Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення : Земельне право України : Бібліотека для студентів

2. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Установлений Земельним кодексом України правовий ре-жим земель сільськогосподарського призначення має мету не-допущення виведення із сільськогосподарського обігу цих зе-мель; забезпечення збереження і підвищення їх родючості у поєднанні з найбільш ефективним господарським використан-ням. З урахуванням цього земельним законодавством закріп-лено важливий принцип про те, що землі сільськогосподарсь-кого призначення надаються перш за все для сільськогосподарських цілей.

Для будівництва промислових підприємств та інших не-сільсько-господарських потреб земельні ділянки несільськогос-Розділ XIV. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

подарського призначення чи не придатні для сільського госпо-дарства надаються за згодою з власником землі.

До складу правового режиму земель сільськогосподарсько-го призначення входить:

♦          надання земель у власність та користування;

♦          вилучення сільськогосподарських земель із користуван-ня;

♦          надання прав громадянам та юридичним особам щодо користування земельними ділянками;

♦          визначення обов’язків сільськогосподарських землекори-стувачів.

Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність або надаються у користування:

а)         громадянам - для ведення особистого селянського госпо-

дарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випа-

сання худоби, а також для організації товарного сільсько-

господарського виробництва;

б)         сільськогосподарським підприємствам - для організації

товарного сільськогосподарського виробництва;

в)         сільськогосподарським науково-дослідним установам та

навчальним закладам, сільським професійно-технічним

училищам та загальноосвітнім школам - для дослідних і

навчальних цілей, пропаганди передового досвіду, для

ведення сільського господарства;

г)         несільськогосподарським підприємствам, установам та

організаціям, релігійним організаціям та об’єднанням гро-

мадян - для ведення підсобного сільського господарства.

Державні і комунальні сільськогосподарські підприємства, установи та організації одержують земельні ділянки із земель права державної та комунальної власності у постійне користу-вання для науково-дослідних, навчальних цілей та організації товарного сільськогосподарського виробництва.

У разі ліквідації державного чи комунального сільськогос-подарського підприємства, установи, організації землі, які пере-бували у їх постійному користуванні, повертаються власнику.

Земельне право України

Громадяни набувають право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення у разі:

♦          придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;

♦          безоплатної передачі із земель права державної і кому-нальної власності;

♦          приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування;

♦          одержання у спадщину;

♦          виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю) внаслідок паювання земель недержавних сільськогосподарських підприємств.

Громадяни України можуть одержувати земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства без створен-ня юридичних осіб. Використання ними цих земель здійснюєть-ся відповідно до закону.

Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції можуть надавати в оренду земельні ділянки для випасання худоби, заготівлі сіна жителям сіл, селищ і міст за рахунок земель права державної і комуналь-ної власності.

Громадянам із земель права державної і комунальної влас-ності передаються у власність або надаються в оренду земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садів-ництва. Використання земельних ділянок садівничих товариств здійснюється відповідно до закону та статутів цих товариств.

Об’єднанням громадян та окремим громадянам за їх бажан-ням надаються в оренду земельні ділянки для городництва із земель державної та комунальної власності. Закладання багато-річних плодових насаджень на земельних ділянках, наданих для городництва, а також спорудження капітальних будівель і споруд не допускається. У разі необхідності на даних земель-них ділянках можуть будуватися тимчасові споруди для збері-гання інвентаря та захисту від негоди. Після закінчення стро-ку оренди земельної ділянки, наданої для городництва,

Розділ XIV. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

побудовані тимчасові споруди підлягають знесенню власника-ми цих споруд за їх рахунок.

Підприємства, установи та організації несільськогосподарсь-кого профілю можуть придбати у власність землі сільськогос-подарського та іншого призначення для ведення підсобного господарства. Підприємства харчової і переробної галузі та фізичні особи, які займаються переробленням сільськогоспо-дарської сировини, можуть отримувати у власність землі сільськогосподарського призначення з метою створення влас-ної сировинної бази.

Несільськогосподарські підприємства, установи, організації для своїх працівників і пенсіонерів з їх числа, що проживають у сільській місцевості, можуть отримувати у власність земельні ділянки для організації особистих селянських господарств, сіно-косіння і випасання худоби. Зазначені підприємства, установи і організації можуть передавати у власність та надавати в орен-ду придбані ними земельні ділянки своїм працівникам і пенс-іонерам з їх числа.

Вилучення земель сільськогосподарського призначення для державних і місцевих потреб перебуває під особливим контро-лем держави. Хоча такі випадки повинні бути зведені до мініму-му, все ж необхідність у цьому інколи виникає: треба розшири-ти, наприклад, територію міст і селищ, і не завжди для цього знаходяться інші несільськогосподарські землі.

Вилучення сільськогосподарських земель з кадастровою оцінкою вище середньо-районного рівня з метою їх надання для несільськогосподарських потреб допускається лише у виключ-них випадках, пов’язаних з виконанням міжнародних зобов’я-зань, розробкою цінних корисних копалин, будівництва об’єктів культури та історії, охорони здоров’я, освіти, доріг, магістраль-них трубопроводів, ліній зв’язку, електропередач та інших лінійних споруд при відсутності інших варіантів можливого розміщення цих об’єктів.

Окремі ділянки продуктивних земель можуть бути визнані особливо цінними для певного регіону. Це, в першу чергу, дослідні поля і ділянки науково-дослідних установ та учбових

Земельне право України

закладів, землі природно-заповідного фонду, історико-культур-ного призначення, інші землі.

Перелік таких земель встановлюється органами державної влади. Вилучення земель взагалі не допускається.

У кожному випадку в ході вилучення земель сільськогоспо-дарського призначення здійснюється не лише компенсація збитків, завданих внаслідок такого вилучення власникам чи ко-ристувачам землі, а й витрат сільськогосподарського виробницт-ва в розмірі вартості освоєння рівновеликої площі нових земель.