Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8. Стимулювання працівників спеціально уповноважених органів у галузі контролю за охороною природи і раціональним використанням земельних ресурсів : Земельне право України : Бібліотека для студентів

8. Стимулювання працівників спеціально уповноважених органів у галузі контролю за охороною природи і раціональним використанням земельних ресурсів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

З метою підвищення ефективності контролю у галузі охо-рони природи та раціонального використання земельних ре-сурсів в Україні здійснюється стимулювання працівників спец-іально уповноважених державних органів, а також громадських інспекторів у даній галузі.

Дане стимулювання здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 701 та у відповідності з вимогами “Порядку стимулювання працівників та розвитку і зміцнення матеріальної бази спеціально уповно-важених державних органів, стимулювання громадських інспек-торів у галузі охорони природи та раціонального використан-ня природних ресурсів”, затвердженого цією постановою, а також Інструкції з даного питання, затвердженої наказом Міне-кобезпеки, Держкомлісгоспу, Держкомрибгоспу та Держкомзе-му України від 20 жовтня 1997 р. № 167/97/24/105.

Земельне право України

Вимог цієї інструкції повинні дотримуватись: підвідомчі організації Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Державного комітету рибного господарства, Державного комітету лісового господарства, Дер-жавного комітету по земельних ресурсах, Державного комітету по водному господарству та Державного комітету по геології і використанню надр, котрі відповідно до чинного законодавства здійснюють державний контроль у галузі охорони природи і раціонального використання природних ресурсів (далі – при-родоохоронні органи), а також громадські інспектори охорони природи, громадські лісові інспектори, громадські інспектори рибоохорони, громадські мисливські інспектори (далі – гро-мадські інспектори).

Стимулюванню підлягають тільки ті працівники природо-охоронних органів, які не мають статусу державних службовців, та громадські інспектори.

Працівники Мінекобезпеки, а також Державного комітету по водному господарству та Державного комітету по геології і використанню надр (до надання їм Законом України права розгляду справ про адміністративні правопорушення у викори-станні та охороні водних ресурсів) та громадські інспектори охорони природи стимулюються територіальними органами Мінекобезпеки.

Працівники Держкомлісгоспу і Держкомрибгоспу та гро-мадські лісові інспектори, громадські мисливські інспектори, гро-мадські інспектори рибоохорони стимулюються територіальни-ми органами Держкомлісгоспу і Держкомрибгоспу відповідно.

Працівники Держкомзему стимулюються територіальними органами Держкомзему.

Стимулювання працівників природоохоронних органів та їх підрозділів і громадських інспекторів (далі – стимулювання) здійснюється тільки у тому разі, якщо безпосередньо ними ви-явлені порушення природоохоронного законодавства і вжиті заходи для притягнення винних до відповідальності, або забез-печено стягнення штрафів та відшкодувань, пов’язаних з пору-шенням природоохоронного законодавства.

Розділ XI. Контроль за виконанням і охороною земель. Вирішення земельних спорів

Обов’язковою умовою стимулювання є наявність протоко-лу про порушення природоохоронного законодавства, складе-ного відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення, та прийняття рішення відповідним держав-ним органом (природоохоронним органом, судом, господарсь-ким судом, прокуратурою, іншим органом, якому надані такі пра-ва) про притягнення винних до адміністративної чи кримінальної відповідальності за фактом порушення або про відшкодування збитків.

Протокол про порушення природоохоронного законодав-ства подається не пізніше тижневого терміну:

♦          працівниками Мінекобезпеки, а також Держводгоспу, Держкомгеології (до надання їм Законом України права розгляду справ про адміністративні правопорушення у галузі використання і охорони водних ресурсів) та гро-мадськими інспекторами охорони природи - до територ-іальних органів Мінекобезпеки;

♦          працівниками Держкомлісгоспу та Держкомрибгоспу, громадськими лісовими інспекторами, громадськими мис-ливськими інспекторами та громадськими інспекторами рибоохорони - до територіальних органів Держкомлісгос-пу і Держкомрибгоспу відповідно;

♦          працівниками Держкомзему - до територіальних органів Держкомзему.

Разом з протоколом подаються (в разі їх наявності) матер-іали, що підтверджують факт порушення природоохоронного законодавства: вилучені у порушників знаряддя незаконного добування природних ресурсів, вилучені природні ресурси (або документи, що підтверджують їх використання чи місце збері-гання), відібрані проби, результати аналізів, пояснення, звуко-запис, фото-, кіно- і відеозйомка та інші.

Територіальний природоохоронний орган повідомляє осіб, які подали протокол про прийняте рішення щодо притягнення порушників природоохоронного законодавства до адміністра-тивної відповідальності або подання матеріалів у відповідні органи про порушення кримінальної справи.

Земельне право України

Рішення про стимулювання приймається керівником відпо-відного територіального природоохоронного органу за подан-ням начальників відділів, керівників підрозділів цих органів на місцях або органів управління природоохоронних громадських організацій (додаток 1 до цієї Інструкції) не пізніше місячного терміну з дня надходження подання і вводиться в дію наказом. До подання додаються матеріали, які підтверджують факт при-тягнення порушників природоохоронного законодавства до відповідальності (копії постанов, рішень суду тощо) та матеріа-ли, які свідчать про стягнення коштів (копії квитанцій, банківські виписки тощо).

Керівник територіального природоохоронного органу при визначенні розміру суми стимулювання враховує конкретний вклад особи, яка виявила порушення природоохоронного зако-нодавства та вжила заходів для притягнення винних до відпо-відальності.

Ці відомості повинні бути висвітлені в поданні на стимулю-вання.

Про прийняте рішення щодо стимулювання керівник тери-торіального природоохоронного органу повідомляє особу, що надіслала подання.