2.1. Методичні поради до вивчення теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Перелік питань

2.1.1.   Поняття балансу, його значення та використання в управ-лінні.

2.1.2.   Побудова балансу.

2.1.3.   Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями.

2.1.1. Поняття балансу, його значення та використання

в управлінні

З цієї теми починається розгляд елементів методу бухгалтер-ського обліку.

Спочатку всебічно розглянемо бухгалтерський баланс. Це один із елементів методу бухгалтерського обліку, який використовуєть-ся для узагальнення інформації про діяльність підприємства.

Пригадаємо, що таке баланс як елемент методу?

Тема 2. Бухгалтерський баланс

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні ви-моги до фінансової звітності» дає більш конкретне визначення бух-галтерського балансу.

За однією з версій термін «баланс» з’явився ще у 15 сторіччі у звіті банку Медичі.

Фундатор бухгалтерського обліку Лука Пачолі в своїй праці «Трактат про рахунки і записи» під балансом розумів складений у довжину аркуш паперу, на якому перелічені ліворуч всі боржники і кошти, а праворуч — усі кредитори [16].

У сучасному бухгалтерському обліку термін «баланс» означає два поняття, які раніше вже визначено: перше — як елемент методу бухгалтерського обліку, друге — як форма фінансової звітності.

Мета балансу — дати узагальнену характеристику про госпо-дарські засоби та джерела їх формування на певний момент. Така інформація необхідна для прийняття управлінських рішень. Це по-яснюється тим, що баланс є моделлю, за допомогою якої в інтересах користувачів подається інформація про фінансовий стан підприєм-ства на певну дату.

Бухгалтерський баланс відображає співвідношення між еконо-мічними ресурсами підприємства та вимогами до них. Баланс подає інформацію про стан активів і пасивів у певний момент часу. Звіт-ний баланс, що публікується, звичайно складається на кінець фі-нансового року, хоча він може бути підготовлений на будь-яку іншу дату, наприклад, на дату припинення діяльності підприємства.

Баланс показує, скільки підприємство заборгувало постачаль-никам і скільки йому винні клієнти.

За даними балансу можна розрахувати:

—        скільки капіталу використовується в бізнесі (яка вартість біз-несу);

—        яка ліквідність бізнесу (як швидко запаси, основні засоби та інші активи можуть бути перетворені на грошові кошти);

—        наскільки платоспроможний бізнес (яка ймовірність того, що бізнес може збанкротувати);

—        як фінансується бізнес (звідки засоби надходять і скільки з них складають залучені кошти) тощо.

Ви використовуєте слово «баланс» у повсякденному житті. Це, як правило, означає рівновагу чогось з чимось. Це і є основним прави-лом балансу, в тому числі й бухгалтерського — рівновага (рівняння)

Модуль I. Основи теорії бухгалтерського обліку

лівої і правої частин, яке повинно зберігатися після будь-яких змін усередині балансу.

Які це можуть бути зміни? На підставі чого вони виникають?

Уявіть собі, що підприємство працює, господарські засоби (май-но) і джерела їх формування проходять через усі господарські про-цеси — від постачання до реалізації (операційний цикл) і на певну дату є певний фінансовий результат діяльності.

Який він може бути? Прибуток чи збиток.

Крім того, у зв’язку з тим, що підприємство працювало, за пев-ний період змінилося як саме майно, так і джерела його формуван-ня, інакше кажучи, змінилися залишки по них. Так, припустимо, що частину майна було продано, частина його використана у виробни-цтві, із заборгованістю перед постачальником за майно ми розраху-валися, але для цього було взято кредит у банку тощо.

Уявімо, що на сьогоднішній ранок у Вас було три яблука, з’їли за день тільки одне, але ввечері купили ще чотири, потім трьома при-гостили подругу, а одне виявилося червивим і Ви його викинули. Біль-ше у той день їсти яблук вам не хотілося. То скільки яблук у вас за-лишиться на завтрашній ранок? — Два.

