6.1. Методичні поради до вивчення теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Перелік питань

6.1.1.   Класифікація, критерії визнання та оцінка основних засобів.

6.1.2.   Документування та облік руху основних засобів.

6.1.3.   Порядок нарахування та облік амортизації основних засобів.

6.1.4.   Поняття та облік інших необоротних матеріальних активів.

6.1.5.   Поняття та облік нематеріальних активів.

6.1.6.   Розкриття інформації у фінансовій звітності.

6.1.1. Класифікація, критерії визнання та оцінка основних засобів

Відповідно до П(С)БО2 «Баланс» необоротні активи — це всі активи, що не є оборотними, тобто активи, призначені для вико-ристання або погашення протягом періоду більше одного року, або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік. До нео-боротних активів відносяться активи:

—        нематеріальні активи;

—        незавершене будівництво;

—        основні засоби;

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

—        довгострокові біологічні активи;

—        довгострокові фінансові інвестиції;

—        довгострокова дебіторська заборгованість;

—        відстрочені податкові активи;

—        інші необоротні активи;

Вивчаючи облік основних засобів, перш за все, необхідно ви-значити критерії визнання та класифікацію основних засобів (рис. 6.1).

Складники первісної вартості основних засобів наведені відпо-відно до П(С)БО 7 «Основні засоби» на рис. 6.2.

 

£

 

Основні засоби

 

1

 

 

 

Критерії визнання активом:

-          існує імовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод внаслідок використання;

-          вартість може бути достовір-но визначена;

-          утримуються протягом тер-міну більше 12 місяців або одного операційного циклу, якщо він перевищує 12 міся-ців;

-          утримуються з метою вико-ристання їх у процесі ви-робництва або постачання товарів, надання послуг, зда-вання в оренду іншим особам або здійснення аміністратив-них і соціально-культурних функцій

 

Класифікація для цілей бух-галтерського обліку:

земельні ділянки; капітальні витрати на по-ліпшення земель; будинки, споруди та пере-давальні пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, ін-вентар (меблі); тварини;

багаторічні насадження; інші основні засоби

 

Рис. 6.1. Критерії визнання та класифікація основних засобів відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби»

184

 

Тема 6. Облік необоротних активів

Складники первісної вартості основних засобів

Придбаних (створених):

-          суми, що сплачують постачальникам активів або підрядника за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

-          реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів;

-          суми ввізного мита;

-          суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприєм-ству);

-          витрати зі страхуванням ризиків доставки основних засобів;

-          витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;

-          інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведення основних засобів до стану, в якому вони придбані для використання із запланованою метою.

Безоплатно отриманих:

-          справедлива вартість на дату отримання;

-          витрати, пов’язані з придбанням.

Внесених до статутного капіталу підприємства:

-          справедлива  вартість,   погоджена  засновниками  (учасниками) підприємства;

-          витрати, пов’язані з придбанням.

Переведених з оборотних активів, товарів, готової продукції:

-   собівартість   оборотних   активів,   яка   визначається   згідно   з П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 16 «Витрати».

Отриманих в обмін на подібний об’єкт:

- залишкова вартість переданого об’єкта (якщо залишкова вартість переданого об’єкта перевищує його справедливу вартість, то первісна вартість отриманого об’єкта дорівнює справедливій вартості з включенням різниці до витрат звітного періоду).

Отриманих в обмін на неподібний об’єкт:

справедлива вартість з урахуванням суми грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.

Рис. 6.2. Складники первісної вартості основних засобів

 

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Облік операцій з основними засобами потребує визначення оці-нок, наведених на (рис. 6.3).

Види оцінок основних засобів

 

Первісна вартість

 

Історична (фактична) со-бівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбан-ня (створення) не оборот-них активів

 

ь

 

Визначається при над-ходженні основних засо-бів внаслідок:

-          придбання або створення;

-          безоплатного отримання;

-          отриманих як внески до статутного капіталу;

-          обміну на подібні або неподібні активи

 

 

 

Справедлива вартість

 

Сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов’язання в результаті операцій між обізнаними, зацікавлени- |р ми та незалежними сто-ронами

 

Визначається при над-ходженні основних засо-бів безоплатно або як внесок до статутного ка-піталу

 

 

 

Переоцінена вартість

 

Вартість необоротних ак-тивів після їх переоцінки

 

Визначається  при  пере-оцінці основних засобів

 

 

 

Ліквідаційна вартість

 

Сума коштів або вартість інших активів, яку під-приємство очікує отри-мати від реалізації (лік-відації) необоротних ак-тивів після закінчення|П строку їх корисного ви-користання (експлуата-ції), за вирахуванням витрат, пов’язаних з про-дажем (ліквідацією)

 

Визначається при опри-буткуванні основних за-собів для розрахунку амортизації

 

 

 

Залишкова вартість

 

Різниця між первісною вартістю і сумою нара-хованої амортизації

 

 

 

Визначається для вклю-чення вартості основних засобів до підсумку ба-лансу

 

 

 

 

Рис. 6.3. Види оцінок основних засобів

 

Тема 6. Облік необоротних активів

6.1.2. Документування та облік руху основних засобів

Для документального оформлення руху основних засобів за-тверджені документи, перелік яких наведено на рис. 6.4.

Документальне оформлення операцій з руху основних засобів

 

=t

 

Акт приймання - передачі

(внутрішнього

переміщення) основних

засобів (ОЗ-І)

 

Для   обліку   введення   в   експлу-атацію об’єктів основних засобів. Для виключення зі складу основних засобів  при  передачі іншому під-приємству

 

 

 

=t

 

Акт приймання - здачі відремонтованих, рекон-

струйованих та модер-нізованих об’єктів (03-2)

 

Для оформлення приймання - здачі об’єктів з капітального ремонту, реконструкції та модернізації

 

 

 

=t

 

Акт на списання основних

засобів (ОЗ-З)

Акт на списання автотран-

спортних засобів(03-4)

 

Для оформлення вибуття об’єктів при їх ліквідації

 

 

 

=; =;

=; =:

 

Акт про установку, пуск та

демонтаж будівельної

машини (ОЗ - 5)

Інвентарна картка обліку основних засобів (ОЗ-б)

Опис інвентарних карток

по обліку основних засобів

(03-7)

Картка обліку руху основних засобів (03-8)

Інвентарний список основних засобів (03-7)

 

Для оформлення установки, пуску та демонтажу будівельної машини, що взята на прокат

І

Для аналітичного обліку об’єктів у бухгалтерії

Для реєстрації інвентарних карток у бухгалтерії

І

Для обліку руху об’єктів по класи-фікаційних групах

Для обліку об’єктів по матеріально відповідальним особам у місцях зберігання

 

 

 

Рис. 6.4. Документальне оформлення руху основних засобів

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Відповідно до плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і орга-нізацій для обліку основних засобів призначено рахунок 10 «Осно-вні засоби» (рис. 6.5.)

Рахунок 10 «Основні засоби»

 

 

Призначення рахунка: для обліку й уза-гальнення ін фор-мації про наявність та рух власних або отриманих на умо-вах фінансового лізингу об’єктів і орендованих ціліс-них майнових комп-лексів, які віднесені до складу основних засобів

 

За дебетом рахунка   За кредитом рахунка

Надходження      (прид-баних, створених, безо-платно отриманих) ос-новних      засобів      на баланс підприємства за первісною       вартістю; сума витрат, пов’язана з поліпшенням об’єкта, що      призводять      до збільшення   майбутніх економічних вигод пер-вісно    очікуваних    від використання    об’єкта; сума дооцінки вартості об’єкта    Вибуття основних за-собів внаслідок про-дажу, безоплатної пе-редачі   або   невідпо-відності      критеріям визнання активом, a також   у   разі   част-кової ліквідації об’єк-та;   уцінка  основних засобів

:'

Субрахунки:

101      «Земельні ділянки» - для ведення обліку земельних ділянок

102      «Капітальні витрати на поліпшення земель» - для ведення обліку капітальних вкладень у поліпшення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи);

103      «Будинки та споруди» - для ведення обліку наявності та руху

будинків, споруд, їх структурних компонентів та передавальних

пристроїв, а також житлових будівель;104 «Машини та обладнання»;

105 «Транспортні засоби», 106 «Інструменти, прилади та інвентар»;

107 «Тварини», 108 «Багаторічні насадження» - для ведення обліку

відповідно машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів,

приладів та інвентарю, робочої та продуктивної худоби, багаторічних

насаджень;

109 «Інші основні засоби» - для ведення обліку основних засобів, які не включені до інших субрахунків рахунка 10 «Основні засоби»

 

 побудова рахунка 10 «Основні засоби»

 

Тема 6. Облік необоротних активів

6.1.3. Порядок нарахування та облік амортизації основних засобів

Необхідно виначити, що протягом строку корисного викорис-тання об’єктів основних засобів потрібно нараховувати амортиза-цію. Умови нарахування амортизації основних засобів та методи амортизації, які вибираються підприємством самостійно, наведено на рис. 6.6 та в таблиці 6.1.

Умови нарахування амортизації основних

Об’єктом   амортизації   є   вартість   основних   засобів   (крім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій)

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який вста-новлюється підприємством при визнанні цього об’єкта активом

Нарахування амортизації призупиняється на період ре-конструкції, модернізації, добудови, дообладнання та кон-сервації основних засобів

Нарахування амортизації проводиться щомісячно

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів

Суму   нарахованої  амортизації  відображають  збільшенням суми витрат і зносу основних засобів

Рис. 6.6. Умови нарахування амортизації основних засобів

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Таблиця 6.1 Методи нарахування амортизації основних засобів

 

 

Метод амортизації    Порядок визначення суми амортизації

Прямолінійний          ґРічна сума^ каморизації j               'Переісна ^ Keapmicmbj                    'Ліквідаційна^ квартість     j 

 

           

            Строк корисного використання

Зменшення за-лишкової вар-тості

Річна сума амортизації = Залишкова вартість на поча-ток року (або первісна вартість на дату початку нараху-вання амортизації) х Річна норма амортизації Річна норма амортизації =

 

(1-п

 

ліквідаційна вартість первісна вартість

 

)х100%

 

Ступінь кореня n = кількість років корисного викорис-тання об’єкта

 

Прискореного зменшення за-лишкової вар-тості

Кумулятив ний метод

Виробничий метод

 

Річна сума амортизації = Залишкова вартість на поча-ток року (або первісна вартість на дату початку нараху-вання амортизації) х річна норма амортизації х 2. Річна норма амортизації обчислюється, виходячи зі строку корисного використання

Річна сума амортизації = Кумулятивний коефіцієнт х х (Первісна вартість — Ліквідаційна вартість)

число років, що залишаеться до

(КумулятивнийЛ _ кінця строку корисного використання

\коефіціент       )         сума років корисного

використання

Місячна сума амортизації = Фактичний місячний обсяг продукції (робіт, послуг) х Виробнича ставка аморти-зації

Виробнича ставка амортизації =

Первісна вартість - Ліквідаційна вартість

ZZ      

Загальний обсяг продукції (робіт, послуг)

 

Тема 6. Облік необоротних активів

Продовження табл. 6.1

 

Податковий метод

 

Амортизаційні відрахування = Балансова вартість гру-пи на початок розрахункового періоду х Норма аморти-зації (норми амортизації: група 1 — 2%, група 2 — 10%, група 3 — 6%, група 4 — 15%)

 

Для узагальнення інформації про нараховану амортизацію при-значено рахунок 131 «Знос основних засобів» (рис. 6.7).

Рахунок 131 «Знос основних засобів»

 

Призначення рахунка: для узагальнення інфор-мації про нараховану амортизацію та індек-сацію зносу не оборот-них активів, що підля-гають амортизації, об-лік яких ведеться на рахунку 10 «Основні засоби»

 

За дебетом рахунка

Зменшення суми основних засобів, що підлягають амортизації

 

За кредитом рахунка

Нарахування

амортизації та

індексації

зносу

основних

засобів

 

Для нарахування амортизації затверджені:

«Розрахунок амортизації основних засобів

(для промислових підприємств)» № 03-14;

«Розрахунок амортизації основних засобів

(для будівельних організацій)» № 03-15;

«Розрахунок амортизації по автотранспорту» № 03-16;

Нарахування амортизації основних засобів:

Дт 23, 91, 92, 93, 94  Кт 131

Дт 09

Рис. 6.7. Призначення та побудова рахунка 131 «Знос основних засобів»

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

У сучасних умовах господарювання набувають поширення орендні операції, для ведення обліку яких доцільно вивчити П(С) БО 14 «Оренда», відповідно до якого слід розрізняти фінансову та операційну оренду.

