8.1. Методичні поради до вивчення теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Перелік питань

8.1.1.   Документування та облік касових операцій.

8.1.2.   Документування та облік коштів на рахунках в банках та інших грошових коштів.

8.1.3.   Класифікація та оцінка поточної дебіторської заборгова-ності.

8.1.4.   Облік поточної дебіторської заборгованості.

8.1.5.   Узагальнення інформації у фінансовій звітності.

8.1.1. Документування та облік касових операцій

Відповідно до Положення про ведення в Україні, каса — це при-міщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також при-ймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, ка-сових документів.

При вивченні теми необхідно з’ясувати загальні положення про-ведення касових операцій:

•          Виходячи з потреби прискорення обігу готівко вих коштів і своє часного їх надходження до кас банків підприємствами, що здійснюють операції з готівкою в національній валюті, уста-новлюються ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки).

•          Кожне підприємство визначає ліміт каси з урахуванням режи-му і специфіки його роботи, віддаленості від банку, обсягу касо-вих оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками, уста-

240

 

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням платіжних карток, іншими касовими документами, які згідно із законодавством України підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівкових коштів

Приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства.

Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими ордерами видається засвідчена відбитком печатки цього підприємства квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера) за підписами головного бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений керівником

Видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки мають підписувати керівник і головний бухгалтер або працівник підприємства, який на це уповноважений керівником. До видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу готівки, розрахунки тощо.

Якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявах, рахунках тощо є дозвільний напис керівника підприємства, то його підпис на видат-кових касових ордерах не обов’язковий

Підприємства, що займаються закупівлею товарів сільськогосподарської продукції, проведення розрахунків за які не врегульовано законодавством України, можуть проводити видачу готівки здавальникам такої сільсько-господарської продукції за відомостями, в яких зазначаються прізвища здавальників, їх адреси, обсяги зданої продукції і сума виплаченої готівки, що засвідчуються підписом здавальника

Виплати, пов’язані з оплатою праці, проводяться касиром підприємства або за

видатковими касовими ордерами на кожного одержувача чи за видатковими

відомостями.

На титульній сторінці видаткової відомості робиться дозвільний напис про

видачу готівки  за підписами  керівника і головного  бухгалтера або  осіб,

уповноважених керівником, із зазначенням строків видачі готівки і суми

(гривень — словами, копійок — цифрами)

За наявності в підприємства кількох касирів старший касир перед початком робочого дня видає іншим касирам авансом потрібну для видаткових операцій суму готівки під підпис у книзі обліку прийнятих та виданих касиром грошей. Касири в кінці робочого дня зобов’язані скласти звіт про одержання авансу і готівки, прийнятих (виданих) за відповідними касовими документами, і здати залишок готівки та касові документи за проведеними операціями старшому касиру під підпис у книзі обліку прийнятих та виданих касиром грошей

Рис. 8.1. Документальне оформлення руху грошових коштів у касі

 

Тема 8. Облік грошових коштів і дебітерської заборгованості

новлених строків здавання готівки, тривалості операційного часу банку, на явності домовленості підприємства з банком на інкасацію тощо. • Якщо підприємством ліміт каси не встановлено (незалежно від причин такого невстановлення), то ліміт такої каси вважається нульовим. У цьому разі вся готівка, що перебуває в його касі на кінець робочого дня і не здана підприємством, вважається понадлімітною.

Порядок ведення касової книги (ф. № КО-4)

+

Аркуші касової книги мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені відбитком печатки підприємства (юридичної особи). Кількість аркушів у касовій книзі засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера підприємства (юридичної особи)

Записи в касовій книзі проводяться касиром за операціями одержання або видачі готівки за кожним касовим ордером і видатковою відомістю в день її надходження або здачі. За відсутності руху готівки в касі протягом робочого дня записи в касовій книзі в цей день можуть не проводитися

Виправлення в касовій книзі, як правило, не допускаються. Якщо виправлення зроблені, то вони засвідчуються підписом касира, а також головного бухгалтера або особи, що його заміщує

Записи в касовій книзі здійснюються у двох примірниках (через копіювальний папір) чорнилом темного кольору чорнильною або кульковою ручкою. Перші примірники, що є невідривною частиною аркуша касової книги - «Вкладні аркуші касової книга», залишаються в касовій книзі. Другі примірник, що є відривною частиною аркуша касової книга - «Звіт касира», є документом, за яким касири звітують щодо руху грошей у касі. Перші і другі примірники мають однаковий номер

Щоденно в кінці робочого дня касир підсумовує операції за день, виводить залишок готівки в касі на початок наступного дня і передає до бухгалтерії як звіт касира другі примірники, що є відривною частиною аркуша касової книга (копію записів у касовій книзі за день), з прибутковими і видатковими касовими ордерами під підпис у касовій книзі

I

Контроль       за правильним веденням     касової            книги покладається  на

головного      бухгалтера   або         працівника     підприємства,           який    на        це

уповноважений керівником                                                                                 

 

Рис. 8.2. Порядок ведення касової книги

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

При вивченні теми доцільно зрозуміти порядок документаль-ного оформлення руху грошових коштів в касі, який наведено на рис. 8.1.

Усі надходження і видачу готівки відображають у касовій кни-зі. Порядок ведення касової книги доцільно вивчити за допомогою рис. 8.2.

8.1.2. Документування та облік коштів на рахунках у банках та інших грошових коштів

Для узагальнення інформації про наявність та рух грошових ко-штів в касі підприємства призначено рахунок 30 «Каса» (рис. 8.3).

Рахунок 30 «Каса»

 

Призначення

рахунка:

для узагальнення

інформації про

наявність та рух

грошових коштів у касі

підприємства

 

За дебетом рахунка

 

За кредитом рахунка

 

 

 

Надходження

грошових коштів

у касу

підприємства

 

Виплата грошових коштів із каси підприємства

 

 

 

 

Субрахунки:

301      «Каса в національній валюті»;

302      «Каса в іноземній валюті»;

На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квітів, опла-та послуг зв’язку, обмін валюти тощо), відкриваються субрахунки: «Операційна каса в національній валюті» «Операційна каса в іноземній валюті»

Рис. 8.3. Призначення та побудова рахунка 30 «Каса»

 

Тема 8. Облік грошових коштів і дебітерської заборгованості

Підприємства всіх форм власності для зберігання грошей та здійснення розрахунково-касових операцій відкривають рахунки в банках відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання

Суб’єкти господарювання, нерезиденти-інвестори, іноземні предс-тавництва і фізичні особи мають право відкривати рахунки для забезпечення своєї господарської діяльності і власних потреб у будь-яких банках України відповідно до власного вибору, крім випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське обслуго-вування або якщо така відмова допускається законом або банківсь-кими правилами

JL

Умови   відкриття   рахунка   та   особливості   його   функціонування передбачаються  в   договорі,   що  укладається  між  банком   і  його клієнтом, і не повинні суперечити вимогам Інструкції. Договір банківського рахунка та договір банківського вкладу укла-даються в письмовій формі

За поточними рахунками, що відкриваються банками суб’єктам господарювання в національній валюті, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України

Кошти на вкладний (депозитний) рахунок суб’єкта господарювання перераховуються з його поточного рахунка і після настання обставин їх повернення, визначених договором банківського вкладу, повертаються на поточний рахунок суб’єкта господарювання. Проведення розрахункових операцій і видача коштів готівкою з вкладного (депозитного) рахунка суб’єкта господарювання забо-роняється.

Нараховані проценти за депозитами суб’єктів господарювання відповідно до умов договору банківського вкладу можуть пере-раховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на Попов-нення депозиту.

За договором банківського вкладу банк зобов’язаний видати вклад на першу вимогу вкладника - суб’єкта господарювання, крім вкладів, внесених юридичною особою на інших умовах повернення, що встановлені договором банківського вкладу

Рис. 8.4. Основні умови відкриття рахунків та використання коштів за

рахунками в банках

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

та закриття рахунків у національній та іноземній валютах. Основні умови відкриття рахунків та використання коштів на рахунках в банках, які студенти повинні вивчити, наведені на рис. 8.4.