А тепер пригадаємо визначення бухгалтерського балансу:

Це спосіб економічного групування та узагальненого відобра-ження у грошовому вимірнику наявних господарських засобів і джерел їх утворення (формування) на певну дату.

Відносно прикладу з яблуками ,що буде відображено у балансі:

—        на ранок поточного дня? — Три яблука.

—        на кінець цього дня (ранок наступного)? — Два яблука.

Але, зауважте — для відображення саме у бухгалтерському ба-лансі кількість яблук обов’язково повинна бути переведена у грошо-вий (вартісний) вимірник — тобто кількість необхідно помножити на ціну одиниці.

А тепер розглянемо визначення бухгалтерського балансу по окремих поняттях, починаючи з кінця.

—        «Певна дата» — початок і кінець певного періоду, за який складається баланс.

—        «Джерела утворення господарських засобів» — класифікація об’єктів обліку.

—        «Господарські засоби» — класифікація об’єктів обліку.

—        «Наявні» — залишки за об’єктами обліку.

Тема 2. Бухгалтерський баланс

— «Грошовий вимірник» — відображення об’єктів обліку у вар-тісній оцінці у певній грошовій одиниці.

Всі вищеозначені поняття вже висвітлювалися у першій темі або на початку цієї теми.

А «узагальнене відображення» та «економічне групування» буде розглянуто у наступному питанні, так як саме від них залежить по-будова балансу.

2.1.2. Побудова балансу

Основою «економічного групування», яке впливає на побудову бухгалтерського балансу є двохстороння таблиця, ліва частина якої називається Актив, а права — Пасив.

Загальний підсумок балансу називається валютою балансу (не плутати з грошовим вимірником, у якому в баланс заноситься ін-формація у певній валюті — гривні, долари, євро тощо!).

Сума активів (Актив) обов’язково дорівнює сумі пасивів (Па-сив) (пригадайте основне правило балансу), то число буде одне і од-накове, і бухгалтеру достатньо сказати — «валюта балансу — 406,5 тисяч гривень», і людині, що розуміється у бухгалтерському обліку, зрозуміло — загальний підсумок Активу — 406,5 тис. грн, і загаль-ний підсумок Пасиву — 406,5 тис. грн (табл. 2.1).

Таблиця 2.1 БАЛАНС

ТОВ «Мрія» на 31.12.200 __ р.

 

Актив (статті)            Сума, грн       Пасив (статті)            Сума, грн

Основні засоби         270000            Статутний капітал    200000

Виробничі запаси     46000  Прибуток       4500

Заборгованість дебіторів      30500  Кредити банків довго-строкові       150000

Поточний рахунок    60000  Зобов’язання перед по-стачальниками     52000

Баланс            406500            Баланс            406500

Таким чином, за формою баланси бувають:

Модуль I. Основи теорії бухгалтерського обліку

—        горизонтальні (Активи розміщують поряд з Пасивами як у на-

веденому умовному прикладі балансу ТОВ «Мрія» й загалом

на підприємствах України, Росії та ін)

—        вертикальні (розташовують спочатку Актив, нижче — Па-

сив як у США, Великій Британії, але підсумки й при цьому

відображенні завжди рівні, валюта балансу — одна).

Крім вищеозначеного критерію баланси класифікують за періо-дом складання (рис. 2.1.1).

Актив балансу представляє господарські засоби (майно) під-приємства у вигляді конкретних елементів господарського обороту (пригадайте групування господарських засобів — готова продукція, товари, будівлі і споруди, машини і обладнання, засоби в розрахунках тощо).

Узагальнено статті активу балансу називають активами.

Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку передба-чено, що право власності не є істотним при визнанні активу в ба-лансі. Головним є те, що підприємство контролює економічні ви-годи, отримані від використання цього майна, та приймає ризики, пов’язані з активом.

