Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. Розгляд справ про порушення земельного законодавства : Земельне право України : Бібліотека для студентів

4.3. Розгляд справ про порушення земельного законодавства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Справи про порушення земельного законодавства передба-чені ст. 52, 53, 531, 532, 54, 55, 56 та 1885 Кодексу України про адміністративні правопорушення, іх розглядають відповідно посадові особи органів Держкомзему в п’ятнадцятиденний строк з дня одержання протоколу про адміністративне право-порушення від особи, яка склала протокол.

Від імені органів Держкомзему розглядати справи про адмі-ністративні правопорушення і накладати адміністративні стяг-нення мають право: Голова Державного комітету України по земельних ресурсах та його заступники, Голова Державного ко-Земельне право України

мітету Автономної Республіки Крим по земельних ресурсах і єдиному кадастру та його заступники, начальники обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь та їх заступ-ники, начальники міських (міст обласного та районного підпо-рядкування), районних управлінь (відділів) земельних ресурсів та їх заступники, інженери-землевпорядники сіл і селищ.

На розгляд справи особа, яка притягується до адміністратив-ної відповідальності, свідок, експерт, інші особи викликаються повістками, доставка і вручення яких здійснюється відповідно до ст. 90, 91, 94, 96 Цивільного процесуального кодексу України.

Повістки разом із зворотною розпискою надсилаються ре-комендованим листом або через розсильних і повинні бути вручені особі, яка викликається, не пізніше ніж за п’ять днів до розгляду справи. Зворотна розписка з підписом підлягає повер-ненню із зазначенням часу одержання.

Повістка, адресована службовій особі державного підприє-мства, установи, організації, колективного сільськогосподарсь-кого підприємства, іншої кооперативної організації, вручається відповідній службовій особі, яка розписується про її одержан-ня на зворотній стороні.

Коли особа, яка викликається, не буде виявлена у місці про-живання, повістку вручають будь-кому з дорослих членів сім’ї, які проживають разом з нею, а при їх відсутності– домоуправ-лінню або адміністрації за місцем роботи, а в сільських місце-востях – виконавчому комітетові сільських (селищних) Рад. Службова особа, яка одержала повістку, зобов’язана під свою відповідальність негайно вручити її належній особі.

При відмові адресата одержати повістку, особа, яка її дос-тавляє, робить відповідну відмітку на повістці, яка повертаєть-ся. Відмітка про відмову одержати повістку стверджується підписом службової особи домоуправління чи виконкому сільської Ради народних депутатів, або представника адмініст-рації за місцем роботи, або підписами не менше двох громадян.

Відповідно до ст. 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення при відсутності особи, яка притягується до відповідальності, справу може бути розглянуто лише у випад-Розділ XII. Відповідальність як засіб реалізації земельного права

ках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Привід, як захід забезпечення явки по справах про пору-шення земельного законодавства, не передбачений.

У розгляді справи відповідно до ст. 269-274 Кодексу Ук-раїни про адміністративні правопорушення можуть брати участь: потерпілий, адвокат, свідок, експерт, перекладач.

Розглянувши справу про порушення земельного законодав-ства, службова особа, керуючись ст. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 36, 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вино-сить одну із постанов:

♦          про накладення адміністративного стягнення;

♦          про закриття справи.

Постанова повинна містити: відомості про службову особу, яка винесла постанову, дату розгляду справи; відомості про особу - відповідача; викладення обставин справи; посилання на нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення, розмір, термін і порядок оплати штрафу; порядок і термін ос-карження постанови.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписується службовою особою, яка розглянула справу.

Постанова оголошується негайно після закінчення розгля-ду справи, підписується в трьох примірниках і реєструється у відповідній книзі. Копія постанови протягом трьох днів вру-чається або висилається особі, щодо якої її винесено. Копія постанови вручається під розписку. В разі, якщо копія поста-нови висилається, про це робиться відмітка у справі.

Штраф може бути накладений не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, при триваючому правопору-шенні - два місяці з дня його виявлення, а також в місячний термін після закінчення строку, встановленого вказівкою.

При накладенні стягнення враховується характер вчинено-го правопорушення, особа правопорушника, ступінь її вини,

Земельне право України

майновий стан, обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність.

Обставинами, що пом’якшують відповідальність за адмініст-ративне правопорушення, визнаються:

♦          щире каяття;

♦          відвернення шкідливих наслідків правопорушення, доб-ровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди;

♦          вчинення правопорушення неповнолітнім.

Обставинами, що обтяжують відповідальність за адміністра-

тивне правопорушення, визнаються:

♦          продовження протиправних дій, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити їх;

♦          повторне, протягом р. вчинення однорідного правопору-шення, за яке особа притягалась до адміністративної відповідальності;

♦          правопорушення вчинено групою осіб.