Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.2. План практичного заняття : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

7.2. План практичного заняття


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Тема практичного заняття 8. Облік товарних запасів Питання для вивчення та обговорення

1.         Поняття запасів.

2.         Критерії визнання запасів.

3.         Класифікація запасів.

4.         Які види оцінок запасів використовуються згідно з П(С)БО 9 «Запаси»?

 

5.         Який порядок документального оформлення надходження товарів і тари на підприємствах торгівлі?

6.         Яка характеристика рахунка 28 «Товари»?

Тема 7. Облік запасів

7.         Який порядок документального оформлення вибуття товарів і тари на підприємствах торгівлі?

8.         Як на рахунках бухгалтерського обліку відображається вибут-тя товарів і тари на підприємствах торгівлі?

9.         Який порядок відображення в обліку переоцінки товарів і по-рядок відображення в обліку?

 

10.       Яка організація обліку товарів і тари в місцях їх зберігання?

11.       Яке значення звітності матеріально відповідальних осіб?

12.       Який порядок складання звітів матеріально відповідальних осіб?

13.       Який порядок перевірки та бухгалтерської обробки звітів ма-теріально відповідальних осіб?

14.       Яка організація аналітичного обліку товарів і тари в бухгал-терії підприємств торгівлі?

Навчальний матеріал

Завдання 2

1.         Відкрити регістр аналітичного обліку по рахунку 28 «Товари».

2.         Скласти первинні документи за операцією 1.

3.         Скласти товарно-грошовий звіт № 22 за березень п.р.

4.         Виконуючи функції бухгалтера, прийняти, здійснити перевір-ку та бухгалтерське опрацювання товарно-грошового звіту № 22.

5.         Скласти розрахунок торговельних націнок на залишок това-рів і на реалізовані за березень п.р.

Умова завдання

Залишки товарів подані в таблиці 1; облік товарних запасів ве-дуть за продажними цінами; оцінку їх вибуття здійснюють за мето-дом ціни продажу. Залишки тари наведено у таблиці 7.4.

Таблиця 7.4

Залишки тари в магазині ТОВ «Верес» станом на 1.03.п.р.

 

Назва тари     Кількість, шт. Ціна, грн        Сума, грн

1. Ящики дерев’яні   125      5,65     ?

2. Ящики картонні    50        1,25     ?

3. Мішки з-під цукру 150      2,50     ?

4. Інша тара (умовно)           -          -          1829.25

Разом тари     -          -          2973

Норматив залишку товарів — 30000 грн

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Операція 1 1.03.п.р. в магазин надійшли товари від Полтавської кондитерської фабрики.

Реквізити постачальника: м.Полтава, вул.Панянка,34; іденти-фікаційний номер — 45864556, поточний рахунок — 260056984312 у КБ «Полтава-банк», МФО — 341382. Податкова накладна №201 (відсутні реквізити вказати самостійно).

У видатковій накладній № 748 від 1.03.п.р. вказано:

 

№ з/п

1 2 3

1          Найменування товару          Од. ви-міру    Ціна без ПДВ, грн     Кіль-кість       Сума, грн

 

            Цукерки «Червоний мак»     кг         9,60     100      ?

 

            Цукерки «Пташка»    кг         7,50     200      ?

 

            Печиво «Горіхове»    кг         4,85     120      ?

 

            Разом                                     ?

 

            ПДВ                                       ?

 

            Ящики картонні        шт.      1,25     21        ?

 

            Сума до розрахунку                                     ?

Товари оприбутковані з торговельною націнкою 25%.

Операція 2

Товар доставлено автомашиною ГАЗ-53 № 569-53 СК під від-повідальністю представника постачальника (експедитора Савченко Н.Р.) на підставі договору-замовлення № 459 від 25.02.п.р.

1.03.п.р. здано виторг в банк у сумі — 1680 грн (квитанція 102).

Домашнє завдання

1.         Здійснити відповідні записи до регістру аналітичного обліку за рахунком 28 «Товари» та підрахувати підсумки в регістрі аналі-тичного обліку за березень п.р.

2.         Здійснити записи до Головної книги за березень п.р.

Матеріальне забезпечення:

1.         Видаткова накладна — 1 прим.;

2.         Податкова накладна — 1 прим.;

3.         Супровідна відомість — 1 прим.;

4.         Товарно-грошовий звіт — 1 прим.;

5.         Розрахунок торговельних націнок на реалізовані та залишок товарів на підприємства роздрібної торгівлі — 1 прим.;

6.         Журнал № 5 — 1 прим.

