Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_149fda6d6c17b7a0ef42fea332f60fdc, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4. Три основні засади судової промови : Юридичник практикум. Кримінальний процес, судова риторика : Бібліотека для студентів

2.4. Три основні засади судової промови


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

магниевый скраб beletage

«...Ніхто ніколи не міг ні пишності, ні переваги у красномовс-

Петро Пороховщиков особливо уважно і критично ставився до

д=^^^^^

дослідити ці обставшш; установити істину у справі та прийняш „равилвне рішення. I дуже важливо туд „е пр„„„з„тИ гідніств людини, не порушити норм професшноі етики та етичних прин-ципів взагалі.

Юрист-практик з методики побудови судової промови П. По-роховщиков зазначає, що на суді потрібна, передусім, надзви-чайна, виняхкова ясш'схь і чш/сть. Слухач/ма^т/все розум.хи відразу, без додаткових зусиль. Ритор може розраховувати на їхню уяву, але не на їхній розум і проникливість. А тому слід говорити не так, щоб міг зрозуміти, а так, щоб не міг не зрозу-міти вас суддя.

Його поради цінні і в наші дні. Вони ніби звернені до ниніш-

"-^ажаТеТідність осіб,які виступаютьу судовому процесі;

—            уникайте домислів про самого себе і про присяжних;

—            не допускайте, щоб різкість переходила в грубість, але пам'ятайтейінше:

—            непотрібна ввічливість також може різати вухо і, гірше то-го, може бути смішною;

—            говоріть просто, але водночас виразно й вишукано;

—            знайте ціну словам, пам’ятайте, що одне просте слово мо-же інколи виражати всю суть справи з точки зору звинувачення або захисту; один вдалий епітет інколи вартий цілої характерис-тики.

щодо тієї чи іншої справи.

I.              Обвинувальна промова прокурора в кримінальних справах у

су2іпершоїшстанщї.

. .iJ—™-=Гй—-"— -

3.            Захисна промова адвоката в кримінальній справі в суді першої інстанції.

4.            Промова адвоката- представника потершлого, цившьного позивача і цивільного відповідача.

5.Самозахиснапромовапідсудного.

6.            Промова потершлого і його представника.

7.            Промова цивільного позивача і цивільного відповідача або їхніх пр).ставників (у межах цивільного позову в кримінальних

8.            Промови прокурора й адвоката в цивільних справах в суді першої інстанції.

9.            Промови прокурора й адвоката в адмшістративних справах.

10.          Промови прокурора й адвоката в кримшальних і цивіль-

них справах в суді другоїшстанщї.

II.             Промови позивача та відповідача або їх представників у

цивільних справах.

12. Промови третіх осіб або їх представників у цивільних сп1авах.

14. Промови представників громадських і трудових колекти-вів 15. ивільних справах.

16.          Промова потершлого в адмшістративній справі.

17.          Захисна промова близьких родичів, опікунів або піклува-льників шдсудного в кримшальній справі.

Зав,ання судових риторів — підготувати й виголосити промо-

но й голосно», — пише Ф. Честерфілд.

Виходячи з теорії і практики судової риторики, можна виділи-ти три основні засади судової промови: психолопчну, етичну і логічну. Кожна з них впливає не тільки на зміст судової промови, а й на спосіб побудови.

ти - форма мовленневого спілкування учасників судового про-

У психологічній структурі судових дебатів виділяються такі компоненти, як психологічні властивості та якості виступаючого, психологія сприйняття промови і впливу останньої на формуван-ня судового переконання.

Важливе місце у структурі судової промови посідають ети-чні засади. Будь-яка професійна діяльність повинна здійснюва-тися на основі тих етичних принципів, які сформувалися в сус-пільстві.

Судова етика містить комплекс моральних заборон і дозво-лп, обумовлених специфжою розгля,у і вир1Шення в судових

ють від судового ритора шдивідуального шдходу до кожної справи, яка розглядаеться, урахування особливосхей учасникп,

Z^, у^едж^^одн^ок^ Г в™ ГГин справи.

