Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додатки : Юридичник практикум. Кримінальний процес, судова риторика : Бібліотека для студентів

Додатки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

магниевый скраб beletage

ПРО МИСТЕЦТВО ПРОМОВ

Добре підготовлена промова — це на 9/10 виголошена промова.

Д. Корнегі

В чому полягає мистецтво промов: вони не повинні бути ні довгими, ні короткими, але в міру.

Платон

Майстерна промова здатна голубити, запалювати, полонити…

Ф. Бекон

Найкращі виступи прості, зрозумілі, наповнені глибинним змістом.

А. Коні.

Розвиваючи думку в промові, слід спочатку схему її вкласти в розум слухача.

В. Ключевський

Промова повинна розцвітати і розгортатися тільки на основі повного знання предмета.

Цицерон

I найблискучіша промова набридає, якщо її затягти.

Б. Паскаль

…Недостатньо знати, що слід сказати, але необхідно сказати це так, як треба; це значною мірою сприяє тому, щоб промова справила необхідне враження.

Арістотель

He робіть властивої майже усім помилки- не робіть спроби торкатися у невеликій промові надто великого кола питань! Візьміть один чи два аспекти теми й спробуйте висвітлити їх грун-товно.

Д. Корнегі

Саме промова солідна, пишна, яка відповідає і поняттям, і ду-мкам слухачів, становить невід'ємне надбання оратора.

Цицерон

Стислість надає сили мові.

О.Бен

Істинна стислість полягає у тому, щоб говорити лише те, що достойне бути сказаним і, навпаки, не говорити того, що кожен сам може подумати. Але стислості ніколи не треба приносити в жертву ясність чи граматичну правильність мовлення...

А. Шопенгауер

Занадто багато слів затемнюють думку, яка повідомляється. Кожне зайве слово, хоча й поставлене для роз'яснення, справляє зворотню дію. Багато слів для небагатьох думок — неспростова-не свідчення посередності; ознака видатної голови — багато ду-мок у небагатьох словах.

А. Шопенгауер

...Розумна промова надовго приковує увагу до однієї й тієї самої людини.

Жан-Жак-Руссо

... Для переконливості сшд уміти урізноманітнювати вирази. Факт, який не залишив враження в одній формі, може мати успіх при її зміні.

О.Бен

Найпереконливіші промови саме ті, де міститься найбільше образів.

К. Гельвацій

Текст без мелодії, що пташка без крил.

I. Колесса

Якщо хочеш переконати, прагни, перш за все, сподобатися; прагни, щоб голос твій звучав гармонійно, ...щоб головні пункти у твоїй промові та її висновках звучали сильно й голосно.

Ф. Честерфілд

Достоїнство стилю полягає в ясності: доказом цього служить те, що якщо промова не є ясною, вона недосягає мети.

Арістотель

Стиль не повинен бути ні занадто низьким, ні занадто висо-ким, але повинен відповідати предметові мовлення.

Арістотель

Стиль мовлення писемного — самий точний...

Арістотель

Промова, яка турбується про істину, повинна бути простою і

Сенека

Промова складається з трьох елементів: із самого оратора, з предмета, про який він говорить, та особи, до якої він звертається.

Тон промови сшд обирати такий, який найбільшою мірою утримує увагу слухачів і який не тільки їх усолоджує, а й насоло-

Цицерон

Промови достойної людини завжди спрямовані до вищого

Платон

досконалість, які варті старань.

Платон

...Ніхто ніколи не міг ні пишності, ні переваги у красномовст-ві здобути без науки про промови і, що ще важливіше без всебіч-ної освіти.

Цицерон

Промова, так само як і наші вчинки, створює сприятливе вра-ження тільки тоді, коли вона сповнена невимушеності, простоти й щирості.

Ф. Вейсс

Промова, яка не творить у вас ніякого відчуття, яка служить тільки для звеселення вашого розуму... хоч би якою гарною вона здавалася, не може називатися красномовною.

Ф. Фенелон

Виразний погляд, доречно зроблений рух... варті іноді значно більше усіх промов.

Г. Гайар

Коли промова складається з гарячих рухів, живих вигуків і рі-зноманітних змін голосу, то уява має більше роботи й пристрасті зрушуються швидше.

Х.Блер

Якщо думка стрибає з предмета на предмет, ...якщо головне постійно переривається, тоді таку промову, майже неможливо слухати.

А. Коні

Для ясності промови необхідно, щоб кожне слово вживалося в якомусь із добре відомих його значень і щоб до думки добирали-ся найбільш доречні слова.

О.Бен

He слід дуже поспішати або зайву протяжність використову-вати, тому що від першої промови буде слухачам незрозуміло, a віддругої —нудно.

М. Ломоносов

М. Ломоносов

C„pS=c»™™a ™ ' Д" 3 ПР"СМНІСТЮ

Ф. Прокопович

Стиль промов змінюється... відповідно до їхнього змісту.

О. Мерзляков

Найславніші промови, які дійшли до нас належать Демосфену, Есхіну, Лізіасу та Сократу.

О. Мерзляков

Стисшсть характеристики зовсім не є перевагою в судовій промові, коли з особистістю пов'язане пояснення справи.

П. Пороховщиков

Захисник у своїй промові всі факти і докази розглядає під ку-том інтересів підсудного.

В. Молдован

Як правило, з перших фраз промови адвоката, можна більш-менш точно визначити, який з нього захисник і який судовий оратор.

Судові промови відомих правників є зразком майстерності во-

В. Молдован

...На якість судових промов впливають: загальна ерудиція, професійна майстерність ритора, уміння публічно говорити, під-готовка до промови.

В. Молдован

Змістом судової промови завжди є певні думки, ідеї, доводи, міркування, пропозиції...

В. Молдован

Важливе місце у структурі судової промови посідають етичні за-сади... Дотримання етичних норм сприяє повнішому, результатив-нішому виконанню учасниками судових дебатів своїх обов'язків.

В. Молдован

Недопустимі у промові судового ритора приниження людської гідності, упередженість, однобокість...

В. Молдован

Етичні засади вимагають від судового ритора шдивідуального підходу до кожної справи, яка розглядається; урахування особли-востей учасників, які беруть участь у справі.

В. Молдован

Логічні засади є тією базою, яка визначає обгрунтованість, пе-реконливість і доказовість судової промови.

В. Молдован

Промова кожного учасника судових дебатів повинна містити

s^ssss^ssssrssrй даи'яи тдтвер-

В. Молдован

Найкраща форма підготовки судової промови — це складання детальних тез промови...

В. Молдован

Тези дають можливість молодому ритору в творчій атмос-фері проголосити промову, виробити необхідні професійні

В. Молдован

Тези промови, а за ними і сама промова, не повинні бути пе-реказом всього того, що проходило у судовому засіданні, оскіль-ки все це бачили і чули судді...

В. Молдован

ність говорити публічно, без чого неможливо уявити належне ви-конання обов'язку судового ритора.

В. Молдован

Правильна побудова тез судової промови вимагає від рито-ра чггкого розумшня, що є головним, а що другорядним і до-

В. Молдован

Текст промови чи тез необхідно писати так, щоб він легко чи-тався.

В. Молдован

...He лшуйтесь перечитувати свої тези. Це допоможе випра-

7^ш^і^т^т^т^^:тсш промови попере-

В. Молдован

У тезах головне місце повинні займати твердження.

В. Молдован

Зміст захисної промови визначається темою виступу, матеріа-лами кримінальної справи, позицією, яку зайняв захисник у кон-кретній справі.

В. Молдован

У тезах все повинно бути викладено фрагментами, без плав-них переходів, без надмірного літературного тексту, який у про-мові неминучий.

В. Молдован

Судова промова — це результат судового слідства.

В. Молдован

Продуктивно й ефективно збирає факти для промови лише той, хто бере активну участь в дослідженні доказів.

В. Молдован

Зміст захисної промови складається із двох основних чинни-ків — фактів і оціночних міркувань.

В. Молдован

Судова промова захисника зумовлена його функщєю у кримі-нальному процесі — функцією захисту.

В. Молдован

Шдготовка судової промови - це опрацювання зібраного ма-

^:^^^^^^!^перешрка М1Р"

В. Молдован

Вдалий початок судової промови допоможе установити необ-хідний психологічний контакт зі слухачами і створить сприятли-ву атмосферу безпосередності.

В. Молдован

Закласти основу добрих стосунків із учасниками процесу, пубш-кою у залі судового засідання — таке завдання покликаний поста-вити перед собою судовий ритор уже зі вступної частини промови.

В. Молдован