Тема 7. Облік запасів

Питання для самостійного вивчення:

1.         Поняття малоцінних та швидкозношуваних предметів.

2.         Документування руху малоцінних та швидкозношуваних пред-метів.

3.         Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.

4.         Особливості обліку товарів і тари на підприємствах оптової торгівлі.

5.         Особливості обліку продуктів, товарів і тари на підприємствах ресторанного господарства.

6.         Використання облікової інформації про запаси для управління.

Завдання 3 (для самостійної роботи)

1.         Визначити первинні документи, якими оформляються госпо-дарські операції наведені в таблиці 7.5.

2.         Заповнити реєстраційний журнал за даними таблиці 7.5.

3.         Розкрити зміст бухгалтерських проводок і визначити, де в ба-лансі відображаються залишки за рахунками і що вони означають.

4.         Визначити вплив господарських операцій на стан майна під-приємства.

Таблиця 7.5 Бухгалтерські проводки з обліку запасів

 

№ з/п  Дебет  Кредит           Сума, грн

1.         281 641           631 631           1200

?

2.         284      631      780

3.         22 641 372 372           250

?

4.         22        41        300

5.         22        48        4000

6.         22        719      100

7.         22        745      500

8.         92        22        150

9.         93        22        340

10.       947 072           281      1240

?

11.       361 702 902    702 641 281    180 30 120

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Продовження таблиці 7.5

 

12.       282      20        1000

13.       282      281      2500

14.       282      41        1500

15.       281      719      75

16.       281      745      1600

17.       946      281      170

18.       99        281      5000

Завдання 4 (для індивідуальної роботи)

Заповнити реєстраційний журнал та визначити кореспонденцію рахунків за господарськими операціями на підприємстві харчуван-ня (табл. 7.6).

Визначити вплив господарських операцій на стан майна підпри-ємства.

Таблиця 7.6 Господарські операції

 

№ з/п  Зміст операції            Сума, грн

1.         По рахунку-фактурі № 14173 від Полтавської кондитер-ської фабрики надійшли товари за купівельною вартістю         3450

 

            Крім того, ПДВ         ?

 

            Тара    200

 

            Торговельна націнка 55%    ?

2.         За видатковою накладною № 543 з комори на кухню від-пущені товари за кінцевою продажною ціною на суму           280

3.         З поточного рахунка в банку перераховано постачаль-нику (Полтавській кондитерській фабриці) за отримані товари (див. операцію 1)           

4.         Реалізована продукція власного виробництва на суму Виторг здано на поточний рахунок в касу банку           

5.         По забірним листкам № 56-60 відпущені з комори на кухню продукти за кінцевими продажними цінами           

6.         За видатковою накладною здана тара тарозбиральній організації за обліковими цінами      

 

            Тара прийнята за приймальними цінами на суму          

 

            Втрати, відповідно прийнятого рішення по тарі, списані за рахунок підприємства   

Тема 7. Облік запасів

Продовження таблиці 7.6

 

№ з/п  Зміст операції            Сума, грн

7.         Від ЗАТ «Полтава-холод» надійшли продукти за вільни-ми відпускними цінами без ПДВ   3546

 

            ПДВ    ?

 

            тара     138

 

            Торговельна націнка 45%    ?

8.         За видатковими накладними з комори в буфет відпущені товари         2456

 

            тара     137

9.         Здійснено розрахунок з ЗАТ «Полтава-холод» за постав-лені продукти (див. операцію 7)    ?

10.       За розпорядженням керівника підприємства харчування була проведена інвентаризація в буфеті. За результатами інвентаризації встановлено:           

 

            лишки тари    43

 

            нестачу продуктів за обліковими цінами   143

 

            Прийнято рішення: лишки тари оприбуткувати, а не-стачу продуктів стягнути з матеріально відповідальної особи            286

 

            Середній розмір націнки підприємства харчування — 45%       ?

Теми рефератів

1.         Облік виробничих запасів.

2.         Облік готової продукції.

3.         Облік руху товарних запасів.

4.         Порядок проведення та облік переоцінки товарів.

5.         Облік повернення товарів і тари.

6.         Порядок проведення інвентаризації, її значення та відобра-ження результатів на рахунках бухгалтерського обліку.

Інформаційні джерела: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 26, 27.

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань