Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.6. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень : Земельне право України : Бібліотека для студентів

4.6. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Постанова про накладення адміністративного стягнення є обов’язковою для виконання державними і громадськими орга-нами, підприємствами, установами, організаціями, службовими особами і громадянами (ст. 298 КУАП).

Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення.

Накладення штрафу не звільняє осіб, винних у порушенні, від усунення допущених порушень і відшкодування нанесених збитків.

Одночасно з винесенням постанови про накладення штра-фу службова особа встановлює строк не більше одного місяця для усунення порушень земельного законодавства, про що ро-биться запис у постанові. У випадку неусунення порушень у встановлений строк винні притягуються до відповідальності у встановленому законом порядку.

У випадках неусунення порушень, пов’язаних із само-вільним зайняттям земельної ділянки, службові особи діють відповідно до вказівки “Про порядок підготовки органами Дер-жкомзему та подання на розгляд органам прокуратури матері-алів про самовільне зайняття земельної ділянки”.

При оскарженні або опротестуванні постанови про накла-дення адміністративного стягнення постанова підлягає вико-нанню після залишення скарги або протесту без задоволення.

Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу підлягає примусовому виконанню після закін-чення строку, який встановлюється (ст. 307 КУАП) в п’ятнад-цять днів з дня вручення постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови – не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про зали-шення скарги або протесту без задоволення.

Постанова про накладення штрафу звертається до виконан-ня службовою особою, яка винесла постанову (ст. 299 КУАП).

Якщо негайне виконання постанови про накладення адмі-ністративного стягнення у вигляді штрафу неможливе, службоЗемельне право України

ва особа, яка винесла постанову, може відстрочити виконання постанови на строк до одного місяця (ст. 301 КУАП).

Не підлягає виконанню постанова про накладення адміні-стративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. В разі зупинення ви-конання постанови відповідно до ст. 291 Кодексу перебіг стро-ку давності зупиняється до розгляду скарги або протесту. У разі відстрочки виконання постанови відповідно до ст. 301 цього Кодексу перебіг строку давності зупиняється до закінчення строку відстрочки (ст. 303 КУАП).

Питання, зв’язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення, вирішуються службовою особою, яка винесла постанову (ст. 304 КУАП).

Контроль за правильним і своєчасним виконанням поста-нови про накладення адміністративного стягнення здійснюється службовою особою, яка винесла постанову (ст. 305 КУАП).

Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестуван-ня постанови – не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задо-волення.

Відповідно до ст. 13 Закону України “Про місцеві Ради на-родних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування” штраф, накладений за вчинення адміністративного правопору-шення на відповідній території, вноситься на рахунки місцевих Рад і надходить до позабюджетних фондів органів місцевого самоврядування базового рівня.

У разі несплати штрафу порушником у строк, установлений частиною першою ст. 307 Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для відрахування суми штрафу в приму-совому порядку з його заробітної плати чи іншого заробітку, пенсії або стипендії відповідно до правил, установлених Цив-ільним процесуальним кодексом України (ст. 307 КУАП).

Стягнення із заробітної плати (заробітка), пенсії або сти-пендії громадян проводить адміністрація установ, підприємств

Розділ XII. Відповідальність як засіб реалізації земельного права

і організацій на підставі виконавчих документів, які направлені їм судовим виконавцем (службовою особою), шляхом відраху-вання із належної їм заробітної плати (заробітка), пенсії, сти-пендії (ст. 403 Цивільного процесуального Кодексу України).

Якщо особа, піддана штрафу, не працює або якщо стягнення штрафу із заробітної плати чи іншого заробітку, пенсії або сти-пендії порушника є неможливим з інших причин, стягнення про-водиться на підставі постанови службової особи про накладен-ня штрафу судовим виконавцем, що перебуває при районному (міському) суді, шляхом звернення стягнення на особисте май-но порушника, а також його частку в спільній власності.

Забороняється віднесення накладених на службових осіб штрафів за рахунок підприємств, установ і організацій (ст. 308 КУАП).

Постанова про накладення штрафу, за якою стягнення штра-фу проведено повністю, з відміткою про виконання повертаєть-ся службовій особі, яка винесла постанову (ст. 310 КУАП).

Власники і користувачі земельних ділянок можуть притя-гатися до адміністративної відповідальності за різні види пра-вопорушень земельного законодавства.