Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_e5d57b939f4fa5277b3fe80e389c815b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.2. Плани практичних занять : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

6.2. Плани практичних занять


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Тема практичного заняття 7. Облік необоротних активів Питання для вивчення та обговорення:

1.         Поняття та критерії визначення необоротних активів.

2.         Які існують ознаки класифікації необоротних активів?

3.         Який порядок документального оформлення руху основних засобів?

4.         Яка характеристика синтетичного рахунка 10 «Основні засо-би»?

5.         Яка організація аналітичного обліку основних засобів за різ-ними формами обліку?

6.         Які методи нарахування зносу (амортизації) основних засобів використовуються згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби»?

7.         Як здійснюється облік нарахування амортизації основних за-собів?

Навчальний матеріал

Завдання 1

1.         Відкрити регістр аналітичного обліку за рахунками 10 «Осно-вні засоби», 13 «Знос необоротних активів» на підставі даних та-блиці 1.

2.         Скласти первинні документи за операціями 1, 2 і здійснити записи в інвентарні картки обліку основних засобів.

3.         Здійснити записи за березень п.р. до журналу № 4 на підставі первинних документів.

Умова завдання

Таблиця 6.3

Залишки активів та джерел їх формування на синтетичних рахунках ТОВ «Антарес» станом на 1.03. п.р.

 

Шифр рахунку           Назва рахунка (субрахунка) Сума (грн)

10        Основні засоби         133840

131      Знос основних засобів         12939

22        Малоцінні швидкозношувані предмети     476

282      Товари в торгівлі      30635

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Продовження таблиці 6.3

 

284      Тара під товаром       2973

285      Торговельна націнка            7815

301      Каса в національній валюті 400

311      Поточні рахунки в національній валюті    29591

361      Розрахунки з вітчизняними покупцями     6180

375      Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків 120

40        Статутний капітал    143410

423      Дооцінка активів       15783

441      Прибуток нерозподілений   1966

46        Неоплачений капітал           3600

631      Розрахунки з вітчизняними постачальниками     20147

641      Розрахунки за податками     1946

651      Розрахунки за пенсійним забезпеченням  1057

652      Розрахунки за соціальним страхуванням   71

653      Розрахунки за страхуванням на випадок без-робіття       53

656      Розрахунки за соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та профе-сійних захворювань  28

661      Розрахунки за заробітною платою  2600

Операція 1. 3.03.п.р. ТОВ «Антарес» придбало комп’ютер «Pen-tium» у фірми «Піраміда». Купівельна вартість комп’ютера складає 5500 грн, крім того, ПДВ-?. Витрати на установку та налагоджен-ня комп’ютера склали 200 грн, крім того, ПДВ-?; витрати на тран-спортування — 50 грн, крім того, ПДВ -?. Наказ № 60 від 3.03. п.р. (рахунки № 61, 46, 82; податкові накладні № 40, 25, 90). На основі розпорядження № 25 складений та затверджений акт приймання-передачі № 1.

Операція 2.

1.         Скласти розрахунок амортизації (зносу) основних засобів за березень п.р. (табл. 6.4).

2.         Здійснити відповідні записи в журнал № 4.

Тема 6. Облік необоротних активів

Таблиця 6.4 Основні засоби ТОВ «Антарес» станом на 1.03.п.р.

 

№ з/п

1          Назва об’єктів основних засобів     Первіс-на вар-тість, грн       Лікві-даційна вартість, грн  Строк корисного викорис-тання   Сума зносу, грн

 

            2          3          4          5          6

 

            Будівля контори        15000  500      25        1160

 

            Будівля магазину       21500  —        20        1840

 

            Автомашина ГАЗ-53            11600  560      10        1420

 

            Автомашина «Волга»           23840  890      8          240

 

            Холодильна камера  860      —        10        853

 

            Інші основні засоби (умовно)          61040  —        10 (умовно)    7426

Домашнє завдання

1.         Підрахувати загальні підсумки за березень п.р. у журналі №4.

2.         Здійснити відповідні записи за рахунками 10 «Основні засо-би», 13 «Знос необоротних активів» до головної книги.

Матеріальне забезпечення:

1.         Акт прийому — передачі основних засобів — 1 прим.

2.         Інвентарні картки обліку основних засобів — 7 прим. 3.Розрахунок нарахування амортизації — 1 прим. 4. Журнал 4 — 1 прим.

Питання для самостійного вивчення

1.         Поняття та види нематеріальних активів.

2.         Документальне оформлення та облік надходження і вибуття нематеріальних активів.

3.         Порядок нарахування амортизації нематеріальних активів.

4.         Облік інших необоротних активів.

5.         Методи нарахування амортизації інших необоротних активів.

6.         Поняття та оцінка довгострокових інвестицій.

7.         Характеристика рахунків, що використовуються для обліку довгострокових інвестицій.

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

8.         Облік довгострокових фінансових інвестицій.

9.         Поняття довгострокової дебіторської заборгованості згідно з П(С)БО 10.

 

10.       Облік довгострокової дебіторської заборгованості.

11.       Використання облікової інформації про необоротні активи для управління.

Завдання 1 (для самостійного виконання).

Визначити первинні документи, якими оформляються госпо-дарські операції.

Заповнити реєстраційний журнал та вказати кореспонденцію рахунків за господарськими операціями.

Умова завдання

Операція 1. З 3.03.п.р. по 15.03п.р. здійснювався капітальний ремонт офісу ТОВ «Верес» господарським способом. На ремонт використані будівельні матеріали на суму 11560 грн; нараховано за надані консультаційні послуги — 106 грн, крім того, ПДВ — ?

Робітникам позаспискового складу за ремонтні роботи нарахова-но заробітну плату в сумі 1250 грн, в тому числі Ключнику М.Ф. — 620 грн, Очеретян Н.Р. — 630 грн. Проведені відрахування на со-ціальні заходи згідно з чинним законодавством.

Операція 2. Проведено поточний ремонт автомашини ГАЗ-53А підрядним способом.

20.03.п.р. отримано акт на виконання робіт від підрядної органі-зації на суму — 2568 грн, крім того, ПДВ — ?

Завдання 2 (для індивідуальної роботи)

1.         Заповнити реєстраційний журнал за даними таблиці 6.5.

2.         Розкрити зміст бухгалтерських проводок і визначити де в ба-лансі відображаються залишки за рахунками і що вони означають.

Тема 6. Облік необоротних активів

Таблиця 6.5 Бухгалтерські проводки з обліку необоротних активів

 

№ з/п  Дебет рахунка           Кредит рахунка         Сума, грн

            14        311      1000

            14        46        2000

            14        731      4000

            373      141      1000

            60        14        5000

            68        14        4800

            96

152      141 205           2600 1000

            152      661      250

            152      65        ?

            152      631      150

 

            641      631      ?

            152      685      25

            641      685      ?

            103      152      ?

            377      742      18000

            742      641      ?

            131      105      5600

            972      105      11700

            976      104      10500

            131      104      2560

            976      661      450

            976      65        ?

            976      641      ?

            209      746      50

            181      103      1200

            182      374      2000

            182      712      2800

            311      16        3700

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Теми рефератів

1.         Облік руху основних засобів.

2.         Облік ремонтів основних засобів.

3.         Облік оренди (лізингу) основних засобів

4.         Облік руху нематеріальних активів.

5.         Облік інших необоротних активів.

6.         Поняття та облік нематеріальних активів.

Інформаційні джерела: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 25.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_e5d57b939f4fa5277b3fe80e389c815b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0