Судовий ритор не має права застосовувати незаконні засоби і методи для відстоювання своєї позиції, наполягати на тверджен-

Логічні засади є тією базою, яка визначає обґрунтованість, пе-реконливість і доказовість судової промови. Знання законів логі-ки, їх дотримання вважається необхідною умовою для правиль-ного мислення, висловлювання своїх думок. В умовах судочин-ства, де на основі доказів формуються певні висновки і приймаються у справі відповідні рішення, знання законів логіки набуває особливого значення.

Закони логіки вимагають, передусім, точного визначення тез, які доказуються. Тези повинні містити головні положення, най-

пливчатість предмета обговорення неминуче вплине на невизна-ченість висновків судового ритора.

джГГХр™ ^          Ч™ -

Пам'ятаймо, на зміст і форму судової промови великий вплив мають характер і обсяг справи, особа ритора, судова аудиторія.

І00І/77ЛБЛ з

&

СКЛАДАЙМО ПРОМОВИ, ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТІИ

Хто ясно мислить, той ясно й викладає.

А. Шопенгауер

У цій главі подаються фабули для складання процесуальних документів, апелящй, касащй, ухвал тощо. Особливе місце нале-жить судовим промовам. Виконані роботи мають показати рівень знань студентів з теорії і практики судової риторики, криміналь-

психолопчним, лопчним і етичним засадам. Це є ті головні функ-щї, що впливають на зміст та спосіб побудови судових промов.

«Найкращі виступи прості, зрозумілі, наповнені глибинним змістом», — пише відомий ритор А. Коні.

З.І.Фабулидляскладання процесуальних документів, промов

Фабула 1

роз^^ж^^

ійданчику, ЩРоУналежихь будинку'б по вул. Ьегхяр^вськш. У ре-

зультаті шциденту представників фірми та мешканщв будинку

п'ятеро людей зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяж-

кості.

Фабула 2

ням. Люди вживали тістечка, виготовлені приватним підприєм-цем, що були попередньо поставлені у кафе «Бітер».

Фабула 3

Звинувачується фірма «Білий Мерс», котра надає автомобільні послуги на весілля. Для шлюбної церемонії наречений замовив два авто «Мерседес» білого кольору. Фірма ж прислала два авто-мобіш «Мерседес» чорного кольору. Наречені відмовилися слу-гуватися автомобілями чорного кольору. В результаті— реєст-рація шлюбу не відбулася. Наречена звернулася до суду.

Фабула 4

Олена Базаріна вимагає від свого колишнього нареченого Ми-коли Бурячка відшкодувати моральні збитки. Олена проживала в гуртожитку. За кілька днів до весілля Микола запропонував Олені поселитися у квартирі його знайомої Марини, де й мало відбутися весілля. У день весілля виявляється, що зникла весільна сукня. Ре-єстращя шлюбу не відбулася. А через місяць Микола одружився з Мариною. Наречена була у сукні, що куплялася для Олени.

Фабула 5

Шдсудний звинувачується у шдробленні розписки на 90 тисяч грн. Але шдсудний не має у своєму розпорядженні 90 тисяч грн, які нібито позичав потершлому. Ніхто шший не міг шдробити розписку, як п.терпілий. Але розписка може бути підроблена й

Фабула 6

Фірма «Вікторія» (м. Київ) відвантажила фірмі «Кремшь» (м. Кременчук) дві партії швейної продукщї, що надійшла від ви-робника ТОВ «Одеса» з м. Одеси (загальною вартістю 100 тисяч грн). При прийомці продукції виявлено велику кількість бракова-них виробів. Продукщю повернуто виробнику. Виник сшр МІЖ фірмами щодо збитків.