Пасив балансу представляє джерела утворення (формування) господарських засобів, він визначає, хто і в якій формі брав участь у створенні майна підприємства (пригадайте, це — капітал — ста-тутний, пайовий, додатковий. резервний; прибуток; кредити банків;

 

 

 

горизонтальний

вертикальний

вступний

поточний

розподільчий

ліквідаційний

 

Рис. 2.1.1. Класифікація балансів

 

Тема 2. Бухгалтерський баланс

кредиторська заборгованість — перед постачальниками, перед пра-цівниками з оплати праці, перед бюджетом тощо).

Статті пасиву узагальнено називають пасивами, які в свою чер гу об’єднано у дві групи — капітал (власний капітал) та зобо-в’язання.

Таким чином, можливо вивести основне рівняння балансу:

Активи = Пасиви      або      А = П Активи = Капітал (власний капітал) + Зобов’язання, або

А = К (ВК) + З.

Цією формулою ми визначили перший відомий світовій прак-тиці фундаментальний принцип бухгалтерського обліку — двосто-ронність, що формується у вигляді рівняння і пов’язує між собою три поняття: активи, зобов’язання та капітал. Це рівняння — основа бухгалтерського обліку.

Його також можна подати у вигляді відображення кінцевого принципу по відношенню до капіталу:

Активи — Зобов’язання = Капітал (ВК)

або

А — З = К (ВК).

Можна зазначити, що в момент створення підприємства ця фор-мула має вигляд:

Активи = Капітал (власний капітал) або А = К (ВК),

так як на той час підприємство має за майно тільки внески власни-ків до статутного капіталу.

Згодом у процесі діяльності воно буде отримувати активи разом із збільшенням зобов’язань за них і у формулі з’явиться третя скла-дова:

А = К (ВК) + З.

Повернемось до конкретного складу активів і пасивів — ми «роз-груповували» кожен засіб або джерело формування згідно класифі-кацій об’єктів обліку більш конкретно, а у балансі виникають деколи

Модуль I. Основи теорії бухгалтерського обліку

узагальнення — наприклад, у складі засобів праці ми визначали окремо будівлі і споруди, машини і обладнання, транспортні засоби тощо, а у балансі це загалом основні засоби, а от предмети обігу — готова продукція і товари так окремо у балансі і відображаються — і таких прикладів можна навести багато (уважно розгляньте форму Балансу, який застосовується зараз в Україні).

Чому так трапляється? Тому що у бухгалтерському балансі Укра-їни майно (господарські засоби) та джерела їх утворення (форму-вання) відображаються у розрізі статей, перелік яких затверджу-ється законодавчо на рівні Держави. Цей перелік не є постійним, його може бути змінено через певний період часу, але теж тільки за-конодавчо. Однак, необхідно зазначити, що статті можуть групува-тись чи перегруповуватись, баланси різних країн за складом статей можуть суттєво відрізнятись, але загальний початковий розподіл на майно — Активи та джерела їх формування — Пасиви є незмінним та єдиним.

Форму бухгалтерського балансу в Україні розробляє і затвер-джує Міністерство Фінансів України за погодженням із Держав-ним комітетом статистики України. Нормативним документом, який визначає зміст і форму балансу та загальні вимоги до розкрит-тя його статей є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» [19].

Як вже було визначено, господарські засоби та джерела їх фор-мування у бухгалтерському балансі відображуються у розрізі ста-тей балансу.

Розглянемо структуру бухгалтерського балансу на умовному прикладі балансу підприємства «Мрія» (табл. 2.1)

Але такий бухгалтерський баланс як форма звітності згідно з П(С)БО 2 в Україні існувати не може.

В балансі статті групуються за розділами балансу — це і є «уза-гальнене відображення» з визначення бухгалтерського балансу.

У чинній на цей час формі бухгалтерського балансу України Актив вміщує 3 розділи:

I.          Необоротні активи

II.        Оборотні активи

III.       Витрати майбутніх періодів

Пасив вміщує 5 розділів:

І. Власний капітал

Тема 2. Бухгалтерський баланс

II.        Забезпечення наступних витрат і платежів

III.       Довгострокові зобов’язання

IV.       Поточні зобов’язання

V.        Доходи майбутніх періодів

Для підприємств, які діють на території України, ця форма ба-

лансу є обов’язковою і незмінною на теперішній час, незалежно від

форм власності підприємств (крім банків і бюджетних установ).

