашення зобов’язання внаслідок порушення;

 

—        не очікується виникнення по-дальших порушень кредитної угоди протягом дванадцяти місяців з дати балансу

 

Довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки, відобража-ються у балансі за їх теперішньою вартістю, тобто дисконтованою сумою майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде необхідна для погашення зобов’язання у процесі звичайної діяльності підприємства

 

Рис. 11.2. Класифікація, умови визнання довгострокових зобов’язань

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

При вивченні теми доцільно з’ясувати поняття банківського кредиту та умови його надання (рис. 11.3).

Для обліку розрахунків з довгостроковими позиками банків призначено рахунок 50 «Довгострокові позики», субрахунки:

—        501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті»;

—        502 «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті»;

—        503 «Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті»;

Банківський кредит — будь-які зобов’язання банку надати певну суму грошей, набути право вимоги боргу, гарантія, продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованості або на зобов’язання щодо сплати процентів та інших зборів з такої суми

Кредитні відносини здійснюються на підставі кредитного договору, що укладається між кредитором і позичальником у письмовій формі. У кредитному договорі передбачаються мета, сума і строк кредиту, умови і порядок його видачі та погашення, види забезпечення зобов’язань позичальника, відсоткові ставки, порядок плати за кредит, обов’язки, права і відповідальність сторін щодо видачі ти погашення кредиту

Для одержання банківського кредиту позичальник надає банкові такі документи:

-          клопотання (заяву), в якому зазначаються характер кредитної угоди, мета використання кредиту, сума позички і строк користування нею;

-          техніко-економічне обґрунтування кредитного заходу та розрахунок економічного ефекту від його реалізації;

-          інші необхідні документи, до яких, зокрема, можуть належати копії документів, що обґрунтовують необхідність отримання кредиту (рахунки-фактури на постачання товару або обладнання, задля придбання яких береться кредит, договори); документи, що га-рантують повернення кредиту у разі нерентабельності кредитованого проекту; фінансова звітність (баланс та звіт про фінансові результати підприємства);

 

-          документи про підтвердження державної реєстрації (включаючи установчі документи, інформацію щодо посадових осіб та їх пов-новажень тощо), ідентифікаційний код згідно з Єдиним дер-жавним реєстром підприємств та організацій України;

-          реквізити банку, в якому відкрито рахунок, та номер банківського рахунка

Рис. 11.3. Умови надання банківських кредитів Тема 11. Облік зобов’язань

—        504 «Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній

валюті».

При вивченні теми необхідно приділити увагу класифікації ін-ших довгострокових фінансових зобов’язань (рис. 11.4).

Для обліку інших довгострокових фінансових зобов’язань при-значені рахунки класу 5 «Довгострокові зобов’язання»:

—        50 «Довгострокові позики» (рис. 11.5), субрахунки:

—        505 «Інші довгострокові позики в національній валюті»;

—        506 «Інші довгострокові позики в іноземній валюті»;

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

 

Інші довгострокові позики

 

Довгострокові зобов’язання із залу-чення позикових коштів (крім кре-дитів банків) від інших юридичних або фізичних осіб, на які нарахо-вуються відсотки

 

 

 

Довгострокові векселі видані

 

Довгострокові зобов’язання перед постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги, заборгованість за якими забезпечена виданими довгостроко-вими відсотками векселями

 

 

 

Довгострокові

зобов’язання за

облігаціями

 

Довгострокові боргові зобов’язання за вилученими та сплаченими Влас-ними облігаціями

 

Рис. 11.4. Класифікація інших довгострокових фінансових зобов’язань

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Рахунок 50 «Довгострокові позики»

 

Призначення

рахунка:

для обліку розрахунків

за довгостроковими

позиками банків та

іншими залученими

позиковими коштами

від інших осіб, які не є

поточними

зобов’язаннями

 

 

