Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВСТУП : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Дисципліна «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальнос-тей «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Фінан-си», «Банківська справа» та «Економіка підприємства» належить до дисциплін загальноекономічної підготовки відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальностями напряму 0501 «Економіка і підприємництво».

Метою дисципліни є формування знань з теорії та практики ве-дення бухгалтерського обліку на підприємствах.

Основними завданнями дисципліни є вивчення методів раціо-нальної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприєм-ствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

Предметом дисципліни є методологія і методика ведення бух-галтерського обліку на підприємстві, а саме: необоротних активів, запасів, дебіторської заборгованості, грошових коштів, фінансових інвестицій, власного капіталу, зобов’язань, витрат, доходів і фінан-сових результатів з метою складання фінансової звітності та надан-ня користувачам повної правдивої неупередженої інформації про майно, джерела його формування, фінансовий стан, рух грошових коштів, власний капітал та результати діяльності.

Дисципліна вивчається в тісному зв’язку з такими загальноеко-номічними дисциплінами, як макроекономіка, мікроекономіка, по-літична економія, економічна теорія та є основою для вивчення та-ких дисциплін, як менеджмент, маркетинг, гроші і кредит, фінанси, національна економіка, міжнародна економіка, економічний аналіз та ін. Тобто дисципліна «Бухгалтерський облік» є однією з про-філюючих дисциплін в системі освітньо-професійної підготовки фахівців спеціальностей «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Фінанси», «Банківська справа» та «Економіка підпри-ємства».

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

— законодавчу і нормативно-правову базу організації бухгал-терського обліку в Україні;

 

Вступ

—        принципи, методи і процедури обліку на підприємствах різних форм власності;

—        порядок організації бухгалтерського обліку необоротних акти-вів; запасів; грошових коштів, розрахунків та інших активів; власного капіталу, довгострокових та поточних зобов’язань; витрат діяльності, доходів за видами діяльності; фінансових результатів, а також порядку складання фінансової звітності;

—        способи забезпечення зіставності показників фінансової звіт-ності.

Студенти повинні вміти:

—        складати первинні бухгалтерські документи відповідно до ви-мог чинного законодавства;

—        відображати господарські операції на рахунках бухгалтерсько-го обліку;

—        складати регістри синтетичного й аналітичного обліку;

—        застосовувати форми бухгалтерського обліку;

—        складати баланс та звіт про фінансові результати;

—        давати оцінку обліковій політиці підприємства;

—        використовувати дані бухгалтерського обліку для прийнят-тя ефективних управлінських рішень, здійснення контро-лю й аналізу показників фінансово-господарської діяльності підприємств.