Ніякі нові статті чи перегрупування у цій формі звітності під-приємства України самостійно робити не мають права.

Пригадаємо, що бухгалтерський баланс є універсальною фор-мою звітності, яка показує фінансовий стан підприємства на певну дату (на початок і кінець звітного періоду).

Поглянемо на баланс підприємства «Мрія» (табл. 2.1) — де за-лишки на початок періоду? В цьому прикладі їх поки що немає.

Пригадаємо яблука — скільки їх залишалося:

—        На ранок поточного дня? — Три.

—        На вечір (тобто — на наступний ранок)? — Два. А що трапилось із яблуками впродовж дня — це і є зміни з ними

протягом доби, завдяки яким залишки на початок і було змінено.

Тобто — особливістю бухгалтерського балансу, крім іншого, є вміст інформації про господарські засоби та джерела їх утворення як на початок звітного періоду (початок року, а у прикладі з яблу-ками — сьогоднішній ранок — три яблука помножені на ціну одини-ці), так і на кінець звітного періоду (кінець кварталу або року, а у прикладі з яблуками — сьогоднішній вечір (завтрашній ранок) — два яблука помножені на ціну одиниці).

Таким чином, зіставляючи за кожною статтею балансу інформа-цію по залишках на початок і на кінець періоду, визначають зміни, які сталися з кожним об’єктом обліку протягом цього періоду.

Після того, як розглянута структура бухгалтерського балансу в Україні, вищезгаданий баланс підприємства «Мрія» на 31.12.200__ р. можливо перебудувати згідно чинників, додавши колонку із зна-ченням залишків за статтями балансу на початок звітного періоду — в означеному прикладі — умовно на 01.01.200__ р.

У прикладі будемо відображати тільки ті статті і розділи ба-лансу, які мають цифрову інформацію за поточний період, вільних рядків не будемо використовувати (табл. 2.2).

Зверніть увагу, як ускладнився баланс.

Модуль I. Основи теорії бухгалтерського обліку

Таблиця 2.2 Підприємство ТОВ «Мрія»

БАЛАНС

на 31.12.200 ___ р.

 

Актив На по-чаток звітного періоду          На

кінець

звітного

періоду           Пасив На по-чаток звітного періоду          На

кінець

звітного

періоду

І. Необоротні активи                                   І. Власний капітал               

Основні засоби: Залишкова вар-тість        270000            270000            Статутний капітал    150000            200000

Усього за розді-лом І            270000            270000            Нерозподіле-ний прибуток (непокритий збиток)            54500  4500

ІІ. Оборотні активи                          Усього за розді-лом І            204500            204500

Виробничі запаси     31000  46000  ІІІ. Довгостро-кові зобов’я-зання              

Дебіторська за-боргованість за товари, роботи, послуги: Первісна вартість    60500  30500  Довгострокові кредити банків          150000            150000

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 70000  60000  Усього за розді-лом ІІІ         150000            150000

Усього   за   розді-лом ІІ      161500            136500            ІV. Поточні зобов’язання               

                                   Кредиторська заборгованість за товари, робо-ти, послуги         77000  52000

                                   Усього за розді-лом ІV         77000  52000

Баланс            431500            406500            Баланс            431500            406500

Тема 2. Бухгалтерський баланс

Таблиця 2.3 Підприємство ТОВ «Мрія» Одиниця виміру: тис. грн

БАЛАНС

на 31.12.200 ___ р.

