Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3. Складання проекту : Земельне право України : Бібліотека для студентів

3.3. Складання проекту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Складання проектів включає в себе визначення земель, що не підлягають роздержавленню і приватизації і входять до скла-ду земельних угідь колгоспів, інших сільськогосподарських ко-оперативів, колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств. До цих земель включаються землі лісового фон-ду, землі водного фонду, землі природоохоронного, оздоровчо-го, рекреаційного та історико-культурного призначення, а також створюваний резервний фонд земель. Встановлюються межі цих земель, вираховується площа по контурах і угіддях, скла-дається експлікація цих земель по категоріях.

При визначенні земель лісового фонду, що можуть пере-даватись у колективну і приватну власність, відмежовують-ся вкраплені в сільськогосподарські угіддя ділянки лісових угідь, площа яких становить не більше 5 гектарів, за винят-ком лісів першої групи.

Відмежовані ділянки лісів, що віднесені до земель держав-ної власності, а також ділянки лісів, що можуть передаватись у колективну і приватну власність, відображаються на проектно-му плані умовними позначеннями із визначенням їх площі.

При визначенні земель водного фонду, що можуть переда-ватись у колективну і приватну власність, відмежовуються ділянки водойм і боліт, площа яких становить не більше 3 гек-тарів, за винятком унікальних водоймищ, верхових боліт, водо-постачальних каналів, магістральних зрошувальних та осушу-вальних каналів.

Відмежовані ділянки водойм і боліт, що віднесені до зе-мель державної власності, а також ділянки водойм і боліт, що можуть передаватись у колективну і приватну власність, відображаються на проектному плані умовними позначення-ми із визначенням їх площі.

Із земель, що входять до складу угідь сільськогосподарських підприємств і організацій, відмежовуються земельні ділянки, що

Земельне право України

визначені як землі природоохоронного, оздоровчого, рекреац-ійного та історико-культурного призначення, і не можуть пере-даватись у колективну і приватну власність.

До земель природоохоронного призначення відносяться природні території та розташовані на них об’єкти, що підляга-ють особливій охороні, мають велику екологічну цінність як унікальні типові природні комплекси, для збереження сприят-ливої екологічної обстановки, попередження та стабілізації не-гативних природних процесів і явищ, а також місцеві дендро-логічні парки, парки-пам’ятники садово-паркового мистецтва, ботанічні сади, заповідні урочища, пам’ятки природи, сільсько-господарські угіддя, що підлягають тимчасовій консервації внас-лідок деградації, а також земельні ділянки, які за проектами контурно-меліоративної організації території повинні бути за-ліснені або залужені.

До земель оздоровчого призначення відносяться території, які мають виражені природні лікувальні фактори: мінеральні джерела, кліматичні та інші умови, сприятливі для лікування і оздоровлення населення.

До земель рекреаційного призначення відносять тери-торії для організованого масового відпочинку населення (зелені зони міст, селищ міського типу і сільських населе-них пунктів, лісові та інші урочища, що є місцями відпочин-ку населення, мальовничі ділянки ландшафту, видові май-данчики, стежки і маркіровані траси, пляжі, ландшафтні розриви вздовж річок та водойм).

До земель історико-культурного призначення відносяться землі місцевих історико-культурних заповідників, меморіаль-них парків, поховань, археологічних пам’яток та архітектурно-ландшафтних комплексів.

Відмежовані землі природоохоронного, оздоровчого, рекре-аційного та історико-культурного призначення позначаються на проектному плані, обчислюється їх площа і складається відпо-відна експлікація.

Відповідно до рішення сільської, селищної Ради про ство-рення на своїй території резервного фонду земель обчислюєть-Розділ XV. Правовий режим земель комерційних сільскогосподарських підприємств

ся його загальна площа у розмірі до 15 відсотків площі усіх сільсько-господарських угідь (включаючи ці угіддя в межах відповідних на-селених пунктів), за винятком земель державної власності.

Визначення земель резервного фонду і його просторове розміщення проводиться відповідно до цільового призначен-ня цього фонду, зазначеного у завданні на складання проек-ту роздержавлення і приватизації земель, а також з урахуван-ням розроблених схем розміщення ділянок для задоволення потреб жителів міст і селищ міського типу у земельних ділянках для індивідуального житлового будівництва, садів-ництва і городництва.

Резервний фонд земель може розміщуватись на одному або декількох масивах, при цьому слід враховувати, що земельні ділянки, призначені для індивідуального житлового будівниц-тва, повинні відповідати нормам житлового будівництва, вра-ховувати геологічні умови, рівень грунтових вод тощо.

Складається відповідна експлікація земель резервного фон-ду по контурах і угіддях, обчислюється їх площа та визначаєть-ся якість грунтів по кадастровій оцінці.

Землі резервного фонду залишаються у державній власності і призначаються для подальшого перерозподілу для використан-ня за цільовим призначення. Частина земель резервного фон-ду, яка на час складання проекту знаходиться у користуванні господарства, землі якого приватизуються, надається цьому гос-подарству у постійне користування.

Площа земель, що підлягає роздержавленню і привати-зації, обчислюється як різниця між загальною площею земель, яка знаходиться у користуванні сільськогосподарського підприємства і організації, і площею земель, що віднесені до державної власності.

