1.3. Питання для самостійного вивчення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

1.         Дати нормативну характеристику бухгалтерського обліку.

2.         Опрацювати Закон України «Про бухгалтерський облік та фі-нансову звітність в Україні».

3.         Яка роль обліку в системі управління та менеджменту?

4.         Скласти порівняльну характеристику фінансового і управлін-ського обліку.

Завдання 3 (для самостійної роботи).

Провести класифікацію засобів підприємства (таблиця 1.3) за матеріально-речовими елементами (продуктивний аспект) і за пра-вовими відносинами (правовий аспект). Підрахувати підсумки за групами і визначити загальну суму засобів за матеріально-речовими елементами і правовим аспектом. Засоби підприємства групуються за схемою, наведеною в таблиці 1.4.

Таблиця 1.3 Майно підприємства «Зустріч» на 30 вересня 20ХХ р.

 

№ з/п  Найменування засобів         Сума, грн

            Будівля адміністративного корпусу            402126

            Статутний капітал    800526

            Машини та обладнання       150626

            Заборгованість постачальникам     62350

            Будівля цеху   133105

            Малоцінні та швидкозношувані предмети 90813

            Сировина та основні матеріали      109016

            Нерозподілений прибуток   72270

            Допоміжні матеріали            1020

            Заборгованість банку за короткостроковими кредитами 20300

            Інші нематеріальні активи   65651

            Паливо           105124

            Готівка в касі 22

            Незавершене виробництво 369

            Готова продукція      12100

            Цільове фінансування          126212

Продовження табл. 1.3

 

№ з/п  Найменування засобів         Сума, грн

            Заборгованість з оплати праці        8125

            Товари           40805

            Грошові кошти в національній валюті на поточному ра-хунку в банку 21000

            Запасні частини        20000

            Резервний капітал    73572

            Гараж 15320

            Автомобіль    10250

            Заборгованість органам соціального страхування           3047

            Спецодяг і спецвзуття          2815

            Заборгованість покупців за продані товари          86805

            Заборгованість іншим кредиторам 8225

            Комплектуючі вироби         30414

            Заборгованість підзвітних осіб        45

            Заборгованість перед бюджетом    12902

            Тара і тарні матеріали           8520

            Заборгованість інших дебіторів       5105

            Використання прибутку в поточному році           52075

            Забезпечення на відпустки  1620

            Інші грошові кошти   5800

            Заборгованість перед банком за довгостроковими кре-дитами 80360

            Програмне забезпечення обчислювальної техніки          3750

            Знос основних засобів*       75923

            Знос нематеріальних активів*        27244

*Регулювальні статті слід рахувати із знаком «мінус».

Таблиця 1.4 Схема групування засобів підприємства за матеріально-

речовими елементами та за правовим аспектом

 

Матеріально-речовий аспект          Сума, грн       Правовий аспект      Сума, грн

1. Основні засоби (знос основних засобів)1                     1. Статутний капітал           

2. Нематеріальні активи (знос нематеріальних активів)              2. Резервний капітал           

3. Виробничі запаси             3. Цільове фінансування     

4. Малоцінні і швидко-зношувані предмети                     4. Забезпечення витрат і платежів персоналу      

5. Незавершене виробниц-тво                   5. Прибуток (використання прибутку)      

6. Готова продукція              6. Довгострокові кредити банку    

7. Товари                   7. Короткострокові креди-ти банку           

8. Кошти в касі                      8. Заборгованість поста-чальникам          

9. Кошти на поточному рахунку                 9. Заборгованість перед бюджетом           

10. Кошти на інших ра-хунках в банках                 10. Заборгованість орга-нам соціального страху-вання 

11. Дебіторська заборго-ваність                 11. Заборгованість з опла-ти праці

12. Заборгованість по-купців за продані товари та продукцію               12. Заборгованість іншим кредиторам           

Разом              Разом 

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод