7.1. Методичні поради до вивчення теми.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Перелік питань

7.1.1.   Поняття, класифікація та оцінка запасів.

7.1.2.   Документування та облік руху виробничих запасів.

7.1.3.   Порядок формування виробничої собівартості та облік го-тової продукції.

7.1.4.   Документування та облік руху товарів.

7.1.5.   Узагальнення інформації у фінансовій звітності.

7.1.1.Поняття, класифікація та оцінка запасів

Відповідно до П(С)БО 2 «Баланс» запаси включаються до складу оборотних активів, тобто активів, які призначені для реа-лізації чи споживання протягом операційного циклу або протягом 12 місяців з дати балансу. При вивченні теми необхідно звернути увагу на критерії визнання запасів та їх класифікацію, які наведені на рис. 7.1.

Важливою умовою обліку запасів є визначення їх оцінки при надходженні, вибутті та на дату балансу (рис. 7.2).

Для відображення операцій з надходження запасів доцільним є вивчення складників первісної вартості запасів відповідно до П(С) БО 9 «Запаси» (рис. 7.3).

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид). Для всіх одиниць бухгалтерського об-ліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови ви-користання, застосовується тільки один із методів вибуття запасів, який вибирається підприємством самостійно (таблиця 7.1).

212

 

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Запаси

Критерії визнання запасів активом:

-          існує імовірність того, що підприємство отримає у майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням;

-          вартість запасів може бути достовірно визначена

Класифікація для цілей бухгалтерського обліку:

Власні запаси:

-          виробничі запаси: сировина, основні і допоміжні матеріали, паливо, купівельні напівфабрикати і комплектуючі вироби, запасні частини, тара, будівельні матеріали та інші матеріали, призначені для споживання в ході нормального операційного циклу;

-          незавершене виробництво;

-          готова продукція;

-          товари;

-          малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більший від одного року;

-          молодняк тварин і тварин на відгодівлі, продукція сільсько-господарського і лісового господарства, якщо вони не оціню-ються за чистою вартістю реалізації.

Запаси, які не є власністю підприємства:

-          матеріали, прийняті для переробки;

-          матеріальні цінності на відповідальному зберіганні;

-          товари на комісії.

Рис. 7.1. Критерії визнання запасів активом та їх класифікація

 

Тема 7. Облік запасів

Оцінка запасів відповідно до П(С)БО 9 «Запаси»

 

Оцінка при надходжен-ні:

-          первісна вартість*;

-          виробнича собі вар-тість, яка визначається за П(С)БО 16 «Витрати»;

-          справедлива вартість;

-          балансова вартість

* якщо на момент опри-буткування запасів не-можливо визначити пер-вісну вартість, запаси можуть оцінюватися та відображатися за спра-ведливою вартістю з наступним коригуван-ням до первісної вар-тості

 

Оцінка при вибутті:

-          ідентифікована собівартість;

-          середньозважена собівартість;

-          собівартість перших за часом надходжен-ня (ФІФО);

-          нормативних зат-рат;

-          ціна продажу

 

Оцінка на дату балансу:

первісна вар-тість;

чиста вартість реалізації

 

 

 

Рис. 7.2. Оцінка запасів відповідно до П(С)БО 9 «Запаси»

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Складники первісної вартості запасів

 

Придбаних за плату

 

Собівартість запасів, яка складається з фактичних витрат:

-          суми, що сплачуються згідно з договором по-

стачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих

податків;

-          суми ввізного мита;

-          суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;

-          транспортно - заготівельні витрати: затрати на заготівлю, оплата тарифів (фрахту) за вантажно -розвантажувальні роботи і транспортування запасів до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування;

-          інші витрати, які безпосередньо пов’язані з

придбанням запасів і доведенням їх до стану, в

якому вони придатні для використання у

запланованих цілях

 

 

 

Виготовлених

власними

силами

Внесених до

статутного

капіталу

 

яка     визначається     за

Виробнича     собівартість,                         

П(С)БО 16 «Витрати»: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі витрати та постійні розподілені загальновиробничі витрати