Підприємства для здійснення розрахунків з іншими суб’єктами господарювання самостійно вибирають платіжні інструменти, від-повідно до укладених договорів (рис. 8.5).

Види платіжних інструментів для здійснення розрахункових

операцій

 

Платіжне доручення

 

Розрахунковий документ, що містить письмове Дору-чення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунка зазначеної суми коштів та її пере-рахування на рахунок отримувача

 

 

 

Платіжна

вимога -

доручення

 

Розрахунковий документ, який складається з двох частин:

—        верхньої — вимоги отримувача безпосередньо до платника про сплату визначеної суми коштів;

—        нижньої - доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунка визначеної ним суми коштів та перерахування її на рахунок отри-мувача

 

 

 

Платіжна вимога

 

}

 

Розрахунковий документ, що містить вимогу стягу-вача або в разі договірного списання отримувача до банку, що обслуговує платника, здійснити без по-годження з платником переказ визначеної суми коштів з рахунка платника на рахунок отримувача

 

 

 

Розрахун ковий чек

 

\

 

Розрахунковий документ, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунка (чекодавця) банку-емітенту, у якому від-крито його рахунок, про сплату чекодержателю за-значеної в чеку суми коштів

 

 

 

Акредитив

 

Договір, який зобов’язує банк, що відкрив цей акредитив, за дорученням клієнта (заявника акредити-ва) або від свого імені оплатити документи, що підтверджують відвантаження товару (виконання робіт, надання послуг) і зазначені в договорі на відкриття акредитива або доручає іншому (виконуючому) банку провести цей платіж

 

 

 

 

Рис. 8.5. Види платіжних інструментів

 

Тема 8. Облік грошових коштів і дебітерської заборгованості

Договором банківського рахунка обов’язково передбачається надання клієнтам — юридичним особам виписок банку. Для уза-гальнення інформації про наявність та рух грошових коштів, що знаходяться на рахунку в банку, призначено рахунок 31 «Рахунки в банках» (рис. 8.6).

Рахунок 31 «Рахунки в банках»

 

Призначення

рахунка:

для обліку наявності та

руху грошових коштів,

що знаходяться на

рахунку у банку, які

можуть бути

використані для

поточних операцій

 

За дебетом рахунка

Надходження

грошових коштів

на рахунок

підприємства

 

За кредитом рахунка

Виплата грошових коштів з рахунка в банку

 

 

 

Субрахунки:

311 «Поточні рахунки в національній валюті»:

312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»

313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»

314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті»

Призначені для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в іноземній валюті

Рис. 8.6. Призначення та побудова рахунка 31 «Рахунки в банках»

 

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

При вивченні теми доцільно приділити увагу обліку інших гро-шових коштів, класифікація яких наведена на рис. 8.7.

Для узагальнення інформації про наявність та рух інших грошових коштів призначено рахунок 33 «Інші грошові кошти» (рис. 8.8).

 

Грошові

кошти в

дорозі

 

Грошові суми,

внесені в каси

банків, ощадні

каси або

поштові

відділення для

подальшого їх

зарахування на

поточні або

інші рахунки

підприємства

 

Грошові

документи

(у націо-

нальній та

іноземній

валюті), які

знаходяться

в касі

 

 

Сплачені проїзні документи

Сплачені путівки

до санаторіїв,

пансіонатів,

будинків відпочинку

 

 

 

Документальне оформлення:

-          супровідна відомість (при здачі виручки інкасатору);

-          квитанція при прийманні грошової суми (при здачі виручки відділенню зв’яз-ку)

 

Документальне оформлення:

-          прибуткові касові ордери;

-          видаткові касові ордери;

-          накладні.

