Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
8.2. План практичного заняття : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

8.2. План практичного заняття


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Тема практичного заняття 9 «Облік грошових коштів» Питання для вивчення та обговорення

1.         Який порядок ведення касових операцій?

2.         Який порядок документального оформлення касових опера-цій?

3.         Яка характеристика рахунка 30 «Каса»?

4.         Як на рахунках бухгалтерського обліку відображається рух грошових коштів у касі?

5.         Яка організація аналітичного обліку за рахунком 30 «Каса»?

6.         Який порядок відкриття рахунків у банках в національній та іноземних валютах?

7.         Яка характеристика рахунка 31 «Рахунки в банках»?

8.         Як на рахунках бухгалтерського обліку відображаються опе-рації на рахунках в національній валюті?

9.         Який порядок ведення аналітичного обліку на рахунках в бан-ках в бухгалтерії?

10.       Яка характеристика рахунка 33 «Інші кошти»?

Завдання 3

1.         Відкрити регістр аналітичного обліку за рахунком 30 «Каса» (табл. 1).

2.         Скласти первинні документи за операціями 1 та 3.

3.         Скласти звіт касира за березень п.р. (умовно).

4.         Виконуючи функції бухгалтера, прийняти, здійснити перевір-ку та бухгалтерське опрацювання звіту касира за березень п.р.

Умова завдання

Операція 1. 1.03.п.р.за прибутковим касовим ордером № 51 одержано виручку в сумі 1680 грн.

Операція 2. Одержано в касу з поточного рахунка в банку для виплати підзвітним особам на відрядження — 500 грн (прибутко-вий касовий ордер № 52 від 1.03.п.р.).

Операція 3. Видано із каси під звіт керівнику на відрядження 500 грн (видатковий касовий ордер № 66 від 1.03.п.р.).

Операція 4. 4.03.п.р. отримано по чеку № 126895 для виплати за-робітної плати з поточного рахунка 2600 грн (прибутковий касовий ордер № 53).

Тема 8. Облік грошових коштів і дебітерської заборгованості

Операція 5. 4.03.п.р. Виплачено заробітну плату працівникам ТОВ «Антарес» згідно з платіжною відомістю № 5 за лютий місяць 2600 грн (видатковий касовий ордер № 67).

Операція 6. 6.03.п.р. надійшов в касу від Лук’янчука О.П. зали-шок невикористаних підзвітних сум — 54 грн (прибутковий касо-вий ордер № 80).

Операція 7. 5.03-30.03 п.р. за прибутковими касовими ордерами №55-79 одержано виручку в сумі 22500 грн.

Операція 8. 30.03.п.р. внесено Лук’янчуком О.П. і Федоренко О.П. в касу в погашення заборгованості по внесках до статутного капіталу — 3600 грн (прибутковий касовий ордер № 80).

Операція 9. 1.10-31.03.п.р. здано на поточний рахунок в банк згідно з квитанцією 102-127 — 26909 грн (видаткові касові ордери № 70-95).

Завдання 4

1.         Відкрити регістр аналітичного обліку за рахунком 311 «По-точні рахунки в національній валюті»(таблиця1).

2.         Виписати платіжне доручення за операцією № 6.

3.         Здійснити запис в регістр аналітичного обліку за випискою банку з поточного рахунка за березень п.р.

4.         Здійснити записи до головної книги за рахунком 311 «Поточ-ні рахунки в національній валюті».

Умова завдання:

Операція 1. 1.03.п.р. зараховано на поточний рахунок виторг ма-газину зданий 28.02.п.р. — 980 грн (супровідна відомість № 103).

Операція 2 1.03.п.р. видано з поточного рахунка за чеком з чеко-вої книжки готівкові кошти на відрядження в сумі 500 грн.

Операція 3. 2.03.п.р. зараховано на поточний рахунок виторг ма-газину в сумі 1680 грн (супровідна відомість № 104).

Операція 4. 4.03.п.р. перераховано з поточного рахунка нара-хування на заробітну плату: до пенсійного фонду — 1057 грн; на обов’язкове соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втра-тою працездатності — 71 грн; збір на загальнообов’язкове держав-не соціальне страхування на випадок безробіття — 53 грн, збір на обов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків на вироб-ництві та професійних захворювань — 28 грн (платіжні доручення № 215, 216, 217, 218).

