Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

За загальною редакцією кандидата економічних наук, професора Вериги Ю.А.

Навчально-методичний посібник для самостійного

вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою

організації навчального процесу для студентів спеціальностей:

6.050102 «Економічна кібернетика», 6.050103 «Міжнародна економіка»,

6.050104 «Фінанси», 6.050105 «Банківська справа»,

6.050107 «Економіка підприємства»

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2008ББК 65.052я73

Б 94 УДК 657(075.8)

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1.4/18-Г-420 від 14.02.2008 р.)

Рецензенти:

Кіндрацька Л.М. — доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедри обліку в кредитних і бюд жетних установах та економічного аналізу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;

Єрмолаєва М.В. — кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку Полтавської дер жав ної аграрної академії.

Автори працівники кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського універ ситету споживчої кооперації України:

Верига Ю.А. — кандидат економічних наук, професор; Виноградова М.О. — кандидат економічних наук, доцент; Гладких Т.В. — доцент; Гусакова О.С. — доцент; Пшенична А.Ж. — доцент.

Б 94 Бухгалтерський облік: Навч. пос. / за заг. ред. Вериги Ю.А. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 396 с.

ISBN 978-966-364-708-1

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи бухгалтерського обліку та методика обліку основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових та поточних фінансових інвестицій, запасів, дебіторської заборгованості, грошових коштів, власного капіталу, довгострокових та поточних зобов’язань, витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємства, а також питання основ побудови змісту та методики складання фінансової звітності на діючих законодавчих та нормативно-правових актів.

Посібник призначено для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу студентами вищих навчальних закладів. Він може бути корисним також слухачам курсів підвищення кваліфікації, учням коледжів та технікумів, бухгалтерам, фінансистам, економістам, менеджерам, а також усім, хто цікавиться загальною методикою бухгалтерського обліку на підприємстві.

ББК 65.052я73 УДК 657(075.8)

ISBN 978-966-364-708-1     © Верига Ю.А., Виноградова М.О., Гладких Т.В.,

Гусакова О.С., Пшенична А.Ж., 2008 © Центр учбової літератури, 2008