10.1.Методичні поради до вивчення теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Перелік питань

10.1.1. Поняття та складники власного капіталу.

10.1.2. Порядок формування та облік статутного капіталу.

10.1.3. Облік пайового, додаткового та резервного капіталу.

10.1.4. Розкриття інформації у фінансовій звітності.

10.1.1. Поняття та складники власного капіталу

Відповідно до П(С)БО 2 «Баланс», власний капітал — це части-на в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань .

Складники власного капіталу наведені на рис. 10.1.

При вивченні теми доцільно визначити, що відповідно до Ци-вільного кодексу України для створення підприємства — юридичної особи — його учасники повинні розробити установчі документи — це, перш за все, затверджений учасниками статут або засновниць-кий договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з Господарським кодексом України статут повинен міс-тити відомості про його найменування і місцезнаходження, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управ-ління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та лік-відації суб’єкта господарювання, а також інші відомості, пов’язані з особливостями організаційної форми суб’єкта господарювання, які передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Власний капітал

 

Статутний капітал

 

Зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства

 

 

 

Пайовий капітал

 

Сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими доку-ментами

 

 

 

Додатковий

вкладений

капітал

 

Сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість в акціо-нерних товариствах та суму капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал на інших підприємствах

 

 

 

Інший

додатковий

капітал

 

Сума дооцінки необоротних активів, вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізич-них осіб та інші види додаткового капіталу

 

 

 

Резервний капітал

 

Сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства

 

 

 

Нерозподілен ий прибуток

 

Сума нерозподіленого прибутку, тобто сума частини чистого прибутку, що не була розподі-лена між власниками

 

 

 

Неоплачений капітал

 

Сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу

 

 

 

Вилучений капітал

 

Фактична собі вартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників

 

 

Тема 10. Облік власного капіталу

Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду в Україні діють підприємства унітарні та корпо-ративні.

Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону ста-тутний фонд.

Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об’єднання майна та/або підприємницької чи трудової ді-яльності засновників (учасників), їх спільного управління справа-ми на основі корпоративних прав.

10.1.2. Порядок формування та облік статутного капіталу

Чинним законодавством визначені види вкладів до статутного капіталу та порядок визначення мінімального розміру статутного капіталу (рис. 10.2).

При вивченні теми доцільно пам’ятати порядок формування статутного капіталу, який наведено на рис. 10.3.

Для обліку та узагальнення інформації про стан і зміни статут-ного капіталу призначено рахунок 40 «Статутний капітал», побудо-ва якого наведена на рис. 10.4.

Облік статутного капіталу пов’язаний з обліком неоплачено-го капіталу, тобто сумою заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця заборгованість, відповідно до чинного законодавства, повинна мати місце протягом першого року діяльності товариства з моменту державної реєстрації:

—        у товариствах з обмеженою відповідальністю та товариствах з додатковою відповідальністю — не більше 50% суми внесків учасників товариств;

—        у відкритих акціонерних товариствах — не більше 70 % номі-нальної вартості акцій;

—        у закритих акціонерних товариствах — не більше 50 % номі-нальної вартості акцій.

Характеристика рахунка 46 «Неоплачений капітал» наведена на рис. 10.5.

Відповідно до Закону про господарські товариства до компетен-ції загальних зборів акціонерів відноситься «вирішення питання про придбання акціонерним товариством акцій, що випускаються ним».

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Мінімальний розмір статутного капіталу

 

Акціонерне товариство

 

1250 мінімальних зарплат, виходячи зі ставки мінімальної зарплати, що діє на момент створення товариства

 

 

 

Товариство з

обмеженою

відповідальністю

 

100 мінімальних зарплат, виходячи зі ставки мінімальної зарплати, що діє на момент створення товариства

 

 

 

Товариство з

додатковою

відповідальністю

 

100 мінімальних зарплат, виходячи зі ставки мінімальної зарплати, що діє на момент створення товариства

 

 

 

Повне товариство

 

мінімальний розмір капіталу законом не передбачений, однак ^сформувати його товариство зобов’язане. Його розмір і розмір частки кожного учасника повинні бути зазначені в засновницькому договорі

 

 

 

Командитне товариство

 

\

 

мінімальний розмір капіталу в Законі не зазначений, однак товариство його повинне сформувати. Його розмір, розмір частки кожного повного учасника і сукупний розмір часток вкладників треба зафіксувати в засновницькому договорі

 

 

 

Приватне підприємство

 

мінімальний розмір статутного капіталу Законом не закріплений, але створити його підприємству потрібно

 

 

 

Комунальне підприємство

 

встановлює місцева рада, яка створює під-приємство

 

 

 

Дочірнє підприємство

 

ситуація та сама, що й у приватного підпри-ємства

 

 

 

.2. Мінімальний розмір статутного капіталу

 

Тема 10. Облік власного капіталу

Порядок формування статутного капіталу

Кожний учасник ТОВ або ТДВ - зобов’язаний внести до моменту державної реєстрації не менше 50% суми свого внеску в частину, що залишилася протягом першого року діяльності товариства

Якщо учасник ТОВ (ТДВ) не виконає свого зобов’язання з повної оплати частки, то за весь час прострочення він сплачує10% річних від недовнесеної суми, якщо інше не передбачено статутом. Товариство має зменшити статутний капітал і зареєструвати відповідні зміни у статуті або прийняти рішення про ліквідацію

Особам, які підписалися на акції BAT, до дня скликання установчих зборів слід віднести (з урахуванням попереднього внеску) не менше 30% та не менше 50%, якщо це акції ЗАТ номінальної вартості акцій. He пізніше року після держ-реєстрації AT повинні оплатити повну вартість акцій. У разі прострочення оплати акціонер також сплачує 10% річних від суми простроченого платежу, якщо інше не записано у статуті

Кожний вкладник командитного товариства зобов’язаний до моменту держреєстрації внести не менше 25% свого внеску. Повних учасників командитного товариства це не стосується

Приватні підприємства, зафіксований у статуті розмір статутного капіталу, сплачують повністю до державної реєстрації

Комунальним підприємствам мінімальний розмір статутного капіталу встановлює місцева рада, який сплачують до державної реєстрації

Рис. 10.3. Порядок формування статутного капіталу

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Викупати акції власної емісії можна з різними цілями:

—        анулювати або перепродати;

—        зменшити кількість акцій в обігу або збільшити прибуток за однією акцією;

—        продати акції працівникам товариства;

—        сформувати пакет акцій для придбання інших підприємств;

—        попередити скуплення контрольного пакета акцій заінтересо-ваними особами;

—        інші.

Для ведення обліку вилученого капіталу призначено рахунок 45

«Вилучений капітал» (рис. 10.6).

Рахунок 40 «Статутний капітал»

 

Призначення

рахунка:

для обліку і узагальнення

інформації про стан та

рух статутного капіталу

підприємства

 

За дебетом рахунка

 

За кредитом рахунка

 

 

 

Зменшення

(вилучення)

статутного

капіталу

 

Збільшення

статутного

капіталу

 

Сальдо на рахунку має відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства

Рис. 10.4. Призначення та побудова рахунка 40 «Статутний капітал»

Тема 10. Облік власного капіталу

Рахунок 46 «Неоплачений капітал»

I

 

Призначення

рахунка:

для узагальнення

інформації про зміни у

складі неоплаченого капіталу підприємства

 

 

За дебетом     За кредитом

рахунка           рахунка

Заборгованість          Погашення

засновників   заборгованості

(учасників)     за внесками до

господарського         статутного

товариства за            капіталу

внесками до  

статутного    

капіталу         

 

Рис. 10.5. Призначення та побудова рахунка 46 «Неоплачений капітал»

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Рахунок 45 «Вилучений капітал»

I

 

Призначення

рахунка:

для ведення обліку

вилученого капіталу, у разі

викупу власних акцій

(часток) у акціонерів з

метою їх перепродажу,

анулювання (зменшення

статутного капіталу) тощо

 

 

За дебетом     За кредитом

рахунка           рахунка

Фактична       „

 

            Вартість анульованих

собівартість   

 

акцій власної або

емісії або часток        перепроданих

викуплених    акцій (часток)

господарським         

товариством у          

його учасників         

 

Субрахунки:

451      «Вилучені акції»;

452      «Вилучені вклади й паї»;

453      «Інший вилучений капітал»

Рис. 10.6. Призначення та побудова рахунка 45 «Вилучений капітал»

Тема 10. Облік власного капіталу

10.1.3. Облік пайового, додаткового та резервного капіталу

При вивченні теми необхідно зрозуміти поняття пайового капі-талу.