Погоджена засновниками (учасниками) підпри-ємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених при придбанні запасів відповідно до п. 9 П(С)БО 9 «Запаси»

 

 

 

Безоплатно одержаних

 

Справедлива вартість запасів з урахуванням витрат, передбачених при придбанні запасів відповідно до п. 9 П(С)БО 9 «Запаси»

 

 

 

Придбаних

результатів у

обміну на

подібні

активи

Придбаних в результаті обміну на неподібні

 

Балансова вартість переданих запасів. Якщо балансова вартість перевищує справедливу вартість, то первісною є їх справедлива вартість, різниця між балансовою і справедливою вартістю переданих запасів включається до складу витрат звітного періоду

Справедлива вартість переданих запасів, збільшена (зменшена) на суму грошових коштів або її еквівалентів, яка була передана (одержана) у процесі обміну

 

 

 

Рис. 7.3. Складники первісної вартості запасів

 

Тема 7. Облік запасів

Таблиця 7.1 Методи оцінки вибуття запасів

 

Назва методу вибуття запасів         Характеристика методу вибуття запасів

Ідентифікована собівартість від-повідної одиниці запасів

Середньозважена собівартість

ФІФО Для запасів, які відпускаються, та послуг, що вико-нуються для спеціальних замовлень і проектів, також для запасів, які не замінюють один одного

 

            Оцінка проводиться по кожній одиниці запасів ділен-ням сумарної вартості залишку таких запасів на по-чаток звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів

Оцінка кожної операції з вибуття запасів може здій-снюватися діленням сумарної вартості таких запасів на дату операції на сумарну кількість запасів на дату операції

 

            Оцінка базується на припущенні, що запаси викорис-товуються в тій послідовності, в якій вони надходили на підприємство, тобто запаси, які першими відпус-каються у виробництво (продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом надхо-дження запасів

Нормативні затрати  Оцінка полягає у застосуванні норм витрат на оди-ницю продукції (робіт, послуг), які встановлені під-приємством з урахуванням нормальних рівнів вико-ристання запасів, праці, виробничих потужностей і діючих цін. Для забезпечення максимального набли-ження нормативних затрат до фактичних норм затрат і ціни повинні регулярно у нормативній базі перевіря-тися і переглядатися. Оцінка продукції за норматив-ними затратами коригується до фактичної виробни-чої собівартості

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Продовження таблиці 7.1

 

Назва методу вибуття запасів         Характеристика методу вибуття запасів

Ціна продажу Оцінка заснована на застосуванні підприємствами роздрібної торгівлі середнього відсотка торговельної націнки товарів. Метод можуть застосовувати під-приємства, які мають значну і змінну номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем торговельної націнки.

Собівартість реалізованих товарів = Продажна (роз-дрібна) вартість реалізованих товарів — Сума торго-вельної націнки на реалізовані товари.

Сума торговельної націнки на реалізовані товари = Продажна (роздрібна) вартість реалізованих товарів Середній відсоток торговельної націнки.

Середній відсоток торговельної націнки =

Залишок торговельних націнок на початок

звітного місяця +Торговельна націнка

у продажній вартості одержаних

у звітному місяці товарів

 

            Продажна (роздрібна) вартість залишку

товарів на початок звітного місяця +

+Продажна (роздрібна) вартість одержаних

у звітному місяці товарів

При вивченні методології обліку запасів необхідно запам’ятати, що запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Порядок визначення чистої вартості реалізації товарів наведено на рис. 7.4.

Облік процесу постачання виробничого підприємства надає ін-формацію, перш за все, про виробничі запаси, які призначені для споживання в ході нормального операційного циклу.

Тема 7. Облік запасів

Операції з руху виробничих запасів оформляють первинними документами, перелік яких наведено в таблиці 7.2.