За дебетом     За кредитом

рахунка           рахунка

Погашення     Суми одержаних

заборгованості за      довгострокових

позиками та   позик, переведення

переведення до         короткострокових

складу поточноі        позик до складу

заборгованості за      довгострокових

довгостроковими     

зобов’язаннями        

 

Субрахунки:

501      «Довгострокові кредити банків у національній валюті» - для відображення суми довгострокової заборгованості банкам за наданий кредит в національній валюті;

502      «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті» - для відображення суми довгострокової заборгованості за наданий кредит в іноземній валюті;

503      «Відстрочені довгострокові кредити банків у національній

валюті» - для відображення суми відстроченої заборгованості банкам

за кредит в національній валюті, термін погашення якої відстрочено;

504      «Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті» -для відображення суми відстроченої заборгованості банкам за кредит в іноземній валюті, термін погашення якої відстрочено;

505      «Інші довгострокові позики в національній валюті» - для відо-браження суми довгострокової заборгованості щодо зобов’язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків) в національній валюті;

506      «Інші довгострокові позики в іноземній валюті» - для відо-

браження суми довгострокової заборгованості щодо зобов’язання із

залучення позикових коштів (крім кредитів банків) в іноземній

валюті

Рис. 11.5. Призначення та побудова рахунка 50 «Довгострокові позики»

Тема 11. Облік зобов’язань

—        51 «Довгострокові векселі видані» –для обліку розрахунків з постачальниками та іншими кредиторами за одержані мате-ріальні цінності, роботи, послуги, заборгованість за якими за-безпечена виданими векселями;

—        52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» — для обліку розрахунків з іншими особами за виданими та оплаченими власниками облігаціями.

При вивченні теми слід приділити увагу класифікації інших довгострокових зобов’язань (рис. 11.6).

Для відображення в обліку інших довгострокових зобов’язань, пов’язаних з розрахунками з орендодавцями за необоротні активи, передані на умовах довгострокової оренди, призначено рахунок 53 «Довгострокові зобов’язання оренди.

Інші довгострокові зобов’язання

 

Довгострокові

зобов’язання з

оренди

 

Довгострокові зобов’язання орен-даря перед орендодавцем за одер-жані у фінансову оренду основні засоби   та   цілісні   майнові   ком-

плекси

 

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

 

Довгострокові   зобов’язання   перед іншими кредиторами:

-          суми поворотної фінансової до-помоги;

-          відстрочені відповідно до ді-ючого законодавства податки (збори, інші обов’язкові пла-тежі)

 

 

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Для узагальнення інформації про відстрочену, відповідно до чинного законодавства, заборгованість з податків та зборів (обов’язкових платежів), фінансову допомогу на зворотній основі призначено рахунок 55 «Інші довгострокові зобов’язання».

При вивченні теми доцільно усвідомити розкриття інформації за рахунками класу 5 у фінансовій звітності (таблиця 11.1).

Таблиця 11.1

Розкриття інформації за рахунками класу 5 «Довгострокові зобов’язання» у фінансовій звітності

 

Код та назва ра-хунка, субрахунка Форма фінансової звітності

 

            Назва форми  Назва рядка    Код рядка

50 «Довгострокові позики» Баланс            Довгострокові кредити банків        440

 

            Звіт про рух

грошових

коштів Інші довгострокові фінан-сові зобов’язання          450

 

           

            Одержані позики      320

 

           

            Погашення позик      340

51 «Довгострокові векселі видані» Баланс            Інші довгострокові фінан-сові зобов’язання          450

52 «Довгострокові зобов’язання за об-лігаціями»            Баланс            Інші довгострокові фінан-сові зобов’язання  450

 

            Звіт про рух

грошових

коштів Одержані позики      320

 

           

            Погашення позик      340

53 «Довгостроко-ві зобов’язання з оренди»         Баланс            Інші довгострокові зобов’язання    470

54 «Відстро-чені податкові зобов’язання» Баланс            Відстрочені податкові зобов’язання           460

55 «Інші довгостро-кові зобов’язання»      Баланс            Інші довгострокові зобов’язання    470

 

            Звіт про рух

грошових

коштів Одержані позики      320

 

           

            Погашення позик      340

Тема 11. Облік зобов’язань

11.1.3.Поняття та класифікація поточних зобов’язань

Відповідно до П(С)БО 2 «Баланс» поточні зобов’язання по-винні бути погашені протягом дванадцяти місяців з дати балансу або операційного циклу підприємства. Класифікацію поточних зобов’язань наведено на рис. 11.7.

