Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства 4.1. Види правопорушень, за які наступає відповідальність : Земельне право України : Бібліотека для студентів

4. Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства 4.1. Види правопорушень, за які наступає відповідальність


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Адміністративна відповідальність за порушення земельно-го законодавства передбачена Земельним кодексом України і Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУАП).

Ст. 52 КУАП передбачає відповідальність за псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічни-ми і радіоактивними речовинами, нафтою та нафтопродуктами, неочищеними стічними водами, виробничими та іншими відхо-дами, а так само невжиття заходів щодо боротьби з бур’янами. Таке забруднення землі негативно впливає на родючість грунтів, знижує врожайність сільськогосподарських культур, робить продукцію небезпечною для людей і тварин. Забрудню-вачами можуть бути як підприємства і організації, так і грома-дяни. І ті, і інші можуть бути суб’єктами відповідальності. По-рушення може скоюватися як навмисно, так і з необережності, халатності. Високі штрафи встановлюються в зв’язку з тим, що дане порушення приносить велику шкоду – зниження родю-чості грунту, урожайності, іноді на багато років. Якщо таке

Розділ XII. Відповідальність як засіб реалізації земельного права

забруднення стає суспільно небезпечним, воно перетворюєть-ся в злочин і карається кримінальною відповідальністю.

Відповідальність за порушення правил використання зе-мель передбачається ст. 53 КУАП. Землевласники і землеко-ристувачі несуть адміністративну відповідальність за викори-стання земель не за цільовим призначенням, за невиконання природоохоронного режиму використання земель, розміщен-ня, проектування, будівництво, введення в дію об’єктів, які не-гативно впливають на стан земель, за неправильну експлуа-тацію, знищення або пошкодження протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних лісонасаджень. Землевласни-ки, землекористувачі, орендарі зобов’язані дотримуватись пра-вил забудови. Особа, що самовільно зайняла земельну ділян-ку, не має права здійснювати взагалі будь-яку забудову. Земельна ділянка негайно повертається власнику чи державі, а будівля зноситься порушником або за його рахунок без відшкодування витрат. Землевласники мають право забудува-ти земельні ділянки самостійно, але з дотриманням правил будівництва, а користувачі і орендарі мають право здійснюва-ти будівництво за згодою власника.

Правопорушення у вигляді самовільного зайняття земель-ної ділянки, передбачене ст. 531 КУАП, посягає на установ-лений Земельним кодексом земельний порядок. Земельні ділянки надаються рішеннями органів виконавчої влади України, місцевими адміністраціями у власність, користуван-ня, оренду. У зв’язку з цим будь-яке захоплення земельної ділянки юридичною чи фізичною особою є порушенням встановленого земельного розпорядку. Воно, крім того, при-носить шкоду економіці, землевласникам, землекористувачам і орендарям чи державі. Самовільно зайнята земельна ділян-ка підлягає поверненню без відшкодування порушнику вит-рат на освоєння ділянки.

Відповідальність за приховування або перекручення даних земельного кадастру передбачена ст. 532 КУАП. Дане правопо-рушення посягає на приховування інформації про державний земельний кадастр, відомості про наявність земель запасу, ре-Земельне право України

зервного фонду тощо. Згідно з вимогами Земельного кодексу України кожний землевласник чи землекористувач у разі ви-моги земельних органів та їх посадових осіб зобов’язаний да-вати правдиву інформацію щодо кількості і якості земель, їх стану. Це необхідно, зокрема, для виділення земель селянським (фермерським) господарствам; для передачі у власність, корис-тування чи оренду; для ведення моніторингу земель і земель-ного кадастру. Від цих відомостей залежить правильне вирішен-ня питань щодо надання земель, а від неправильної інформації можуть бути порушені права громадян і організацій. Порушни-ками виступають громадяни – власники, користувачі, орендарі; посадові особи підприємств, земельних органів, що ведуть дер-жавний облік землі. Ці порушення можуть негативно вплива-ти на єдину державну реєстрацію земель як майна, нерухомості.

Ст. 54 КУАП передбачає адміністративну відповідальність за несвоєчасне повернення тимчасово зайнятих земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за при-значенням. Тимчасові користувач чи орендар зобов’язані не лише повернути земельну ділянку після закінчення передбаче-ного строку, а й повернути у придатному для використання стані. Дане порушення скоюється умисно. Порушник знає, що він зобов’язаний робити але не робить. Порушники – це ті самі тимчасові користувачі, орендарі як юридичні особи і громадя-ни. Тимчасовий землекористувач зобов’язаний здійснити всі необхідні роботи: оранку, поновлення родючого шару, усунен-ня всіх пошкоджень грунту, тобто провести рекультивацію землі. Всі ці роботи виконуються порушником за його рахунок. Якщо (у крайньому випадку) він не робить цього, то власник земельної ділянки може це зробити за свої кошти і відшкоду-вати з тимчасового користувача збитки.

Відповідальність за самовільне відхилення від проектів внутрігосподарського землеустрою передбачає ст. 55 КУАП. Дане правопорушення посягає на відхилення без належного дозволу від затверджених у встановленому порядку проекту-вання, розміщення, будівництва і введення в експлуатацію об’єктів, що негативно впливає на стан земель. Перш за все, тут

Розділ XII. Відповідальність як засіб реалізації земельного права

можуть виникати труднощі: чи являється кожне із перерахова-них діянь закінченим порушенням, чи закінчене порушення складає всі чотири діяння, у сукупності. Очевидно, без введення таких підприємств і об’єктів в експлуатацію негативного впливу не буде. Однак, з іншого боку, такі дії без екологічної експертизи взагалі не можуть мати місця. У таких випадках на кожній стадії можлива зупинка проектування, розміщення і будівництва об’єктів і, крім того накладення стягнення на винних. У кожно-му випадку необхідно виходити з конкретних обставин. Дії по-рушників, як правило, умисні: вони знають про негативні на-слідки, але продовжують порушення, протиправне діяння.

Ст. 56 КУАП передбачає відповідальність громадян за знищен-ня межових знаків. Межові знаки встановлюються на земельних ділянках власника, користувача в натурі для розмежування земель-них діля нок одних суб’єктів права від інши х. Зна ки створю ють ум о-ви для стійкості права на землю. Їх знищення веде до порушення прав власників землі. Внаслідок цього порушення розмір діля нки в одного землевласника може зменшитися, а в іншого збільшитися. По суті, дане порушення доповнюється іншим порушенням – само-вільним захопленням землі. Межові знаки можуть бути знищені як юридичними особами, так і громадянами.

Притягнення до адміністративної відповідальності за вка-зані порушення не звільняє винних від усунення допущених порушень.