Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Суб’єкти прав на землі сільськогосподарського призначення : Земельне право України : Бібліотека для студентів

4. Суб’єкти прав на землі сільськогосподарського призначення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

В Україні відповідно до змісту національного законодавства поняття “суб’єкти прав на землі сільськогосподарського призна-чення” за своїм змістом та значенням майже тотожне поняттю “суб’єкт аграрного підприємництва”. Такий висновок випливає зі змісту законів “Про підприємництво” (ст.2), “Про підприєм-ства в Україні” (ст.ст. 1, 21), “Про колективне сільськогоспо-дарське підприємство” (ст. 1), “Про сільськогосподарську коо-перацію” (ст. 1), “Про господарські товариства” (ст. 1), “Про селянське (фермерське) господарство” (ст. 1), а також зі змісту Постанови Кабінету Міністрів України №740 від 25 травня 1998 р. “Про порядок державної реєстрації суб’єктів підприєм-ницької діяльності”, Цивільного кодексу України (2003 р.).

Згідно з цими законодавчими актами суб’єктами прав на землі сільськогосподарського призначення визначаються аг-рарні товаровиробники, незалежно від форм власності та орган-ізаційно-правових форм господарювання.

Відповідно до чинного законодавства всі суб’єкти прав на землі сільськогосподарського призначення за організаційно-правовими формами можна поділити на суб’єктів у сфері ви-робництва та у сфері сервісу (див.схему 1). У свою чергу, за змістом суб’єкти виробничо-підприємницького та соціального спрямування включають у себе певні групи.

Першу, основну групу таких суб’єктів становлять засновані на приватній (кооперативній, корпоративній), державній та комунальній формах власності власники чи користувачі земель

Земельне право України

Суб’єкти прав на землі сільськогосподарськогопризначення

У сфері виробництва

У сфері сервісу

 

Приватні аграрні

підприємства

кооперативного типу

Приватні аграрні

підприємства

корпоративного типу

Інші державні

сільськогосподарські

підприемства

Селянські (фермерські) господарства

Приватні підсобні господарства громадян

Аграрні підприємства,

діяльність яких заснована

назмішанійформі

власності

Аграрні підприємства

агротехнологічного та

іншого сервісу

Агрохімічного

Технічного

Меліоративного

Науково-технологічного

Будівельного

 

3 державним і приватним інвестором (капіталом)

3 іноземним інвестором (капіталом)

Схема 14.1. Структура суб’єктів прав на землі с ільс ькогосподарс ького призна че ння

сільськогосподарського призначення, головним завданням і предметом діяльності яких є виробництво товарної маси про-дуктів харчування і сировини рослинного і тваринного походРозділ XIV. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

ження. Саме як виробники продуктів харчування приватні аг-рарні підприємства кооперативного типу (сільськогосподарські підприємства, спілки селян, пайові підприємства, сільськогос-подарські виробничі кооперативи тощо) і акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, державні сільськогос-подарські підприємства, діяльність яких заснована на змішаній формі власності, виступають основними суб’єктами права на землі сільськогосподарського призначення як юридичні особи. До цієї групи суб’єктів входять також фермерські господарства, а також приватні підсобні господарства громадян.

Другу групу суб’єктів прав на землі сільськогосподарського призначення формують підприємці, діяльність яких заснована на різних формах власності та організаційно-правових формах, діяльність яких спрямована на забезпечення виробничо-техні-чної діяльності аграрних товаровиробників. До цієї групи нале-жать підприємці, предметом статутної діяльності яких є вико-нання робіт з агрохімічного, меліоративного, технічного та іншого забезпечення виробничої діяльності підприємців, що безпосередньо займаються виробництвом продуктів харчуван-ня, сировини і продовольства незалежно від їх форм власності.

Третю групу суб’єктів прав на землі сільськогосподарсь-кого призначення становлять несільськогосподарські підприємства і організації, яким виділяються відповідні землі для виробничих цілей. Перш за все, це ті промислові підприємства, які мають підсобні сільські господарства, що вирощують продукти харчування для працівників даних підприємств. Такі підсобні господарства можуть як входити складовою частиною у підприємство, організацію, не маючи прав юридичної особи, так і зберігаючи юридичну са-мостійність. Певну кількість земель даної категорії займають релігійні організації, зокрема монастирі, які також займають-ся вирощуванням сільськогосподарських культур.

Підприємства харчової і переробної галузей та фізичні осо-би, які займаються переробленням сільськогосподарської сиро-вини, можуть отримувати у власність землі сільськогосподарсь-кого призначення з метою створення власної сировинної бази.

Земельне право України

Несільськогосподарські підприємства, установи та органі-зації для своїх працівників і пенсіонерів з їх числа, що прожи-вають у сільській місцевості, можуть отримувати у власність земельні ділянки для організації особистих селянських госпо-дарств, сінокосіння і випасання худоби. Зазначені підприєм-ства, установи та організації можуть передавати у власність та надавати в оренду придбані ними земельні ділянки своїм пра-цівникам і пенсіонерам з їх числа.