 

Актив                                     Пасив                        

І. Необоротні активи                                               І. Власний капітал                           

Основні засоби:

Залишкова

вартість          030      270,0   270,0   Статутний капітал    300      150,0   200,0

Усього за розділом І 080      270,0   270,0   Нерозподіле-ний прибуток (непокритий збиток)            350      54,5            4,5

ІІ. Оборотні активи                                      Усього за роз-ділом І            380      204,5   204,5

Виробничі за-паси    100      31,0     46,0     ІІІ. Довгостро-кові зобов’я-зання                         

Дебіторська за-боргованість за товари, роботи, послуги: Первісна вар-тість   161      60,5     30,5            Довгострокові

кредити

банків 440      150,0   150,0

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 230      70,0     60,0     Усього за роз-ділом ІІІ         480            150,0   150,0

Усього за розділом ІІ            260      161,5   136,5   ІУ. Поточні зобов’язання                           

                                               Кредиторська заборгованість за товари, ро-боти, послуги         530      77,0     52,0

                                               Усього за роз-ділом ІV         620      77,0     52,0

Баланс            280      431,5   406,5   Баланс            640      431,5   406,5

Модуль I. Основи теорії бухгалтерського обліку

Як Ви можете прокоментувати інформацію, наведену в цьому балансі?

Однак, згідно чинного законодавства України, кожна стаття ба-лансу має свій номер — це дві окремих колонки у Активі і Паси-ві, розташовані перед залишками на початок періоду звітного — це Код рядка.

Нумерація статей наскрізна від першої статті Активу до остан-ньої статті Пасиву, що полегшує з’ясування статей у балансі та по-силання на них у розрахунках.

Крім того, бухгалтерські баланси в Україні заповнюються у ти-сячах гривень з одним десятковим знаком після коми з використан-ням арифметичного правила заокруглення.

В зв’язку з цим внесемо остаточні зміни у баланс і він буде мати наступний вигляд (табл. 2.3).

Наприкінці питання необхідно ще раз нагадати — у бухгалтер-ському балансі на певну дату відображаються залишки господар-ських засобів та джерел їх формування, які згруповано у розділи за статтями балансу.

У наступному питанні розглянемо, яким чином змінюються статті балансу (тобто — що трапилось із залишками впродовж звіт-ного періоду), що зумовлено впливом господарських операцій.

2.1.3. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями

Пригадаємо приклад з яблуками:

Їх було 3, з’їли 1, купили 4, пригостили 3, зіпсувалося (викинули) 1, залишилося 2.

Інформація, яка стосується залишків яблук на початок і на кі-нець дня — це 2 та 3 — нами вже була використана, коли ми розгля-дали баланс і ми вже знаємо, де буде відображена ця інформація.

Але розрахунок залишку на кінець дня –2 яблука — визначили арифметичними діями (3 — 1 + 4 — 3 — 1).

Бухгалтерський облік відображає це за допомогою господар-ських операцій, які призводять до змін у балансі підприємства.

Тобто, в процесі діяльності кожного підприємства як господар-ські засоби, так і джерела їх утворення постійно змінюються, і ці зміни відбуваються під впливом здійснюваних господарських опе-рацій.

Тема 2. Бухгалтерський баланс

Існує чотири типи господарських операцій, які призводять до змін або тільки в господарських засобах, або тільки в джерелах утво-рення господарських засобів, або в засобах і джерелах одночасно.

Якщо взяти до уваги, що господарські засоби і джерела їх утво-рення знаходять своє відображення відповідно в Активі та Пасиві балансу, то можна зробити висновок, що вказані типи господар-ських операцій призводять до змін або тільки в Активі, або тільки в Пасиві, або в Активі і Пасиві балансу одночасно.

Отже, дамо характеристику таких операцій і з’ясуємо зміни, до яких вони призводять у бухгалтерському балансі.

Для більшої наочності змін скористаємось балансом підприєм-ства «Мрія» на початок умовного періоду — на 01.01.200___ р. (у гривнях) (табл. 2.4), розглянемо декілька господарських операцій, які трапились із залишками за звітній період, внесемо ці зміни та визначимо залишки на кінець періоду — на 31.12 200 ___ р. (кожно-го наступного разу будемо вносити зміни до попередньо складеного балансу).

