Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
9.1. Методичні поради до вивчення теми. : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

9.1. Методичні поради до вивчення теми.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Перелік питань

9.1.1.   Класифікація та оцінка фінансових інвестицій.

9.1.2.   Облік фінансових інвестицій.

9.1.3.   Розкриття інформації у фінансовій звітності.

9.1.1.Класифікація та оцінка фінансових інвестицій

З метою збільшення прибутку, зростання вартості капіталу під-приємства здійснюють фінансові інвестиції. Класифікація фінансо-вих інвестицій відповідно до вимог П(С)БО 2 «Баланс» наведена на рис. 9.1.

Методичні засади формування інформації в бухгалтерському обліку затверджені П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», згідно з яким слід розрізняти фінансові інвестиції, що надають та не нада-ють права власності (рис. 9.2).

Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за собівартістю. Доцільно вивчити поря-док визначення собівартості фінансових інвестицій за допомогою рис. 9.3.

Важливою умовою ведення бухгалтерського обліку фінансових інвестицій є знання методології вивчення їх оцінки на дату балан-су, яка наведена в п.п. 8–15 П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» (рис. 9.4).

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Фінансові інвестиції

Довгострокові, що обліковуються за мето-дом участі у капіталі - фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні та спільні підприєм-ства з утворенням юридичної особи

Довгострокові

Інші довгострокові фінансові інвестиції -фінансові інвестиції, що відповідають кри-теріям довгострокових: інвестиції пов’яза-ним та непов’язаним сторонам

 

Поточні

 

Еквіваленти грошових коштів

 

Інші поточні фінансові інвестиції

Рис. 9.1. Класифікація фінансових інвестицій відповідно до П(С)БО 2

«Баланс»

Тема 9. Облік фінансових інвестицій

Фінансові інвестиції відповідно до П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»

 

Фінансові інвестиції, що нада-ють право власності:

-          мають необмежений строк обігу;

-          засвідчують право власності інвестора на частину в статут-ному капіталі об’єкта інвесту-вання;

-          утримуються з метою одер-жання доходів за рахунок диві-дендів або набуваються з метою перепродажу і одержання дохо-дів за рахунок зростання їхньої ринкової вартості

 

Фінансові інвестиції, що не надають права власності:

-          мають визначений строк обігу;

-          мають боргову природу;

-          утримуються до їхнього погашення у вигляді від-сотків або можуть бути придбані з метою перепро-дажу і одержання доходу за рахунок зростання ринко-вої вартості інвестицій

 

Види інвестицій:

 

-          інвестиції в асоційовані під-приємства;

-          інвестиції в дочірні підпри-ємства;

-          інвестиції в спільну діяль-ність;

-          інвестиції в підприємства, на які інвестор має незначний вплив;

-          інвестиції, що придбані з ме-тою перепродажу

 

облігації підприємств;

державні облігації Украї-ни;

облігації місцевих позик;

казначейські зобов’язання України;

ощадні (депозитні) серти-фікати

 

Рис. 9.2. Класифікація фінансових інвестицій відповідно до П(С)БО 12

«Фінансові інвестиції»

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються за собівартістю

 

 

 

 

Придбаних за грошові кошти

Придбаних

шляхом обміну

на цінні папери

власної емісії

Придбання шляхом обміну на інші активи

 

 

-          ціна придбання;

-          комісійні винагороди;

-          мито;

-          податкові збори;

-          обов’язкові платежі;

-          інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням фінансових інвестицій

Справедлива    вартість    переданих цінних паперів

Справедлива    вартість    переданих активів

 

 

 

оцінка фінансових інвестицій

 

Тема 9. Облік фінансових інвестицій

Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу

 

За справедливою вартістю

 

Для оцінки інвестицій, які не можна оцінити за методом участі в капіталі або інвестицій, що утримуються підприємством до їх

погашення

 

 

 

За собівартістю з

урахуванням зменшення

корисності інвестицій

підприємства

 

Для оцінки інвестицій, справед-ливу вартість яких достовірно визначити неможливо

 

 

 

За амортизованою собівартістю

 

Для оцінки інвестицій, що утри-муються підприємством до їх по-гаш ення

 

 

 

За вартістю, що

визначається методом

участі в капіталі

 

Для оцінки інвестицій в асоці-йовані і дочірні підприємства та в спільну діяльність зі створенням юридичної особи

 

 

 

Рис. 9.4. Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу

 

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

9.1.2. Облік фінансових інвестицій

Для узагальнення інформації про наявність та рух довгостро-кових інвестицій призначено рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» (рис. 9.5).

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

I

 

Призначення

рахунка:

для узагальнення

інформації про

наявність та рух

довгострокових

інвестицій (вкладень) у

цінні папери інших

підприємств, облігацій

державних та місцевих

позик, статутний

капітал інших

підприємств, створених

на території країни та

за кордоном

 

За дебетом рахунка

Вартість

довгострокових інвестицій

 

За кредитом рахунка

Вибуття (списання)

фінансових

інвестицій, а також

одержання

дивідендів від

об’єкта інвестуван-

ня, якщо облік

інвестицій

здійснюється за

методом участі в

капіталі

 

Субрахунки:

141      «Інвестиції пов’язаних сторін та методом обліку участі в капіталі»;

142      «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»;

143      «Інвестиції пов’язаним сторонам»

Рис. 9.5. Призначення та побудова рахунка 14 «Довгострокові фінансові

інвестиції»

 

Тема 9. Облік фінансових інвестицій

Для узагальнення інформації про наявність та рух поточних фі-нансових інвестицій призначено рахунок 35 «Поточні фінансові ін-вестиції» (рис. 9.6).

Рахунок 35 «Поточні фінансові інвестиції»

 

Призначення рахунка:

для ведення обліку

наявності та руху

поточних фінансових

інвестицій і

еквівалентів грошових

коштів, у тому числі

депозитних

сертифікатів інших

підприємств, створених

на території країни та

за кордоном

 

За дебетом рахунка

Придбання (надходження)

еквівалентів

грошових коштів

та поточних

фінансових

інвестицій

 

За кредитом рахунка

Зменшення

вартості

фінансових

інвестицій та їх

вибуття

 

 

 

Субрахунки:

351      «Еквіваленти грошових коштів»;

352      «Інші поточні фінансові інвестиції»

Рис. 9.6. Призначення та побудова рахунка 35 «Поточні фінансові

інвестиції»

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

9.1.3. Розкриття інформації у фінансовій звітності

Розкриття інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності наведено в таблиці 9.1.

Таблиця 9.1 Розкриття інформації за рахунком 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» та 35 «Поточні фінансові інвестиції» у фінансовій звітності

 

Код та назва рахунка, субра-хунка Форма фінансової звітності

 

            Назва форми  Назва рядка    Код рядка

14 «Довгостро-кові фінансові інвестиції»  Баланс            Довгострокові фінансо-ві інвестиції:         

 

           

            - що обліковуються за методом участі у капіта-лі інших підприємств    040

 

           

            - інші фінансові інвес-тиції   045

 

            Примітки до

річної фінансової

звітності         Фінансові інвестиції за методом участі в капі-талі           350-370

 

           

            Інші фінансові інвести-ції     380-410

351 «Еквіва-ленти грошо-вих коштів»       Баланс            Грошові кошти та їх ек-віваленти: 

 

           

            - у національній валюті        230

 

           

            - в іноземні валюті    240

 

            Примітки до

річної фінансової

звітності         Еквіваленти   грошових коштів       670

352 «Інші по-точні інвести-ції»       Баланс            Поточні  фінансові  ін-вестиції        220

 

            Примітки до

річної фінансової

звітності         Фінансові інвестиції за методом участі в капі-талі           350-370

 

           

            Інші фінансові інвести-ції     380-410

Тема 9. Облік фінансових інвестицій

Дані бухгалтерського обліку фінансових інвестицій задоволь-няють інформаційні потреби користувачів щодо видів інвестицій, джерел їх фінансування, доходу від фінансових інвестицій та змін балансової вартості інвестицій за методом участі в капіталі. Ця ін-формація використовується для аналізу фінансових інвестицій з метою визначення оцінки структури і динаміки фінансових інвес-тицій, оцінки їх дохідності та розробки пропозицій щодо доцільнос-ті та оптимального розміщення інвестицій, а також ефективності ін-вестиційних проектів підприємства.

Питання для самостійного вивчення

1.         Поняття фінансових інвестицій.

2.         Класифікація фінансових інвестицій.

3.         Первісна оцінка фінансових інвестицій.

4.         Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу.

5.         Облік довгострокових фінансових інвестицій.

6.         Облік поточних фінансових інвестицій.

7.         Розкриття інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності.

Завдання 7 (для самостійної роботи)

1. Підприємство придбало облігації номінальною вартістю 60000 грн за 54200 грн. Визначити проведення на рахунках бухгал-терського обліку.

Завдання 8 (для самостійної роботи)

1. Підприємство придбало 6000 акцій по 8 грн за акцію. Номі-нальна вартість акції — 6 грн. Вартість послуг брокерської фірми з урахуванням ПДВ склала 4200 грн. Подати проведення на рахунках бухгалтерського обліку.

Інформаційні джерела:3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 25, 26.

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань