Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ ХІІІ Економічне регулювання земельних правовідносин 1. Плата за землю як засіб правового стимулювання розвитку земельних правовідносин : Земельне право України : Бібліотека для студентів

Розділ ХІІІ Економічне регулювання земельних правовідносин 1. Плата за землю як засіб правового стимулювання розвитку земельних правовідносин


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Розміри та порядок плати за використання земельних ре-сурсів, а також напрями використання коштів, що надійшли від плати за землю, відповідальність платників та контроль за пра-вильністю обчислення і справляння земельного податку визна-чаються Законом України “Про плату за землю” від 19 вересня 1996 р., а також Земельним кодексом України.

Використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної пла-ти, що визначаються залежно від грошової оцінки земель. Роз-міри податку за земельні ділянки, грошову оцінку яких не вста-новлено, визначаються відповідно до її встановлення в порядку, визначеному Земельним кодексом.

Власники землі та землекористувачі, крім орендарів, спла-чують земельний податок.

За земельні ділянки, надані в оренду, справляється орен-дна плата.

Плата за землю запроваджується з метою формування дже-рела коштів для фінансування заходів щодо раціонального ви-користання та охорони земель, підвищення родючості грунтів, відшкодування витрат власників землі і землекористувачів, пов’язаних з господарюванням на землях гіршої якості, веден-ня земельного кадастру, здійснення землеустрою та моніторин-гу земель, проведення земельної реформи та розвитку інфраст-руктури населених пунктів.

Розмір земельного податку не залежить від результатів гос-подарської діяльності власників землі та землекористувачів.

Земельне право України

Ставки земельного податку, порядок обчислення і сплати його не можуть встановлюватись або змінюватись іншими за-конодавчими актами, крім згаданого вище закону.

Зміни і доповнення до згаданого закону вносяться не пізніше ніж за три місяці до початку нового бюджетного p. і набирають чинності з початку нового бюджетного р.

Закон України “Про плату за землю” в ст. 1 дає визначення окремим термінам, які вживаються в ході висвітлення даної теми, зокрема:

♦          грошова оцінка - капіталізований рентний дохід із зе-мельної ділянки;

♦          податок - обов’язковий платіж, що справляється з юри-дичних і фізичних осіб за користування земельними ділянками;

♦          ставка податку - законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподаткованої земельної ділянки;

♦          оренда - засноване на договорі строкове платне володін-ня, користування земельною ділянкою;

♦          землі сільськогосподарського призначення - землі, надані для потреб сільського господарства або придатні для цих цілей.

Дію Закону України “Про плату за землю” зупинено для сільськогосподарських виробників - учасників експерименту по запровадженню Єдиного податку на території Глобинського району Полтавської області, Старобешівського району Донець-кої області та Ужгородського району Закарпатської області з питань оподаткування.

Кошти від земельного податку, що централізуються, спря-мовуються на розробку і виконання державних програм щодо раціонального використання земель, підвищення родючості грунтів, на відшкодування витрат власників землі і землекори-стувачів, пов’язаних із господарюванням на землях гіршої якості, охорону земельних ресурсів у комплексі з іншими при-родоохоронними заходами, розвиток загальнодержавної та ре-гіональної інфраструктури, ведення державного земельного ка-дастру, землеустрою, моніторингу земель, а також проведення земельної реформи. Розділ XIII. Економічне регулювання земельних правовідносин

За нецільове використання коштів, що надходять від земель-ного податку у відповідний бюджет, фінансовими органами нараховується штраф у розмірі 100 відсотків використаних сум, які надходять до Державного бюджету України на зазначені вище цілі.