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Операція 5. 4.03.п.р. перераховано з поточного рахунка в пога-шення заборгованості перед бюджетом (податок з доходів фізичних осіб) — 450,69 грн (платіжне доручення № 219).

Операція 6. 4.03.п.р. видано з поточного рахунка готівку (чек № 126895) — 2600 грн.

Операція 7. 6.03.п.р. перераховано АТ «Соняшник» 1887 грн за поставлені товарно-матеріальні цінності по товарно-транспортній накладній № 12099 (платіжне доручення № 221).

Операція 8. 10.03.п.р. перераховано різним постачальникам за поставлені товари в лютому п.р. 10700 грн (платіжні доручення №№ 222, 223, 224).

Операція 9. 19.03.п.р. перераховано з поточного рахунка в пога-шення заборгованості перед бюджетом за податком на додану вар-тість 1522 грн (платіжне доручення № 226).

Операція 10. 20.03-23.03.п.р. перераховано з поточного рахунка за поставлені товари Полтавській кондитерській фабриці — 2500 грн (платіжне доручення № 227).

Операція 11. 2.03-31.03 п.р. зараховано на поточний рахунок виторг ТОВ «Антарес» в сумі 22500 грн (супровідні відомості №№ 108-129).

Операція 12. 31.03 п.р. на поточний рахунок здано з каси ТОВ «Антарес» — ? грн (квитанції №№ 102-127).

Завдання 5

1.         Відкрити регістр аналітичного обліку за рахунком 372 «Роз-рахунки з підзвітними особами».

2.         Скласти звіт про використання коштів, виданих на відря-дження або підзвіт, здійснити приймання, перевірку, бухгалтерське опрацювання та здійснити відповідні записи в регістр аналітичного обліку.

3.         Здійснити записи до головної книги за березень п.р. за рахун-ком 37 «Розрахунки з різними дебіторами».

Умова завдання

Операція 1 Видатковим касовим ордером № 66 видано підзвіт на відрядження керівнику ТОВ «Антарес» Лук’янчуку О.П. для здійснення маркетингової роботи 500 грн.

На основі розпорядження № 65 виїхав у відрядження до м. Киє-ва з м. Полтави 2.03.п.р. У м. Київ прибув 3.03.п.р.

Тема 8. Облік грошових коштів і дебітерської заборгованості

4.03.п.р. виїхав з м. Києва та прибув до м Полтави 5.03.п.р. Скласти звіт про використання коштів, виданих на відрядження або підзвіт на основі таких даних:

—        проїзд з Полтави до Києва — 60 грн;

—        проїзд з Києва до Полтави — 60 грн;

—        добові –?;

—        рахунок готелю — 200 грн.

6.03.п.р. повернено в касу невикористані підзвітні суми (при-бутковий касовий ордер № 36).

Домашнє завдання

Здійснити записи в регістр аналітичного обліку та підрахувати загальні підсумки.

Здійснити записи до головної книги за рахунком 30 «Каса» за березень п.р.

Матеріальне забезпечення

Прибутковий касовий ордер — 1 прим. Видатковий касовий ордер — 1 прим. Платіжне доручення — 1 прим.

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під-звіт — 1 прим.

Касова книга — 2 прим. Журнал 1 — 1 прим. Журнал 3 — 1 прим.

Питання для самостійного вивчення

1.         Облік на поточних рахунках в іноземній валюті.

2.         Облік на інших рахунках в банку.

3.         Облік грошових документів.

4.         Облік короткострокових векселів одержаних.

5.         Документування операцій з обліку розрахунків з різними де-біторами.

6.         Облік розрахунків з різними дебіторами.

7.         Використання облікової інформації про розрахунки та інші активи для управління.

8.         Яка характеристика рахунка 37 «Розрахунки з різними дебі-торами»?

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

9.         Як на рахунках бухгалтерського обліку відображаються роз-

рахунки з різними дебіторами?

10.       Яка організація аналітичного обліку за рахунком 37 «Розра-

хунки з різними дебіторами»?

Завдання 5 (для самостійної роботи)

1.         Визначити первинні документи, якими оформляються госпо-дарські операції, наведені в таблиці 8.2.

2.         Заповнити реєстраційний журнал за даними таблиці 8.2.

3.         На підставі бухгалтерських проводок визначити економіч-ний зміст господарських операцій підприємства роздрібної торгівлі (див. таблицю 6).

4.         Визначити вплив господарських операцій на стан майна під-приємства, вказати, в якому розділі балансу відображаються за-лишки за рахунками, що вони означають?

Таблиця 8.2 Бухгалтерські проводки з обліку коштів, розрахунків та інших активів

 

№ з/п  Дебет  Кредит           Сума, грн

1.         311      48        1000,00

2.         312      334      520,00

3.         601      311      1350,00

4.         374      631      200,00

5.         641      311      410,00

6.         141      311      100,00

7.         311      377      270,00

8.         311      712      115,00

9.         22 641 631 631           810,00

?

10.       631      621      1915,00

11.       313      311      1915,00

12.       311      313      20,00

13.       311      641      83,00

14.       311      501      10200,00

15.       311      731      90,00

16.       951      311      280,00

17.       301      311      1010,00

18.       301      372      10,00

Тема 8. Облік грошових коштів і дебітерської заборгованості

Продовження таблиці 8.2

 

19.       301      719      15,00

20.       311      731      500,00

21.       376      301      600

22.       41        301      120

23.       671      301      300,00

24.       947      301      600,00

25.       311      55        10000,00

26.       333      301      1200,00

27.       621      311      200,00

28.       503      311      1512,00

29.       632      312      35,00

30.       92        372      100,00

31.       661      372      12,00

32.       372      331      200,00

33.       661      331      500,00

34.       92        331      100,00

35.       341      361      3000,00

36.       631      341      5000,00

37.       351      311      10000,00

38.       361      703      3200,00

39.       38        361      2800,00

40.       371      311      3600,00

41        373      732      1500,00

42.       944      38        200,00

Завдання 6 (індивідуальна робота)

1. Здійснити записи в реєстраційний журнал та визначити ко-респонденцію рахунків.

Умова завдання

1. З поточного рахунка СП «Венус» перераховані грошові ко-шти на купівлю валюти (долари США на УМВБ) для здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним договором — 5998 грн.

На валютний рахунок надійшло 1000 доларів США. Курс купів-лі дорівнював 5,665 грн за 1 долар. На дату купівлі курс НБУ склав 5,43 грн за 1 долар США.

Біржовий збір склав 1% від придбаної валюти.

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

2.         Від постачальника надійшли товари на СП «Венус» на суму 2000 грн за купівельними цінами без ПДВ. При прийманні товару було виявлено нестачу товарів на суму 100 грн.

3.         У результаті інвентаризації товарів і тари на складі СП «Ве-нус» було виявлено нестачу товарів на суму 30 грн (за купівельними цінами). Прийнято рішення: нестача товарів списується за рахунок матеріально відповідальної особи.

Розмір збитків, віднесених за рахунок матеріально відповідаль-ної особи згідно з чинним законодавством.

4.         Виявлено псування товарів в магазині СП «Венус» на суму 65 грн (за обліковими цінами). Середній розмір торговельної на-цінки — 35%. Винна особа не була встановлена, внаслідок чого при-йнято рішення списати вартість зіпсованих товарів за рахунок під-приємства.

5.         Від постачальника надійшли малоцінні предмети на СП «Ве-нус» на суму 1000 грн за купівельними цінами з ПДВ.

При прийманні матеріалів встановлено нестачу з вини поста-чальника на суму 50 грн (за купівельними цінами з ПДВ).

Постачальник претензію щодо нестачі малоцінних предметів за-довольнив, компенсувавши грошовими коштами вартість предме-тів на суму 50 грн.

Теми рефератів

1.         Облік грошових коштів у касі.

2.         Облік грошових коштів на рахунках у банку.

3.         Облік розрахунків з покупцями та замовниками.

4.         Облік розрахунків з різними дебіторами.

5.         Облік операцій з векселями.

6.         Облік резерву сумнівних боргів.

7.         Роль бухгалтерського обліку в додержанні розрахункової дис-ципліни на підприємстві.

Інформаційні джерела: 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27.

Тема 8. Облік грошових коштів і дебітерської заборгованості