Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.2. Плани практичних занять Тема практичного заняття 1. Побудова бухгалтерського балансу : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

2.2. Плани практичних занять Тема практичного заняття 1. Побудова бухгалтерського балансу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Питання для вивчення і обговорення

1.         Поняття балансу, його значення та використання в управлінні.

2.         Побудова балансу. Актив і пасив.

3.         Склад засобів і джерел підприємства, їх характеристика.

4.         Статті балансу, їх оцінка і групування.

Мета практичного заняття — побудова бухгалтерського ба-лансу з відображенням господарських засобів та їх джерел згідно класифікації. Складання бухгалтерського балансу, підрахунок сум кожного розділу та визначення загальної суми валюти балансу. За-своєння економічного змісту статей бухгалтерського балансу, пра-вила їх оцінки, групування у розділи.

Тема практичного заняття 2. Зміни в балансі, зумовлені госпо-дарськими операціями

Питання для вивчення і обговорення

1.         Які зміни відбуваються в балансі зумовлені господарськими операціями?

2.         Які господарські операції впливають на валюту балансу?

3.         Що собою являє балансовий метод відображення та узагаль-нення інформації, яка його суть і значення?

Мета практичного заняття — визначення змін, які мали місце у звітному періоді на підставі складеного бухгалтерського балансу. Вивчення типів змін в бухгалтерському балансі під впливом госпо-дарських операцій.

Навчальний матеріал до практичного заняття 1

Завдання 3. За даними завдань 1 і 2, визначити до якої статті ба-лансу відносяться конкретні види майна підприємства і джерела їх утворення, скласти баланс підприємства на кінець лютого поточно-го року, підрахувавши суми за розділами активу та пасиву балансу.

Модуль I. Основи теорії бухгалтерського обліку

 

Домашнє завдання

Визначити загальну суму валюти балансу. Порівняти дані валю-ти балансу по активу та пасиву.

Навчальний матеріал до практичного заняття 2

Завдання 4. За даними господарських операцій, наведених в таблиці 2.10, відобразити зміни в бухгалтерському балансі який складено по завданню 3. Баланс підприємства скласти в таблиці на-ступної форми:

Таблиця 2.9

Умова завдання Баланс на 01.02.200__ року

                        На

01.02 __ р,

сума ,

грн      Зміни (типи змін в балансі) +, –     

Розділ розділу,

стаття

балансу         

            І           ІІ         ІІІ        IV        Разом  28.02.___ р,

сума,

грн

12        3          4          5          6          7          8          9

Таблиця 2.10 Господарські операції за лютий 200 __року

 

№ з/п  Зміст господарських операцій         Сума, грн

1          Одержано в касу з поточного рахунка для видачі заробіт-ної плати та під звіт           16000

2          Перераховано з поточного рахунка платежі:

—        до бюджету

—        до Пенсійного фонду            1800 7240

3          Видано під звіт Коваленко М.В.     3700

5          Здано авансовий звіт Коваленко М.В. на закуплену си-ровину            3400

6          Видано заробітну плату працівникам підприємства        10200

7          Повернено на поточний рахунок суму невиплаченої за-робітної плати           2100

8          Відпущено зі складу у виробництво сировину     4200

9          Одержано від різних постачальників сировину   7200

Тема 2. Бухгалтерський баланс

Продовження табл. 2.10

 

12        Перераховано з поточного рахунка заборгованість поста-чальнику за сировину       7200

16        Списано паливо у виробництво    300

17        Одержано паливо від постачальників       2400

20        Нараховано амортизацію (знос):

а)         основних засобів

б)         нематеріальних активів        950 200

23        Від хлібозаводу надійшли товари   48000

25        Засновником внесено суму для погашення заборгованос-ті до статутного капіталу   20000

26        Перераховано з поточного рахунка податки до бюджету           9400

Домашнє завдання

Визначити типи змін і скласти бухгалтерський баланс на кінець лютого поточного року.