Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Від авторів      8

Вступ  9

Навчальна програма             11

Тематичний план дисципліни «Бухгалтерський облік»    14

МОДУЛЬ І. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ .... 16

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет

і метод             16

1.1.      Методичні поради до вивчення теми         16

1.1.1.   Загальні поняття про облік та його роль у системі управління ...17

1.1.2.   Види господарського та бухгалтерського обліку    18

1.1.3.   Функції бухгалтерського обліку та вимірники, що в ньому використовуються             21

1.1.4.   Об’єкти і предмет бухгалтерського обліку              22

1.1.5.   Метод бухгалтерського обліку та його елементи  26

1.2.      Плани практичних занять    28

1.3.      Питання для самостійного вивчення          30

1.4.      Тематика індивідуальних завдань    33

1.5.      Термінологічний словник     34

Тема 2. Бухгалтерський баланс        40

2.1.      Методичні поради до вивчення теми         40

2.1.1.   Поняття балансу, його значення та використання в управлінні ...40

2.1.2.   Побудова балансу      43

2.1.3.   Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями              50

2.2.      Плани практичних занять    59

2.3.      Питання для самостійного вивчення          61

2.4.      Термінологічний словник     65

Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис         69

3.1. Методичні поради до вивчення теми             69

3.1.1.   Поняття про рахунки, їх побудова  70

3.1.2.   Активні та пасивні рахунки, порядок запису на них        71

3.1.3.   Рахунки синтетичного і аналітичного обліку         84

3.1.4.   Класифікація рахунків бухгалтерського обліку       86

3.1.5.   План рахунків бухгалтерського обліку         86

3.1.6.   Подвійний запис та кореспонденція рахунків       92

3.1.7.   Прості та складні бухгалтерські проводки, суть і значення

подвійного запису     98

Зміст

3.1.8.   Взаємозв’язок між рахунками і балансом, узагальнення даних

поточного обліку       100

3.1.9.   Методологічні основи обліку кругообігу об’єктів бухгалтерського

обліку  113

3.2.      Плани практичних занять    121

3.3.      Питання для самостійного вивчення          124

3.4.      Тематика індивідуальних завдань    125

3.5.      Термінологічний словник     126

Тема 4. Оцінювання та калькуляція            135

4.1.      Методичні поради до вивчення теми         135

4.1.1.   Суть і значення оцінки у бухгалтерському обліку              135

4.1.2.   Види оцінки та види вартості, принципи оцінки об’єктів обліку           137

4.1.3.   Поняття про калькулювання та собівартість, види витрат і види собівартості             138

4.1.4.   Методи калькулювання та види калькуляцій         142

4.2.      Питання для самопідготовки і самоконтролю       144

4.3.      Тематика індивідуальних завдань    146

4.4.      Термінологічний словник     147

Тема 5. Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерсько-

го обліку          151

5.1.      Методичні поради до вивчення теми         151

5.1.1.   Документація, її суть і значення, вимоги до змісту та оформлення документів             152

5.1.2.   Класифікація бухгалтерських документів та організація документообігу            155

5.1.3.   Інвентаризація, її значення, види та порядок проведення ..156

5.1.4.   Регістри бухгалтерського обліку, техніка облікової реєстрації ...159

5.1.5.   Форми бухгалтерського обліку, характеристика облікового циклу підприємства         164

5.1.6.   Способи виправлення помилок у бухгалтерському обліку ...169

5.1.7.   Облікова політика підприємства     170

5.2.      Питання для самопідготовки і самоконтролю       171

5.3.      Тематика індивідуальних завдань    172

5.4.      Термінологічний словник     173

Контрольна робота за модулем 1    179

МОДУЛЬ ІІ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК АКТИВІВ, ВЛАСНОГО

КАПІТАЛУ І ЗОБОВ’ЯЗАНЬ          183

Тема 6. Облік необоротних активів             183

6.1.      Методичні поради до вивчення теми         183

6.1.1.   Класифікація, критерії визнання та оцінка основних засобів ...183

6.1.2.   Документування та облік руху основних засобів  187

6.1.3.   Порядок нарахування та облік амортизації основних засобів ...189

6.1.4.   Поняття та облік інших необоротних матеріальних активів ...192

6.1.5.   Поняття та облік нематеріальних активів  195

6.1.6.   Розкриття інформації у фінансовій звітності           200

6.2.      Плани практичних занять    203

6.3.      Термінологічний словник     208

Тема 7. Облік запасів             211

7.1.      Методичні поради до вивчення теми. .      211

7.1.1.Поняття, класифікація та оцінка запасів         211

7.1.2.   Документування та облік руху виробничих запасів          218

7.1.3.   Порядок формування виробничої собівартості та облік готової продукції         221

7.1.4.   Документування та облік руху товарів        228

7.1.5.   Узагальнення інформації у фінансовій звітності     231

7.2.      План практичного заняття  232

7.3.      Термінологічний словник     238

Тема 8. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості      239

8.1.      Методичні поради до вивчення теми         239

8.1.1.   Документування та облік касових операцій           239

8.1.2.   Документування та облік коштів на рахунках у банках та інших грошових коштів        242

8.1.3.   Класифікація та оцінка поточної дебіторської заборгованості ...248

8.1.4.   Облік поточної дебіторської заборгованості           250

8.1.5.   Узагальнення інформації у фінансовій звітності     255

8.2.      План практичного заняття  256

8.3.      Термінологічний словник     263

Тема 9. Облік фінансових інвестицій          265

9.1.      Методичні поради до вивчення теми. .      265

9.1.1.Класифікація та оцінка фінансових інвестицій         265

9.1.2.   Облік фінансових інвестицій            270

9.1.3.   Розкриття інформації у фінансовій звітності           272

9.2.      Термінологічний словник     274

Тема 10. Облік власного капіталу    275

10.1.Методичні поради до вивчення теми            275

10.1.1. Поняття та складники власного капіталу  275

10.1.2. Порядок формування та облік статутного капіталу           277

10.1.3. Облік пайового, додаткового та резервного капіталу       283

10.1.4. Розкриття інформації у фінансовій звітності           288

10.2.    План практичного заняття  289

10.3.    Термінологічний словник     292

Тема 11. Облік зобов’язань  293

11.1.    Методичні поради до вивчення теми         293

11.1.1. Поняття зобов’язань та їх класифікація       293

11.1.2. Облік довгострокових зобов’язань              295

11.1.3.Поняття та класифікація поточних зобов’язань      301

11.1.4. Облік поточних зобов’язань            302

11.1.5. Облік забезпечень      306

11.2.    План практичного заняття  310

11.3.    Термінологічний словник     314

Тема 12. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу ...315

12.1.    Методичні поради до вивчення теми         315

12.1.1. Поняття та структура заробітної плати       315

12.1.2. Облік поточних зобов’язань за розрахунками з оплати праці ..316

12.1.3. Облік поточних зобов’язань за розрахунками зі страхування ..319

12.2.    Плани практичних занять    322

12.3.    Термінологічний словник     326

Контрольна робота за модулем ІІ    327

МОДУЛЬ  ІІІ.  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ  ОБЛІК  ВИТРАТ,  ДОХОДІВ,

ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ....334

Тема 13. Облік витрат діяльності     334

13.1.Методичні поради до вивчення теми            334

13.1.1. Поняття та класифікація витрат       334

13.1.2. Облік витрат операційної діяльності           337

13.1.3. Облік витрат фінансової та інвестиційної діяльності        342

13.1.4. Розкриття інформації у фінансовій звітності           346

13.2.    План практичного заняття  347

13.3.    Термінологічний словник     351

Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів    352

14.1.Методичні поради до вивчення теми            352

14.1.1. Критерії визнання та класифікація доходів             352

14.1.2. Облік доходів діяльності підприємства       355

14.1.3. Облік фінансових результатів           357

14.2.План практичного заняття       360

14.3. Термінологічний словник       364

Тема 15. Фінансова звітність            366

15.1.Методологічні поради до вивчення теми      366

15.1.1. Поняття та мета фінансової звітності          366

15.1.2. Склад, форми та порядок подання фінансової звітності ...367

15.1.3. Побудова та порядок складання форм фінансової звітності .369

15.2.    Плани практичних занять    374

15.3.    Термінологічний словник     379

Контрольна робота за модулем ІІІ              380

Карта самостійної роботи студента з дисципліни «Бухгалтерський облік» .385

Порядок і критерії оцінювання знань студентів. Оцінка навчальних

модулів у балах          386

Приклади екзаменаційних білетів з дисципліни    391

Інформаційні джерела           393