Пайовий капітал — це сукупність коштів фізичних і юридич-них осіб, добровільно розмішених у товаристві для здійснення його фінансово — господарської діяльності, це складова викладеного, за-реєстрованого власного капіталу.

Відповідно до закону України «Про кооперацію» для забезпе-чення статутної діяльності члени товариства при його створенні, формують пайовий капітал, який є одним із джерел формування майна товариства. Вивчаючи порядок формування пайового капіта-лу в товариствах, необхідно пам’ятати:

—        пайовий капітал створюється за рахунок обов’язкових та до-даткових пайових внесків;

—        порядок встановлення розміру та сплати внесків і паїв члена-ми товариства, відповідальність за порушення обов’язків по їх сплаті передбачається в статуті.

Для узагальнення інформації про стан і зміни пайового капіталу призначено рахунок 41 «Пайовий капітал», характеристика якого наведена на рис. 10.7

У процесі діяльності підприємства мають місце операції, наслід-ками яких є виникнення та зміни додаткового капіталу підприєм-ства. Дані рис.10.8 дають змогу визначити складники додаткового капіталу відповідно до П(С)БО 2 «Баланс».

Для узагальнення інформації про стан та зміни додаткового ка-піталу призначено рахунок 42 «Додатковий капітал» (рис. 10.9).

Відповідно до Закону України «Про господарські товариства»,

резервний капітал створюється у товариствах у розмірі, вставле-ному установчими документами, але не менше 25 відсотків статут-ного капіталу.

Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу передбача-ється установчими документами, але не може бути меншим 5 відсо-тків суми чистого прибутку. Мета створення резервного капіталу — покриття можливих втрат (збитків).

Для узагальнення інформації про стан та рух резервного капі-талу призначено рахунок 43 «Резервний капітал», побудова якого наведена на рис. 10.10.

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Рахунок 41 «Пайовий капітал»

 

Призначення рахунка:

для обліку і узагальнення

інформації про суми пайових

внесків членів споживчого

товариства, житлово-

будівельного кооперативу,

кредитної спілки та інших

підприємств, що передбачені

установчими документами

 

За дебетом рахунка

 

За кредитом рахунка

 

 

 

Зменшення

пайового капіталу

 

Збільшення пайового капіталу

 

Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) на рахунку 41 «Пайовий капітал» обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства

Рис. 10.7. Призначення та побудова рахунка 41 «Пайовий капітал»

Тема 10. Облік власного капіталу

Додатковий капітал

 

Додатково вкладений капітал - сума внесків

засновників понад

зареєстровану частину,

які пов’язані з

придбанням

корпоративних прав

 

Емісійний дохід - пов’язаний з придбанням акцій за ціною, вищою за їх номінальну вартість у акціонерних това-риствах

Інші внески засновників по-над зареєстрований статут-ний капітал - вносяться без рішень про зміну розміру статутного капіталу

 

 

 

Інший додатковий

капітал - накопичений

капітал, сформований

внаслідок господарської

діяльності підприємства

 

Капітал від дооцінки необо-ротних активів - капітал сформований внаслідок доо-цінки активів, яка здійсню-ється відповідно до П(С)БО

 

 

 

Інший капітал - вартість ак-тивів, безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб та інші види додаткового капіталу

Рис. 10.8. Складники додаткового капіталу

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Рахунок 42 «Додатковий капітал»

 