Фабула 7

Неповнолітніх Д. Денисюка, В. Стаса та малолітнього М. Стріль-ника доставлено до лікарні з ознаками наркотичного отруєння

в результаті палшня «косячка», придбаного у непрацюючого 30-річного сусіда В. Білого. Батьки потерпілих звернулися до су-ду. Обвинувачений Білий заперечує свої дії.

Фабула 8

В. Скрипаль поверталася пізно з роботи. Поки відкривала ко-довий замок у дверях під’їзду, з’явився невідомий чоловік, вихо-пив у В. Скрипаль сумку (у ній знаходився паспорт і гроші). Че-рез 8 місящв по тому В. Скипаль звинувачено у реєстращї фіктивної фірми, про яку, за словами потерпілої, вона чує вперше.

Фабула 9

му?™Г^=^р^) (Г^ Ї^ЙЖЖ пані Жданова звернулася до суду. Шдозрювана заявила, що шубу вона придбала на розпродажі у ломбарді.

Фабула 10

Юнак купив наручники у Київському магазині прикошв. Жар-туючи, одів їх на свою руку і руку знайомої дівчини. Жарт скін-чився, але наручники зняти не вдавалося. Було викликано службу надзвичайних ситуацій, котра і вивільнила молодих людей від наручників. Позивач вимагає від магазину приколів компенсації за моральні збитки 1 млн грн.

Фабула 11

Власник автомобіля О. Олександров звернувся до суду з тим, що сусід (за свідченням очевидщв) неодноразово завдавав шкоди його автомобілю: відламував дзеркало, знімав емблеми, щітки. Дільничний не реагував на заяви власника автомобіля.

Фабула 12

Обвинувачується каштан Київського шституту мішщї А. Бой-ко за вчинення опору пращвникам мішщї Шевченківського рай-відділу м. Києва, (застосування насильства до них при виконанні обов’язків громадського порядку). А. Бойко свою вину не визнає. У судових дебатах прокурор просить покарання — 3 роки

Фабула 13

Службовий шдлог. Обвинувачується головний бухгалтер К. Гай фірми «Ромашка» у зловживанні службовим становищем з метою задоволення власних матеріальних потреб. У результаті — завдано значних матеріальних збитків фірмі та моральних збитків її працівникам.

Фабула 14 3 метою прикриття фіктивного шдп5иємни.тва у м. Ки—ві

ssr ss: S = r^^^s-™

200 млн грн.

Фабула 15

О. Піпу відраховано з університету за те, що батьки не змогли вчасно заплатити за навчання. Його мати вважає це незаконно. Ректор переконує, що хлопець сам залишив навчання.

Фабула 16

К. Черненко віддав у хімчистку куртку. Там п зшсували. По-тершлий вимагає відшкодувати за куртку 2 тис. грн. Директор хімчистки відмовляється платити таку суму, оцінюючи куртку у 800 грн, котрі погоджується сплатити.

Фабула 17

Акт вандалізму вчинили школярі с. В. Долина, розгромивши пам’ятник невідомому солдату. Односельці вимагають відшкоду-вання збитків та пубшчного розкаяння школярів на сільських зборах. Батьки цих підлітків відмовляються відшкодовувати зби-тки, посилаючись на недостатню виховну роботу школи. Дирек-тор школи переконує, що вчителі — досвідчені фахівці.

Фабула 18

Представник рекламної агенщї «Професюнал» звинувачує конкурента— компанію «Профіль», яка створює негативний імідж його рекламі. Обурений представник вимагає відшкоду-вання збитків, нанесених агенції протягом десяти місяців.

Фабула 19

Приватний шдприємець Є. Хорошун отримав лщензію на пра-во займатися трудовою діяльністю. Через місяць до нього при-йшов дільничний П. Катруша, і запропонував «кришу», вимагаю-чи 1 тисгрн. Підприємець відмовився давати хабар. Після цього невідомі почали постійно шантажувати підприємця телефоном, потім — розгромили майстерню і спаплюжили вироби.