Чиста вартість реалізації запасів очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію

 

Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилась або вони зіпсо-вані, застаріли, або іншим чином втратили первісно очікувану економічну виго-ду

 

Чиста вартість реалізації виз-начається по кожній одиниці запасів вирахуванням з очі-куваної ціни продажу очі-куваних витрат на завер-шення виробництва і збут

 

 

 

Сума, на яку первісна вартість запасів пере-вищує чисту вартість їх реалізації та вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, що не вистачає) запасів списується на витрати звіт-ного періоду

Якщо чиста вартість реалізації тих запасів, що раніше були уцінені та є активами на дату балансу, надалі збільшується, то на суму збільшення чистої вартості реалізації, але не більше від суми попереднього зменшення, сторнується запис про попереднє зменшення вартості цих запасів

Рис. 7.4. Визначення чистої вартості реалізації запасів

 

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

7.1.2. Документування та облік руху виробничих запасів

Таблиця 7.2

Документування операцій, пов’язаних з рухом виробничих запасів

 

Назва та форма документа   Призначення документа

1 2

3

4 5

6

7          І. Документи з н Товарно-транс-портна накладна (ф. № 1-ТН)

Рахунок-фактура (ф. № 63)   адходження та оприбуткування запасів комбінований документ, що складається з трьох самостійних розділів: відомості про вантаж, вантажно-розвантажувальні роботи, інша ін-формація

 

           

            розрахунковий документ, що виписується по-стачальником на ім’я покупця на кожну партію відвантажених запасів

 

            Видаткова наклад-на           документ є підставою для списання товарно-матеріальних цінностей, для оприбуткування їх підприємством-одержувачем і для дозволу на вивезення із території підприємства постачаль-ника.

 

            Доручення (ф. № М-2)         застосовується для одержання виробничих за-пасів від постачальника через довірену особу

 

            Акт закупівлі товарно-матері-альних цінностей   застосовується при закупівлі запасів підзвітни-ми особами підприємства

 

            Прибутковий ор-дер (ф. № М-4)    застосовується для обліку матеріалів, що над-ходять на підприємство від постачальників або з переробки

 

            Акт про прийман-ня матеріалів (ф. М-7)   документ складається у випадках розбіжностей по кількості і якості виробничих запасів, що надійшли, із даними супровідних документів (поданих до оплати) і є підставою для подання претензій постачальнику й оприбуткування ви-робничих запасів, що надійшли. Застосовується також у разі приймання запасів, що надійшли без документів

            ІІ. Документи складського обліку запасів

8          Картка складсько-го обліку матеріа-лів (ф. № М-12)        застосовується для оперативного обліку руху запасів по складу (коморі)

Тема 7. Облік запасів

Продовження таблиці 7.2

 

9 10 11

12 13   Матеріальний яр-лик (ф. № М-16) застосовується для характеристики матеріалів кожного номенклатурного номера за місцем зберігання, служить для матеріальних ціннос-тей паспортом

 

            Реєстр прийняття — здачі докумен-тів (ф. № М-13)       використовується для реєстрації прибуткових і видаткових документів, які здаються до бухгал-терії

 

            Відомість обліку залишків матеріа-лів на складі (ф. № М-14)      використовується для контролю взаємозв’язку складського та бухгалтерського обліку

 

            Сигнальна довід-ка про відхилен-ня фактичного залишку матеріа-лів від встановле-них норм запасу (ф. № М-18)         складається завскладом (комірником) у разі ви-явлення відхилень фактичного залишку вироб-ничих запасів від встановлених норм

 

            Матеріальний звіт (ф. № М-19)       складається матеріально відповідальною осо-бою і передається в бухгалтерію; відображає рух запасів на складі за певний період

            ІІІ. Документи з вибуття запасів

14 15

16

17        Лімітно-забірна для багаторазового відпуску одного номенкла-картка (ф. № М-8) турного номера матеріалів на один місяць

 

            Лімітно-забірна картка (ф. № М-9) для чотириразового відпуску лімітованих ма-теріалів, що зараховуються на один вид витрат (замовлення) на один місяць

 

            Акт-вимога на за-міну  (додатковий відпуск)   матеріа-лів (ф. № М-10)           для відпуску матеріалів, потреба в яких вини-кає періодично, заміни матеріалів, а також для додаткового (понадлімітного) відпуску матері-алів

 

            Накладна-вимога на відпуск (внут-рішнє переміщен-ня) матеріалів (ф. № М-11)       для відпуску матеріалів усередині підприєм-ства, включаючи відпуск господарствам свого підприємства, розташованим за межами його території

Для узагальнення інформації про наявність та рух виробничих запасів призначено рахунок 20 «Виробничі запаси» (рис. 7.5).