Касир в установлені строки складає Звіт про рух грошових документів

 

Рис. 8.7. Класифікація та документальне оформлення інших грошових

коштів

Тема 8. Облік грошових коштів і дебітерської заборгованості

Рахунок 33 «Інші грошові кошти»

 

Призначення рахунка: для узагальнення ін-формації про наяв-ність та рух грошо-вих документів, які знаходяться у касі підприємства та про рух коштів у дорозі

 

 

За дебетом     За кредитом

рахунка           рахунка

            Вибуття грошових документів та

грошових      

 

документів у  списання коштів у

касу     дорозі після їх

підприємства зарахування на

та коштів у     відповідні рахунки

дорозі 

 

Субрахунки:

331 «Грошові документи в національній валюті»;

332 «Грошові документи в іноземній валюті»;

333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»;

334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті»

Аналітичний облік за рахунком 33 «Інші грошові кошти»

ведеться за субрахунками, за видами грошових документів та

грошових коштів у дорозі

Регістри аналітичного обліку

 

Журнал 1 та

відомість 1.3 при

журнальній формі

обліку

 

Відомість 1-м

(розділ І) при

спрощеній формі

обліку

 

Книга К-13 при

книжно-

журнальній формі

обліку

 

Рис. 8.8. Призначення рахунка 33 «Інші грошові кошти» та побудова

аналітичного обліку

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

8.1.3. Класифікація та оцінка поточної дебіторської заборгованості

Відповідно до П(С)БО 2 «Баланс» поточна дебіторська заборго-ваність включається до складу оборотних активів.

При вивченні теми, перш за все, необхідно з’ясувати ознаки кла-сифікації поточної дебіторської заборгованості та її види (рис. 8.9).

 

 

 

Види поточної дебіторської заборгованості

не забезпечена векселем

забезпечена векселем

з бюджетом

за виданими авансами

надані позики

з нарахованих доходів

із внутрішніх розрахунків

заборгованість підзвітних осіб

заборгованість за претензіями

заборгованість       з нанесених збитків

інша заборгованість

заборгованість   за   позиками   членів кредитних спілок

відшкодування

 

Рис. 8.9. Види поточної дебіторської заборгованості

 

Тема 8. Облік грошових коштів і дебітерської заборгованості

Важливою умовою обліку поточної дебіторської заборгованості є визначення її оцінки (рис. 8.10).

Оцінка поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи,

послуги

 

У момент виник-нення: - поточна дебіторська забор-гованість за про-дукцію (товари, ро-боти, послуги) виз-нається активом одночасно з ви-знанням доходу від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг) та оціню-ється за первісною вартістю

 

У разі відстрочення платежу за продукцію (товари, роботи, послуги) з утворенням від цього різниці між справед-ливою вартістю дебіторської заборгованості та номінальною сумою грошових коштів та/або їх еквівалентів, що підлягають отриманню за продукцію (то-вари, роботи, послуги). Така різниця визнається дебіторсь-кою заборгованістю за нара-хованими доходами (процен-тами) у періоді її нарахування

 

На дату ба-лансу - за чистою реа-лізаційною вартістю

 

 

 

I

 

I

 

 

 

Дохід (виручка) від реалі-зації продукції (товарів, ін-ших активів) визнається в разі наявності умов:

—        покупцеві передані ризи-ки й вигоди, пов’язані з правом власності на продук-цію (товар, інший актив);

—        підприємство не здій-нює надалі управління та контролю за реалізованою продукцією (товарами, ін-шими активами);

—        сума доходу (виручка) може бути достовірно ви-значена;

—        є впевненість, що в ре-зультаті операції відбудеть-ся збільшення економічних вигод підприємства, а вит-рати, пов’язані з цією оп-ерацією, можуть бути достовірно визначені

 

Теперішня (дисконто-вана) сума, яка під-лягає отриманню, що визначена за відповід-ною поточною відсот-ковою ставкою за вира-хуванням резерву сум-нівних боргів та витрат на отримання дебітор-ської заборгованості в разі потреби. Дисконтування не здій-снюється для корот-кострокової заборго-ваності, якщо різниця між номінальною су-мою дебіторської забор-гованості та дискон-тованою сумою несут-тєва (менше 5% номі-нальної суми)

 

Для визна-чення чистої реалізаційно ї вартості на дату балансу обчислюєть-ся величина резерву сум-нівних бор-гів

 

Рис. 8.10. Оцінка поточної дебіторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги)

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

8.1.4. Облік поточної дебіторської заборгованості

Для узагальнення інформації про розрахунки з покупцями при-значено рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» (рис. 8.11).

Рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

I

 

Призначення

рахунка:

для узагальнення

інформації про

розрахунки з

покупцями та

замовниками за

відвантажену

продукцію (товари,

виконані роботи та

надані послуги),

крім

заборгованості, яка

забезпечена

векселем

 

 

За дебетом     За кредитом

рахунка           рахунка

            Сума платежів, які надійшли на

реалізованої продукції,        

 

(товарів, виконаних  рахунки

робіт, наданих послуг)         підприємства в

яка включає податок на       банківських

додану вартість, акцизи       установах, в касу

та інші податки, збори          та інші види

(обов’язкові платежі), що     розрахунків

підлягають    

перерахуванню до   

бюджету та   

позабюджетних фондів і     

включені до вартості           

реалізації, а також    

узагальнюється        

інформація про         

розрахунки з учасниками    

промислово-фінансової      

групи 

 

Субрахунки:

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»;

362 «Розрахунки з іноземними покупцями»;

363 «Розрахунки з учасниками ФСП»

Рис. 8.11. Призначення та побудова рахунка 36 «Розрахунки з покупцями

та замовниками»

Тема 8. Облік грошових коштів і дебітерської заборгованості

Аналітичний облік за рахунком 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» ведеться за субрахунками, за кожним покупцем та замовником, за кожним пред’явленим до сплати рахунком, за термі-нами виникнення та погашення заборгованості

За результатами різних видів діяльності на підприємствах ви-никають розрахунки з різними дебіторами (рис. 8.12).

Інша поточна дебіторська заборгованість

За виданими авансами  -  сума авансів,  наданих іншим  підпри-ємствам в рахунок виконання договірного зобов’язання

За розрахунками з підзвітними особами - заборгованість праців-ників, які одержали гроші (аванс) у підзвіт для проведення операційно - господарських витрат, а також на службові відрядження

За   нарахованими   доходами   -   заборгованість   за   належними   до отримання підприємством доходів (відсотки, дивіденди, роялті тощо)

За претензіями - заборгованість за претензіями, які пред’явлені постачальникам, підрядникам, транспортним та іншим організаціям, а також за пред’явленими їм та визнаними штрафами, пенею, неустойками

За відшкодуванням завданих збитків - заборгованість виявлених винуватців за відшкодуванням підприємству завданих збитків у результаті нестач і втрат від псування цінностей, нестач та розкра-дання грошових коштів

За розрахунками за позиками членам кредитних спілок - забор-гованість членів кредитних спілок за позиками, наданими кре-дитними спілками

За розрахунками з іншими дебіторами - заборгованість за опера-ціями, пов’язаними зі здійсненнями спільної діяльності (без створен-ня юридичної особи), за усіма видами розрахунків з працівниками (крім розрахунків з оплати праці та з підзвітними особами), за іншими розрахунками

Рис. 8.12. Склад іншої поточної дебіторської заборгованості

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Для обліку розрахунків з різними дебіторами призначено раху-нок 37 «Розрахунки з різними дебіторами» (рис. 8.13).

Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами»

I

 

Призначення

рахунка:

для обліку розрахунків за

поточною дебіторською

заборгованістю з різними

дебіторами за авансами

виданими, нарахованими

доходами, за

претензіями, за

відшкодуванням

завданих збитків, за

позиками членів кредитних спілок та іншими операціями

 

За дебетом рахунка

Виникнення

(збільшення)

поточної

дебіторської

заборгованості

 

За кредитом рахунка

Погашення та

списання

дебіторської

заборгованості

 

Субрахунки:

371      «Розрахунки за виданими авансами»;

372      «Розрахунки з підзвітними особами»;

373      «Розрахунки за нарахованими доходами»;

374      «Розрахунки за претензіями»;

375      «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»;

376      «Розрахунки за позиками членам кредитних спілок»;

377      «Розрахунки з іншими дебіторами»

Рис. 8.13. Призначення та побудова рахунка 37 «Розрахунки з різними

дебіторами»

Тема 8. Облік грошових коштів і дебітерської заборгованості

Побудову аналітичного обліку за рахунком 37 «Розрахунки з різними дебіторами» наведено на рис. 8.14.