Поточні зобов’язання - зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства, якщо цей цикл менше дванадцяти місяців з дати балансу, або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу

 

Короткострокові кредити банків

Поточна

заборгованість за

довгостроковими

зобов’язаннями

видані»

 

Поточні зобов’язання підприємства перед банками за отриманими від них позиками, строк повернення яких не перевищує 12 місяців із вищезазначеної дати, а також по-зики, строк погашення яких минув. Перелічені вище поточні зобов’язання відображають у сумі погашення, тобто недисконтованій сумі коштів або їх еквівалентів, яка очікується, буде сплачена для погашення зобов’язання в процесі звичайної діяльності підприємства

Сума довгострокових зобов’язань, яка під-лягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу векселем

 

 

 

Короткострокові векселі видані

 

Заборгованість, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядчиків та ін-ших кредиторів

 

 

 

Кредиторська

заборгованість за

товари, роботи,

послуги

 

Заборгованість постачальникам і підрядчи-кам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями) активів

 

 

 

Поточна

заборгованість за

розрахунками

 

Поточна заборгованість за розрахунками з одержаних авансів, за розрахунками з бюд-жетом, за розрахунками з позабюджетних платежів, за розрахунками зі страхування, за розрахунками з оплати праці, за розрахун-ками з учасниками, за розрахунками із внутрішніх розрахунків

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

 

Заборгованість за нарахованими відсотками та перед іншими кредиторами

 

 

 

Рис. 11.7. Класифікація поточних зобов’язань відповідно до П(С)БО 11 «Зобов’язання»

 

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

11.1.4. Облік поточних зобов’язань

Для обліку даних та узагальнення інформації про поточні зобов’язання призначені рахунки класу 6 «Поточні зобов’язання». Доцільно вивчити перш за все призначення рахунків:

—        60 «Короткострокові позики» — для обліку розрахунків за ко-роткостроковими кредитами банків;

—        61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’я зан-нями» — для узагальнення інформації про стан розрахунків за поточними зобов’язаннями, переведеними зі списку довго-строкових;

—        62 «Короткострокові векселі видані» — для обліку розрахунків за заборгованістю з постачальниками та іншими кредиторами за одержані цінності, роботи, послуги, на які підприємством видані векселі;

—        63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками» — для обліку розрахунків з постачальниками за одержані цінності, роботи, послуги .

Розкриття інформації за рахунками для обліку поточних зобов’язань наведено в таблиці 11.2.

Таблиця 11.2

Розкриття інформації за рахунками 60 «Короткострокові

позики», 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими

зобов’язаннями», 62 «Короткострокові векселі видані»,

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

у фінансовій звітності

 

Код та назва рахунка, субра-хунка Форма фінансової звітності

 

            Назва форми  Назва рядка    Код рядка

60 «Коротко-строкові позики»        Баланс            Короткострокові кредити банків    500

 

            Звіт про рух гро-шових коштів        Одержані позики      320

 

           

            Погашення позик      340

61 «Довгостро-кові векселі видані»            Баланс            Поточна заборгова-ність за довгостроко-вими зобов’язаннями         510

 

            Звіт про рух гро-шових коштів        Погашення позик      340

 

           

            Інші платежі   360

62 «Коротко-строкові векселі видані»        Баланс            Векселі видані           520

Тема 11. Облік зобов’язань

При вивченні теми необхідно приділити увагу обліку поточної заборгованості за розрахунками, класифікацію якої наведено на рис. 11.8.

Відповідно до діючого законодавства всім суб’єктам господарю-вання — юридичним особам — необхідно здійснювати облік розра-хунків з бюджетом.

Поточна заборгованість за розрахунками

 

За одержаними авансами

 

Сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції,: виконання робіт (послуг)

 

 

 

З бюджетом

 

Заборгованість підприємств за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства

 

 

 

З

позабюджетних платежів

 

Заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством

 

 

 

Зі страхування

 

Сума заборгованості за відрахуваннями до пенсійного фонду, на соціальне страху-вання, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників

 

 

 

З оплати праці

 

Заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату

 

 

 

З учасниками

 

Заборгованість підприємства його учас-никам (засновникам), пов’язана з розподі-лом прибутку (дивіденди тощо) і форму-ванням статутного капіталу

 

 

 

Із внутрішніх розрахунків

 

Заборгованість підприємства пов’язаним сторонам та кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків

 

 

Рис. 11.8. Класифікація поточної заборгованості за розрахунками

одуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Відповідно до Закону України «Про податок на додану вар-тість» необхідно визначити платників, об’єкт оподаткування опера-цій платників податку та базу оподаткування (рис. 11.9).

Платником податку на додану вартість є:

1)         будь-яка особа, яка:

-          здійснює або планує здійснювати господарську діяльність та реєструється за своїм добровільним бажанням як платник цього податку;

-          підлягає обов’язковій реєстрації як платник цього податку;

-          імпортує товари (супутні послуги) в обсягах, що підлягають оподаткуванню цим податком;

2)         будь-яка особа, яка за  своїм добровільним рішенням заре-

єструвалася платником податку

*          Z

Особа підлягає обов’язковій реєстрації як платник податку у разі, коли загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, що підлягають оподаткуванню, нарахована (сплачена, надана) такій особі в рахунок зобов’язань третім особам, протягом останніх дванадцяти календарних місяців сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування ПДВ) незалежно від того, який розмір оподаткування використовує така особа згідно з законодавством

Y

Об’єктом оподаткування платників податку є операції з:

-          поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходиться на митній території України, в тому числі операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору) для пога-шення заборгованості заставодавця, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу у користування лізингоотримувачу (орендарю);

-          ввезення товарів (супутних послуг) у митному режимі імпорту або реімпорту;

-          вивезення товарів (супутних послуг) у митному режимі експорту або реекспорту

т

База оподаткування операцій з поставки товарів (послуг) визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними цінами, але не нижче за звичайні ціни, з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків та зборів (обо-в’язкових платежів), за винятком ПДВ, що включається до ціни товарів (послуг) згідно із законами України з питань оподаткування.

Рис. 11.9. Платники, об’єкт оподаткування операцій платників та база оподаткування операцій податком на додану вартість

Тема 11. Облік зобов’язань

Вивчаючи базу оподаткування доцільно звернути увагу на те, що у разі якщо звичайна ціна на товари (послуги) перевищує договірну ціну на такі товари (послуги) більше ніж на 20%, база оподаткуван-ня операцій з таких товарів (послуг) визначається за звичайними цінами. Порядок визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті, наведений на рис. 11.10.

Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або бюджетному відшко-дуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного податкового періоду та сумою податкового кредиту такого звітного податкового періоду

При позитивному значенні суми вона підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені законом для відповідного податкового періоду

При від’ємному значенні суми вона враховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість, що виник за попередні звітні податкові періоди, а при його відсутності -зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду

Податковим періодом є:

один календарний місяць;

календарний квартал, якщо обсяг оподаткову-ваних операцій за минулі дванадцять місячних по-даткових періодів не перевищував 300000 гривень

Рис. 11.10. Порядок визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

11.1.5. Облік забезпечень

Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за всіма видами платежів до бюджету призначено рахунок 64 «Розра-хунки за податками й платежами», призначення та побудова якого відображена на рис. 11.11.

Рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами»

 

Призначення

рахунка:

для узагальнення

інформації про розрахунки

підприємства за усіма

видами платежів до

бюджету, включаючи

податки з працівників

підприємства та за

фінансовими санкціями,

що справляються в дохід

бюджету

 

 

За дебетом     За кредитом

рахунка           рахунка

Належні до     Нараховані

відшкодування з бюджету    платежі до бюджету

податки, іх    

сплата,          

списання       

 

 

 

 

Субрахунки:

641      «Розрахунки за податками» для ведення обліку податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законо-давства (податок на прибуток, податок на додану вартість, інші податки);

642      «Розрахунки за обов’язковими платежами» - для ведення обліку розрахунків за зборами (обов’язковими платежами), які справляються відповідно до чинного законодавства та облік яких не ведеться на рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням»;

643      «Податкові зобов’язання» - для ведення обліку суми податку на додану вартість, визначеної виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню);

644      «Податковий кредит» - для ведення обліку суми податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов’язання

Рис. 11.11. Призначення та побудова рахунка 64 «Розрахунки за податками й платежами»

 

Тема 11. Облік зобов’язань

Відповідно до п.6 П(С)БО 11 «Зобов’язання» до складу зобов’язань включають забезпечення, умови визнання та оцінка яких наведена на рис. 11.12.

Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов’язання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахунково визначена. Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності підприємства

Забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на:

-          виплату відпусток працівникам;

-          додаткове пенсійне забезпечення;

-          виконання гарантійних зобов’язань;

-          реструктуризацію;

-          виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів тощо;

-          створення призового фонду (резерву виплат);

-          створення резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї;

-          матеріальне заохочення

 

Суми створених забезпечень визнають-ся витратами

Сума забезпечення визначається за обліковою оцінкою ресурсів (за вира-хуванням суми очікуваного відшкоду-вання), необхідних для погашення від-повідного зобов’язання, на дату балан-су. Забезпечення для відшкодування витрат на реструктуризацію визнача-ється за сумою прямих витрат, які не пов’язані з діяльністю підприємства, що триває. Забезпечення для відшко-дування витрат на реструктуризацію створюється у разі наявності за-твердженого керівництвом підпри-ємства плану реструктуризації з кон-кретними заходами, строками їх виконання та сумою витрат, що будуть зазнані, й після початку реалізації цього плану.

Забезпечення довгострокових зобов’я-зань визнаються у сумі їх теперішньої вартості

 

Забезпечення

використовується для від-шкодування лише тих вит-рат, для покриття яких воно було створено. Залишок забезпечення пе-реглядається на кожну дату балансу та, у разі потреби, коригується (збільшується або зменшується). У разі відсутності ймовірності ви-буття активів для пога-шення майбутніх зобов’я-зань сума такого забез-печення   підлягає   сторну-

ванню

 

 

 

Рис. 11.12. Умови визнання та оцінка забезпечень

307

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Для узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються, призначено рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» (рис. 11.13).

Рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

 

Призначення

рахунка:

для узагальнення інформації

про рух коштів, які за рішенням

підприємства резервуються для

забезпечення майбутніх витрат

і платежів і включення їх до

витрат поточного періоду

 

За дебетом рахунка

Використання забезпечень

 

За кредитом рахунка

Нарахування забезпечень

 

Субрахунки:

471      «Забезпечення виплат відпусток» - для ведення обліку руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам. Сума забезпечення визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. На цьому субрахунку також узагальнюється інформація про забезпечення обов’язкових відра-хувань (зборів) від забезпечення виплат відпусток на збори на обов’язкове державне пенсійне страхування, на обов’язкове соціальне страхування, на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо;

472      «Додаткове пенсійне забезпечення» - для ведення обліку коштів для реалізації програми пенсійного забезпечення;

473      «Забезпечення гарантійних зобов’язань» - для ведення обліку руху та залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, на проведення ремонту предметів прокату тощо;

474»3абезпечення інших витрат і платежів» - для ведення обліку забезпечення інших наступних витрат, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунка 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів», наприклад, на виплати при звільненні, на виплати премій та інших заохочувальних виплат, якщо робота виконана працівниками в цьому періоді, дає їм право на отримання таких виплат у май-бутньому;

475      «Забезпечення призового фонду (резерв виплат)» - підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, узагальнюють інформацію про призовий фонд -суму, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення, зменшену на розмір джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї.;

476      «Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї» - підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та про-ведення лотерей на територїї України, узагальнюють інформацію про резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

Рис. 11.13. Призначення та побудова рахунка 47 «Забезпечення майбутніх

витрат і платежів»

Тема 11. Облік зобов’язань

Розкриття інформації за рахунками для обліку забезпечень май-бутніх витрат і платежів та поточних зобов’язань наведено в табли-ці 11.3.

Таблиця 11.3 Розкриття інформації за рахунками 47 «Забезпечення майбут-ніх витрат і платежів», 64 «Розрахунки за податками й пла-тежами», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 67 «Розрахунки з учасниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями» у фінансовій звітності

 

Код та назва

рахунка, субрахунка  Форма фінансової звітності

 

            Назва форми  Назва рядка    Код рядка

47 «Забезпе-чення майбут-ніх витрат і платежів»            Баланс            Забезпечення виплат персоналу    400

 

           

            Інші забезпечення     410

 

           

            Рядки, що виписуються:     

 

           

            – призовий фонд, що підлягає сплаті пере-можцям лотереї       417

 

           

            – резерв на виплату джек-поту, не забез-печеного сплатою участі в лотереї  418

 

            Примітки до річної

фінансової звітності  Забезпечення на виплату відпусток пра-цівникам          710

 

           

            Забезпечення наступних витрат на додат-кове пенсійне забезпечення           720

 

           

            Забезпечення наступних витрат на вико-нання гарантійних зобов’язань       730

 

           

            Забезпечення наступних витрат на ре-структуризацію   740

 

           

            Забезпечення наступних витрат на вико-нання зобов’язань за обтяжними контр-актами   750

64 «Розрахун-ки за податка-ми й платежа-ми»    Баланс            Дебіторська заборгованість за розрахунка-ми з бюджетом      170

 

           

            Інші оборотні активи            250

 

           

            Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом        550

 

           

            Поточні зобов’язання за розрахунками за позабюджетними платежами         560

 

           

            Інші поточні зобов’язання   610

 

            Примітки до річної

фінансової звітності  Розділ ХІІ «Податок на прибуток»  1210, 1240, 1241, 1250-1253

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Продовження таблиці 11.3

 

65 «Розрахун-ки за страху-ванням»           Баланс            Інша поточна дебіторська заборгованість  210

 

           

            Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування    570

66 «Розрахун-ки за виплата-ми працівни-кам»    Баланс            Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці   580

67 «Розрахун-ки з учасника-ми»     Баланс            Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками      590

68 «Розрахун-ки за іншими операціями»   Баланс            Дебіторська заборгованість за внутрішнім розрахунком            200

 

           

            Інша поточна дебіторська заборгованість  210

 

           

            Поточне зобов’язання за розрахунками:   

 

           

            - одержаними авансами      540

 

           

            - за внутрішніми розрахунками       600

 

           

            Інші поточні зобов’язання   610

Бухгалтерський облік зобов’язань забезпечує користувачів ін-формацією про види зобов’язань, строки їх погашення для здій-снення аналізу складу і структури зобов’язань, їх зміни в динаміці, для встановлення реальності погашення зобов’язань та розрахунку часткових показників фінансової стійкості та платоспроможності підприємства з метою прийняття управлінських рішень.