Операція першого типу (перший тип змін)

На поточний рахунок надійшла заборгованість від дебіторів — 30000 грн. Результатом здійснення цієї операції стали зміни в струк-турі Активу балансу (табл. 2.5):

—        збільшення в Активі за статтею «Грошові кошти та їх екві ва-ленти в національній валюті» на 30000 грн (70000 + 30000 = = 100000);

—        зменшення в Активі за статтею «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: первісна вартість» на 30000 грн (60500 — 30000 = 30500).

Підсумок Активу і Пасиву балансу (валюта балансу) залишився незмінним — 431500 грн, а рівновага між Активом і Пасивом не по-рушилася.

Загалом, перший (активний) тип змін у бухгалтерському балан-сі можна відобразити формулою:

А+ А– = П.     (2.1.1)

До господарських операцій першого типу відносяться також:

—        надходження готівки з поточного рахунку в касу підпри єм-

ства;

Модуль I. Основи теорії бухгалтерського обліку

Таблиця 2.4. Підприємство ТОВ «Мрія» Одиниця виміру: грн

БАЛАНС

на 01.01. 200 ___ р.

 

Актив На по-чаток звітного періоду          Пасив На по-чаток звітного періоду

І. Необоротні активи                        І. Власний капітал   

Основні засоби: Залишкова вартість          270000            Статутний капітал    150000

Усього за розділом І 270000            Нерозподілений при-буток (непокритий збиток)            54500

ІІ. Оборотні активи              Усього за розділом І 204500

Виробничі запаси     31000  ІІІ. Довгострокові зобов’язання     

Дебіторська заборгова-ність за товари, роботи, послуги: первісна вартість     60500  Довгострокові кредити банків 150000

Грошові кошти та їх екві-валенти: в національній валюті           70000  Усього за розділом ІІІ           150000

Усього за розділом ІІ            161500            ІV. Поточні зобов’я зан ня  

                        Кредиторська забор-гованість за товари, роботи, послуги         77000

                        Усього за розділом ІV          77000

Баланс            431500            Баланс            431500

—        відпуск виробничих запасів зі складу у виробництво;

—        оприбуткування готової продукції з виробництва на склад;

—        видача грошових коштів з каси під звіт тощо.

Тема 2. Бухгалтерський баланс

Таблиця 2.5

Підприємство ТОВ «Мрія»

БАЛАНС (після операції першого типу)

 

Актив Сума, грн       Пасив Сума, грн

І. Необоротні активи                        І. Власний капітал   

Основні засоби: Залишкова вартість          270000            Статутний капітал    150000

Усього за розділом І 270000            Нерозподілений прибу-ток (непокритий збиток)            54500

ІІ. Оборотні активи              Усього за розділом І 204500

Виробничі запаси     31000  ІІІ. Довгострокові зобов’язання     

Дебіторська забор-гованість за товари, роботи, послуги: первісна вартість     30500  Довгострокові кредити банків 150000

Грошові кошти та їх

еквіваленти:

в національній валюті          100000            Усього за розділом ІІІ           150000

Усього за розділом ІІ            161500            ІV. Поточні зобов’язання    

                        Кредиторська заборгова-ність за товари, роботи, послуги         77000

                        Усього за розділом ІV          77000

Баланс            431500            Баланс            431500

Операція другого типу (другий тип змін)

Частину прибутку спрямовано на збільшення статутного капі-талу підприємства — 50000 грн.

Результатом здійснення цієї операції стали зміни в структурі Пасиву балансу (табл. 2.6):

— збільшення в Пасиві за статтею «Статутний капітал» на 50000 грн (150000 + 50000 = 200000);

Модуль I. Основи теорії бухгалтерського обліку

Таблиця 2.6

Підприємство ТОВ «Мрія»

БАЛАНС (після операції другого )

 

Актив Сума, грн       Пасив Сума, грн

І. Необоротні активи                        І. Власний капітал   

Основні засоби: Залишкова вартість          270000            Статутний капітал    200000

Усього за розділом І 270000            Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  4500

ІІ. Оборотні активи              Усього за розділом І 204500

Виробничі запаси     31000  ІІІ. Довгострокові зобов’язання     

Дебіторська заборгова-ність за товари, роботи, послуги: первісна вартість     30500  Довгострокові кредити банків 150000

Грошові кошти та їх екві-валенти: в національній валюті           100000            Усього за розділом ІІІ            150000

Усього за розділом ІІ            161500            ІV. Поточні зобов’язання    

                        Кредиторська заборгова-ність за товари, роботи, послуги         77000

                        Усього за розділом ІV          77000

Баланс            431500            Баланс            431500

— зменшення в Пасиві за статтею «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» на 50000 грн (54500 — 50000 = 4500).

Підсумок Активу і Пасиву балансу (валюта балансу) залишився незмінним — 431500 грн, а рівновага між Активом і Пасивом не по-рушилася.

Загалом, другий (пасивний) тип змін у бухгалтерському балансі можна відобразити формулою:

А = П+ П–      (2.1.2)

Тема 2. Бухгалтерський баланс

До господарських операцій другого типу відносяться також:

—        утримання із заробітної плати працівників суми податку на доходи фізичних осіб,

—        утримання із заробітної плати до фондів соціального страху-вання,

—        видача векселя в рахунок кредиторської заборгованості тощо.

Операція третього типу (третій тип змін).

Надійшли виробничі запаси від постачальника на суму 15000 грн. Результатом здійснення цієї операції стало одночасне збільшен-ня як у Активі, так і у Пасиві балансу (табл. 2.7):

Таблиця 2.7

Підприємство ТОВ «Мрія»

БАЛАНС (після операції третього типу)

 

Актив Сума, грн       Пасив Сума, грн

І. Необоротні активи                        І. Власний капітал   

Основні засоби: Залишкова вартість          270000            Статутний капітал    200000

Усього за розділом І 270000            Нерозподілений прибу-ток (непокритий збиток)            4500

ІІ. Оборотні активи              Усього за розділом І 204500

Виробничі запаси     46000  ІІІ. Довгострокові зобов’язання     

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: первісна вартість      30500  Довгострокові кредити банків 150000

Грошові кошти та їх екві-валенти: в національній валюті           100000            Усього за розділом ІІІ            150000

Усього за розділом ІІ            176500            ІV. Поточні зобов’язання    

                        Кредиторська заборгова-ність за товари, роботи, послуги         92000

                        Усього за розділом ІV          92000

Баланс            446500            Баланс            446500

Модуль I. Основи теорії бухгалтерського обліку

—        збільшення в Активі за статтею «Виробничі запаси» на 15000 грн (31000 + 15000 = 46000);

—        збільшення в Пасиві за статтею «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» на 15000 грн (77000 + 15000 = = 92000).

Підсумок Активу і Пасиву балансу (валюта балансу) збільшив-ся на однакову суму — 15000 грн (431500 + 15000 = 446500), а рівно-вага між Активом і Пасивом не порушилася.

Загалом, третій (активно-пасивний у бік збільшення) тип змін у бухгалтерському балансі можна відобразити формулою:

А+ = П+         (2.3)

До господарських операцій третього типу відносяться також:

—        нарахування заробітної плати працівникам,

—        нарахування до фондів соціального спрямування на заробітну плату працівників,

—        надходження від постачальників основних засобів;

—        внески учасників грошових коштів до статутного капіталу;

—        отримання на поточний рахунок кредиту банку тощо.

Операція четвертого типу (четвертий тип змін)

Сплачено з поточного рахунку заборгованість перед постачаль-ником за виробничі запаси в сумі 40000 грн.

Результатом здійснення цієї операції стало одночасне зменшен-ня як у Активі, так і у Пасиві балансу (табл. 2.8):

—        зменшення в Активі за статтею «Грошові кошти та їх еквіва-ленти в національній валюті» на 40000 грн (100000 — 40000 = = 60000);

—        зменшення в Пасиві за статтею «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» на 40000 грн (92000 — 40000 = = 52000).

