Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.5. Термінологічний словник : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

1.5. Термінологічний словник


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Облік — це процес, який складається з операцій спостереження, сприйняття, вимірювання та фіксації (реєстрації) фактів, процесів, подій природи або суспільного життя.

Господарська діяльність — це діяльність суб’єктів господарю-вання у сфері суспільного виробництва як сукупність окремих гос-подарських операцій, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характе-ру, що мають цінову визначеність.

Господарські процеси — це сукупність господарських операцій, фактів та подій в житті підприємства, що призводять до руху ак-тивів, джерел їх утворення, власного капіталу, виникнення доходів, витрат, фінансових результатів.

Оперативний облік — це спостереження та відображення в за-писах тільки окремих фактів і операцій господарської діяльності, що дає можливість швидко отримати необхідні дані для найбільш ефективного управління роботою підприємства та його структур-них підрозділів, своєчасно виявляти будь-які недоліки в роботі.

Статистичний облік — це процес збору та узагальнення інфор-мації про масові (суспільні) явища, факти або процеси в їх кількіс-ному вираженні з якісною оцінкою з метою управління і контролю за ними та виявлення закономірностей їх розвитку в конкретних умовах, місці та часі.

Бухгалтерський облік — це процес виявлення, вимірювання, ре-єстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інфор-мації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім корис-тувачам для прийняття рішень.

Процес — це сукупність певних взаємопов’язаних дій, які відбу-ваються систематично.

Виявлення — це здійснення шляхом суцільного спостереження та безперервного документування всіх господарських операцій.

Вимірювання — це визначення шляхом оцінки кількісних або вартісних показників господарського обліку.

Реєстрація — це здійснення записів інформації в документах, книгах, журналах та інших паперових і електронних носіях.

Накопичення — це здійснення записів шляхом повторної реє-страції інформації та зберігання її певний термін (звітній період) до списання або розподілу.

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод

Узагальнення — це підведення підсумків, складання звітності (звітним періодом, як правило, вважається місяць).

Зберігання — це архівація облікових даних певний термін, ви-значений законодавством (в Україні для більшості видів бухгалтер-ської документації термін зберігання — не менше 3-х років, звітність зберігається постійно до ліквідації підприємства, особові рахунки та справи робітників — до 75 років).

Передача — це надання користувачам інформації у вигляді та-блиць, довідок, звітності тощо.

Прийняття рішень — це є метою бухгалтерського обліку, що на-дає повну, правдиву, неупереджену інформацію про діяльність під-приємства.

Користувачі — це фізичні або юридичні особи, що потребують інформацію про діяльність підприємства для прийняття рішень.

Внутрішні користувачі — це користувачі інформації у межах підприємства (власники, керівництво, працівники тощо).

Зовнішні користувачі — це користувачі інформації за межами під-приємства (інвестори, банківські установи, державні органи контр-олю — Державна податкова адміністрація, Контрольно-ревізійне управління, служба безпеки України, податкова міліція, державне казначейство, органи статистики, контрагенти — постачальники, користувачі, аудиторські фірми тощо).

Господарський облік — це спостереження, сприйняття, вимірю-вання та реєстрація господарських фактів, які є дійсними явищами або дійсним процесом господарювання.

Фінансовий облік — це сукупність правил та процедур, які за-безпечують підготовку і оприлюднення інформації про результати діяльності підприємства та фінансового стану відповідно до вимог законодавчих актів і стандартів бухгалтерського обліку.

Управлінський облік — це процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі ін-формації про діяльність підприємства для внутрішніх користува-чів у процесі планування, оцінки та контролю в середині підпри-ємства.

Податковий облік — це підсистема бухгалтерського обліку, яка на підставі затверджених державою правил виконує функції нара-хування та сплати податків та надання інформації про це відповід-ним державним органам.

Модуль I. Основи теорії бухгалтерського обліку

Інформаційна функція бухгалтерського обліку — це функція, яка пов’язана з накопиченням за даними бухгалтерського обліку близько 70 % інформації про діяльність підприємства.

Контрольна функція бухгалтерського обліку — це функція, яка пов’язана із здійсненням контролю за законністю діяльності під-приємства, збереженням власності, своєчасністю розрахунків, ви-користанням фінансових та трудових ресурсів тощо.

Аналітична функція бухгалтерського обліку — це функція, яка пов’язана із наданням користувачам інформації для аналізу діяль-ності підприємства.

Планова функція бухгалтерського обліку — це функція, яка пов’язана із здійсненням планування показників діяльності підпри-ємства на підставі даних бухгалтерського обліку.

Вимірювання — суттєва характеристика об’єктів обліку для їх ідентифікації у зв’язку з тим, що неможливо оцінити (виміряти) та відобразити об’єкт, який відрізняється від інших.

Вимірники у бухгалтерському обліку — це одиниця виміру об’єктів обліку, яка використовується для їх загальної ідентифікації.

Натуральний вимірник — це вимірник, який використовується для характеристики кількості об’єкта, що обліковується в натурі, тобто за даними зважування, обміру та перерахунку у кілограмах, тоннах (міра ваги); літрах, кубічних метрах (міра об’єму); гектарах, квадратних метрах (міра площі); метрах, кілометрах (міра довжи-ни); штуках одиницях (міра кількості) тощо.

Трудовий вимірник — це вимірник, який використовується для визначення кількості витраченої праці в одиницях часу (робочий день, людино-години тощо).

Вартісний (грошовий) вимірник — це вимірник, який викорис-товується в якості універсального та узагальнюючого вимірника для оцінки вартості господарських засобів, джерел їх утворення, процесів і результатів діяльності у грошовій формі в визначеній ва-люті (гривні/копійки, євро, долари тощо).