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Рахунок 20 «Виробничі запаси»

I

 

Призначення рахунка: для узагальнення ін форма-ції   про   наявність   та   рух належних підприємству за-пасів сировини і матеріалів, будівельних матеріалів, за-пасних  частин,   матеріалів сільськогосподарського призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відхо-дів основного виробництва

 

 

За дебетом     За кредитом

рахунка           рахунка

            Витрачання запасів на

запасів на      

 

підприємство,           виробництво

їх дооцінка     (експлуатацію,

            будівництво)

            переробку,

            відпуск

            (передачу) на

            сторону, уцінка

 

Субрахунки:

201      «Сировина й матеріали»

202      «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби»

203      «Паливо»

204      «Тара й тарні матеріали»

205      «Будівельні матеріали»

206      «Матеріали, передані в переробку»

207      «Запасні частини»

208      «Матеріали сільськогосподарського призначення»

209      «Інші матеріали»

Рис. 7.5. Призначення та побудова рахунка 20 «Виробничі запаси»

Відповідно до п. 9 П(С)БО 9 «Запаси» для накопичення транспортно-заготівельних витрат, які пов’язані з придбанням запа-сів, доцільно використовувати окремий субрахунок до відповідних рахунків запасів. Суму узагальнених транспортно-заготівельних витрат (за дебетом субрахунка транспортно-заготівельних ви-трат) щомісячно розподіляють між сумою залишку запасів на кі-

Тема 7. Облік запасів

Розподіл транспортно-заготівельних

 

1) Середній відсоток ТЗВ =

            Сума ТЗВ на початок          

            звітного місяця + Сума ТЗВ

            за звітний місяць      

 

            Залишок запасів на початок місяця +        

 

            +Вартість запасів, що надійшли     

            за звітний місяць      

2)         Сума   ТЗВ,  які  відносяться  до  запасів,  що        вибули  за

            звітний місяць   =   Середній  відсоток  ТЗВ         х  Вартість

            запасів, що вибули за звітний місяць        

Рис. 7.6. Розподіл транспортно-заготівельних витрат

нець місяця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць (ця сума відобража-ється за кредитом субрахунка «Транспортно-заготівельні витра-ти» (рис. 7.6).

7.1.3. Порядок формування виробничої собівартості та облік готової продукції

Первісною вартістю запасів, що виготовляються підприємством, визнається їхня виробнича собівартість.

Виробнича собівартість — сукупність прямих виробничих витрат, пов’язаних з виробництвом продукції та частини загальновиробни-чих витрат по організації та управлінню виробництвом (рис. 7.7).

Перелік змінних і постійних загальновиробничих витрат під-приємство визначає самостійно, використовуючи складники цих витрат, які наведені в п.15 П(С)БО 16 «Витрати» (рис. 7.9).

Для узагальнення інформації про витрати на виробництво при-значено рахунок 23 «Виробництво» (рис. 7.9).

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Складники виробничої собівартості продукції

 

■►

 

Прямі

матеріальні

витрати

 

Вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купі-вельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, які оцінюються за справедливою вартістю супутньої продукції, що реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання, що використовується на самому підприємстві

 

 

 

■►

 

Прямі

витрати на

оплату праці

 

Заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат

 

 

 

Інші прямі витрати

 

Всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація, втрати від браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів), зменшеної на її справедливу вартість, та витрат на виправлення такого технічно неминучого браку

 

 

 

^

 

Змінні загально-виробничі та

постійні розподілені загально-виробничі витрати

 

До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих вит-рат тощо), виходячи з фактичної потужності звітного періоду.

До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і управління вироб-ництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності

 

 

 

(С)БО 16 «Витрати»

 

Тема 7. Облік запасів

Загальновиробничі витрати

Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць

Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення

Амортизація   нематеріальних   активів   загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення

Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення

Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у ви-робничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплек-туючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо)

Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовід-ведення та інше утримання виробничих приміщень

Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг)

Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навко-лишнього природного середовища

Інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі незавершеного вироб-ництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; оплата простоїв тощо)

Рис. 7.8. Складники загальновиробничих витрат відповідно до П(С)БО

16 «Витрати»

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Рахунок 23 «Виробництво»

 

Призначення

рахунка:

для узагальнення

інформації про

витрати на

виробництво

(продукції, робіт,

послуг)

 

 

За дебетом     За кредитом

рахунка           рахунка

            Вартість фактичної виробничої собівар-

трудові та інші прямі

 

витрати, а також       тості завершеної

розподілені    виробництвом

загальновиробничі   готової продукції,

витрати і втрати, від вартість виконаних

браку продукції          робіт і послуг,

(робіт, послуг) з         собівартість

технологічних           виготовлених у

причин           допоміжних

            виробництвах

            виробів, робіт, послуг

 

 

 

 

Субрахунки для обліку витрат:

промислових і сільськогосподарських підприємств на вироб-ництво продукції;

підрядних геологічних та проектних організацій на виконання будівельно-монтажних, геологорозвідувальних та проектно-вишу-кувальних робіт;

підприємств транспорту та зв’язку на надання послуг;

науково-дослідних підприємств на виконання науково-дослід-них і конструкторських робіт;

підприємств ресторанного господарства на випуск власної про-дукції;

дорожніх господарств на утримання й ремонт автомобільних шляхів;

інших підприємств і організацій

Рис. 7.9. Призначення та побудова рахунка 23 «Виробництво»

 

Тема 7. Облік запасів

Планом рахунків бухгалтерського обліку для обліку загально-виробничих витрат призначено рахунок 91 «Загальновиробничі ви-трати» (рис. 7.10).

Продукція, що виготовлена на підприємстві та призначена для продажу і відповідає технічним і якісним характеристикам, перед-бачена доходом або іншими нормативно-правовими актами, відпо-відно до П(С)БО2 «Баланс, є готовою продукцією.

Рахунок 91 «Загальновиробничі витрати»

 

Призначення рахунка: для обліку виробничих накладних витрат на ор-ганізацію виробництва та управління цехами, діль-ницями, відділеннями, бри-гадами та іншими підроз-ділами основного й до-поміжного виробництва, а також витрат на утри-мання та експлуатацію машин і устаткування

 

 

За дебетом     За кредитом

рахунка           рахунка

Сума визнаних          Щомісячне за відповідним

загальновироб          

 

ничих витрат розподілом

            списання витрат на

            рахунки 23

            «Виробництво» та

            90 «Собівартість

            реалізації»

 

Субрахунки підприємство визначає самостійно, виходячи з потреб:

видів виробництв, специфіки виробництва, особливостей формування

виробничої собівартості продукції

Рис. 7.10. Призначення та побудова рахунка 91 «Загальновиробничі

витрати»

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Для документального руху готової продукції використовують первинні документи, перелік яких наведено на рис. 7.11.

Документальне оформлення руху готової продукції

 

Випуск продукції 3

виробництва та

передача її на

склад

 

прибутковий ордер (ф. № М-4) накладна   -   вимога   на   відпуск

(внутрішнє переміщення)  матеріа-

лів (ф. № М-11)

 

 

 

Складський облік готової продукції

 

 

-          картка складського обліку (ф. № М-12);

-          матеріальний звіт;

 

 

 

Відвантаження продукції покупцям

 

 

-          видаткова накладна;

-          накладна - вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матері-алів (ф. № М-11)

 

 

 

 

У бухгалтерії:

-          нагромаджувальна відомість випуску готової продукції;

-          нагромаджувальна відомість відвантаженої продукції

Рис. 7.11. Документальне оформлення руху готової продукції

 

Тема 7. Облік запасів

Для узагальнення інформації про наявність та рух готової про-дукції призначено рахунок 26» Готова продукція» (рис. 7.12).

Рахунок 26 «Готова продукція»

т

 

Призначення рахунка: для узагальнення інформації про на-явність та рух го-тової продукції під-приємства

 

За дебетом рахунка

 

За кредитом рахунка

 

 

 

Надходження готової продукції власного виробництва за фак-тичною виробничою собівартістю або за нормативною вартіс-

тю

 

Вибуття виготов-леної продукції внаслідок продажу або використання для власних потреб

 

Аналітичний облік готової продукції ведеться за видами

готової продукції, найменуваннями й сортами, місцями

зберігання та матеріально відповідальними особами

I

Регістри аналітичного обліку

 

A

 

A

 

 

 

Журнал 5 (розділ ІІІ), журнал 5а (розділ ІІІ) при

журнальній формі обліку

 

Відомість 2-м

при

спрощеній

формі обліку

 

Журнал К-8 та

книга К-27 при

книжно-

журнальній

формі обліку

 

 

 

Рис. 7.12. Призначення рахунка 26 «Готова продукція» та побудова аналітичного обліку в бухгалтерії

 

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

7.1.4. Документування та облік руху товарів

На підприємствах торгівлі та ресторанного господарства до складу оборотних активів включаються товари. Поняття та оцінка товарів, відповідно до П(С)БО 2 «Баланс» і П(С)БО 9 «Запаси», наведені на рис. 7.13.

Товари - матеріальні цінності, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу

Облік товарів може здійснюватися за:

купівельними цінами (ціни придбання); цінами реалізації

Первісна вартість товарів визначається відповідно до п.п. 9-15 П(С)БО 9 «Запаси»

Оцінка вибуття товарів здійснюється за одним з таких методів: ідентифікованої собівартості відповідної одиниці за-пасів;

середньозваженої собівартості;

собівартості  перших  за часом  надходження  запасів (ФІФО); ціни продажу

Товари на дату балансу відображаються за найменшою з двох оцінок:

первісною вартістю;

чистою вартістю реалізації

Рис. 7.13. Поняття та оцінка товарів

Тема 7. Облік запасів

Для документального оформлення руху товарних запасів вико-ристовують документи, перелік яких доцільно вивчити за допомо-гою рис. 7.14.

Документальне оформлення руху товарів

 

Надходження товарів:

-          товарно-транс-портна накладна (ф. № 1-ТН);

-          рахунок-фактура (ф. № 63);

-          доручення (ф. № М-2);

-          закупівельний акт;

-          акт приймання;

-          комерційний акт;

-          прибутковий ордер (ф. № М-4);

-          прибуткова нак-ладна;

-          свідоцтво про виз-нання відповідності;

-          декларація про від-повідність;

-          податкова наклад-на

 

Продаж товарів: за безготівковий розра-хунок:

-          товарно-транспортна накладна (ф. № 1-ТН);

-          рахунок-фактура (ф. № 63);

-          доручення (ф. № М-2);

-          податкова накладна; за готівковий розраху-

нок:

-          фіскальний касовий чек на товари (пос-луги) (ф. № ФКЧ-1);

-          розрахункова кви-танція (ф. № РК-1);

-          спрощена розрахун-кова квитанція

(ф. № РК-2);

-          «Х - звіт»;

-          «Z - звіт»

 

Інше вибуття:

-          видаткова накладна;

-          накладна-вимога на внутрішнє (пере-міщення) матеріалів (ф. № М-11);

-          опис - акт уцінки

товарів, що залежа-

лися та надлишкових

товарно-матеріаль-

них цінностей;

-          акт на псування;

 

 

 

I

 

I

 

 

 

Товарні звіти

Звітність матеріально відповідальних осіб

Рис. 7.14. Документальне оформлення руху та наявності товарів

 

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Рахунок 28 «Товари»

Призначення рахунка: для   обліку   та  узагальнення  інформації   про   рух товарно-матеріальних цінностей,  що  надійшли  на підприємство з метою продажу

 

Шифр та

назва

субрахунка

 

Призначення

 

 

 

281 «Товари на складі»

 

Для обліку наявності та руху товарів, що знаходяться на оптових та розподільних базах, складах підпри-ємств роздрібної торгівлі та ресторанного госпо-дарства, овочесховищах, морозильниках, за первісною вартістю або за ціною реалізації

