Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5. Цивільна відповідальність за порушення земельного законодавства : Земельне право України : Бібліотека для студентів

5. Цивільна відповідальність за порушення земельного законодавства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Цивільна відповідальність називається також майновою відповідальністю за шкоду, спричинену майну громадян і юри-дичних осіб, а також життю і здоров’ю людей.

Шкода може бути спричинена у зв’язку з невиконанням чи неналежним виконанням договору, а також у зв’язку з правопорушенням, що заподіяло шкоду. Це розкривають норми Цивільного кодексу України про угоди, про відпові-дальність внаслідок спричинення шкоди, спричиненої жит-тю і здоров’ю громадян.

Цивільна відповідальність передбачає можливість компен-сації шкоди, заподіяної порушенням законодавства про вико-ристання земель та інших природних ресурсів.

Земельне право України

Компенсація може мати місце внаслідок правомірних дій в разі вилучення земель та інших природних ресурсів для гро-мадських і державних потреб, винного заподіяння шкоди влас-нику чи користувачу природних ресурсів і компенсації держав-ної шкоди, що виникла 3 вини екологічно шкідливих виробництв, тобто компенсації за “чужу вину”.

Цивільна відповідальність сприяє вжиттю заходів щодо відновлення якості земель та інших природних ресурсів, захи-сту майнових та екологічних прав людини залежно від ступе-ня унікальності, природної та наукової цінності знищених чи пошкоджених природних ресурсів і об’єктів та передбачає еле-менти штрафного компенсування шкоди, а в ряді випадків - і заходи стимулювання, спрямовані на заохочення органів, що здійснюють контроль у цій сфері та витрачають кошти на оздо-ровлення навколишнього природного середовища і здійснення природоохоронних заходів.

Визначення шкоди здійснюється на основі різноманітних методів:

♦          таксового;

♦          витратного;

♦          розрахункового;

♦          нормативного.

Таксовий метод базується, переважно, на застосуванні такс, тобто встановленої у нормативно-правовому порядку грошової суми по відношенню до розміру мінімальної заробітної плати чи неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на одини-цю знищеного чи пошкодженого природного ресурсу. Цей по-рядок запроваджено при визначенні шкоди, заподіяної лісово-му господарству, тваринному світу тощо.

Витратний метод визначення шкоди застосовується на ос-нові даних про витрати, необхідні для здійснення заходів щодо відновлення природних ресурсів, зокрема у разі заподіяння шкоди лісовим ресурсам внаслідок забруднення їх стічними водами, через негативні хімічні, фізичні, біологічні фактори, що призводять до знищення цих ресурсів (наприклад, шкода, за-подіяна внаслідок підпалу лісових ресурсів, компенсується у Розділ XII. Відповідальність як засіб реалізації земельного права

розмірі вартості втрат товарної деревини, який вираховується згідно з розцінками для цієї місцевості, грошовими сумами, необхідними для вирощування нових лісових культур чи мо-лодняка природного походження замість знищених, виконан-ня робіт по очистці території, а також покриття затрат на гасін-ня пожежі).

Розрахунковий метод базується на системі розрахунків об-числення шкоди. Він широко застосовується при визначенні шкоди, заподіяної власнику порушенням водного законодавт-сва, та збитків, завданих рибному господарству внаслідок ски-дання в рибогосподарські водойми неочищених вод та інших відходів, обчисленні розміру шкоди, заподіяної порушенням земельного законодавства.

В основу нормативного методу покладені економічні нор-мативи плати за лімітне та понадлімітне використання природ-них ресурсів, знищення (погіршення) їх якості та платежі за викиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище, в яких враховуються особливості природних ресурсів чи їх ком-плексу, склад і властивості викидів, а також затрати, необхідні для ліквідації чи попередження забруднення, відновлення якості природних ресурсів.

Такі нормативи диференціюються щодо природних ресурсів державного й місцевого значення, окремих регіонів держави і встановлення на прогнозований період з урахуванням річних викидів забруднених речовин чи шкідливих фізичних, біолог-ічних та інших факторів. Джерелом нормативних платежів мо-жуть бути витрати виробництва та доходи сільськогосподарсь-ких підприємств, кооперативів і акціонерних товариств.

У практиці визначення шкоди, заподіяної власником землі та землекористувачем земель, знайшли нормативне закріплен-ня такі види платежів:

♦          базові, що встановлюються в межах погоджених норма-тивів викидів (скидів) і лімітів використання природних ресурсів та плати за землю;

♦          п’ятикратні розміри платежів за перевищення гранично-допустимих концентрацій і тимчасово погоджених скидів

Земельне право України

(викидів), перевищення лімітів використання природних ресурсів.

Важливим відновлювальним заходом є компенсація шкоди, заподіяної здоров’ю та майну громадян, майну сільськогоспо-дарських, колективних підприємств, кооперативів і акціонерних товариств екологічно небезпечними об’єктами (АЕС тощо), власниками чи володільцями джерел підвищеної екологічної небезпеки.

Крім розглянутих вище форм відповідальності за земельні правопорушення законодавством передбачена ще спеціальна земельно-правова відповідальність. Вимоги Земельного кодек-су України та Закону України “Про селянське (фермерське) господарство” передбачають припинення прав на землю при його ліквідації у випадках невикористання земельної ділянки в сільськогосподарських цілях та використання ділянки мето-дами, що призводять до деградації землі. У зв’язку з ліквідацією селянського господарства вилучається земельна ділянка. Вилу-чається вона якраз із-за скоєння вказаних порушень.