Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5. Обчислення і строки сплати земельного податку : Земельне право України : Бібліотека для студентів

5. Обчислення і строки сплати земельного податку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Підставою для нарахування земельного податку є дані дер-жавного земельного кадастру.

Юридичні особи самостійно обчислюють суму земельно-го податку в порядку, визначеному Законом України “Про плату за землю”, за формою, встановленою Головною дер-жавною податковою інспекцією України, щороку за станом на 1 січня і до 1 лютого подають дані відповідній державній податковій інспекції.

По нововідведених земельних ділянках розрахунки розмірів податку подаються юридичними особами протягом місяця з дня виникнення права власності або користування земельною ділянкою.

Нарахування земельного податку громадянам проводить-ся державними податковими інспекціями, які видають плат-никові до 15 липня поточного р. платіжне повідомлення про сплату податку.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що пе-ребуває у користуванні кількох юридичних осіб або громадян, земельний податок нараховується кожному з них пропорцій-но тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що пе-ребуває у спільній власності кількох юридичних осіб або гро-мадян, земельний податок нараховується кожному з них про-порційно їх частці у власності на будівлю.

Розділ XIII. Економічне регулювання земельних правовідносин

Власники землі та землекористувачі сплачують земельний податок з дня виникнення права власності або права користу-вання земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користуван-ня земельною ділянкою податок сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користування у по-точному році.

Облік платників (товаровиробників сільськогосподарської продукції та громадян) і нарахування земельного податку про-водиться щорічно за станом на 1 травня, інших суб’єктів – плат-ників податку за станом на 1 лютого.

Земельний податок сплачується рівними частками влас-никами землі і землекористувачами – виробниками товарної сільськогосподарської і рибної продукції та громадянами до 15 серпня і 15 листопада, а всіма іншими платниками щоквар-тально до 15 числа наступного за звітним кварталом місяця.

Надміру сплачені суми податку підлягають поверненню платнику за його письмовою заявою або за його бажанням за-раховуються до сплати податку за наступний рік.

Платники, яких своєчасно не було залучено до сплати зе-мельного податку, сплачують податок не більш як за два попе-редні роки.

Перегляд неправильно нарахованого податку, стягнення або повернення його платнику допускаються не більш як за два попередні роки.

Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за угодою сторін у договорі оренди між орен-додавцем (власником) і орендарем.

Платежі за землю зараховуються на спеціальні бюджетні рахунки бюджетів сільської, селищної, міської Ради, на території яких знаходяться земельні ділянки.

Для централізованого виконання робіт, передбачених ст. 22 Закону, 30 відсотків коштів від земельного податку, що над-ійшли на спеціальні бюджетні рахунки місцевих бюджетів, заз-начених у ст. 20 Закону, централізуються на спеціальному бюд-жетному рахунку Державного комітету України по земельних

Земельне право України

pecypcax, 10 відсотків - на спеціальних бюджетних рахунках Автономної Республіки Крим і областей.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим і обласні Ради у межах зазначених відрахувань можуть установлювати норма-тивиі централізації коштів від земельного податку на спеціаль-них бюджетних рахунках районів і міст, у підпорядкуванні яких знаходиться район.

Міські Ради з районним поділом можуть встановлювати нормативи централізації коштів від земельного податку на спеціальних бюджетних рахунках районів міста.

Кошти від плати за землю, що надходять на спеціальні бюд-жетні рахунки місцевих бюджетів, зазначених у ст. 20 Закону, використовуються виключно для таких цілей:

♦          фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості грунтів;

♦          ведення державного земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель;

♦          створення земельного інноваційного фонду;

♦          відшкодування витрат власників землі і землекористу-вачів, пов’язаних з господарюванням на землях гіршої якості;

♦          економічного стимулювання власників землі і землекори-стувачів за поліпшення якості земель, підвищення родю-чості грунтів і продуктивності земель лісового фонду;

♦          надання пільгових кредитів, часткового погашення пози-чок та компенсації втрат доходів власників землі та зем-лекористувачів внаслідок тимчасової консервації земель, порушених не з їх вини;

♦          проведення земельної реформи, а також для земельно-господарського устрою, розробки містобудівної докумен-тації і розвитку інфраструктури населених пунктів.

Кошти від земельного податку, що централізуються, спря-мовуються на розробку і виконання державних програм щодо раціонального використання земель, підвищення родючості грунтів, на відшкодування витрат власників землі і землекори-стувачів, пов’язаних із господарюванням на землях гіршої

Розділ XIII. Економічне регулювання земельних правовідносин

якості, охорону земельних ресурсів у комплексі з іншими при-родоохоронними заходами, розвиток загальнодержавної та ре-гіональної інфраструктури, ведення державного земельного ка-дастру, землеустрою, моніторингу земель, а також проведення земельної реформи.

За нецільове використання коштів, що надходять від земель-ного податку у відповідний бюджет, фінансовими органами нараховується штраф в розмірі 100 відсотків використаних сум, які надходять до Державного бюджету України на цілі, зазна-чені в частині 1 ст. 6 Закону.

За несвоєчасну сплату земельного податку (ст. 17 Закону) справляється пеня у розмірі 0,3 відсотка суми недоїмки за кож-ний день прострочення.

Розмір пені за несвоєчасне внесення орендної плати перед-бачається у договорі оренди, проте він не може перевищувати ставки пені за несвоєчасну сплату земельного податку.

За порушення Закону України “Про плату за землю” плат-ники несуть відповідальність, передбачену Земельним кодексом України, та відповідно до Закону України “Про державну по-даткову службу в Україні”.

Посадові особи, винні в порушенні вимог Закону, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Контроль за правильністю обчислення і справляння земельно-го податку здійснюється державними податковими інспекціями.

Спори, що виникають з питань застосування положень, передбачених цим Законом, вирішуються в судовому порядку.