Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.4. Термінологічний словник : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

2.4. Термінологічний словник


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Баланс — походження від латинських слів: bis — двічі та lanx — чашка терезів; дослівно bilanx означає рівняння, яке характеризу-ється двома чашами терезів, що знаходяться в рівновазі.

Бухгалтерський баланс — це елемент методу бухгалтерського обліку, який є способом економічного групування та узагальненого відображення активів підприємства і джерел їх утворення у вартіс-ному вираженні на певну дату, який графічно являє собою двосто-ронню таблицю: ліва частина — актив, права — пасив.

Бухгалтерський баланс згідно з П(С)БО 1 — це звіт про фінан-совий стан підприємства, що відображає на певну дату його активи, власний капітал і зобов’язання.

Основне правило балансу — це рівняння суми всіх активів та суми всіх пасивів підприємства (валюти балансу) на певну дату.

Актив (від латинського aktivus — діяльний, діючий) — це ліва сторона балансу, в якій перераховані залишки господарських засо-бів (майна) підприємства, які згруповані за складом і розміщенням (функціональною роллю в господарстві та ступенем ліквідності) на певну дату.

Модуль I. Основи теорії бухгалтерського обліку

Пасив (від латинського passivus — недіяльний пасивний) — це права сторона балансу, яка містить перелік залишків джерел утво-рення (формування) активів — капітал і зобов’язання, які згрупова-ні за ознаками їхньої належності (власності) на певну дату.

Валюта балансу — це загальний підсумок балансу, тобто сума всіх активів (рядок 280) або сума всіх пасивів (рядок 640).

Вступний баланс — це баланс, який складається при створенні підприємства.

Поточний баланс — це баланс, який складається щомісяця на кінець останнього дня у місяці.

Розподільний баланс — це баланс, який складається при реор-ганізації підприємства.

Ліквідаційний баланс — це баланс, який складається при лікві-дації підприємства.

Активи — це ресурси, контрольовані підприємством, що вини-кли у результаті минулих подій та використання яких, як очіку-ється, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому. Активи за строком використання поділяються на необоротні і обо-ротні.

Економічна вигода — це потенційна можливість отримання гро-шових коштів від використання активів (продаж, здача в оренду, інвестиції, бартерні операції тощо).

Пасиви — це капітал (власний капітал) та зобов’язання.

Капітал (власний капітал) — це частина активів підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

Зобов’язання — це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очіку-ється, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Стаття — це елемент фінансового звіту, який відповідає критері-ям, установленим Положенням (стандартом) 1.

Стаття балансу — це складова частина балансу (рядок), що ха-рактеризує групу економічно однорідних господарських засобів (активів) або джерел їх утворення (пасивів), згрупованих на одно-му синтетичному рахунку або групі однорідних синтетичних ра-хунків.

Код статті балансу — це цифрове позначення (шифр) статті ба-лансу, що має 3-значний вираз від 010 по 640.

Тема 2. Бухгалтерський баланс

Розділи балансу — це економічно однорідні групи господарських засобів (активів) та джерел їх утворення (пасивів), які об’єднуються в статті бухгалтерського балансу.

Необоротні активи — це активи, строк використання яких пе-ревищує 12 місяців, або один операційний цикл та які переносять свою вартість на собівартість виготовленої продукції (проданих то-варів, виконаних робіт, наданих послуг) частинами шляхом нараху-вання амортизації (зносу) — будівлі, споруди, транспортні засоби, офісне обладнання, оргтехніка, гудвіл тощо.

Оборотні активи — це активи, строк використання яких менше 12 місяців або один операційний цикл, та які переносять свою вар-тість на собівартість виготовленої продукції (проданих товарів, ви-конаних робіт, наданих послуг) повністю за визначений вище пері-од (тобто споживаються повністю) — сировина і матеріали, паливо, запасні частини, готова продукція, товари, грошові кошти, коротко-строкова дебіторська заборгованість тощо.

Витрати майбутніх періодів — це витрати, які мали місце у звіт-ному або попередніх звітних періодах, але належать до наступних звітних періодів — сплачені авансом орендні платежі; здійснена пе-редплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.

Власний капітал — це частина активів підприємства, що зали-шається після вирахування його зобов’язань.

Забезпечення майбутніх витрат і платежів — це наявність у підприємства забезпечення для покриття передбачуваних у май-бутньому витрат і платежів (на пенсійне забезпечення, на оплату відпусток працівникам тощо).

Довгострокові зобов’язання — це зобов’язання, строк погашен-ня (повернення) яких перевищує 12 місяців або один операційний цикл, — більшість кредитів банків.

Поточні зобов’язання (короткострокові) — це зобов’язання, строк погашення (повернення) яких менше 12 місяців, або одного операційного циклу, зобов’язання за податками, заробітною пла-тою, перед кредиторами (постачальниками) тощо.

Доходи майбутніх періодів — це доходи, одержані підприєм-ством протягом звітного періоду або попередніх періодів, але які на-лежать до наступних періодів — одержані авансові орендні платежі, одаржана передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.

Модуль I. Основи теорії бухгалтерського обліку

Баланс-нетто — це один з принципів бухгалтерського балансу, за яким з балансом-брутто робляться певні коригування:

—        основні засоби, нематеріальні та біологічні активи включають-ся до підсумку балансу за залишковою вартістю — первісна мінус знос (амортизація);

—        дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги — за вирахуванням резерву сумнівних боргів;

—        виробничі запаси та товари — за вирахуванням нестач, уцінок, знижок, націнок;

—        власний капітал — за вирахуванням неоплаченого та вилуче-ного капіталу й непокритих збитків.

Операційний цикл — це проміжок часу від придбання запасів для здійснення звичайної діяльності до одержання коштів від реа-лізації виробленої з них продукції (проданих товарів).

Господарська операція — це факт підприємницької та іншої ді-яльності (дія або подія), що впливає на стан та викликає зміни в структурі активів (майна), капіталу, зобов’язань і фінансових ре-зультатів.

Перший тип змін в балансі під впливом господарських опе-рацій — це активний тип змін, внаслідок яких одна стаття активу збільшується, інша стаття активу зменшується на одну й ту ж саму суму, валюта балансу незмінна, рівновага активу і пасиву балансу відбувається.

Другий тип змін в балансі під впливом господарських опера-цій — це пасивний тип змін, внаслідок яких одна стаття пасиву збільшується, інша стаття пасиву зменшується на одну й ту ж саму суму, валюта балансу незмінна, рівновага активу і пасиву балансу відбувається.

Третій тип змін в балансі під впливом господарських опера-цій — це активно-пасивний тип змін у бік збільшення, внаслідок яких одна стаття в активі та одна стаття в пасиві балансу збільшу-ються на одну й ту ж саму суму, валюта балансу збільшується на цю ж суму, рівновага активу і пасиву балансу відбувається.

Четвертий тип змін в балансі під впливом господарських опе-рацій — це активно-пасивний тип змін у бік зменшення, внаслідок яких одна стаття в активі та одна стаття в пасиві балансу зменшу-ються на одну й ту ж саму суму, валюта балансу зменшується на цю ж суму, рівновага активу і пасиву балансу відбувається.