Необхідно пам’ятати, що при наявності безнадійної дебіторської заборгованості повинні створювати резерв сумнівних боргів (рис. 8.15).

Узагальнення інформації за рахунками для обліку поточної де-біторської заборгованості наведено в таблиці 8.1.

Аналітичний облік за рахунком 37 «Розрахунки з різними

дебіторами» ведеться за кожним дебітором, за видами

заборгованості, термінами її виникнення й погашення

Регістри аналітичного обліку

I

 

Журнал 3 та відомість 3.2.

при журнальній формі обліку

 

Відомість

3-м (розділ І)

при

спрощеній формі обліку

 

Книга № К-10 за субрахунком 372, книга № К-17 за субрахунками 371, 373, 374, 375 (крім дрібних нестач,

псування цінностей), 376, 377;

книга № К-19 за субрахунком 375

(дрібні нестачі, псування

цінностей) при книжно-журнальній

формі обліку

 

Рис. 8.14. Побудова аналітичного обліку за рахунком 37 «Розрахунки з різними дебіторами» в бухгалтерії

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Величина сумнівних боргів визначається виходячи з: платоспроможності окремих дебіторів;

питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реа-лізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати; класифікації дебіторської заборгованості

t           —

Класифікація дебіторської заборгованості здійснюється групуван-ням дебіторської заборгованості за строками її непогашення із встановленням коефіцієнта сумнівності для кожної групи. Коефі-цієнт сумнівності встановлюється підприємством, виходячи з фак-тичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за попередні звітні періоди

♦                     

Величина резерву сумнівних боргів визначається як сума добутків поточної дебіторської заборгованості відповідної групи та коефіці-єнта сумнівності відповідної групи

Визначена на основі класифікації дебіторської заборгованості величина сумнівних боргів на дату балансу становить залишок резерву сумнівних боргів на ту саму дату.

Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату

Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у складі інших операційних витрат

Рис. 8.15. Порядок визначення резерву сумнівних боргів 

Тема 8. Облік грошових коштів і дебітерської заборгованості

8.1.5. Узагальнення інформації у фінансовій звітності

Таблиця 8.1 Узагальнення інформації за рахунками 36 «Розрахунки з по-купцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіто-рами», 38 «Резерв сумнівних боргів» у фінансовій звітності

 

Код та назва ра-хунка, субрахунка Форма фінансової звітності

 

            Назва форми  Назва рядка    Код рядка

36 «Розрахунки з покупцями та за-мовниками»   Баланс            Дебіторська заборгова-ність за товари, роботи, послуги - первісна вартість 161

 

            Примітки до річної фінансо-вої звітності   Дебіторська заборгова-ність за товари, роботи, послуги            940

37 «Розрахунки з різними дебітора-ми»     Баланс            Дебіторська заборгова-ність за розрахунками:     

 

           

            - за виданими авансами      180

 

           

            - за нарахованими дохо-дами         190

 

           

            - інша поточна дебіторсь-ка заборгованість          210

 

            Примітки до річної фінансо-вої звітності   Інша поточна дебіторсь-ка заборгованість            950

 

           

            Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості         951

38 «Резерв сумнів-них боргів»        Баланс            Резерв сумнівних боргів      162

 

            Примітки до річної фінансо-вої звітності   Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості          951

Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості надає корис-тувачам інформацію про її види та строки погашення заборгованос-ті для визначення складу і структури заборгованості та її зміни в динаміці, встановлення реальності та ймовірності погашення забор-гованості, визначення показників оборотності заборгованості, та її впливу на фінансовий стан з метою розробки заходів щодо оптимі-зації її величини.

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань