Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Порядок складання проектів приватизації земель 3.1. Загальні рекомендації : Земельне право України : Бібліотека для студентів

3. Порядок складання проектів приватизації земель 3.1. Загальні рекомендації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Порядок складання проектів роздержавлення і приватизації земель сільськогосподарських підприємств і організацій здійснюється на підставі рекомендацій, підготовлених вченими і спеціалістами Української академії аграрних наук, Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства аграрної політики України, Комітету у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва України відповідно до вимог по-станови Верховної Ради України “Про прискорення земельної реформи та приватизації землі” від 13 березня 1992 р. Рекомен-дації затверджені Держкомземом України 15 травня 1992 р. за погодженням з Міністерством аграрної політики України.

1 Рекомендації щодо складання проектів роздержавлення і приватизації земель сільськогосподарських підприємств і організацій // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. – К.,1998. – С.626–633.

Розділ XV. Правовий режим земель комерційних сільскогосподарських підприємств

Проекти роздержавлення і приватизації земель складають-ся по тих сільськогосподарських підприємствах і організаціях, землі яких підлягають передачі в колективну і приватну власність.

Перелік таких господарств визначається Урядом Республі-ки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими Радами щорічно, не пізніше як за один місяць до початку на-ступного року.

Рішення про форму власності на землю і організаційні фор-ми господарювання приймаються загальними зборами колек-тиву сільськогосподарського підприємства, організації і є підста-вою для включення цих підприємств і організацій до переліку господарств, землі яких підлягають передачі у колективну і приватну власність.

На території сільської, селищної ради формується резервний фонд земель. Ці землі залишаються у державній власності і при-значені для подальшої передачі у приватну власність або надан-ня у користування громадянам, які переселяються у сільську місцевість для постійного проживання, вперше прийняті на ро-боту або в члени сільсько-господарських підприємств, коопера-тивів, товариств, або на роботу в соціальній сфері на селі.

У колективну власність громадян передаються землі колек-тивних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарсь-ких кооперативів, сільськогосподарських акціонерних това-риств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств. Площа цих зе-мель визначається як різниця між загальною площею земель сільськогосподарських підприємств, кооперативів, товариств і площею земель, які залишаються у приватній власності грома-дян і у державній власності (резервний фонд земель, лісовий фонд, водний фонд тощо).

Якщо границі господарства, землі якого підлягають роздер-жавленню і приватизації, співпадають з межами території сільської, селищної, міської Ради, площа земель, які передають-ся у колективну власність, становить різницю між загальною площею земель, що знаходяться у віданні відповідної Ради, і

Земельне право України

площею земель, які залишаються у державній власності (землі запасу, лісовий фонд, водний фонд, резервний фонд земель тощо) і у власності громадян.

Для проведення роздержавлення і приватизації земель сільськогосподарських підприємств і організацій за рішенням сільської, селищної, міської Ради або їх виконкомів створюється комісія. До складу комісії включаються депутати відповідної Ради, представники місцевої державної адміністрації, сільськогосподарсь-ких підприємств і організацій, землі яких роздержавлюються і приватизуються, їх трудових колективів, державних землевпоряд-них організацій, фінансових органів та кредитних установ.

Висновки і пропозиції комісії є підставою для підготовки проектних рішень щодо роздержавлення і приватизації земель сільськогосподарських підприємств і організацій.

Замовниками на складання проектів роздержавлення і при-ватизації земель сільськогосподарських підприємств і організацій є відповідні обласні, Київське і Севастопольське міські управлін-ня Державного комітету України по земельних ресурсах.

Завдання на складання проекту розробляються замовником за участю керівників сільськогосподарських підприємств і організацій, відповідних сільських, селищних, міських Рад, органів державної адміністрації району та державних землевпо-рядних організацій за формою, що додається.

Проекти роздержавлення і приватизації земель сільськогос-подарських підприємств і організацій розробляються державни-ми землевпорядними організаціями за участю керівництва цих підприємств і організацій, фахівців місцевих органів Державно-го комітету України по земельних ресурсах.

Розроблені проекти схвалюються трудовими колективами підприємств і організацій і затверджуються за поданням сільської, селищної, міської Ради районною (міською) Радою.

Після затвердження проекту роздержавлення і приватизації земель межі визначених проектом земельних ділянок (держав-ної власності, резервного фонду, приватної і колективної влас-ності) переносяться в натуру на місцевість і закріплюються межовими знаками встановленого зразка.

Розділ XV. Правовий режим земель комерційних сільскогосподарських підприємств

На підставі затвердженого проекту роздержавлення і при-ватизації земель сільськогосподарських підприємств і орган-ізацій проводиться передача земельних ділянок у колектив-ну власність колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам або у власність громадян у порядку, встановленому Земельним кодексом України, і видаються державні акти на право ко-лективної власності на землю, право приватної власності на землю, право постійного користування землею.