Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Правові форми плати за землю : Земельне право України : Бібліотека для студентів

2. Правові форми плати за землю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Використання землі в Україні є платним. Об’єктом плати за землю є земельна ділянка.

Плата за землю справляється у трьох правових формах:

♦          плати за придбання земельних ділянок;

♦          плати за використання землі у вигляді земельного податку;

♦          плати за використання землі у вигляді орендної плати. Плата за придбання земельних ділянок встановлюється у

договорі купівлі-продажу за згодою сторін.

Продаж земельних ділянок, що перебувають у державній та комунальній власності, здійснюється за їх вартістю, визначеною на підставі експертної грошової оцінки.

У разі продажу земельних ділянок на конкурсних засадах їх вартість, встановлена на підставі експертної грошової оцін-ки, є стартовою ціною.

Земельний податок - це обов’язковий платіж, що справ-ляється з власників землі та землекористувачів, крім орендарів, за використання земельних ділянок. Відповідно до Закону України “Про плату за землю” земельний податок встанов-люється окремо за землі сільськогосподарського і несільськогос-подарського призначення. Ставки земельного податку встанов-люються Верховною Радою України. Його розмір не залежить від результатів господарської діяльності власників землі, земле-користувачів і встановлюється у вигляді платежів за одиницю земельної площі з розрахунку на рік. Шдставою для нарахуван-ня земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Власники землі та землекористувачі сплачують земельний податок з дня виникнення права власності або користування

Земельне право України

земельною ділянкою. У разі припинення цих прав земельний податок сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному р. На окремі земельні ділянки, визначені згаданим законом, встановлюються пільги щодо розмірів і звільнення від земельного податку.

Відповідно до Закону України “Про фіксований сільськогос-подарський податок” з 1 січня 1999 р. у системі оподаткування сільськогосподарських товаровиробників земельний податок є складовою частиною фіксованого сільськогосподарського, який встановлюється у відсотках від грошової оцінки земельної ділянки, проведеної станом на 1 липня 1995 р. за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України у таких розмірах: для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,5; для багаторічних насад-жень – 0,3.

Для платників податку, які здійснюють діяльність у гірських зонах та на поліських територіях, ставка фіксованого сільсько-господарського податку з 1 га сільськогосподарських угідь вста-новлена у розмірах: для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,3, для багаторічних насаджень – 0,1 відсотка грошової оцінки земель-ної ділянки.

Для стабілізації сільськогосподарського виробництва з 1 січня 1999 р. до 1 січня 2001 р. звільнялися від сплати фіксова-ного сільськогосподарського податку сільськогосподарські това-ровиробники, які відповідно до норм наведеного закону були платниками даного податку. Платники фіксованого сільськогос-подарського податку не звільняються від сплати коштів на обо-в’язкове державне пенсійне страхування та обов’язкове соціаль-не страхування.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку ма-ють право на вибір форми сплати фінансового сільськогоспо-дарського податку в грошовій формі або у вигляді поставок сільськогосподарської продукції.

Нарахування земельного податку громадянам здійснюєть-ся державними податковими інспекціями, які видають плат-никові до 15 липня поточного р. платіжне повідомлення про сплату податку.

Розділ XIII. Економічне регулювання земельних правовідносин

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що пе-ребуває у користуванні кількох юридичних осіб або громадян, земельний податок нараховується кожному з них пропорцій-но тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні.

Власники землі та землекористувачі сплачують земельний податок з дня виникнення права власності або права користу-вання земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою податок спла-чується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному р.

Облік платників (товаровиробників сільськогосподарської продукції та громадян) і нарахування земельного податку про-вадиться щорічно за станом на 1 травня, а інших суб’єктів -платників податку за станом на 1 лютого.

Земельний податок сплачується рівними частками власни-ками землі і землекористувачами - виробниками товарної сільськогосподарської продукції (і рибної) та громадянами до 15 серпня і 15 листопада, а всіма іншими платниками щокварталь-но до 15 числа наступного за звітним кварталом місяця.

Платники, яких своєчасно не було залучено до сплати зе-мельного податку, сплачують податок не більш як за два попе-редні роки.

Перегляд неправильно нарахованого податку, стягнення або повернення його платнику допускаються не більш як за два попередні роки.

Кошти від плати за землю, що надходять на спеціальні бюд-жетні рахунки місцевих бюджетів, використовуються для таких цілей:

♦          фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості грунтів;

♦          ведення державного земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель;

♦          створення земельного інноваційного фонду;

♦          відшкодування витрат власників землі і землекористу-вачів, пов’язаних з господарюванням на землях гіршої якості;

Земельне право України

♦          економічного стимулювання власників землі і землекори-стувачів за поліпшення якості земель, підвищення родю-чості грунтів і продуктивності земель лісового фонду;

♦          надання пільгових кредитів, часткового погашення пози-чок та компенсації витрат доходів власників землі та зем-лекористувачів внаслідок тимчасової консервації земель, порушених не з їх вини;

♦          проведення земельної реформи, а також для земельно-господарського устрою, розробки містобудівної докумен-тації і розвитку інфраструктури населених пунктів.

Для централізованого виконання робіт, перерахованих вище, 30 відсотків коштів від земельного податку, що надійшли на спец-іальні бюджетні рахунки місцевих бюджетів, централізуються на спеціальному бюджетному рахунку Державного комітету Украї-ни по земельних ресурсах, 10 відсотків - на спеціальних бюджет-них рахунках Автономної Республіки Крим і областей.

Орендна плата за земельну ділянку - це платіж, який орен-дар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Розмір, форма і строки внесення орендної плати встановлю-ються за угодою сторін у договорі оренди.

Внесення орендної плати на майбутній період оренди до-пускається на термін, не більший одного р.

У разі визнання договору оренди земельної ділянки не-дійсним одержана орендодавцем орендна плата за фактичний строк оренди землі не повертається.

Орендна плата може встановлюватись у таких формах:

♦          грошовій;

♦          відробітковій (надання послуг орендодавцю);

♦          натуральній (за визначеною кількістю чи частиною про-дукції, яка одержується з орендованої земельної ділянки).

Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у дер-жавній і комунальній власності, справляється виключно у гро-шовій формі.

Умови договору оренди про розмір орендної плати можуть переглядатись за згодою сторін.

Розділ XIII. Економічне регулювання земельних правовідносин