 

 

 

282 «Товари в торгівлі»

 

Для обліку товарів, що знаходяться на підприємствах роздрібної торгівлі (у магазинах, лотках, кіосках, буфетах підприємств ресторанного господарства), за первісною вартістю або за ціною реалізації

 

 

 

283 «Товари на комісії»

 

Для обліку товарів, переданих на комісію за договорами комісії та іншими цивільно-правовими договорами, які не передбачають переходу права власності на ці товарі до оплати його вартості. Аналітичний облік ведеться за видами товарів та підприємствами (особами) — комісіонерами

 

 

 

284 «Тара під товарами»

 

Для обліку наявності та руху тари під товарами й порожньої тари

 

 

 

285 «Торговель-на націнка»

 

Для обліку товарів за цінами реалізації, де відо-бражається торговельна націнка (різниця між ку-півельною та продажною (роздрібною) вартістю) на товари, торговельними, постачальницькими, збуто-вими підприємствами

 

 

 

За дебетом субрахунків

 

За кредитом субрахунків

 

За дебетом субрахунка

 

За кредитом субрахунка

 

За дебетом субрахунка

 

За кредитом субрахунка

 

 

 

Надходжен-

ня товарів

 

Вибуття

(реалізації)

товарів

 

Надходжен-

ня тари

 

Вибуття тари

 

Зменшення

(списання)

торговельних націнок

 

Збільшення

суми торговель-них націнок

 

 

 

 

Рис. 7.15. Призначення та побудова рахунка 28 «Товари»

 

Тема 7. Облік запасів

Дані товарних звітів і первинних документів є підставою для ві-дображення руху товарних запасів в обліку. Для узагальнення ін-формації про наявність та рух товарних запасів призначено рахунок 28 «Товари», побудову якого наведено на рис. 7.15.

7.1.5. Узагальнення інформації у фінансовій звітності

Користувачами даних обліку запасів необхідні знання щодо роз-криття інформації про запаси у фінансовій звітності (таблиця 7.3).

Таблиця 7.3 Розкриття інформації за рахунками 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 26 «Готова продукція», 28 «Товари» у фінансовій звітності

 

Код та

назва

рахунка           Форма фінансової звітності

 

            Назва форми  Назва рядка    Код рядка

20 «Вироб-ничі запаси»       Баланс            Виробничі запаси     100

 

            Звіт про фінансові результати         Матеріальні затрати Інші операційні витрати       230 270

 

            Примітки до річної

фінансової звітності  Сировина і матеріали           800

 

           

            Купівельні напівфабрика-ти та комплектуючі вироби     810

 

           

            Паливо           820

 

           

            Тара і тарні матеріали           830

 

           

            Будівельні матеріали 840

 

           

            Запасні частини        850

 

           

            Матеріали сільськогоспо-дарського призначення            870

22 «Мало-цінні та швидко-зношувані предмети» Баланс            Виробничі запаси     100

 

            Звіт про фінансові результати         Матеріальні затрати Інші операційні витрати       230 270

 

            Примітки до річної

фінансової звітності  Малоцінні та швидкозно-шувані предмети           880

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Продовження таблиці 7.3

 

Код та

назва

рахунку           Форма фінансової звітності

 

            Назва форми  Назва рядка    Код рядка

26 «Готова продукція»         Баланс            Готова продукція      130

 

            Примітки до річної

фінансової звітності  Готова продукція      900

28 «Товари»   Баланс            Товари Товари          140 (відображається згорнуте сальдо ра-хунка 28 «Товари»)

910

 

            Примітки до річної

фінансової звітності 

           

 

Вивчення теми повинно забезпечити студентів знаннями, які необхідні для отримання інформації про склад запасів, як складни-ка оборотних активів на початок і кінець звітного періоду не тільки для аналізу змін у складі і структурі запасів, але і для аналізу дже-рел їх формування з метою оцінки їх впливу на фінансовий стан підприємства. Дані фінансового обліку використовують також для аналізу забезпеченості запасами основної діяльності та показників ефективності використання запасів.