6.1.4. Поняття та облік інших необоротних матеріальних активів

Матеріальні активи, які призначені для використання в процесі діяльності, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року або операційного циклу, відносяться до інших необо-ротних матеріальних активів. Дані бухгалтерського обліку інших необоротних матеріальних активів забезпечують користувачів ін-формацією про наявність та рух активів, про їх первісну вартість і суму нарахованого зносу, що надає можливість здійснювати ана-ліз руху, технічного стану, забезпеченості та використання інших необоротних матеріальних активів з метою визначення напрямів їх ефективного використання.

Вивчаючи П(С)БО7, доцільно звернути увагу, що до складу основних засобів для цілей бухгалтерського обліку відносяться інші необоротні матеріальні активи:

—        бібліотечні фонди;

—        малоцінні необоротні матеріальні активи;

—        тимчасові (нетитульні) споруди;

—        природні ресурси;

—        інвентарна тара;

—        предмети прокату;

—        інші необоротні матеріальні активи

Підприємства самостійно встановлюють вартісні ознаки пред-метів, що входять до складу інших необоротних матеріальних ак-тивів. Для оцінки інших необоротних матеріальних активів вико-ристовують первісну вартість, залишкову вартість, справедливу вартість, переоцінену вартість, ліквідаційну вартість відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби». Для документального оформлення операцій щодо руху інших необоротних матеріальних активів вико-ристовують документи, які затверджені для руху основних засобів.

Для обліку та узагальнення інформації про наявність і рух ін-ших необоротних матеріальних активів призначено рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи» (рис. 6.8).

Тема 6. Облік необоротних активів

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

 

Призначення

рахунка

для обліку та

узагальнення

інформації про

наявність та рух

інших

необоротних

матеріальних

активів, які не

відображені у

складі об’єктів

обліку на

рахунку 10

«Основні

засоби»

 

За дебетом рахунка

Надходження (придба-

них, створених, безоплатно отриманих)

інших необоротних

матеріальних активів (за

первісною вартістю) на

підприємство; сума

витрат, яка пов’язана з

поліпшенням об’єкта,

що приводить до збіль-

шення майбутніх

економічних вигод

первинно очікуваних від

використання об’єкта;

сума дооцінки вартості

об’єкта

 

За кредитом рахунка

Вибуття інших

необоротних

матеріальних

активів внаслідок

продажу,

безоплатної

передачі або

невідповідності

критеріям

визнання активом,

а також у разі

часткової

ліквідації об’єкта

та сума їх уцінки

 

 

 

Субрахунки:

111      «Бібліотечні фонди» - для ведення обліку наявності та руху бібліотечних фондів;

112      «Малоцінні необоротні матеріальні активи» - для відобра-ження вартості предметів строк корисного використання яких більше одного року, зокрема спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного способу використання таких об’єктів та інші предмети, які за вартісними ознаками підприємством зараховано до складу малоцінних необоротних матеріальних активів;

113      «Тимчасові (нетитульні) споруди» - для ведення обліку

експлуатаційних тимчасових (нетитульних) споруд;

114      «Природні ресурси» - для ведення обліку наявності та руху придбаних природних ресурсів для наступного видобутку (нафти, газу тощо);

115      «Інвентарна тара» - для ведення обліку наявності та руху інвентарної тари;

116      «Предмети прокату» - для ведення обліку наявності та руху активів, призначених для видачі напрокат;

117      «Інші необоротні матеріальні активи» - для ведення обліку наявності та руху інших необоротних матеріальних активів, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунка 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

Рис. 6.8. Призначення та побудова рахунка 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Доцільно звернути увагу на особливості обліку амортизації ін-ших необоротних активів. Методи нарахування амортизації доціль-но вивчити за допомогою рис. 6.9.

Методи нарахування амортизації інших необоротних матеріальних активів

 

Прямолінійний

(для всіх груп

активів)

 

Річна сума амортизації =

Первісна вартість- Ліквідаційна   вартість

Строк корисного використання

 

 

 

Виробничий

(для всіх груп

активів)

 

Місячна сума амортизації = Фактичний місяч-

ний обсяг продукції (робіт, послуг) х Виробнича

ставка амортизації

Виробнича ставка амортизації =

Первісна вартість - Ліквідаційна вартість

 

Загальний обсяг продукції (робіт,послуг)

 

Для малоцінних необоротних матеріальних

активів і

бібліотечних

фондів

 

 

1)         у першому місяці використання об’єкта - в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амор-тизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання акти-вом;

2)         у першому місяці використання об’єкта -100 відсотків його вартості

 

 

 

атеріальних активів

 

Тема 6. Облік необоротних активів

6.1.5. Поняття та облік нематеріальних активів

До складу необоротних активів включають нематеріальні акти-ви, критерії визнання та класифікація наведені на рис. 6.10.

Нематеріальні активи

 

Критерії визнання активом

 

Класифікація з метою ведення бухгалтерського обліку

 

 

 

Придбаний або отриманий: - існує ймовірність одер-жання майбутніх економіч-них вигод, пов’язаних з його використанням та його вартість може бути достовірно визначена

Отриманий в результаті розробки:

-          підприємство має намір, технічну можливість та ресурси для доведення ак-тиву до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;

-          підприємство має мож-ливість отримання майбут-ніх економічних вигод від реалізації або використан-ня активу;

-          підприємство має інфор-мацію для достовірного визначення витрат, пов’я-заних з розробкою активу

 

Права користування природними ресурсами: надрами та іншими ресурсами природного середови-ща; геологічною та іншою інфор-мацією про природне середовище тощо;

Права користування майном: зе-мельною ділянкою, будівлею; право на оренду приміщень тощо; Права на знаки для товарів і послуг: товарні знаки; торгові марки; фірмові назви тощо; Права на об’єкти промислової власності: на винаходи; на ко-рисні моделі; на промислові зраз-ки; на сорт рослин; на породи тварин; на ноу-хау; на захист від недобросовісної конкуренції тощо; Авторські і суміжні з ними права: на літературні і музичі твори; на програми для ЕОМ; на бази даних тощо;

Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи; Інші нематеріальні активи -права на провадження діяльності; права на використання економ-мічних та інших привілеїв тощо

 

Рис. 6.10. Критерії визнання та класифікація нематеріальних активів відповідно до П(С)БО 12 «Нематеріальні активи»

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Для відображення в обліку інформації про нематеріальні активи необхідно звернути увагу на види оцінок, які наведені на рис. 6.11.

Види оцінок нематеріальних активів

^      Первісна вартість - історична (фактична)      собівартість

нематеріальних   активів   у   сумі   грошових       коштів   або

справедливої   вартості   активів,   сплачених      (переданих)

витрачених для їх придбання (створення)

^      Залишкова -  первісна вартість за вирахуванням нако-~    пиченої амортизації нематеріальних активів

Справедлива вартість - сума, за якою може бути здій-снений обмін активу або оплата зобов’язання в результаті операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами

Переоцінена вартість - вартість нематеріальних активів після їх переоцінки

Ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (лік-відації) нематеріального активу після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних із продажем (ліквідацією)

Рис. 6.11. Види оцінок нематеріальних активів

Тема 6. Облік необоротних активів

Для документального оформлення операцій з руху об’єктів пра-ва інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів зат-верджені документи , перелік яких містить рис. 6.12.

Документальне оформлення операцій об’єктів права

інтелектуальної власності у складі нематеріальних

активів

«Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» (ф. № НА-1) - для оформлення операцій із введення в господарський оборот і використання придбаних (ство-рених) об’єктів права інтелектуальної власності

«Інвентарна картка об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» (ф. № НА-2) - для аналі-тичного обліку групи однотипних за призначенням та умовами використання об’єктів, що надійшли в одному календарному місяці та одній відповідальній за їх вико-ристання особі

«Акт вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» (ф. № НА-3) -для оформлення вибуття об’єктів при їх списанні (ліквідації)

«Інвентарний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» (ф. № НА-4) - для оформ-лення даних інвентаризації окремо за кожним місцем знаходження об’єктів та за кожною відповідальною за використання об’єкта особою

Рис. 6.12. Документальне оформлення операцій об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Для відображення в обліку операцій щодо руху нематеріальних активів доцільно запам’ятати характеристику рахунка 12 «Немате-ріальні активи», наведену на рис. 6.13.

Рахунок 12 «Нематеріальні активи»

 

Призначення

рахунка:

для обліку та

узагальнення

інформації про

наявність та рух

нематеріальних

активів

 

±

За дебетом рахунка   За кредитом рахунка

Придбання або

отримання у

результаті розробки

нематеріальних

активів, які

обліковуються за

первісною вартістю,

та сума дооцінки

таких активів Вибуття внаслідок

продажу, безоплатної

передачі або

неможливості

отримання

підприємством надалі

економічних вигод від

його використання та

сума уцінки нематеріальних активів

 

Y

Субрахунки:

121      «Права користування природними ресурсами» - для ведення обліку наявності об’єктів права користування ресурсами природного середовища (права користування надрами, іншими ресурсами природ-ного середовища тощо);

122      «Права користування майном» - для ведення обліку наявності прав користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

123      «Права на комерційні позначення» - для ведення обліку наявності прав на комерційні позначення (права на торговельні марки), комер-ційні (фірмові) найменування тощо;

124      «Права на об’єкти промислової власності» - для ведення обліку наявності прав на об’єкти промислової власності (права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу -хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);

125      «Авторське право та суміжні з ним права» - для ведення обліку наявності авторського та суміжного з ним права (права на літературні та музична твори, програми для ЕОМ тощо);

127 «Інші нематеріальні активи» - для ведення обліку інших нема-теріальних активів, якими володіє підприємство ( права на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо)

Рис. 6.13. Призначення та побудова рахунка 12 «Нематеріальні активи»

Тема 6. Облік необоротних активів

Протягом строку корисного використання нематеріальних ак-тивів здійснюється нарахування їх амортизації. Доцільно вивчити умови та особливості обліку нарахування амортизації нематеріаль-них активів (рис. 6.14).

Умови та облік нарахування амортизації нематеріальних активів

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку їх корис-ного використання, який не повинен перевищувати 20 років і встановлюється підприємством самостійно

Методи нарахування амортизації:

-          прямолінійний;

-          зменшення залишкової вартості;

-          прискореного зменшення залишкової вартості;

-          кумулятивний;

-          виробничий

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для використання, і припиняється, починаючи з місяця, наступного за місцем вибуття нематеріального активу

Термін корисного використання та метод амортизації немате-ріальних активів переглядаються в кінці звітного періоду, якщо в наступному періоді очікуються зміни строку корисного вико-ристання або зміни умов отримання економічних вигод

Нарахування амортизації оформляють «Відомістю обліку нема-теріальних активів та нарахованої амортизації (зносу)» ф. № ВНА1 та відображають збільшенням витрат звітного періоду і накопи-ченої амортизації:

ДТ 23, 91, 92, 93, 94   Кт 133

або

Дт 833            Кт 133

Дт 23, 91, 92, 93, 94    Кт 833

або

Дт 833            Кт 133

Дт 23, 79        Кт 833

Рис. 6.14. Умови та облік нарахування амортизації нематеріальних активів

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

6.1.6. Розкриття інформації у фінансовій звітності

Для користувачів даних обліку необоротних активів важливим є знання щодо розкриття інформації про необоротні активи у фі-нансовій звітності (таблиця 6.2)

Таблиця 6.2

Розкриття інформації за рахунками: 10 «Основні засоби»,

11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні

активи» і субрахунками: 131 «Знос основних засобів»,

132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»,

133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

 

Код та назва рахунка            Форма фінансової звітності

 

            Назва форми  Назва рядка    Код рядка

10 «Основні засоби» Баланс            Основні засоби: Первіс-на вартість            031

 

            Звіт про власний капітал     Дооцінка основних за-собів            060

 

           

            Уцінка основних засо-бів    070

 

            Примітки до

річної фінансової

звітності         Земельні ділянки       100

 

           

            Капітальні витрати на поліпшення земель            110

 

           

            Будинки, споруди та пе-редавальні пристрої       120

 

           

            Машини та обладнання       130

 

           

            Транспортні засоби  140

 

           

            Інструменти,   прилади, інвентар (меблі)  150

 

           

            Робоча   і   продуктивна худоба      160

 

           

            Багаторічні насадження       170

 

           

            Інші основні засоби  180

131 «Знос основних за-собів»         Баланс            Основні засоби:       

 

           

            знос    032

 

            Примітки до

річної фінансової

звітності         Графи 4, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 19       100-180

Тема 6. Облік необоротних активів

Продовження таблиці 6.2

 

Код та назва рахунка            Форма фінансової звітності

 

            Назва форми  Назва рядка    Код рядка

11 «Інші необоротні матеріальні

активи»          Баланс            Основні засоби: первіс-на вартість            031

 

            Звіт про влас-ний капітал    Дооцінка основних за-собів            060

 

                        Уцінка основних засобів      070

 

            Примітки до річної фінансо-вої звітності   Бібліотечні фонди Малоцінні необоротні матеріальні активи            190 200

 

           

            Тимчасові (нетитульні) споруди     210

 

           

            Природні ресурси     220

 

           

            Інвентарна тара        230

 

           

            Предмети прокату    240

 

           

            Інші необоротні матері-альні активи          250

132 «Знос інших нео-боротних матеріальних активів»    Баланс            Основні засоби: Знос           032

 

            Примітки до річної фінансо-вої звітност і  Графи 4, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 19       190-260

12 «Нематері-альні активи» Баланс            Нематеріальні активи: первісна вартість    Oil

 

            Звіт про власний капітал     Дооцінка нематеріаль-них активів Уцінка нематеріальних активів       100 110

 

            Примітки до

річної фінансової

звітності         Права користування природними ресурсами       010

 

           

            Права користування майном          020

 

           

            Права на комерційні по-значення  030

 

           

            Права на об’єкти про-мислової власності 040

 

           

            Авторське право та суміжні з ним права   050

 

           

            Інші нематеріальні активи   070

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Продовження таблиці 6.2

 

133 «Накопи-чена аморти-зація нема-теріальних активів»         Баланс            Нематеріальні активи:          032

 

           

            Накопичена амортиза-ція    012

 

            Примітки до річної фінансової Графи 4, 7, 9, 10, 13, 15 звітності           010-070

Вивчення теми має забезпечити студентів знаннями, які необ-хідні для отримання інформації про стан і структуру основних засо-бів, які використовують в діяльності; про строк їх корисного вико-ристання; про первісну вартість та суму зносу всіх основних засобів і окремих об’єктів; про витрати від проведення ремонтних робіт та втрати від зменшення корисності об’єктів; про переоцінку об’єктів та її наслідки; про результати від реалізації, ліквідації основних засобів, а також від орендних операцій. Дані обліку необхідні для аналізу технічного стану основних засобів, ступеня забезпеченості підприємства основними засобами та їх використання з метою роз-рахунку показників ефективності використання основних засобів та прийняття відповідних тактичних і стратегічних управлінських рішень.

Дані обліку інших необоротних матеріальних активів забезпечу-ють користувачів інформацією про наявність та рух активів, про їх первісну вартість і суму нарахованого зносу, що надає можливість здійснювати аналіз руху, технічного стану, забезпеченості та вико-ристання інших необоротних матеріальних активів з метою визна-чення напрямів їх ефективного використання.

Побудова обліку нематеріальних активів повинна забезпечи-ти інформаційні потреби користувачів про наявність та рух не-матеріальних активів, про складники первісної вартості, створені власними силами (прямі витрати на оплату праці, прямі матеріаль-ні витрати, інші витрати, пов’язані зі створенням), та придбаних і отриманих матеріальних активів, про строк їх корисного викорис-тання та суму накопиченої амортизації, про доцільність та наслід-ки проведення переоцінки нематеріальних активів і визначення їх корисності. Дані обліку використовують для аналізу стану, руху та використання нематеріальних активів з метою прийняття рішень щодо доцільності поповнення складу нематеріальних активів та ви-значення результатів від ефективного їх використання.

Тема 6. Облік необоротних активів