Фабула 20

Касира-контролера банку «Обрій» К. Тимошенко звільнено з роботи, їй шкримшується розголошення службової таємнищ. Жшка вважає звільнення незаконним і вимагає поновити її на ро-боті та захистити чесне ім'я.

Фабула 21

У вікно кварири I. Полтавець вчинено постріл. Куля пробила віконне скло і вп'ялася у шафу. На місце події прибув дільнич-ний П. Катруша, але вш відмовся складати протокол з місця по-дії, мотивуючи, що йому не потрібні зайві «глухарі», і порадив поскоріше замінити віконне скло. Позивач звернувся до суду.

Фабула 22

Бізнесмен Ю. Кальченко звшьнив фшансового директора К. Бочкарьову з роботи, вважаючи її потенщйною фшансовою шпигункою. Бочкарьова вимагає поновити її на посаді та ком-пенсації за моральні збитки — виявлення недовіри. Бізнесмен відмовляється.

Фабула 23

В. Мілко прийшов на прийом на адвоката і розповів про те, д^и=К^^

котедж.

Суддя відмовився прийняти заяву.

Фабула 24

Ф. Кришталь звернувся до юридичної консультації з прохан-ням надати йому адвоката.

Мета: захист його інтересів на засіданні адміністративної ко-місії.

Ф. Кришталь притягувався до адмшістративної відповідаль-ності за незаконне збереження будівельних матеріалів (бетонні плити, автопричш з шском) на майданчику біля шд'їзду житло-вого будинку. Від адміністративної комісії він отримав повідом-лення про час розгляду даного питання.

Фабула 25

Окрім того, Е. Копил уже має двох близнят, котрим щойно виповнилося п'ять років.

Фабула 26

Мати неповнолітньої Юшї Мулярко звернулася до прокурора з проханням, з'ясувати місцезнаходження п доньки, котра третю добу (за повідомленням подруг) перебуває у слідчому ізоляторі.

Фабула 27

Мати Наталії Потапчук подала прокуророві скаргу про те, що психолог I. О. Толян залучила її неповнолітню доньку до вживання наркотиків (що виготовлялися із подрібненої мако-вої соломки). Вона просила суворо покарати I. О. Толян, бо їй відомо, що минулого року вона теж саме зробила із подругою її доньки.

Фабула 28

Б. В. Березіна звернулася до прокурора зі скаргою, в якій про-сила прихя'гнухи до Уимшально? в^дально^ Т. Л. Лано'ву за образу і нанесення побоїв під час сварки у маршрутному таксі.

Вона також просила прокурора виступити у суді на її захист.

Фабула 29

20 листопада 20... року приблизно о 21 годині по вул. Кловсь-кий узвіз, 13, у м. Києві .іля клубу «Матроска» А. П. Модестов

чГху^у™^               3 — *»

ня. Незважаючи на вжиті заходи, А. П. Модестова до цього часу не виявлено. У справі проведено всі можливі, за відсутності об-винувачен.го, слідчі дії. Двомісячний термін досудового слідства

Фабула 30 О. П. Бахмач 19… рок. народження, уро1женець м. Донецька,

Е. В. Пастушенко вчинив убивство Е. О. Гавриша.

Працівниками міліції, котрі прибули на місце скоєння злочи-ну, Е. В. Пастушенко був затриманий, а О. П. Бахмачу вдалося

21червня 20… року за …им фактом була порушена кримшаль-на справа, a 26 червня 20... року винесена постанова про притяг-нення О. П. Бахмача як обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-редбаченого ст. 115 КК України.

Фабула 31 А. Є. Буруля 19… року на, 6,ження, 0,родженець м. Києва,

мий. 20 травня 20… року, перебуваючи у Києві, на вул. Хреща-

без будь-яких на те причин, нецензурно образив перехожу М. Козлову і наніс їй удар кулаком в обличчя.