Призначення рахунка: для узагальнення інформації про

суми на які вартість реалізації

випущених акцій перевищує їхню

номінальну вартість, а також про

суми дооцінки необоротних активів

і фінансових інструмешів, та

вартість необоротних активів, без-

коштовно отриманих підприємством

від інших осіб, та інші види

додаткового капіталу

 

За дебетом рахунка

Зменшення

додаткового капіталу

 

За кредитом рахунка

Збільшення

додаткового

капіталу

 

Субрахунки:

421      «Емісійний дохід» - для відображення прибутку від продажу, випуску

або анулювання інструмешів власного капіталу. Сума перевищення збитку

від зазначених операцій над залишком емісійного доходу відображається за

дебетом рахунка 44 «Нерозподілені прибутки» (непокриті збитки);

422      «Інший вкладений капітал» - для обліку іншого вкладеного засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капіталу, що перевищує статутний капітал, інших внесків тощо без рішень про зміни розміру статутного капіталу;

423      «Дооцінка активів» - для відображення суми дооцінки (уцінки) необоротних активів і фінансових інструментів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується у разі уцінки та вибуття зазначених активів, зменшення їх корисносгі;

424      «Безоплатно одержані необоротні активи» - для відображення вартості необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб. Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшує'гься на суму визнаного доходу протягом строку корисного використання безоплатно одержаних об’єЕсгів необоротних активів (окрім землі) і при вибуггі таких активів і землі;

425      «Інший додатковий капітал» - для обліку інших видів додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків;

426      «Фонди спеціального призначення» - ддя обліку фондів спеціального призначення, які створюються на підприємстві

Рис. 10.9. Призначення та побудова рахунка 42 «Додатковий капітал»

Тема 10. Облік власного капіталу

Рахунок 43 «Резервний капітал»

 

Призначення

рахунка:

для узагальнення

інформації про стан та рух

резервного капіталу

підприємства, створеного

відповідно до чинного

законодавства та

установчих документів за

рахунок нерозподіленого

прибутку

 

 

За дебетом рахунка   За кредитом рахунка

Використання

створених

резервів для

покриття

непередбачених

витрат, збитків, для оплати боргів

підприємства у разі його ліквідації  Створення резервів

 

Сальдо рахунка відображає залишок резервного капіталу на кінець

звітного періоду

Рис. 10.10. Призначення та побудова рахунка 43 «Резервний капітал»

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

10.1.4. Розкриття інформації у фінансовій звітності

Дані бухгалтерського обліку власного капіталу використовують для аналізу його складу, структури та руху; для розрахунку забез-печеності підприємства власним капіталом, раціональності його розміщення, а також показників, що характеризують ефективність використання капіталу з метою прийняття рішень щодо оптимізації структури капіталу. Вирішенню цього завдання сприяють знання щодо розкриття інформації про власний капітал у фінансовій звіт-ності (таблиця 10.1).

Таблиця 10.1 Розкриття інформації за рахунками для обліку власного капіталу у фінансовій звітності

 

Код та назва

рахунка, субрахунка  Форма фінансової звітності

 

            Назва форми  Назва рядка    Код рядка

40 «Статутний капітал»       Баланс            Статутний капітал    300

 

            Звіт про власний капітал     Графа 3           —

41 «Пайовий капітал»          Баланс            Пайовий капітал       310

 

            Звіт про власний капітал     Графа 4           —

42 «Додатковий капітал»     Баланс            Додатковий вкладений капітал      320

 

           

            Інший додатковий капітал   330

 

            Звіт про власний капітал     Графи 5, 6      —

43 «Резервний капітал»        Баланс            Резервний капітал    340

 

            Звіт про власний капітал     Графа 7           —

44 «Нерозподіле-ні прибутки (не-покриті збитки)»         Баланс            Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)           350

 

            Звіт про власний капітал     Графа 8           —

45 «Вилучений капітал»       Баланс            Вилучений капітал   370

 

            Звіт про власний капітал     Графа 10         —

46 «Неоплачений капітал»   Баланс            Неоплачений капітал           360

 

            Звіт про власний капітал     Графа 9           —

Тема 10. Облік власного капіталу