Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6. Правові форми земельного контролю : Земельне право України : Бібліотека для студентів

6. Правові форми земельного контролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Правові форми земельного контролю в залежності від харак-теру, їх послідовності, логічного застосування можна поділити на три види:

♦          інформаційно-правові форми контролю під час збирання матеріалів;

♦          приймання рішень за результатами проведеного контро-лю;

♦          виконання рішень контролюючих органів.

Для того, щоб прийняти кваліфіковане рішення за резуль-татами контролю кожний орган контролю повинен володіти точною і об’єктивною інформацією про те, чи є порушення зе-мельного законодавства, в чому воно проявляється, хто винен у цьому, що необхідно вжити стосовно зупинення правопору-шення, яка шкода спричинена правопорушенням, а якщо пра-вопорушення ще не почалося, як його можна попередити. Ви-никають і інші питання на початковій стадії земельного контролю. Їх вирішення вимагає збирання матеріалів, проведен-ня перевірок, ревізій, дослідження цих матеріалів. У необхідних випадках може призначатись експертиза матеріалів, отриманих у ході контролю.

Незалежно від того, чи проводить державний інспектор планову перевірку стану використання того чи іншого об’єкта

Розділ XI. Контроль за виконанням і охороною земель. Вирішення земельних спорів

природи чи здійснює виїзд за скаргою, закон дає йому право здійснювати ряд правових дій:

♦          перевірку законності підстав користування земельною ділянкою;

♦          обстеження фактичного стану використання чи невикори-стання даного об’єкта; перевірку його використання у відповідності з його цільовим призначенням та у відповід-ності зі статусним станом суб’єкта природокористування.

Характер рішення, що приймається, і його зміст грунтують-ся на даних проведених перевірок, обстежень та аналізу одер-жаних матеріалів.

Рішення, що приймається, може носити попередній харак-тер. Це буває тоді, коли необхідне проведення додаткових робіт (лабораторних аналізів, економічних розрахунків, оцінки еко-логічних наслідків тощо) під час довготривалих порушень і відсутності можливостей їх негайного усунення. В подальшо-му у разі отримання державним інспектором усіх матеріалів, що дозволяють винести правильне обгрунтоване рішення, вони передаються в комісію та інші органи.

Рішення стосовно питання, що розглядається, може прий-матися на місці шляхом винесення відповідних розпоряджень про усунення виявленого порушення чи застосування адміні-стративних санкцій. Так, державний інспектор у разі виникнен-ня тих чи інших обставин може прийняти такі рішення:

а)         дати вказівку (за затвердженою формою) про виконання

певної дії, що стосується користувача даної земельної

ділянки, посилаючись на вимоги закону, з визначенням

строку виконання перерахованих у вказівці конкретних

робіт, заходів; у вказівці дається також попередження

користувачу земельної ділянки: якщо він не виконує усіх

вимог, що містяться у вказівці, то матеріали будуть над-

іслані в комісію з контролю за використанням і охороною

земель відповідного (місцевого) Комітету по земельних

ресурсах для притягнення порушника до відповідальності;

б)         скласти протокол про порушення земельного законодав-

ства, який направляється в комісію;

Земельне право України

в)         винести постанову про накладення стягнення на осіб,

винних у скоєнні земельного правопорушення;

г)         приписати порушникові вимогу про зупинення робіт,

експлуатації об’єкта, що здійснюється з порушенням зе-

мельного законодавства; у вимозі вказується також

термін, на протязі якого належить усунути допущені не-

доліки, і попередження, що якщо роботи будуть продов-

жуватись без усунення порушень, то за приписом інспек-

тора буде припинено фінансування робіт;

д)         надіслати у банк чи іншу організацію, що фінансує робо-

ти, припис щодо припинення фінансування будівництва,

експлуатації об’єкта. Він вручається порушнику особис-

то. Лише після усунення порушень, що були зафіксовані

у вимозі інспектора правопорушнику видається повідом-

лення про право поновити зупинені роботи. Одночасно

з цим надсилається повідомлення про поновлення зупи-

неного фінансування робіт.

Виконання судового рішення забезпечує державний вико-навець Департаменту державної виконавчої служби України. Виконання рішення державного інспектора кожної служби дер-жавного контролю забезпечується самим держінспектором. З цією метою інспектори Держкомзему України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України мають книгу (журнал) обліку виявлених земельних правопорушень, ведуть записи в ній про вжиті заходи, домагаються поновлен-ня порушених прав, роблять відмітки про виконання приписів і вказівок з питань належного виконання вимог земельного і екологічного законодавства.

Погоджена діяльність державних органів земельного конт-ролю та громадськості з одночасною участю екологічних служб підприємств, установ і організацій дає змогу своєчасно попере-дити правопорушення, підвищити ефективність роботи усієї системи земельного контролю і нагляду в країні.

Розділ XI. Контроль за виконанням і охороною земель. Вирішення земельних спорів