Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.3. Термінологічний словник : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

6.3. Термінологічний словник


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Амортизація основних засобів — поступове систематичне спи-сання вартості основних засобів в процесі їх корисного використан-ня, пов’язане з їх фізичним і моральним зносом.

Бібліотечні фонди — активи, до складу яких включають біблі-отечні фонди виробничо-господарського призначення; художні бі-бліотечні фонди.

Біологічний актив — тварина або рослина, яка в процесі біо-логічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продук-цію та / або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди.

Вигоди від відновлення корисності основних засобів — ве-личина, на яку сума очікуваного відшкодування активу (у межах балансової (залишкової) вартості цього активу, визначеної на дату відновлення корисності без урахування попередньої суми втрат від зменшення його корисності) перевищує його балансову (залишко-ву) вартість.

Втрати від зменшення корисності основних засобів — сума, на яку балансова (залишкова) вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування.

Група нематеріальних активів — сукупність однотипних за призначенням та умовами використання нематеріальних активів.

Група основних засобів — сукупність однотипних за техніч-ними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних матеріальних активів.

Тема 6. Облік необоротних активів

Довгострокові біологічні активи — усі біологічні активи, які не є поточними біологічними активами.

Інші малоцінні необоротні матеріальні активи — активи, до складу яких включають музейні експонати, експонати, інші пред-мети.

Інші необоротні матеріальні активи — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання впродовж періо-ду, який більше одного року (або операційного циклу, якщо він до-вший за рік).

Малоцінні необоротні матеріальні активи — активи, до скла-ду яких включають інструменти та пристрої загального призначен-ня; спеціальні інструменти та пристрої, змінне обладнання, вироб-ничий інвентар, господарський інвентар, інші малоцінні необоротні матеріальні активи.

Накопичена амортизація нематеріальних активів — сума амортизації об’єкта нематеріальних активів з початку його корис-ного використання.

Нематеріальний актив — немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримуєть-ся підприємством з метою використання більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для ви-робництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

Об’єкт основних засобів — закінчений пристрій з усіма при-стосуваннями і приладдям до нього і конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів одна-кового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фунда-мент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки в складі комплексу, а не само-стійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством.

Оренда — угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодав-цем строку.

Основні засоби — матеріальні активи, які утримуються підпри-ємством для використання у виробництві або постачанні товарів та

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

наданні послуг, для здачі в оренду іншим особам або для адміністра-тивних цілей та будуть використовуватися, як очікується, протягом терміну більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік).

Предмети прокату — активи, до складу яких включають ма-шини, устаткування, інструменти та інвентар, посуд, одяг, інші предмети прокату.

Тимчасові (нетитульні) споруди — активи, до складу яких включають тимчасові споруди, інші тимчасові об’єкти.

Тема 7. Облік запасів