Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Комунікативні якості мовлення : Юридичник практикум. Кримінальний процес, судова риторика : Бібліотека для студентів

2.2. Комунікативні якості мовлення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

магниевый скраб beletage

«Хто володіє великою силою слова (а п у небагатьох можна знайти), навіть і той не буває вільний від постійних трудів» Іоанн

Вираження думки у грамотній логічній словесній формі ста-новить низку комунікативних якостей мовлення, зокрема, прави-

Про значимість цього гарно сказав наш славний земляк А. П. Че-хов: «Для інтелігентної людини погано говорити повинно б вважа-тися такою ж непристойністю, як не вміти читати й писати».

Специфіка правильного мовлення полягає в тому, що такого роду мовлення покликане, перш за все, впливати на свідомість

В и р а з н і с т ь - це комунікативна якість, завдяки якій здійснюється вплив на емоції та почуття аудиторії.

До засобів виразності можна віднести засоби художньої об-разності (порівняння, епітети, метафори тощо); фонетичні за-£об. (інтінаія, тембр голосу! темп'мо'влення, 'дія); приказ-

но, оживлюючи, а не спотворюючи мовлення; синтаксичні фі-гури (звертання, риторичне запитання, інверсія, градація, по-втор, період).

Я с н і с т ь це комунікативна якість, яка забезпечує адеква-тне розумшня сказаного (без деформащй), не вимагаючи від сшврозмовника особливих зусиль при сприйнятті змісту форми. «Головне достоїнство мови — в ясності» (Стендаль).

Причини, що зумовлюють неясність мовлення:

-^=^:^^^^^оМо^ сло-вами;

— індивідуальне слововживання.

Основний шлях розвитку ясності мовлення - сам процес спі-лкування. Практика показує, що чим частіше суб'єкт вступає у процес комунікащї, причому з різними типами аудиторій, тим бі-льше уваги він починає приділяти роботі над своїм мовленням, зокрема, над ясністю. Адже від цього багато в чому залежить до-сягнення поставленої ним мети та задоволення від спілкування.

Точність це комунікативна якість мовлення, що вияв-ляється у використанні слів відповідно до їх значення. Це вироб-

n°z^;==^z^tl РЯД„м „р„™ як ^,.

но називати речі своїми іменами, багатство чи бідність активного словникового запасу мовця). Адже від точності слів багато в чо-му залежить точність дій людей. Поет В. В. Маяковський писав, що в пошуках потрібного, найбільш точного слова він перебирав «тоннисловесноїруди».

Точність мовлення розвнвається в роботі зі словннкамн, на-вчальною, науковою літературою, шляхом аналізу власного та чужого мовлення тощо.

Стислість — це комунікативна якість мовлення, яка вияв-ляється у відборі мовних засобів для вираження головної думки, тези, тобто стисшсть формує умшня говорити суттєво. «Істинна стислість полягає у тому, щоб говорити лише те, що достойне бу-ти сказаним...» (А. Щопенгауер).

Д о ц і л ь н і с т ь - це особлива організащя мовних засобів, яка зумовлює відповідність мовлення меті та обставинам спілку-вання. Основний спосіб розвитку доцільності мовлення — виступ з однією й тією самою темою в різних типах аудиторій. Ця якість, як жодна шша, відточує, шшфує мовне чуття суб’єкта, допомагає ефективно управляти поведшкою аудиторії (зншати роздрату-вання, викликати почуття симпатії, створювати стан розкутості

Запам'ятаймо! Кожна із названих комунікативних якостей мо-влення виражає ту чи іншу сторону мисленнєвого процесу, a са-ме: створення концепщї передбачає орієнтащю на правильність, точність, стисшсть мовлення; побудова програми реалізащї кон-цепщї- на правильність, точність, стисшсть, дощльність мов-лення; тактичне обґрунтування стратепї- на правильність, ви-разність, ясність, дощльність, точність, стисшсть мовлення.

«Учися подобатися... вдалим вибором слів і точною зміною голосу. Той, хто вміє приємно говорити, прихиляє своїх слухачів

лГ^^З~°Гма^Гн-Дб^^ (С. Пелліко).