3 урахуванням того, що А. Є. Буруля має сім’ю, постійне міс-це проживання і роботу, визнав сво… вину, розкаявся у вчиненні злочину — щодо нього 10 червня 20 року застосовано запобі-жний захід — підписка про невиїзд.

Обвинувачений А. Є. Буруля дану ним підписку про невиїзд порушив, покинув роботу, зник з м. Києва і не повідомив органи слідства про своє нове місце проживання. У даний час А. Бурулю виявлено в м. Умані.

Фабула 32

В. В. Данилець з метою заволодіння автомобілем «Газель», що належав компанії «Зималетто», вчинив напад на водія цієї маши-ни О. Д. Курильник, вдарив ножем у спину. Шдробивши дорож-ній лист, В. В. Данилець перегнав автомобіль в смт. Боярка (до свого знайомого Ю. У. Вердаса), де автомобіль було розібрано на частини. Завдяки пильності сусідів Ю. У. Вердаса, В. В.Данилець був затриманий.

О. Д. Курильник більше місяця перебував у лікарні.

Фабула 33

О. А. Сашук шдробив посвідчення сшдчого та документ про проведення обшуку і разом зі своїм знайомим К. В. Костюком та В. Ю. Ментовим, котрі виступали «понятими», прибув на квар-

б^ХуГо10^чТо^

Фабула 34

Київське приватне шдприємств20 «Лань», що займається виго-

но, що всі ліжка неякісні і підлягають поверненню виробнику, про що свідчить акт експертизи незалежного експерта.

ТОВ «Оксамит» вимагає повернути вартість забракованого

та відправлення на суму 6 тис. грн, а також виплатити штраф за поставку неякісного товару в розмірі 25 тис. грн.

Ознайомившись з вимогою ТОВ «Лілея», виробник відхилив її. У своєму листі № 5/12 від 28 березня 20… року вш повідом-ляє, що пр.тензія відхиляється через неправильно складений акт

Фабула 35

Київське приватне шдприємств… «Лань», розглянувши прете-нзію за № Юр — 232 від 5.03.20.., відхилило її на таких підста-вах: акт експертизи про визнання якості ліжок не відповідає дій-сності, бо складений неправильно; експерт оцінює якість ліжка через наплив лаку, але ж шжка не лаковані, оскільки це не перед-бачено технічними умовами; матраци ліжок виготовлені з вико-ристанням пружин та всіх засобів, що відповідають нормам ко-ристування, а не «напхані паралоном», як заявляється у претензії, що також не відповідає дійсності.

Фабула 36 Ознайомившись з позовною заявою ТОВ «Оксамит», Київське

Г=ЗГаГа^хЬп1д=:° "" ^ ^

а)            «наплив лаку на ліжках» — виключається. Це ,уперечить

не може бути мови про напливи лаку;

б)            щодо матраців, то вони не мають паралонового начиння -

це ж очевидно, треба лише розпороти матрац і впевнитися.

За висновком галузевої атестаційної комісії Київської експе-риментальної меблевої фабрики, ліжка цього шдприємства атес-товані першою категорією якості терміном на два роки.

Фабула 37

завантажують їх у автомобіль «Газель». Прибувши на місце події, працівники міліції затримали двох чоловіків. Ними ви-явилися непрацюючі Крава і Жук. їх було ,оставлено до рай-

М. Нікітіна вважає таке зізнання грабіжників вигадане. Вона заявила, що н. знає і ніколи не бачила цих злодіїв. Ведеться

Фабула 38

Приватний підприємець В. Лесь завіз в Україну крокодилячі яйця. Бізнесмен Я. Флор купив у нього троє яєць, щоб розвести кроко’ильчиків у басейні власного маєтку. Через певний час з яєць зявилися крокодильчики. Коли ж підросли — почали вила-зити з басейну. Одного разу крокодил пробрався на сусідське по-двір’я і розпатрошив там п’ять фазанів. Розгніваний господар Б. Стас повідомив про це місцевий райвідділ міліції. Працівники М1ЛЩ1Ї за заявою потершлого прибули до Я. Флора. Вш не впус-тив їх до маєтку, за відсутністю належного документа. На цьому справа й скшчилась. Тоді потершлий Б. Стас звернувся до суду з вимогою вилучити крокодилів як небезпечних тварин, перебу-вання яких не сумісне у людському середовищі. Також Б. Стас вимагає, щоб Я. Флор сплатив кошти за знищених фазанів.