Предмет бухгалтерського обліку — це власність підприємства, яка знаходиться в його розпорядженні і використанні у вигляді майна та джерел формування, їх рух в процесі господарювання і ре-зультати діяльності, узагальнені в грошовому вимірнику.

Суб’єкт господарювання (господарюючий суб’єкт) — це зареє-стрована у встановленому законодавством порядку юридична особа

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод

незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка здійснює господарську діяльності, крім органів державної вла-ди та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності.

Суб’єкт бухгалтерського обліку — це господарюючий суб’єкт.

Об’єкт бухгалтерського обліку — це те, що вивчає облік — кон-кретний господарський засіб (майно), джерело його утворення (формування) та господарські процеси, на підставі яких за звітний період трапляються зміни із засобом або джерелом його формуван-ня. Загалом об’єкти обліку групуються у 5 груп: активи, пасиви, до-ходи, витрати, фінансові результати.

Господарський процес — частина кругообігу господарських за-собів, який складається з певних господарських операцій.

Господарська операція — це дія, яка призводить до змін в струк-турі господарських засобів і джерел їх утворення і може бути пози-тивною і негативною.

Процес постачання (придбання, заготівлі) — це витрата під-приємством певної частини грошових коштів на закупівлю засо-бів праці та предметів праці. Він включає господарські операції, пов’язані із придбанням (купівлею) сировини, матеріалів, палива, товарів, основних засобів та інших матеріальних активів; об’єктами обліку є активи, витрати на їх придбання, зобов’язання.

Процес виробництва — це виконання основного завдання ді-яльності підприємства: виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг) шляхом взаємодії засобів праці і предметів праці при активній ролі в цьому процесі праці — робочої сили, резуль-татом чого є отримання з виробництва і оприбуткування готової продукції на склад підприємства. Він включає господарські опе-рації, пов’язані з перетворенням на готову продукцію предметів праці при дії на них засобів праці та самої праці; об’єктами обліку є зобов’язання, активи, витрати на виробництво (виробнича собівар-тість).

Процес реалізації — це передача готової продукції (товарів, ро-біт, послуг) з підприємства покупцеві за цінами реалізації шляхом купівлі-продажу та визначення фінансового результату діяльності підприємства. Він включає господарські операції, пов’язані з про-дажем виготовленої продукції, виконанням робіт, наданням послуг; об’єктами обліку є активи, витрати (собівартість реалізації, витрати

Модуль I. Основи теорії бухгалтерського обліку

періоду, витрати від інших видів діяльності), доходи, фінансові ре-зультати.

Доходи — це збільшення економічних вигод у вигляді надхо-дження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зрос-тання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за раху-нок внесків власників) — виручка від реалізації, доходи від оренди, дивіденди, відсотки тощо.

Витрати — це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками) — списання вироб-ничих запасів у виробництво, нарахування заробітної плати, нара-хування амортизації (зносу) обладнання, списання різних послуг, нарахування оренди, нарахування (визначення) податків та зборів тощо.

Фінансовий результат — це кінцевий результатний показник діяльності підприємства за звітний період, який визначається як різниця між доходами та витратами і має два види — прибуток або збиток.

Метод бухгалтерського обліку — це система прийомів (спосо-бів), що забезпечують суцільне, безперервне та взаємопов’язане ві-дображення предмета бухгалтерського обліку як у часі, так і в про-сторі.

Прийоми бухгалтерського обліку — це елементи методу бух-галтерського обліку, які об’єднуються в 4-и основні групи:

•          виявлення інформації: документування та інвентаризація;

•          вартісне вимірювання інформації: оцінка та калькулювання;

•          накопичення інформації: рахунки та подвійний запис;

•          узагальнення інформації: баланс та звітність. Елемент методу бухгалтерського обліку — кожний спосіб або

прийом методу бухгалтерського обліку.

Документування — це спосіб первинної реєстрації руху засобів та господарських процесів, який забезпечує і надає юридичної сили обліковій інформації.

Інвентаризація — це перевірка або виявлення в натурі фактич-ної наявності матеріальних цінностей, яка проводиться з метою пе-ревірки фактичних даних, їх узгодження з обліковими даними та підтвердження достовірності облікової інформації.

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод

Оцінка — це спосіб вираження в єдиному узагальнюючому гро-шовому вимірнику об’єктів бухгалтерського обліку (господарських засобів, джерел їх формування та господарських процесів).

Калькулювання — це спосіб обчислення собівартості як всього обсягу, так і одиниці виготовленої продукції (робіт, послуг).

Система рахунків — це спосіб групування і облік інформації, яка міститься в документах за економічним змістом.

Рахунки — це специфічна таблиця, ліва сторона якої називаєть-ся дебет, права — кредит, призначена для групування та системати-зації інформації про залишки і рух об’єктів обліку.

Подвійний запис — це відображення взаємопов’язаних та вза-ємообумовлених операцій, який полягає в тому, що кожна бухгал-терська операція записується двічі: в однаковій сумі на двох різних рахунках.

Баланс — це спосіб економічного групування та узагальненого відображення активів і джерел їх утворення у вартісному виражен-ні на певну дату.

Звітність — це система підсумкових показників, які всебічно характеризують господарську і фінансову діяльність підприємства, результати використання його активів та стан зобов’язань.

Бухгалтерська (фінансова) звітність — це звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух гро-шових коштів підприємства за звітний період.

Принцип бухгалтерського обліку — це правило, яким слід керу-ватися при веденні бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.

Модуль I. Основи теорії бухгалтерського обліку