Підсумок Активу і Пасиву балансу (валюта балансу) зменшився на однакову суму — 40000 грн (446500 — 40000 = 406500), а рівно-вага між Активом і Пасивом не порушилася.

Загалом, четвертий (активно-пасивний у бік зменшення) тип змін у бухгалтерському балансі можна відобразити формулою:

А – = П –        (2.1.4)

Тема 2. Бухгалтерський баланс

Таблиця 2.8 Підприємство ТОВ «Мрія»

БАЛАНС (після операції четвертого типу)

 

Актив Сума, грн       Пасив Сума, грн

І. Необоротні активи                        І . Власний капітал  

Основні засоби: Залишкова вартість          270000            Статутний капітал    200000

Усього за розділом І 270000            Нерозподілений прибу-ток (непокритий збиток)            4500

ІІ. Оборотні активи              Усього за розділом І 204500

Виробничі запаси     46000  ІІІ. Довгострокові зобов’язання     

Дебіторська заборгова-ність за товари, роботи, послуги: первісна вартість     30500  Довгострокові кредити банків 150000

Грошові кошти та їх екві-валенти: в національній валюті           60000  Усього за розділом ІІІ           150000

Усього за розділом ІІ            136500            ІV. Поточні зобов’язання    

                        Кредиторська заборгова-ність за товари, роботи, послуги         52000

                        Усього за розділом ІV          52000

Баланс            406500            Баланс            406500

До господарських операцій четвертого типу відносяться також:

—        виплата з каси заробітної плати робітникам;

—        повернення банку раніш отриманого кредиту;

—        перерахування до бюджету податків тощо. Якщо Ви подивитесь уважно, то баланс, який ми отримали після

четвертого типу змін — саме той баланс, який розглядався у попере-дньому питанні (табл. 2.2) — це і є залишки на кінець звітного пері-оду — 31.12.200___ р., але раніш всі залишки було дано за умовою, а зараз ми розрахували їх самостійно.

Модуль I. Основи теорії бухгалтерського обліку

Запам’ятайте

—        при І та ІІ типах змін обов’язково одна стаття збільшується, а інша — зменшується тільки в активі, або тільки в пасиві ба-лансу

—        при ІІІ та ІV типах змін обов’язково або обидві статті збіль-шуються, або обидві зменшуються як в активі, так і в пасиві балансу.

При ІІІ та ІV типах змін не може стаття активу збільшитися, а парна до неї стаття пасиву зменшитися і навпаки, так як в цьому випадку не буде відбуватися рівноваги балансу.

Для правильного відображення господарської операції необхід-но дотримуватись наступного алгоритму та визначити:

—        з якими двома об’єктами обліку трапилися зміни — чи це гос-подарські засоби, чи це джерела їх утворення, чи це госпо-дарський засіб та джерело його утворення,

—        де у балансі знаходяться статті, за якими відображаються за-лишки за визначеними статтями — в Активі чи Пасиві,

—        який тип змін відбувся,

—        яким чином це змінило баланс.

Розглянуті типи операцій охоплюють всі варіанти змін у балансі.

Вони мають велике значення для розуміння сутності господар-ських операцій та правильного їх відображення в системі бухгал-терських рахунків.

Таким чином, висвітлена тема була першою, в якій розглядався один з елементів методу бухгалтерського обліку, а саме — бухгал-терський баланс.

В процесі вивчення матеріалу було з’ясовано поняття балансу й мета складання, його значення та використання в управлінні. Була дана класифікація балансів, визначено основне правило балансу, розглянута побудова балансу, актив і пасив, склад господарських засобів (майна) й джерел формування господарських засобів під-приємства та їх відображення у балансі. Розділи балансу, статті, їх коди висвітлено згідно чинного законодавства.

З’ясовано поняття господарської операції та чотири типи змін, які можуть відбуватися в балансі під впливом господарських опера-цій. Наголошено, що алгоритм відображення господарської опера-ції є підґрунтям для розгляду наступної теми дисципліни.

Тема 2. Бухгалтерський баланс