Як кажуть, «поки суд та діло» - Я.Флор, щоб уникнути не-приємностей, випустив крокодишв зі свого маєтку. Одного 3 них знайдено на березі Дніпра дуже слабким, де перебувають два ін-ші—наразіневідомо.

Відтепер Я. Флор шантажує приватного шдприємця, у якого

го від наклепу та шантажу.

Фабула 39

Я. Пастушенко прихопила ніж, що лежав у автомобіш між си-дшнями і вдарила ним таксиста. Потім потершла перелізла за кермо автомобіля і відвезла пораненого до шкарні. Через декі-лька годин вш загинув. Спочатку Я. Пастушенко знаходилася 6 місяців у слідчому ізоляторі. Потім — вирок: 6 років позбав-

Києва і вимагає реабілітувати її людську гідність, бо вважає ви-рок суду незаконним.

Фабула 40

20 лютого 2007 року, близько 20 години вечора К. Осика по-вертався додому. Подзвонив у двері. Дружина відчинила і поба-чила, що чоловік стояв біля дверей, а за ним — невідомий, при-ставивши до голови чоловіка пістолет.

Стався напад на квартиру. Невідомий, погрожуючи шстоле-том, забрав коштовності та тисячу доларів США. Коли не було більше чого взяти (на його погляд), невідомий став нетактовно поводитись, зробив декілька пострішв у квартирі. Залишаючи квартиру, невідомий намагався вистрелити у господаря. Захища-ючись, господар звалив невідомого на шдлогу та, скориставшись моментом, взяв свій іменний пістолет і вистрелив у бандита. Від отриманого поранення у стегно артерії нападник загинув від

Тотертший К. Осика (мілщюнер) був засуджений на два роки,

але його виправдали, враховуючи обставини, за яких вш захищався.

Дружина нападника Е. Терещенко, звернулася до судової ш-

станщї зі скаргою щодо виправдувального вироку. Вона вимагає

справедливості: покарати К. Осику за вбивство її чоловіка.

Фабула 41

«Д», шдсипаною у їжу. Шдозрюваним став сусід Д. Барон, кот-рий постійно сварився з Л. Сінчуком. За свідченням В. Жека, ввечері4 серпня 2007 року сусіди влаштували примирення. У са-дку довго сиділи, палили цигарки, розпивали спиртні напої, їли. БлУ„зько 02 години „очі сусід„Рр„зіРйшл„ся. О 8 р'анку дружина, пове),нувшись додому після нічної зміни (п.ацює в торговій ме-реж&вила чолові^а Л. Сінчука „еживи^

коза і мавпа, котрі знаходилися в маєтку Сшчуків. Тож Д. Барон

фотографуванні перехожих на вулицях м. Києва. Саме цим реме-?ломзРайФмУавсяДСР„чук.

Коза була годувальницею подружжя. За свідченням В. Сотни-ка, котрий проживає поряд, рік тому Д. Барон вкрав козу і пустив

її на шашлики. Мавпу спіймав та зав’язав у мішок і відвіз на смі-тник (за 17 км. від маєтку). 3 пояснень Д. Барона. Коза постійно кричала, ставала дибки на паркан і цим його дратувала. Він за-пропонував Сінчукам копменсовувати його моральні збитки — ділитись молоком. Але ті відмовились. Тоді він і виршшв козу знищити шляхом поїдання. Що ж стосується мавпи, то та, пере-

25ЙЇЇЇЇ;'z^rsr-на його город ■вир-

К. Сінчук підтвердила, що факт з мавпою дійсно мав місце минулого літа, але вони з чоловіком відшкодували збитки — ку-

zilX^r»»—„гкви'ка6™.д Бар°на це за-

За словами О. Барона, хоч йому аж ніяк не подобапося таке сусідство, але отруювати він нікого не збирався. Вирішив просю

мТе™рир^е=лодотрагедії.

Фабула 42

25 лютого 2008 року близько 23 години затримано мешканця с. Бровари С. Яшного ха його безпаспорхну сшвжихельку Н. Ма-ндрику, котрі проникли в оранжерею Кшвського ботанічного са-ду, де квітує 150-річне дерево-пальма. їх доставлено до райвідді-лу м. Києва. Шд час допиту С. Яшний сказав, що метою його проникнення було таке: зірвати квіток з дерева-пальми, які ніби-то замовив директор фірми «Конвалія», де вш раніше працював охоронцем. (Фірма займається виготовленням та реашзащєю бу-кетів на замовлення). За цю послугу С. Яшний мав отримати 100 грн. Тож погодився, бо нині вш безробітній.

Н. Мандрика підтвердила версію, але так і не змогла чітко по-яснити, за яких обставин їй це відомо.

не бачив.

За місцем проживання С. Яшного з’ясовано, що він ніде не працює, неодноразово затримувався за крадіжку домашньої пти-ці, городини, навіть приготовленої у каструлях їжі у своїх сусідів.

Сусіди пробачали, місцеві правоохоронці відмовчувались. Отож, як кажуть, все й «сходило з рук».

Цього разу С. Яшному та його сшвмешканщ Н. Мандрищ не уникнути покарання. Порушено кримінальну справу.

Фабула 43

ТОВ «Акюне» протягом трьох років орендує приміщення за-воду «Фотон». Тут ТОВ «Акіоне» розводить для медичних по-

приміщення і намагалася розірвати угоду у спосіб побиття пра-щвників товариства. У результаті бійки п'ять осіб доставлено до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Наступного дня після інциденту шестикласник В. Волочков по дорозі до школи побачивши змію, поклав її в поліетиленовий па-кет і приніс у клас. Перед початком уроку з ангшйської мови па-кех із репхишею поклав учихельщ в сумку. Осхання, вщкривши

її^^^^Г**, внасшдок чого довелося ви-

Потершш « Акюне» та його конкретні пращвники, котрі стали жертвою хушганського нападу, випадкова перехожа М. Пахуча та вчителька англійської мови О. Квітка звернулися до правоохо-

Фабула 44 Непрацю-чі В. Циба і Т. Тома, котрі проживають по вул. Дегнцш. Отож вони поскаржилися дільничному К. Жуковському, ко-трий попередив пшткарок про відповідальність. Однак цього ви-явилося недостатньо. В. Циба і Т. Тома продовжували пліткува-ти. Тоді мешканці будинку звернулися до суду. Пліткарок було

Після такого дозування Т. Томі стало недобре, і вона пішла до ванної кімнати освіжитися та, присівши на ящик для білизни, що стояв під «змійовиком» — заснула.

В. Циба, доївши кусок гуски, заглянула до ванної кімнати і побачила, що Т. Тома там заснула. Тут-то і майнула шдступна думка: помститися за колишню сварку. Недовго думаючи, В. Ци-ба зняла у ванній кшнаті шнур для сушшня білизни, швидко зро-била зашморг, накинула Т. Томі на шию і безжалісно зіпхнула її з ящика.

У цей час поверталася додому з покупками сусідка I. Лель, яка проживає поряд з Т. Томою. Побачивши незамкнуті двері в квар-тирі Т. Томи, і почувши дивний шорох, I. Лель злегка штовхнула двері і вони відчинили),я. Заглянула у квартиру (под,мала, що

та викликала міліцію.

