Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.5. Постанова по справі про адміністративне правопорушення : Земельне право України : Бібліотека для студентів

4.5. Постанова по справі про адміністративне правопорушення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, службова особа виносить постанову по справі.

Постанова повинна містити: найменування службової осо-би, яка винесла постанову, дату розгляду справи, відомості про особу, щодо якої розглядається справа; викладення обставин, установлених при розгляді справи; зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення, а також поря-док та строк її оскарження і підписується службовою особою, яка розглянула справу (ст. 283 КУАП).

При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення вирішення питання про відшкодування винним май-нової шкоди не відноситься до компетенції службових осіб органів Держкомзему. Ці питання вирішуються в порядку ци-вільного судочинства (ст. 40 КУАП).

По справі про адміністративне правопорушення службова особа виносить одну з таких постанов:

♦          про накладення адміністративного стягнення;

♦          про закриття справи.

Постанова про закриття справи у випадках порушення зе-мельного законодавства виноситься при передачі її прокурору, органу попереднього слідства чи дізнання, а також при наяв-ності обставин, передбачених ст. 247 КУАП (ст. 284 КУАП).

Постанова про закриття справи виноситься за таких обставин:

♦          відсутність події і складу адміністративного правопору-шення;

♦          недосягнення особою на момент вчинення адміністратив-ного правопорушення шістнадцятирічного віку;

Розділ XII. Відповідальність як засіб реалізації земельного права

♦          неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи без-діяльність;

♦          скасування акта, який встановлює адміністративну відпо-відальність;

♦          закінчення на момент розгляду справи про адміністратив-не правопорушення строків, передбачених Кодексом Ук-раїни про адміністративні правопорушення;

♦          наявність по тому самому факту щодо особи, яка притя-гається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (службової особи) про накладення адміністративного стягнення, нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також порушення по даному факту кримінальної справи;

♦          смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в справі (ст. 247 КУАП).

При малозначності вчиненого адміністративного правопо-рушення службова особа, уповноважена вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідаль-ності і обмежитись усним зауваженням (ст. 22 КУАП).

Постанова оголошується негайно після закінчення розгля-ду справи, підписується в трьох примірниках, реєструється в спеціальній книзі. Копія постанови протягом трьох днів вру-чається або висилається особі, щодо якої її винесено.

Копія постанови в той же строк вручається або висилаєть-ся потерпілому на його прохання.

Копія постанови вручається під розписку. В разі, якщо ко-пія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі (ст.285 КУАП).

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої її внесено, протягом десяти днів з дня винесення постанови. В разі пропуску зазна-ченого строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено службо-вою особою, правомочною розглядати скаргу.

Земельне право України

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено вищестоящій службовій особі або в рай-онний (міський) суд, рішення якого є остаточним.

Особа, яка оскаржила постанову, звільняється від сплати державного мита.

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути опротестовано прокурором.

Подання скарги або протесту зупиняє виконання постано-ви до їх розгляду.

Вищестояща службова особа розглядає скаргу або протест в десятиденний термін з дня подання і приймає одне з рішень:

♦          залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без задоволення;

♦          скасовує постанову і надсилає справу на повторний роз-гляд;

♦          скасовує постанову і закриває справу;

♦          змінює захід стягнення в межах, передбачених норма-тивним актом про відповідальність за адміністратив-не правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.

Копія рішення по скарзі або протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено.

Про результати розгляду протесту повідомляється прокуророві.

Скасування постанови із закриттям справи про адміністра-тивне правопорушення тягне за собою повернення стягнених грошових сум, а також скасування інших обмежень, зв’язаних з постановою.

Рішення по скарзі на постанову по справі про адміністра-тивне правопорушення може бути опротестовано прокурором.

Протест на рішення по скарзі вноситься вищестоящій служ-бовій особі відносно службової особи, яка прийняла рішення по скарзі.

Розділ XII. Відповідальність як засіб реалізації земельного права