Складається зведена експлікація земель, що за проектом віднесені до земель державної власності.

Розмір середньої земельної частки обчислюється сільською, селищною, міською Радою для передачі земельних ділянок у колективну і приватну власність.

Земельне право України

Площа сільськогосподарських угідь (у тому числі ріллі), що можуть бути передані у колективну і приватну власність, скла-дається з 85 відсотків площі сільськогосподарських угідь (у тому числі ріллі), якими користуються підприємства, установи, організації та громадяни у межах території даної Ради, крім сільськогосподарських угідь цих підприємств і організацій, які віднесені до земель державної власності, а також сільськогоспо-дарських угідь підприємств, установ і організацій, землі яких не підлягають приватизації.

Одержаний результат визначає розмір середньої земельної частки по сільськогосподарських угіддях (у тому числі ріллі). Якщо у складі сільськогосподарських угідь інші угіддя (бага-торічні насадження, сіножаті або пасовища) становлять більше 10 відсотків, то можливе обчислення розміру середньої земель-ної частки окремо по декількох або по всіх видах сільськогос-подарських угідь.

Питання про розмір середньої земельної частки розглядаєть-ся на загальних зборах колективних сільськогосподарських підприємств і організацій і затверджуються сільською, селищ-ною, міською Радою.

Розмір середньої земельної частки може переглядатись за-лежно від демографічних умов і конкретних обставин, що скла-лись, Радою, яка визначила цей розмір.

При визначенні земель, що передаються у приватну власність, враховуються заяви громадян, які виявили бажання одержати у власність свою частку землі в натурі (на місцевості). Виходячи з кількості таких заяв та розміру середньої земель-ної частки, обчислюється орієнтовна площа земель, що можуть бути передані у приватну власність.

Проектні пропозиції щодо місцерозташування цих земель повинні враховувати виробничі інтереси господарства і бажан-ня громадян щодо розташування земельних ділянок.

Після попереднього обговорення цих пропозицій і їх по-годження на загальних зборах колективу підприємств і

Розділ XV. Правовий режим земель комерційних сільскогосподарських підприємств

організацій розробляється проект розміщення конкретних земельних ділянок.

Якщо конкретна земельна ділянка розміщується на сільсько-господарських угіддях, що за своєю якістю дорівнюють середній кадастровій оцінці по господарству, то ділянка проектується у визначеному розмірі середньої земельної частки.

У разі відхилення якості сільськогосподарських угідь від середньої по господарству розмір конкретної земельної частки може збільшуватись або зменшуватись і визначається за фор-мулою:

З = С хБ / Б,

ч          ч          с

де Зч - розмір конкретної земельної ділянки, га;

С - розмір середньої земельної частки, га;

Б - середня кадастрова оцінка по господарству, бал;

Б - кадастрова оцінка конкретної земельної ділянки, бал.

Виходячи з визначених розмірів конкретної земельної ділянки, проектуються їх межі, обчислюється площа кожної ділянки, а також загальна площа земель, що передаються у при-ватну власність.

Складається експлікація земель по кожній конкретній зе-мельній ділянці і в цілому по всіх землях, що передаються у приватну власність.

Під час розроблення проекту передачі земель у колективну власність окремо визначаються землі загального користування: внутрігосподарські шляхи, полезахисні лісосмуги та інші грун-тозахисні насадження, гідротехнічні споруди та інші. На ці землі складається експлікація і вираховується їх площа.

Складається креслення перенесення проекту роздержавлен-ня і приватизації земель в натуру (на місцевість).

Графічна частина проекту складається на планах внутрігос-подарського землеустрою (масштаб 1:10000) сільськогоспо-дарських підприємств і організацій.

Земельне право України

Ha проектному плані відображаються проектні пропозиції по роздержавленню і приватизації земель.

Проектний план супроводжується експлікацією земель.

Проект роздержавлення і приватизації земель сільськогос-подарських підприємств і організацій розглядається на загаль-них зборах і схвалюється трудовими колективами цих підприємств і організацій.

Проект погоджується сільською, селищною, міською Радою, місцевими органами Державного комітету України по земель-них ресурсах.

Проект за поданням сільської, селищної, міської Ради зат-верджується районною (міською) Радою.

Складається список громадян-співвласників, який до-дається до державного акта на право колективної власності на землю. Цей список складається відповідною Радою і підписується головою Ради, керівником підприємства, коо-перативу, товариства.

За проханням громадян-співвласників місцеві Ради, які ви-дали і зареєстрували державний акт на право колективної влас-ності на землю, видаються довідки, що підтверджують розмір їх середньої земельної частки у колективній власності.

Проект роздержавлення і приватизації земель сільсько-господарських підприємств і організацій складається з таких матеріалів:

♦          пояснювальна записка;

♦          проектний план;

♦          матеріали погодження та затвердження проекту;

♦          креслення перенесення проекту в натуру (на місцевість). Матеріали проекту роздержавлення і приватизації земель

сільськогосподарських підприємств і організацій виготовляють-ся у 4 примірниках, з яких:

♦          перший - проектній організації;

♦          другий - замовнику;

♦          третій - сільській, селищній, міській Раді;

♦          четвертий - господарству.

Розділ XV. Правовий режим земель комерційних сільскогосподарських підприємств