На місце події прибули правоохоронщ та експерт. Застукана на місщ злочину В. Циба, намагалась виправдатись, мотивуючи випадок як самогубство. В. Цибу затримано та доставлено до райвідділумішщї.

Порушено кримінальну справу.

Фабула 45

180 осіб з різних населених пунктів Київщини звернулися до правоохоронних органів із таким.

У хравш 2006 року кожному (з ниш ошуканих мешканщв) бу-ло надіслано лист, у якому пропонувалося взяти участь у спору-дженні житлового будинку в м. Києві. Через рік у ньому учасни-ки придбають квартири. Бажаючі мали з’явитися протягом двох

тижнів (до вказаного у листі числа) для укладення відповідної угоди та внесення коштів. Також зверталася увага на те, що бу-динок розрахований на людей середнього достатку, а відповід-но — переважатимуть одно-, дво-, три- кімнатні ква«тири.

За сл'овами поте'ршлих, оф.с будівельної фФми ^яни» зна-ходився у квартирі в центрі Києва. Майбутніх киян тут радо віта-ли, пропонували каву— і відразу ж переходили до справи. Шд-писували угоду та викладали перший внесок 10 тис. доларів США. I все це на підставі раніше заготовлених бланків угод (тільки вписувались прізвища і дані паспорта — для годиться); на чесне слово президента фірми (вузьколобого молодика в крават-щ) та красномовства обслуговуючого персоналу (дві високі бло-ндинки, мускулястий охоронець). Разом з екземплярами угоди та

факт: саме за такий кольоровий комп’ютерний малюнок люди платили по 10 тис. доларів США. Невдовзі будівельна фірма «Кияни» самоліквідувалась.

Як з’ясувалось, квартира, у якій знаходився офіс, належить 75-річній К. Коровщ котра полюбляла спиртні напої.

За свідченням К. Коровки, якось ввечері до неї завітали дві молоді особи і, відрекомендувавшись пращвниками пенсійного фонду, запропонували їй оздоровчу путівку. Тут же й «справу обмили»: виставили пляшку горілки «Вдала». I тієї ж ночі вивез-ли К. Коровку на оздоровлення - у ближнє село на Житомир-щині. Там її добре харчували, спиртними напоями — не обмежу-вали

А в цей час у квартирі К. Коровки будівельна фірма — квіту-вала.

Бажаючі стати киянами — їхали і їхали, везли останні гроші, і ще б: жар-птиця майже в руках.

ЮТьНп^ГГ—

Фабула 46

мешканців Києва О. Свєткіна і К. Копика. Події розгорталися

так: О. Свєткін і К. Копик завітали до кафетерію, купили дві пор-ції шашликів і зайняли столик, почали розпивати спиртне, що принесли з собою. Пращвник кафетерію О. Вільчак зробила їм зауваження, що тут розпивати спиртне забороняється. Молодики

Іусиллями в.дв.дувач.в кафетер.ю хушгани 6ул„ затримані. За викликом на місце події прибув наряд міліції. Свєткіна О., і Ко-пика К. доставлено до райвідділу міліції Шевченківського райо-ну. Тут уже чекав батько К. Копика - В. Копик, колишній пра-щвник правоохоронних органів, звільнений з роботи п'ять років тому за зловживання службовим становищем. При допиті в О. Свєткіна і К. Копика були вилучені посвідчення працівників М1ШЩЇ, що виявилися шдробними.

За словами В. Копика, батька затриманого К. Копика, ці по-свідчення «вш організував хлопцям для форсу».

Ось у такий спосіб і скшчилося форсування О. Свєткша і К. Копика. На цей раз батько їм недопоміг. Хуліганам доведеться відповідати перед законом.

Порушено справу.

І00І/77ЛБЛ 4



Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_149fda6d6c17b7a0ef42fea332f60fdc, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0